Models: CRS310-1G-5S-4S+IN

EN - English - Quick Guide:

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.13 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations! 

It is the end users' responsibility to follow local country regulations. All MikroTik devices must be professionally installed.

This Quick Guide covers the model: CRS310-1G-5S-4S+IN.

This is a network device. You can find the product model name on the case label (ID).

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

The most important technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Technical specifications, Full EU Declaration of Conformity, brochures, and more info about products at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First steps: 

 • Connect with your computer to the device;
 • Download the configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Open the Neighbors tab and connect to the device using MAC address;
 • The user name: admin, by default there is no password (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • To update the device to the latest software version download the latest RouterOS software from https://mikrotik.com/download;
 • Choose ARM packages, and save them to your computer;
 • Return to the WinBox and upload downloaded packages;
 • Restart the device.

Safety Information:

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be installed indoors. Keep this product away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.
 • This is a Class A product. In a domestic environment, this product might cause radio interference in which case the user might be required to take adequate measures.
 • To avoid contamination of the environment, separate the device from household waste and dispose of it in a safe manner, for example, in designated areas. Become familiar with procedures for properly transporting the equipment to designated collection points in your area. 

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Latvia, LV1039.

BG - Български. Бързо ръководство:

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.13 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби. Всички устройства MikroTik трябва да бъдат професионално инсталирани.

Това бързо ръководство обхваща модела: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Това е мрежово устройство. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Технически спецификации, пълна ЕС декларация за съответствие, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Първи стъпки:

 • Свържете се с вашия компютър към устройството;
 • Изтеглете инструмента за конфигурация https://mt.lv/winbox;
 • Отворете раздела „ Neighbors“ и се свържете с устройството, като използвате MAC адрес;
 • Потребителското име: admin, по подразбиране няма парола (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • За да актуализирате устройството до най-новата версия на софтуера d, заредете най-новия софтуер на RouterOS от https://mikrotik.com/download;
 • Изберете ARM пакети и ги запишете на вашия компютър;
 • Върнете се в WinBox и качете изтеглени пакети;
 • Рестартирайте устройството.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите по каквото и да е оборудване на MikroTik, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги, и да познавате стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и концепции.
 • Използвайте само одобрените от производителя захранване и аксесоари, които се намират в оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се инсталира от обучен и квалифициран персонал, съгласно тези инструкции за инсталиране. Инсталаторът е отговорен да се увери, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически норми. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за инсталиране на закрито. Съхранявайте този продукт далеч от вода, огън, влажност или гореща среда.
 • Не можем да гарантираме, че няма да възникнат инциденти или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте този продукт внимателно и работете с него на свой риск!
 • Гнездото-извод трябва да бъде монтирано в близост до оборудването и да бъде лесно достъпно.
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от електрическата мрежа. Най-бързият начин да направите това е като изключите захранващия адаптер от контакта.
 • Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, в който случай от потребителя може да се изиска да предприеме адекватни мерки.
 • За да избегнете замърсяване на околната среда, отделяйте устройството от битовите отпадъци и го изхвърляйте по безопасен начин, например на определени за целта места. Запознайте се с процедурите за правилно транспортиране на оборудването до определените пунктове за събиране във вашия район.

Производител: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v7.13 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy. Všechna zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalován.

Tento Stručný průvodce se týká modelu: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Toto je síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto Stručného průvodce.

Technické specifikace, úplné EU prohlášení o shodě, brožury a další informace o produktech na https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Připojte se k počítači k počítači;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj https://mt.lv/winbox;
 • Otevřete kartu Neighbors a připojte se k zařízení pomocí adresy MAC;
 • Uživatelské jméno: admin, ve výchozím nastavení není heslo (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Chcete-li aktualizovat zařízení na nejnovější verzi softwaru, stáhněte si nejnovější software RouterOS z https://mikrotik.com/download;
 • Vyberte si ARM balíčky a uložte je do svého počítače;
 • Návrat do WinBoxu a nahrání stažených balíčků;
 • Restartujte zařízení.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si nebezpečí spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro prevenci nehod. Instalatér by měl být obeznámen se strukturami sítě, termíny a pojmy.
 • Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství schválené výrobcem, které najdete v originálním balení tohoto výrobku.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle tohoto návodu k instalaci. Instalatér je zodpovědný za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrotechnickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
 • Tento výrobek je určen k instalaci v interiéru. Tento výrobek uchovávejte mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí!
 • Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
 • V případě poruchy zařízení jej odpojte od napájení. Nejrychleji tak učiníte odpojením napájecího adaptéru ze zásuvky.
 • Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel povinen přijmout odpovídající opatření.
 • Abyste zabránili znečištění životního prostředí, oddělte zařízení od domácího odpadu a zlikvidujte jej bezpečným způsobem, například na určených místech. Seznamte se s postupy správné přepravy zařízení na určená sběrná místa ve vaší oblasti.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.13 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landes regler. Alle MikroTik-enheder skal være professionelt installeret.

Denne hurtigguide dækker modellen: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Dette er netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, fuld EU-overensstemmelseserklæring, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

 • Opret forbindelse med din computer til enheden;
 • Download konfigurationsværktøjet https://mt.lv/winbox;
 • Åbn fanen Neighbors og opret forbindelse til enheden ved hjælp af MAC-adresse;
 • Brugernavnet: admin, som standard er der ingen adgangskode (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Hvis du vil opdatere enheden til den nyeste softwareversion, skal du indlæse den nyeste RouterOS-software fra https://mikrotik.com/download;
 • Vælg ARM-pakker, og gem dem på din computer;
 • Vend tilbage til WinBox og upload downloadede pakker;
 • Genstart enheden.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Før du arbejder på MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på de farer, der er forbundet med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardmetoder til forebyggelse af ulykker. Installatøren skal være fortrolig med netværksstrukturer, termer og begreber.
 • Brug kun den strømforsyning og det tilbehør, der er godkendt af producenten, og som findes i den originale emballage til dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til denne installationsvejledning. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske regler. Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke sker ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko!
 • Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
 • I tilfælde af fejl på enheden, skal den afbrydes fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det på er ved at trække strømadapteren ud af stikkontakten.
 • Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i så fald kan brugeren blive bedt om at træffe passende foranstaltninger.
 • For at undgå forurening af miljøet skal apparatet adskilles fra husholdningsaffald og bortskaffes på en sikker måde, f.eks. I bestemte områder. Bliv fortrolig med procedurer til korrekt transport af udstyr til udpegede indsamlingssteder i dit område.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Letland, LV1039.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.13 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen. Alle MikroTik-Geräte müssen professionell installiert werden.

