Model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC

EN - English - Quick Guide:

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.7 or the latest stable version, to ensure compliance with local authority regulations! 

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be installed according to instructions.

This Quick Guide covers the model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

This is a wireless network device. You can find the product model name on the case label (ID). 

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

The most relevant technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Technical specifications, brochures, and more info about products are at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

If you need help with configuration, please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First steps:

 • Make sure your Internet service provider is allowing hardware change and will issue an automatic IP address;
 • Connect the device to the power source;
 • Open network connections on your computer and search for MikroTik wireless network - connect to it;
 • The configuration can be done through the wireless network using a web browser or mobile app. Alternatively, you can use a WinBox configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Open http://192.168.88.1 in your web browser to start configuration, user name: admin and there is no password by default (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • Click the (Check for updates) button and update your RouterOS software to the latest version;
 • For a manual update of the device, visit the products page at https://mikrotik.com/products to find your product. The required packages are accessible under the "Support&Downloads" menu;
 • Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Set up your wireless network password;
 • Set up your router password.

Safety Information:

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be installed indoors. Keep this product away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • This is a Class A product. In a domestic environment, this product might cause radio interference in which case the user might be required to take adequate measures.
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 38 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

BG - Български. Бързо ръководство:

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.7 или най-новата стабилна версия, за да се гарантира спазването на местните наредби!

Крайните потребители са отговорни да спазват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства MikroTik трябва да бъдат инсталирани съгласно инструкциите.

Това кратко ръководство обхваща модела: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Това е устройство за безжична мрежа. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Технически спецификации, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Първи стъпки:

 • Уверете се, че вашият доставчик на интернет услуги позволява промяна на хардуера и ще издаде автоматичен IP адрес;
 • Свържете устройството към източника на захранване;
 • Отворете мрежовите връзки на вашия компютър и потърсете безжична мрежа MikroTik - свържете се към нея;
 • Конфигурацията трябва да се извърши през безжичната мрежа с помощта на уеб браузър или мобилно приложение;
  Като алтернатива можете да използвате инструмент за конфигуриране на WinBox https://mt.lv/winbox;
 • отворено http://192.168.88.1 във вашия уеб браузър за стартиране на конфигурация, потребителско име: admin и няма парола по подразбиране (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • Когато използвате мобилно приложение, изберете Бърза настройка и то ще ви преведе през цялата необходима конфигурация в шест лесни стъпки;
 • Щракнете върху бутона (Check for updates) и актуализирайте софтуера на RouterOS до най-новата версия;
 • За ръчна актуализация на устройството посетете страницата с продукти на https://mikrotik.com/products, за да намерите вашия продукт. Необходимите пакети са достъпни в менюто "Support&Downloads";
 • Изберете вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на държавата;
 • Настройте паролата за безжичната си мрежа;
 •  Настройте вашата парола за рутер.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с всяко оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоари, одобрени от производителя, и които могат да бъдат намерено аз n оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за инсталиране на закрито. Пазете този продукт далеч от вода, огън, влага или горещи среди.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай от потребителя може да се изисква да предприеме адекватни мерки.
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е чрез изключване на захранващия адаптер от контакта.

Излагане на радиочестотно излъчване: Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация Европейския съюз, определени за неконтролирана среда. Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 38 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

Производител: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v7.7 nebo na nejnovější stabilní verzi!

Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

Tento Stručný průvodce se týká modelu: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto Stručného průvodce.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Pokud potřebujete pomoc s konfigurací, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Před připojením ke zdroji napájení připojte k zařízení dodávané antény;
 • Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových služeb umožňuje změnu hardwaru a vydá automatickou IP adresu;
 • Připojte zařízení ke zdroji napájení;
 • Otevřete síťová připojení v počítači a vyhledejte bezdrátovou síť MikroTik - připojte se k ní;
 • Konfigurace musí být provedena prostřednictvím bezdrátové sítě pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Alternativně můžete použít konfigurační nástroj WinBox https://mt.lv/winbox;
 • otevřeno http://192.168.88.1 ve webovém prohlížeči spusťte konfiguraci, uživatelské jméno: admin a ve výchozím nastavení není heslo (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Při používání mobilní aplikace zvolte Rychlé nastavení a provede vás všemi potřebnými konfiguracemi v šesti jednoduchých krocích;
 • Klikněte na tlačítko (Check for updates) a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi;
 • Pro manuální aktualizaci zařízení navštivte stránku produktů na https://mikrotik.com/products, kde najdete svůj produkt. Požadované balíčky jsou dostupné v nabídce "Support&Downloads";
 • Vyberte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Nastavte heslo bezdrátové sítě;
 •  Nastavte heslo routeru.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájení a příslušenství schválené výrobcem, které může být nalezeno v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k instalaci uvnitř. Udržujte tento produkt mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit rádiové rušení. V takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 38 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.7 eller den seneste stabile version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne.