Diese Kurzanleitung behandelt das Modell: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Dies ist das Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Daten, vollständige EU-Konformitätserklärung, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten unter https://mikrotik.com/products

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants 

Erste Schritte:

 • Stellen Sie mit Ihrem Computer eine Verbindung zum Gerät her;
 • Laden Sie das Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter;
 • Öffnen Sie die Registerkarte Neighbors und stellen Sie über die MAC-Adresse eine Verbindung zum Gerät her;
 • Der Benutzername: admin, standardmäßig gibt es kein Passwort (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Um das Gerät auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren, laden Sie die neueste RouterOS-Software von https://mikrotik.com/download herunter;
 • Wählen Sie ARM-Pakete und speichern Sie sie auf Ihrem Computer;
 • Kehren Sie zur WinBox zurück und laden Sie heruntergeladene Pakete hoch;
 • Starten Sie das Gerät neu.

Sicherheitsinformation:

 • Bevor Sie an MikroTik-Geräten arbeiten, sollten Sie sich der Gefahren bewusst sein, die von elektrischen Schaltkreisen ausgehen, und mit den Standardverfahren zur Unfallverhütung vertraut sein. Der Installateur sollte mit den Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene Netzteil und Zubehör, das Sie in der Originalverpackung dieses Produkts finden.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die Installation des Geräts mit den örtlichen und nationalen Elektrovorschriften übereinstimmt. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und auf eigene Gefahr!
 • Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
 • Im Falle eines Geräteausfalls trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung. Am schnellsten geht dies, indem Sie den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
 • Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
 • Um eine Verunreinigung der Umwelt zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Hausmüll und entsorgen Sie es auf sichere Weise, z. B. in dafür vorgesehenen Bereichen. Machen Sie sich mit den Verfahren für den ordnungsgemäßen Transport des Geräts zu ausgewiesenen Sammelstellen in Ihrer Region vertraut.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v7.13 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών. Όλες οι συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν επαγγελματικά.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός καλύπτει το μοντέλο: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Αυτή είναι η συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

 • Συνδεθείτε με τον υπολογιστή σας στη συσκευή;
 • Κατεβάστε το εργαλείο διαμόρφωσης https://mt.lv/winbox;
 • Ανοίξτε την καρτέλα " Neighbors" και συνδεθείτε στη συσκευή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση MAC;
 • Το όνομα χρήστη: admin, από προεπιλογή δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης (ή, για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματου δικτύου στο αυτοκόλλητο);
 • Για να ενημερώσετε τη συσκευή με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού, φορτώστε το πιο πρόσφατο λογισμικό RouterOS από το https://mikrotik.com/download;
 • Επιλέξτε πακέτα ARM και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας;
 • Επιστρέψτε στο WinBox και ανεβάστε τα ληφθέντα πακέτα;
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Προτού εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό της MikroTik, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους που ενέχουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή, τα οποία βρίσκονται στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος να βεβαιωθεί, ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Αυτό το προϊόν προορίζεται για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή θερμά περιβάλλοντα.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβούν ατυχήματα ή ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργήστε με δική σας ευθύνη!
 • Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Ο γρηγορότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα.
 • Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, οπότε μπορεί να απαιτηθεί από τον χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
 • Για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, διαχωρίστε τη συσκευή από τα οικιακά απορρίμματα και πετάξτε την με ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα σε καθορισμένους χώρους. Εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες για τη σωστή μεταφορά της συσκευής σε καθορισμένα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.13 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país. Todos los dispositivos MikroTik deben ser instalados por un profesional.

Esta guía rápida cubre el modelo: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Este es un dispositivo de red. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, Declaración de conformidad de la UE completa, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Conéctese con su computadora al dispositivo;
 • Descargue la herramienta de configuración https://mt.lv/winbox;
 • Abra la pestaña Neighbors y conéctese al dispositivo usando la dirección MAC;
 • El nombre de usuario: admin, por defecto no hay contraseña (o, para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta);
 • Para actualizar el dispositivo a la última versión del software, descargue el último software RouterOS desde https://mikrotik.com/download;
 • Elija paquetes ARM y guárdelos en su computadora;
 • Regrese a WinBox y cargue los paquetes descargados;
 • Reinicia el dispositivo.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, conozca los peligros que conllevan los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras, términos y conceptos de la red.
 • Utilice únicamente la fuente de alimentación y los accesorios aprobados por el fabricante, que se encuentran en el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal formado y cualificado, de acuerdo con estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumple los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el aparato.
 • Este producto está diseñado para ser instalado en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
 • No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del aparato. Utilice este producto con cuidado y bajo su propia responsabilidad.
 • La toma de corriente deberá instalarse cerca del aparato y ser fácilmente accesible.
 • En caso de avería del aparato, desconéctelo de la corriente. La forma más rápida de hacerlo es desenchufando el adaptador de corriente de la toma de corriente.
 • Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar las medidas adecuadas.
 • Para evitar la contaminación del medio ambiente, separe el aparato de los residuos domésticos y deséchelo de forma segura, por ejemplo, en las zonas designadas. Familiarícese con los procedimientos para transportar correctamente el aparato a los puntos de recogida designados en su zona.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.13 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi. Kõik MikroTiku peavad olema professionaalselt paigaldatud.

See kiirjuhend hõlmab mudelit: CRS310-1G-5S-4S+IN.

See on võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised andmed, täielik EL-i vastavusdeklaratsioon, brošüürid ja lisateave toodete kohta aadressil https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

 • Ühendage arvutiga seadmega;
 • Laadige alla seadistusriist https://mt.lv/winbox;
 • Avage vahekaart Neighbors ja looge seadmega MAC-aadressi abil ühendus;
 • Kasutajanimi: admin, vaikimisi parool puudub (või mõne mudeli puhul kontrollige kasutaja ja traadita ühenduse paroole kleebiselt);
 • Seadme värskendamiseks uusimale tarkvaraversioonile laadige uusim tarkvara RouterOS alla aadressilt https://mikrotik.com/download;
 • Valige ARM paketid ja salvestage need arvutisse;
 • Naaske WinBoxi ja laadige alla laaditud paketid üles;
 • Taaskäivitage seade.

Ohutusteave:

 • Enne tööd MikroTiki seadmetega, olge teadlik elektriliste vooluahelatega seotud ohtudest ja olge kursis õnnetuste vältimise standardtavadega. Paigaldaja peaks olema tuttav võrgustruktuuride, terminite ja mõistetega.
 • Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud toiteallikat ja tarvikuid, mis asuvad selle toote originaalpakendis.
 • Selle seadme peab paigaldama koolitatud ja kvalifitseeritud personal vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadme paigaldamine vastaks kohalikele ja riiklikele elektriseadmete eeskirjadele. Ärge püüdke seadet lahti võtta, parandada või muuta.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks siseruumides. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei toimu õnnetusi ega kahjustusi. Palun kasutage seda toodet ettevaatlikult ja kasutage seda omal vastutusel!
 • Pistikupesa peab olema paigaldatud seadme lähedusse ja olema kergesti ligipääsetav.
 • Seadme rikke korral ühendage see vooluvõrgust lahti. Kõige kiirem viis selleks on toiteadapteri pistikupesast välja tõmbamine.
 • Tegemist on A-klassi tootega. Kodukeskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille puhul kasutaja võib olla kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid.
 • Keskkonna saastamise vältimiseks eraldage seade olmejäätmetest ja kõrvaldage see ohutult, näiteks selleks ettenähtud kohtades. Tutvuge seadme nõuetekohase transportimise korraga oma piirkonna määratud kogumispunktidesse.

Tootja: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.13 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä. Kaikki MikroTik-laitteet on asennettava ammattimaisesti.

Tämä pikaopas kattaa mallin: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Tämä on verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

 • Yhdistä tietokoneesi laitteeseen;
 • Lataa määritystyökalu https://mt.lv/winbox;
 • Avaa Neighbors välilehti ja muodosta yhteys laitteeseen MAC-osoitteen avulla;
 • Käyttäjätunnus: admin, oletuksena ei ole salasanaa (tai joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta);
 • Laitteen päivittäminen uusimpaan ohjelmistoversioon d lataa uusin RouterOS-ohjelmisto osoitteesta https://mikrotik.com/download;
 • Valitse ARM-paketit ja tallenna ne tietokoneellesi;
 • Palaa WinBoxiin ja lataa ladatut paketit;
 • Käynnistä laite uudelleen.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden parissa, ole tietoinen sähkövirtapiirien aiheuttamista vaaroista ja tunne tapaturmien ehkäisemiseen liittyvät vakiokäytännöt. Asentajan tulee tuntea verkon rakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain valmistajan hyväksymää virtalähdettä ja lisävarusteita, jotka löytyvät tämän tuotteen alkuperäispakkauksesta.
 • Koulutetun ja pätevän henkilöstön on asennettava tämä laite näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentaja on vastuussa siitä, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Pidä tämä tuote poissa veden, tulen, kosteuden tai kuuman ympäristön ulottuvilta.
 • Emme voi taata, että laitteen virheellisestä käytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vahinkoja. Käytä tätä tuotetta varoen ja toimi omalla vastuullasi!
 • Pistorasia on asennettava lähelle laitetta ja sen on oltava helposti saatavilla.
 • Jos laitteeseen tulee vika, irrota se virrasta. Nopein tapa on irrottaa verkkolaite pistorasiasta.
 • Tämä on A-luokan tuote. Kotimaisessa ympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ehkä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
 • Ympäristön saastumisen välttämiseksi erottele laite kotitalousjätteestä ja hävitä se turvallisella tavalla, esimerkiksi niille varatuilla alueilla. Tutustu menettelyihin, joilla laite kuljetetaan asianmukaisesti alueesi nimettyihin keräyspisteisiin.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.13 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays. Tous les appareils MikroTik doivent être installés par un professionnel.

Ce guide rapide couvre le modèle: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Ceci est un périphérique réseau. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, déclaration de conformité UE complète, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Premiers pas:

 • Connectez-vous avec votre ordinateur à l'appareil;
 • Téléchargez l'outil de configuration https://mt.lv/winbox;
 • Ouvrez l'onglet Neighbors et connectez-vous à l'appareil à l'aide de l'adresse MAC;
 • Le nom d'utilisateur: admin, par défaut il n'y a pas de mot de passe (ou, pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant);
 • Pour mettre à jour l'appareil vers la dernière version du logiciel, téléchargez le dernier logiciel RouterOS depuis https://mikrotik.com/download;
 • Choisissez les packages ARM et enregistrez-les sur votre ordinateur;
 • Revenez à la WinBox et téléchargez les packages téléchargés;
 • Redémarrez l'appareil.

Information sur la sécurité:

 • Avant d'intervenir sur un équipement MikroTik, il convient d'être conscient des risques liés aux circuits électriques et de connaître les méthodes standard de prévention des accidents. L'installateur doit connaître les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • N'utilisez que l'alimentation électrique et les accessoires approuvés par le fabricant, qui se trouvent dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément aux présentes instructions d'installation. L'installateur est tenu de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être installé à l'intérieur. Tenez-le à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité et des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls !
 • La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
 • En cas de défaillance de l'appareil, veuillez le débrancher. La manière la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.
 • Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.
 • Pour éviter de contaminer l'environnement, séparez l'appareil des déchets ménagers et mettez-le au rebut de manière sûre, par exemple dans des zones désignées. Familiarisez-vous avec les procédures permettant de transporter correctement l'appareil vers les points de collecte désignés dans votre région.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v7.13 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise. Svi MikroTik uređaji moraju biti profesionalno instalirani.

Ovaj brzi vodič pokriva model: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Ovo je mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, puna EU izjava o sukladnosti, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Povežite se s računalom na uređaj;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju https://mt.lv/winbox;
 • Otvorite karticu Neighbors i povežite se s uređajem pomoću MAC adrese;
 • Korisničko ime: admin, prema zadanim postavkama nema lozinke (ili, za neke modele, provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici);
 • Za ažuriranje uređaja na najnoviju verziju softvera d vlastitim učitavanjem najnovijeg softvera RouterOS s https://mikrotik.com/download;
 • Odaberite ARM pakete i spremite ih na svoje računalo;
 • Vratite se na WinBox i prenesite preuzete pakete;
 • Ponovo pokrenite uređaj.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego počnete raditi na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti povezanih s električnim sklopovima i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprječavanje nezgoda. Instalater bi trebao biti upoznat s mrežnim strukturama, terminima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobren od strane proizvođača, koji se nalaze u originalnom pakiranju ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba instalirati obučeno i kvalificirano osoblje, prema ovim uputama za instalaciju. Instalater je odgovoran za osiguranje da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastaviti, popraviti ili modificirati uređaj.
 • Ovaj proizvod je namijenjen za ugradnju u zatvorenom prostoru. Držite ovaj proizvod podalje od vode, vatre, vlage ili vrućih okruženja.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili štete zbog nepravilne uporabe uređaja. Pažljivo koristite ovaj proizvod i radite na vlastitu odgovornost!
 • Utičnica mora biti instalirana u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz struje. Najbrži način da to učinite je isključivanjem adaptera iz strujne utičnice.
 • Ovo je proizvod A klase. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje u kojem slučaju korisnik može morati poduzeti odgovarajuće mjere.
 • Kako biste izbjegli onečišćenje okoliša, odvojite uređaj od kućnog otpada i odložite ga na siguran način, primjerice, na za to predviđenim mjestima. Upoznajte se s postupcima za pravilan transport opreme do određenih sabirnih mjesta u vašem području.

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Latvija, LV1039.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.13-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása. Minden MikroTik eszközt szakszerűen kell telepíteni.

Ez a gyors útmutató a következőre vonatkozik: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Ez hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki adatok, teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat, prospektusok és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants 

Első lépések:

 • Csatlakoztassa számítógépét a készülékhez;
 • Töltse le a konfigurációs eszközt: https://mt.lv/winbox;
 • Nyissa meg a Neighbors fület, és MAC-címmel csatlakozzon az eszközhöz;
 • A felhasználónév: admin, alapértelmezés szerint nincs jelszó (vagy egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán);
 • Az eszköz frissítéséhez a legújabb szoftververzióra d töltse le a legújabb RouterOS szoftvert a https://mikrotik.com/download webhelyről;
 • Válassza ki a ARM csomagokat, és mentse őket a számítógépére;
 • Vissza a WinBox-hoz, és töltsön fel letöltött csomagokat;
 • Indítsa újra az eszközt.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozna, legyen tisztában az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismerje a balesetek megelőzésére szolgáló szabványos gyakorlatokat. A telepítőnek ismernie kell a hálózati struktúrákat, kifejezéseket és fogalmakat.
 • Csak a gyártó által jóváhagyott tápegységet és tartozékokat használjon, amelyek a termék eredeti csomagolásában találhatók.
 • Ezt a berendezést képzett és szakképzett személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felelős azért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és nemzeti elektromos előírásoknak. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.
 • Ezt a terméket beltéri telepítésre szánták. Tartsa ezt a terméket távol a víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
 • Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt nem következik be baleset vagy kár. Kérjük, hogy a terméket óvatosan használja, és saját felelősségére működtesse!
 • A konnektort a készülék közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 • A készülék meghibásodása esetén kérjük, válassza le a készüléket a hálózatról. Ennek leggyorsabb módja a hálózati adapter kihúzása a konnektorból.
 • Ez egy A osztályú termék. Lakossági környezetben ez a termék rádiózavart okozhat, amely esetben a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell hoznia.
 • A környezetszennyezés elkerülése érdekében a készüléket különítse el a háztartási hulladéktól, és biztonságos módon, például az erre kijelölt helyen ártalmatlanítsa. Ismerje meg a készülék megfelelő elszállítására vonatkozó eljárásokat az Ön területén kijelölt gyűjtőhelyekre.

Gyártó: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettország, LV1039.

IT - Italiano. Guida veloce:

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.13 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali. Tutti i dispositivi MikroTik devono essere installati professionalmente.

Questa guida rapida copre il modello: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Questo è il dispositivo di rete. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, dichiarazione di conformità UE completa, brochure e ulteriori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

Primi passi:

 • Connettiti con il tuo computer al dispositivo;
 • Scarica lo strumento di configurazione https://mt.lv/winbox;
 • Apri la scheda Neighbors e connettiti al dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC;
 • Il nome utente: admin, per impostazione predefinita non esiste una password (oppure, per alcuni modelli, controllare le password utente e wireless sull'adesivo);
 • Per aggiornare il dispositivo all'ultima versione del software, scaricare l'ultimo software RouterOS da https://mikrotik.com/download;
 • Scegli i pacchetti ARM e salvali sul tuo computer;
 • Ritorna su WinBox e carica i pacchetti scaricati;
 • Riavvia il dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di intervenire su un'apparecchiatura MikroTik, è necessario conoscere i rischi legati ai circuiti elettrici e avere familiarità con le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. L'installatore deve conoscere le strutture, i termini e i concetti di rete.
 • Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e gli accessori approvati dal produttore, contenuti nella confezione originale del prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo le presenti istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile della conformità dell'installazione dell'apparecchiatura ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è destinato all'installazione in ambienti interni. Tenere il prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Si prega di utilizzare il prodotto con cautela e di operare a proprio rischio e pericolo!
 • La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è staccare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.
 • Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.
 • Per evitare la contaminazione dell'ambiente, separare il dispositivo dai rifiuti domestici e smaltirlo in modo sicuro, ad esempio in aree apposite. Acquisire familiarità con le procedure per il corretto trasporto dell'apparecchiatura ai punti di raccolta designati nella propria zona.

Produttore: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettonia, LV1039.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.13 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er ábyrgð notendanna að fylgja reglugerðum á staðnum. Öll MikroTik tæki verða að vera fagmannlega sett upp.

Þessi snögga leiðbeining nær yfir gerðina: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Þetta er net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tækniforskriftir, full ESB-samræmisyfirlýsing, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants 

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tölvuna þína við tækið;
 • Sæktu stillitólið https://mt.lv/winbox;
 • Opnaðu Neighbors og tengdu við tækið með því að nota MAC-tölu;
 • Notandanafnið: admin, sjálfgefið er ekkert lykilorð (eða, fyrir sumar gerðir, athugaðu notenda- og þráðlaus lykilorð á límmiðanum);
 • Til að uppfæra tækið í nýjustu hugbúnaðarútgáfuna skal hlaða nýjasta RouterOS hugbúnaðinum frá https://mikrotik.com/download;
 • Veldu ARM pakka og vistaðu þá á tölvunni þinni;
 • Fara aftur í WinBox og hlaðið niður niðurhalaða pakka;
 • Endurræstu tækið.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur á MicroTik búnaði skaltu vera meðvitaður um hætturnar sem fylgja rafrásum og þekkja staðlaðar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að þekkja netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihluti sem framleiðandi hefur samþykkt, sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessarar vöru.
 • Þennan búnað á að setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki, samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn er ábyrgur fyrir því að ganga úr skugga um að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundnar og landsbundnar rafmagnsreglur. Ekki reyna að taka í sundur, gera við eða breyta tækinu.
 • Þessari vöru er ætlað að setja upp innandyra. Haltu þessari vöru frá vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir eigi sér stað vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og notaðu á eigin ábyrgð!
 • Innstungan skal vera nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.
 • Ef um bilun í tækinu er að ræða, vinsamlegast taktu það úr sambandi. Fljótlegasta leiðin til að gera það er með því að taka straumbreytinn úr sambandi.
 • Þetta er vara í flokki A. Í heimilisumhverfi gæti þessi vara valdið útvarpstruflunum og þá gæti notandinn þurft að grípa til viðeigandi ráðstafana.
 • Til að forðast mengun umhverfisins skal skilja tækið frá heimilissorpi og farga því á öruggan hátt, td á afmörkuðum svæðum. Kynntu þér verklagsreglur um að flytja búnaðinn á viðeigandi söfnunarstaði á þínu svæði.

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettlandi, LV1039.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.13 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter. Alle MikroTik-enheter må være profesjonelt installert.

Denne hurtigguiden dekker modellen: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Dette er nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, full EU-samsvarserklæring, brosjyrer og mer informasjon om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Første steg:

 • Koble datamaskinen til enheten;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet https://mt.lv/winbox;
 • Åpne Neighbors fanen og koble til enheten ved hjelp av MAC-adresse;
 • Brukernavnet: admin, som standard er det ikke noe passord (eller, for noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket);
 • For å oppdatere enheten til den nyeste programvareversjonen d laste ned den nyeste RouterOS-programvaren fra https://mikrotik.com/download;
 • Velg ARM-pakker, og lagre dem på datamaskinen din;
 • Gå tilbake til WinBox og last opp nedlastede pakker;
 • Start enheten på nytt.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du arbeider med MikroTik-utstyr, må du være klar over farene som er forbundet med elektriske kretser, og du må kjenne til standard fremgangsmåter for å unngå ulykker. Installatøren bør være kjent med nettverksstrukturer, termer og begreper.
 • Bruk kun strømforsyningen og tilbehøret som er godkjent av produsenten, og som du finner i originalemballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av opplært og kvalifisert personell i henhold til disse installasjonsinstruksjonene. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske forskrifter. Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten.
 • Dette produktet er beregnet på å installeres innendørs. Hold produktet borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at det ikke oppstår ulykker eller skader på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på eget ansvar!
 • Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
 • Hvis det oppstår feil på enheten, må du koble den fra strømforsyningen. Den raskeste måten å gjøre dette på er å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.
 • Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og brukeren kan i så fall bli pålagt å treffe egnede tiltak.
 • For å unngå forurensning av miljøet, må du skille utstyret fra husholdningsavfallet og kaste det på en sikker måte, for eksempel på anviste steder. Gjør deg kjent med prosedyrene for korrekt transport av utstyret til bestemte innsamlingssteder i ditt område.

Produsent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Latvia, LV1039.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.13“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi. Visi „MikroTik“ prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

Šis trumpasis vadovas apima modelį: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Tai yra tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, visa ES atitikties deklaracija, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius adresu https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite savo kompiuterį prie įrenginio;
 • Atsisiųskite konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox;
 • Atidarykite skirtuką Neighbors ir prisijunkite prie įrenginio naudodami MAC adresą;
 • Vartotojo vardas: admin, pagal nutylėjimą slaptažodžio nėra (arba, kai kuriuose modeliuose, patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko);
 • Norėdami atnaujinti įrenginį į naujausią programinės įrangos versiją, atsisiųskite naujausią „RouterOS“ programinę įrangą iš https://mikrotik.com/download;
 • Pasirinkite ARM paketus ir išsaugokite juos savo kompiuteryje;
 • Grįžkite į „WinBox“ ir įkelkite atsisiųstus paketus;
 • Iš naujo paleiskite įrenginį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kokia "MikroTik" įranga, atkreipkite dėmesį į pavojus, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų atsitikimų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik gamintojo patvirtintą maitinimo šaltinį ir priedus, kuriuos rasite originalioje šio gaminio pakuotėje.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokytas ir kvalifikuotas personalas, kaip nurodyta šioje montavimo instrukcijoje. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų sumontuota laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nebandykite įrenginio ardyti, taisyti ar modifikuoti.
 • Šis gaminys skirtas montuoti patalpose. Saugokite šį gaminį nuo vandens, ugnies, drėgmės ar karštos aplinkos.
 • Negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo neįvyks nelaimingų atsitikimų ar nebus padaryta žala. Naudokite šį gaminį atsargiai ir veikite savo rizika!
 • Kištukinis lizdas turi būti įrengtas netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
 • Įrenginiui sugedus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Greičiausias būdas tai padaryti - ištraukti maitinimo adapterį iš elektros lizdo.
 • Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trukdžių, tokiu atveju naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
 • Kad neužterštumėte aplinkos, atskirkite prietaisą nuo buitinių atliekų ir išmeskite jį saugiu būdu, pavyzdžiui, tam skirtose vietose. Susipažinkite su tinkamo įrenginio gabenimo į tam skirtas surinkimo vietas jūsų vietovėje procedūromis.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.13 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās likumdošanas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus. Visām MikroTik ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

Šī īsā rokasgrāmata attiecas uz modeli: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Šī ir tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs ātrās rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, pilna ES atbilstības deklarācija, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Pirmie soļi:

 • Savienojiet ierīci ar datoru;
 • Lejupielādējiet konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox;
 • Atveriet to un cilnē Neighbors izveidojiet savienojumu ar ierīci, izmantojot MAC adresi;
 • Lietotājvārds: admin, pēc noklusējuma nav paroles (vai dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu paroles uz uzlīmes);
 • Lai atjauninātu ierīci uz jaunāko programmatūras versiju, lejupielādējiet jaunāko RouterOS programmatūru no https://mikrotik.com/download;
 • Izvēlieties ARM pakas un saglabājiet tās datorā;
 • Atgriezieties WinBox un augšupielādējiet lejupielādētās paketes;
 • Restartējiet ierīci.

Drošības informācija:

 • Pirms strādājat ar jebkuru MikroTik iekārtu, apzinieties ar elektriskajām ķēdēm saistītos apdraudējumus un iepazīstieties ar standarta praksi nelaimes gadījumu novēršanai. Uzstādītājam jāpārzina tīkla struktūras, termini un jēdzieni.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu barošanas kabeli un piederumus, kas atrodami šī izstrādājuma oriģinālajā iepakojumā.
 • Šī iekārta jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam saskaņā ar šiem uzstādīšanas norādījumiem. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka iekārtas uzstādīšana atbilst vietējiem un valsts elektrotehnikas noteikumiem. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci.
 • Šis izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai telpās. Uzglabājiet šo ierīci ārpus ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ nenotiks negadījumi vai netiks nodarīti bojājumi. Lūdzu, lietojiet šo ierīci uzmanīgi un darbojieties ar to uz savu risku!
 • Kontaktligzdai jābūt uzstādītai iekārtas tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Visātrākais veids, kā to izdarīt, ir atvienot strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas.
 • Šis ir A klases produkts. Sadzīves apstākļos šis izstrādājums var radīt radiotraucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.
 • Lai izvairītos no vides piesārņošanas, nodaliet ierīci no sadzīves atkritumiem un izmetiet to drošā veidā, piemēram, tam paredzētās vietās. Iepazīstieties ar procedūrām, kā pareizi transportēt ierīci uz noteiktiem savākšanas punktiem jūsu reģionā.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Ūnijas iela 2,  Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.13 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż. L-apparati kollha MikroTik iridu jkunu installati professjonalment.

Din il-Gwida Quick tkopri l-mudell: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Dan huwa apparat tan-netwerk. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, Dikjarazzjoni Sħiħa ta' Konformità tal-UE, fuljetti, u aktar informazzjoni dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants 

L-ewwel passi:

 • Qabbad mal-kompjuter tiegħek mal-apparat;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni https://mt.lv/winbox;
 • Iftaħ it-tab Neighbors u qabbad mat-tagħmir billi tuża l-indirizz MAC;
 • L -isem tal-utent: admin, b'default m'hemm l-ebda password (jew, għal xi mudelli, iċċekkja l-passwords tal-utent u mingħajr fili fuq l-istiker);
 • Biex taġġorna l-apparat għall-aħħar verżjoni tas-softwer li dloadload l-aħħar software RouterOS minn https://mikrotik.com/download;
 • Agħżel il-pakketti ARM, u ssalvahom fuq il-kompjuter tiegħek;
 • Irritorna lejn il-WinBox u ttella 'pakketti mniżżla;
 • Irristartja l-apparat.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi, u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni tal-inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, it-termini u l-kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il-provvista tal-enerġija u l-aċċessorji approvati mill-manifattur, li jistgħu jinstabu fl-ippakkjar oriġinali ta 'dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jiġi installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli biex jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir tkun konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax iżarma, isewwi jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jiġi installat ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod mill-ilma, nar, umdità, jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħu l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u topera għar-riskju tiegħek!
 • Is-socket-outlet għandu jkun installat ħdejn it-tagħmir u għandu jkun faċilment aċċessibbli.
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok skonnettjah mill-enerġija. L-aktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tneħħi l-plagg tal-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.
 • Dan huwa prodott tal-Klassi A. F'ambjent domestiku, dan il-prodott jista 'jikkawża interferenza tar-radju f'liema każ l-utent jista' jkun meħtieġ li jieħu miżuri adegwati.
 • Biex tevita l-kontaminazzjoni tal-ambjent, issepara l-apparat mill-iskart domestiku u armih b'mod sikur, pereżempju, f'żoni magħżula. Kun familjari mal-proċeduri għat-trasport kif suppost tat-tagħmir lejn punti ta' ġbir magħżula fiż-żona tiegħek.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.13 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften. Alle MikroTik-apparaten moeten professioneel worden geïnstalleerd.

Deze Quick Guide behandelt het model: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Dit is een netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties van dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, volledige EU-conformiteitsverklaring, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Eerste stappen:

 • Maak verbinding met uw computer naar het apparaat;
 • Download de configuratietool https://mt.lv/winbox;
 • Open het tabblad Neighbors en maak verbinding met het apparaat via het MAC-adres;
 • De gebruikersnaam: admin, standaard is er geen wachtwoord (of, voor sommige modellen, controleer de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker);
 • Om het apparaat bij te werken naar de nieuwste softwareversie, moet u de nieuwste RouterOS-software downloaden van https://mikrotik.com/download;
 • Kies ARM-pakketten en sla ze op uw computer op;
 • Keer terug naar de WinBox en upload gedownloade pakketten;
 • Start het apparaat opnieuw op.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die elektrische schakelingen met zich meebrengen en vertrouwd te zijn met standaardpraktijken voor het voorkomen van ongevallen. De installateur moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant en die zich in de originele verpakking van dit product bevinden.
 • Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door getraind en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur is er verantwoordelijk voor dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de plaatselijke en landelijke elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld voor installatie binnenshuis. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen gebeuren als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product voorzichtig en op eigen risico!
 • Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
 • In het geval van een storing aan het apparaat, moet het van de stroom worden losgekoppeld. De snelste manier om dit te doen is door de adapter uit het stopcontact te halen.
 • Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken en in dat geval moet de gebruiker mogelijk passende maatregelen nemen.
 • Om vervuiling van het milieu te voorkomen, scheidt u het apparaat van het huishoudelijk afval en gooit u het op een veilige manier weg, bijvoorbeeld op aangewezen plaatsen. Zorg dat u bekend bent met de procedures voor het correct transporteren van de apparatuur naar aangewezen inzamelpunten in uw omgeving.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.13 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych. Wszystkie urządzenia MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

Niniejszy Krótki przewodnik obejmuje model: CRS310-1G-5S-4S+IN.

To jest urządzenie sieciowe. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Specyfikacje techniczne, pełna deklaracja zgodności UE, broszury i więcej informacji o produktach na https://mikrotik.com/products

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

Pierwsze kroki:

 • Połącz się z komputerem do urządzenia;
 • Pobierz narzędzie konfiguracyjne https://mt.lv/winbox;
 • Otwórz kartę Neighbors i połącz się z urządzeniem za pomocą adresu MAC;
 • Nazwa użytkownika: admin, domyślnie nie ma hasła (lub, w przypadku niektórych modeli, sprawdź hasło użytkownika i hasła bezprzewodowego na naklejce;
 • Aby zaktualizować urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania, pobierz najnowszą wersję oprogramowania RouterOS ze strony https://mikrotik.com/download;
 • Wybierz pakiety ARM i zapisz je na swoim komputerze;
 • Wróć do WinBox i prześlij pobrane pakiety;
 • Uruchom ponownie urządzenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed przystąpieniem do pracy ze sprzętem MikroTik należy zapoznać się z zagrożeniami związanymi z obwodami elektrycznymi i standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien być zaznajomiony ze strukturą sieci, terminami i pojęciami.
 • Należy używać wyłącznie zasilacza i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, które można znaleźć w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • Urządzenie powinno być instalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel, zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.
 • Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach. Produkt należy przechowywać z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorącego otoczenia.
 • Nie możemy zagwarantować, że w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia nie dojdzie do wypadków lub uszkodzeń. Z produktu należy korzystać ostrożnie i na własne ryzyko!
 • Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 • W przypadku awarii urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazda zasilania.
 • Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, co może wymagać od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych.
 • Aby uniknąć skażenia środowiska, należy oddzielić urządzenie od odpadów domowych i pozbyć się go w bezpieczny sposób, na przykład w wyznaczonych miejscach. Zapoznaj się z procedurami prawidłowego transportu urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Łotwa, LV1039.

PT - Português. Guia rápido:

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.13 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país. Todos os dispositivos de MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

Este Guia Rápido cobre o modelo: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Este é o dispositivo de rede. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, Declaração de conformidade completa da UE, folhetos e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Primeiros passos:

 • Conecte-se ao seu computador no dispositivo;
 • Faça o download da ferramenta de configuração https://mt.lv/winbox;
 • Abra a guia Neighbors e conecte-se ao dispositivo usando o endereço MAC;
 • O nome de usuário: admin, por padrão, não há senha (ou, para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e wireless no adesivo);
 • Para atualizar o dispositivo para a versão mais recente do software, faça o download do software RouterOS mais recente em https://mikrotik.com/download;
 • Escolha pacotes ARM e salve-os no seu computador;
 • Retorne ao WinBox e faça o upload dos pacotes baixados;
 • Reinicie o dispositivo.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos perigos envolvidos nos circuitos eléctricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para evitar acidentes. O instalador deve estar familiarizado com as estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Utilize apenas a fonte de alimentação e os acessórios aprovados pelo fabricante, que podem ser encontrados na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por se certificar de que a instalação do equipamento está em conformidade com os códigos eléctricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto destina-se a ser instalado no interior. Mantenha este produto afastado de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que não ocorram acidentes ou danos devido a uma utilização incorrecta do dispositivo. Utilize este produto com cuidado e opere-o por sua conta e risco!
 • A tomada de corrente deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
 • Em caso de avaria do aparelho, desligue-o da corrente eléctrica. A forma mais rápida de o fazer é desligando o adaptador de corrente da tomada eléctrica.
 • Este é um produto da Classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências de rádio, caso em que o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
 • Para evitar a contaminação do ambiente, separe o aparelho do lixo doméstico e elimine-o de forma segura, por exemplo, em áreas designadas. Familiarize-se com os procedimentos para transportar corretamente o equipamento para os pontos de recolha designados na sua área.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Letônia, LV1039.

RO - Română. Ghid rapid:

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.13 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării. Toate dispozitivele MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

Acest Ghid rapid acoperă modelul: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Acesta este dispozitivul de rețea. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, Declarație de conformitate UE completă, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Primii pasi:

 • Conectați-vă cu computerul la dispozitiv;
 • Descărcați instrumentul de configurare https://mt.lv/winbox;
 • Deschideți fila Neighbors și conectați-vă la dispozitiv folosind adresa MAC;
 • Numele de utilizator: admin, implicit nu există parolă (sau, pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant);
 • Pentru a actualiza dispozitivul la cea mai recentă versiune de software, descărcați cel mai recent software RouterOS de la https://mikrotik.com/download;
 • Alegeți pachetele ARM și salvați-le pe computer;
 • Reveniți la WinBox și încărcați pachetele descărcate;
 • Reporniți dispozitivul.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, cunoașteți pericolele implicate de circuitele electrice și familiarizați-vă cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Instalatorul trebuie să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele de rețea.
 • Utilizați numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător, care pot7 fi găsite în ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament trebuie instalat de către personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil pentru a se asigura, că instalarea echipamentului este conformă cu codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl folosiți pe propriul risc!
 • Priza de curent trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
 • În caz de defecțiune a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin deconectarea adaptorului de alimentare de la priza de curent.
 • Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu casnic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsuri adecvate.
 • Pentru a evita contaminarea mediului înconjurător, separați dispozitivul de deșeurile menajere și eliminați-l în condiții de siguranță, de exemplu, în zonele desemnate. Familiarizați-vă cu procedurile pentru a transporta în mod corespunzător echipamentul la punctele de colectare desemnate în zona dumneavoastră.

Producător: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Letonia, LV1039.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.13 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny. Všetky zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

Táto Stručná príručka sa týka modelu: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Toto je sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete nastránke používateľskej príručky na adresehttps://mt.lv/um-sk. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej stránke tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, úplné EÚ vyhlásenie o zhode, brožúry a ďalšie informácie o produktoch na https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

Prvé kroky:

 • Spojte sa s počítačom so zariadením;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj https://mt.lv/winbox;
 • Otvorte kartu Neighbors a pripojte sa k zariadeniu pomocou adresy MAC;
 • Používateľské meno: admin, v predvolenom nastavení nie je žiadne heslo (alebo pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslo na nálepke);
 • Ak chcete aktualizovať zariadenie na najnovšiu verziu softvéru, stiahnite si najnovší softvér RouterOS z adresy https://mikrotik.com/download;
 • Vyberte si balíčky ARM a uložte ich do svojho počítača;
 • Vráťte sa do WinBoxu a nahrajte stiahnuté balíčky;
 • Reštartujte zariadenie.

Bezpečnostné informácie:

 • Pred prácou na akomkoľvek zariadení Mikrotik si uvedomte nebezpečenstvá spojené s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi na predchádzanie nehodám. Inštalatér by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, termínmi a pojmami.
 • Používajte len výrobcom schválené napájacie zdroje a príslušenstvo, ktoré nájdete7 v originálnom balení tohto výrobku.
 • Toto zariadenie má inštalovať vyškolený a kvalifikovaný personál podľa tohto návodu na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za to, že inštalácia zariadenia je v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
 • Tento výrobok je určený na inštaláciu v interiéri. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho používania zariadenia nedôjde k nehodám alebo poškodeniu. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte s ním na vlastné riziko!
 • Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
 • V prípade poruchy zariadenia ho odpojte od napájania. Najrýchlejšie tak urobíte odpojením napájacieho adaptéra zo zásuvky.
 • Ide o výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobovať rádiové rušenie a v takom prípade sa môže vyžadovať, aby používateľ prijal primerané opatrenia.
 • Aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia, oddeľte zariadenie od domáceho odpadu a zlikvidujte ho bezpečným spôsobom, napríklad na vyhradených miestach. Oboznámte sa s postupmi správnej prepravy zariadenia na určené zberné miesta vo vašej oblasti.

Výrobca: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lotyšsko, LV1039.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.13 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom. Vse naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

Ta hitri vodnik zajema model: CRS310-1G-5S-4S+IN.

To je omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani teh hitrih navodil.

Tehnične specifikacije, popolna izjava o skladnosti EU, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants 

Prvi koraki:

 • Povežite se z računalnikom v napravi;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo https://mt.lv/winbox;
 • Odprite zavihek Neighbors in se z MAC naslovom povežite z napravo;
 • Uporabniško ime: admin, privzeto ni gesla (ali pri nekaterih modelih preverite uporabniško in brezžično geslo na nalepki);
 • Za posodobitev naprave na najnovejšo različico programske opreme d lastno naložite najnovejšo programsko opremo RouterOS s https://mikrotik.com/download;
 • Izberite ARM pakete in jih shranite v računalnik;
 • Vrnite se na WinBox in naložite naložene pakete;
 • Znova zaženite napravo.

Varnostne informacije:

 • Preden začnete delati na opremi Mikrotik, se zavedajte nevarnosti, povezanih z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. Monter mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec in jo najdete7 v originalni embalaži tega izdelka.
 • To opremo mora namestiti usposobljeno in kvalificirano osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da se prepriča, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in nacionalnimi električnimi predpisi. Naprave ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spreminjati.
 • Ta izdelek je namenjen namestitvi v zaprtih prostorih. Ta izdelek hranite stran od vode, ognja, vlage ali vročih okolij.
 • Ne moremo zagotoviti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. Ta izdelek uporabljajte previdno in na lastno odgovornost!
 • Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
 • V primeru okvare naprave jo odklopite iz električnega omrežja. To najhitreje storite tako, da napajalnik izključite iz vtičnice.
 • To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, v tem primeru bo moral uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe.
 • Da bi se izognili onesnaženju okolja, napravo ločite od gospodinjskih odpadkov in jo odvrzite na varen način, na primer na za to določenih mestih. Seznanite se s postopki za pravilen prevoz naprave na določena zbirna mesta na vašem območju.

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Latvija, LV1039.

SV - Svenska. Snabb guide:

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.13 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler. Alla MikroTik-enheter måste vara professionellt installerat.

Den här snabbguiden täcker modellen: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Det här är nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, fullständig EU-försäkran om överensstämmelse, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Första stegen:

 • Anslut med din dator till enheten;
 • Ladda ner konfigurationsverktyget https://mt.lv/winbox;
 • Öppna fliken Neighbors och anslut till enheten med MAC-adress;
 • Användarnamnet: admin, som standard finns det inget lösenord (eller, för vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på dekalen);
 • För att uppdatera enheten till den senaste programvaruversionen d ladda ner den senaste routerOS-programvaran från https://mikrotik.com/download;
 • Välj ARM-paket och spara dem på din dator;
 • Återgå till WinBox och ladda upp nedladdade paket;
 • Starta om enheten.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning, var medveten om farorna med elektriska kretsar och bekanta dig med standardpraxis för att förebygga olyckor. Installatören bör vara bekant med nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast strömförsörjning och tillbehör som godkänts av tillverkaren, som finns i originalförpackningen till denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören är ansvarig för att se till att installationen av utrustningen är förenlig med lokala och nationella elektriska bestämmelser. Försök inte att plocka isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att installeras inomhus. Håll denna produkt borta från vatten, eld, fukt eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador inträffar på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd på egen risk!
 • Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgängligt.
 • I händelse av fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet att göra det är genom att koppla ur nätadaptern från eluttaget.
 • Detta är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.
 • För att undvika kontaminering av miljön, separera enheten från hushållsavfallet och kassera den på ett säkert sätt, till exempel i avsedda områden. Bekanta dig med procedurer för korrekt transport av utrustningen till utsedda uppsamlingsplatser i ditt område.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2,  Riga, Lettland, LV1039.

PRC - 中文. 快速指南

该设备需要升级到RouterOS v7.13或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地国家的法规。所有 MikroTik 设备都必须经过专业安装。所有 MikroTik 设备都必须经过专业安装。

本快速指南介绍了以下型号:CRS310-1G-5S-4S+IN。

这是网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

技术规格、完整的欧盟符合性声明、手册以及有关产品的更多信息,请访问 https://mikrotik.com/products

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 

第一步:

 • 将计算机连接到设备;
 • 下载配置工具https://mt.lv/winbox;
 • 打开“ Neighbors”选项卡,然后使用MAC地址连接到设备;
 • 用户名admin,默认情况下没有密码(或者,对于某些型号,检查标签上的用户和无线密码);
 • 要将设备更新到最新的软件版本, https://mikrotik.com/download拥有最新的RouterOS软件;
 • 选择ARM软件包,并将其保存到您的计算机中;
 • 返回WinBox并上传下载的软件包;
 • 重新启动设备。

安全信息:

 • 在使用任何 MikroTik 设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉预防事故的标准做法。安装人员应熟悉网络结构、术语和概念。
 • 仅使用制造商认可的电源和配件,这些可在本产品的原包装中找到。
 • 该设备应由经过培训的合格人员按照这些安装说明进行安装。安装人员负责确保设备的安装符合当地和国家电气规范。请勿尝试拆卸、修理或改装设备。
 • 本产品适合安装在室内。使本产品远离水、火、潮湿或炎热的环境。
 • 我们不能保证不会因设备使用不当而发生事故或损坏。请谨慎使用本产品,操作风险自担!
 • 插座应安装在设备附近且易于插拔的位置。
 • 如果设备发生故障,请断开电源。最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。
 • 这是 A 类产品。在家庭环境中,本产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,用户可能需要采取适当的措施。
 • 为避免污染环境,请将设备与生活垃圾分开并以安全方式进行处置,例如在指定区域进行处置。熟悉将设备正确运输到您所在地区指定收集点的程序。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Unijas iela 2,  Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.13 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов. Все устройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

Это краткое руководство охватывает модель: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Это сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, Полная декларация о соответствии требованиям ЕС, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

Первые шаги:

 • Подключиться с помощью компьютера к устройству;
 • Загрузите инструмент настройки https://mt.lv/winbox;
 • Откройте вкладку « Neighbors » и подключитесь к устройству по MAC-адресу;
 • Имя пользователя: admin, по умолчанию пароль отсутствует (або, для деяких моделей, перевірте пароль користувача та бездротовий пароль на наклейці);
 • Чтобы обновить устройство до последней версии программного обеспечения, загрузите последнюю версию программного обеспечения RouterOS с https://mikrotik.com/download;
 • Выберите пакеты ARM и сохраните их на своем компьютере;
 • Вернитесь в WinBox и загрузите загруженные пакеты;
 • Перезагрузите устройство.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Изделие предназначено для установки в помещении. Держите этот продукт вдали от воды, огня, влажности или горячих сред.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Производитель: Mikrotikls SIA, улица Унияс 2 Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две последующие означают номер недели.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве. Cм. на упаковке.

Для получения подробных сведений о гарантийном обслуживании обратитесь к продавцу.

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA - Українська. Короткий посібник:

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.13 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил. Усі пристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник стосується моделі: CRS310-1G-5S-4S+IN.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, повна декларація відповідності ЄС, брошури та додаткова інформація про продукти на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Підключіться з комп'ютером до пристрою;
 • Завантажте інструмент налаштування https://mt.lv/winbox;
 • Відкрийте вкладку Neighbors та підключіться до пристрою за допомогою MAC-адреси;
 • Ім'я користувача: admin, за замовчуванням немає пароля (або, для деяких моделей, перевірте пароль користувача та бездротового доступу на наклейці);
 • Для оновлення пристрою до останньої версії програмного забезпечення d власне завантаження найновішого програмного забезпечення RouterOS з https://mikrotik.com/download;
 • Виберіть пакети ARM та збережіть їх на своєму комп’ютері;
 • Поверніться до WinBox та завантажте завантажені пакети;
 • Перезавантажте пристрій.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати з будь-яким обладнанням MikroTik, усвідомте небезпеку, пов’язану з електричними схемами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Інсталятор повинен бути знайомий із мережевими структурами, термінами та концепціями.
 • Використовуйте лише блок живлення та аксесуари, схвалені виробником, які можна знайти в оригінальній упаковці цього продукту.
 • Це обладнання має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Установник несе відповідальність за те, щоб встановлення обладнання відповідало місцевим і національним електричним нормам. Не намагайтеся розібрати, відремонтувати чи модифікувати пристрій.
 • Цей продукт призначений для встановлення всередині приміщень. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або гарячого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати відсутність нещасних випадків або пошкоджень через неправильне використання пристрою. Використовуйте цей продукт обережно та на свій страх і ризик!
 • Розетка має бути встановлена ​​поблизу обладнання та бути легко доступною.
 • У разі несправності пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб це зробити — від’єднати адаптер живлення від розетки.
 • Це продукт класу А. У домашньому середовищі цей продукт може спричиняти радіоперешкоди, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити відповідних заходів.
 • Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, відокремте пристрій від побутових відходів і утилізуйте його безпечним способом, наприклад, у спеціально відведених місцях. Ознайомтеся з процедурами належного транспортування обладнання до призначених пунктів збору у вашому регіоні.

Виробник: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Рига, Латвія, LV1039.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

UKCA marking             

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques / (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта

(EN) DC Adapter Output Specification, (V/A)
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters, (V/A)
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu, (V/A)
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua, (V/A)
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua, (V/A)
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока, (В/А)

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, VCurrent, A

DC Jack (18 - 57V DC)

PoE In Ethernet Port (18 - 57V DC)

24


1.2

IP20

±0°..+60°C

#75815

 • No labels