Denne hurtigguide dækker modellen: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

Hvis du har brug for hjælp til konfiguration, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

 • Tilslut antenner, der følger med, til enheden, før du tilslutter til strømkilden;

 • Sørg for, at din internetudbyder tillader hardwareskift og udsteder en automatisk IP-adresse;

 • Tilslut enheden til strømkilden;

 • Åbn netværksforbindelser på din pc og søg efter det trådløse MikroTik-netværk - opret forbindelse til det;

 • Konfigurationen skal udføres via det trådløse netværk ved hjælp af en webbrowser eller mobilapp. Alternativt kan du bruge et WinBox-konfigurationsværktøj https://mt.lv/winbox;

 • Åben http://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfiguration, brugernavn: admin og der er som standard ingen adgangskode (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);

 • Når du bruger en mobil applikation, skal du vælge Hurtig opsætning, og det vil guide dig gennem al nødvendig konfiguration i seks enkle trin;

 • Klik på knappen (Check for updates), og opdater din RouterOS-software til den nyeste version;

 • For en manuel opdatering af enheden, besøg produktsiden på https://mikrotik.com/products for at finde dit produkt. De nødvendige pakker er tilgængelige under menuen "Support&Downloads";
 • Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;

 • Konfigurer din adgangskode til trådløst netværk;

 • Konfigurer din router-adgangskode.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og tilbehør godkendt af producenten, og som kan være fundet i den originale emballage af dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • Dette er et klasse A-produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren muligvis skal træffe passende foranstaltninger.
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 38 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letland, LV1039.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.7 oder die neueste stabile Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden.

Diese Kurzanleitung behandelt das Modell: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products 

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration benötigen, wenden Sie sich an einen Berater unter https://mikrotik.com/consultants

Erste Schritte:

 • Bitte schließen Sie die mitgelieferten Antennen an das Gerät an, bevor Sie eine Stromquelle anschließen;

 • Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetdienstanbieter Hardwareänderungen zulässt und eine automatische IP-Adresse ausgibt;

 • Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an;
 • Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen auf Ihrem PC und suchen Sie nach dem drahtlosen MikroTik-Netzwerk;
 • Die Konfiguration muss über das drahtlose Netzwerk mit einem Webbrowser oder einer mobilen App erfolgen. Alternativ können Sie ein WinBox-Konfigurationstool verwenden https://mt.lv/winbox;
 • Öffnen http://192.168.88.1 Benutzername in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten: admin und es gibt standardmäßig kein Passwort (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Wenn Sie eine mobile Anwendung verwenden, wählen Sie Schnelleinrichtung. Sie wird in sechs einfachen Schritten durch alle erforderlichen Konfigurationen geführt;
 • Klicken Sie auf die Schaltfläche (Check for updates) und aktualisieren Sie Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version;
 • Für ein manuelles Update des Geräts besuchen Sie die Produktseite unter https://mikrotik.com/products, um Ihr Produkt zu finden. Die erforderlichen Pakete sind im Menü "Support&Downloads" zugänglich;
 • Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden;
 • Richten Sie Ihr WLAN-Passwort ein;
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort ein.

Sicherheitsinformation:

 • Machen Sie sich vor Arbeiten an MikroTik-Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltkreise vertraut und machen Sie sich mit den üblichen Vorgehensweisen zur Unfallverhütung vertraut. Der Installateur sollte mit den Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das Netzteil und vom Hersteller zugelassenes Zubehör, und das kann sein gefunden In der Originalverpackung dieses Produkts.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen Vorschriften für elektrische Geräte entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für die Installation im Innenbereich vorgesehen. Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko!
 • Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
 • Im Falle eines Gerätefehlers trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 38 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v7.7 ή την τελευταία σταθερή έκδοση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός καλύπτει το μοντέλο: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τη διαμόρφωση, αναζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

 • Συνδέστε τις παρεχόμενες κεραίες στη συσκευή, προτού συνδεθείτε στην πηγή τροφοδοσίας;

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας επιτρέπει την αλλαγή υλικού και θα εκδώσει μια αυτόματη διεύθυνση IP;

 • Συνδέστε τη συσκευή στην πηγή ενέργειας;
 • Ανοίξτε τις συνδέσεις δικτύου στον υπολογιστή σας και αναζητήστε ασύρματο δίκτυο MikroTik - συνδεθείτε με αυτό;
 • Η διαμόρφωση πρέπει να γίνει μέσω του ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μια εφαρμογή για κινητά. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο διαμόρφωσης WinBox https://mt.lv/winbox
 • Ανοιξε http://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησης στο web για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, το όνομα χρήστη: admin και από προεπιλογή δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης (ή, για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματου δικτύου στο αυτοκόλλητο);
 • Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για κινητά, επιλέξτε Quick setup και θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις σε έξι απλά βήματα;
 • Κάντε κλικ στο κουμπί (Check for updates) και ενημερώστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση;
 • Για μη αυτόματη ενημέρωση της συσκευής, επισκεφτείτε τη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products για να βρείτε το προϊόν σας. Τα απαιτούμενα πακέτα είναι προσβάσιμα στο μενού "Support&Downloads".
 • Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου σας;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και ποια μπορεί να είναι βρέθηκαν στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή καυτό περιβάλλον.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Πρόκειται για προϊόν κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τον χρήστη.
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 38 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.7 o la última versión estable, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones.

Esta guía rápida cubre el modelo: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Si necesita ayuda con la configuración, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Asegúrese de que su proveedor de servicios de Internet permita el cambio de hardware y emita una dirección IP automática;

 • Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación;
 • Abra las conexiones de red en su PC y busque la red inalámbrica MikroTik; conéctese a ella;
 • La configuración debe hacerse a través de la red inalámbrica utilizando un navegador web o una aplicación móvil. Alternativamente, puede usar una herramienta de configuración de WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Abierto http://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración, nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto (o, para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta);
 • Cuando use una aplicación móvil, elija Configuración rápida y lo guiará a través de toda la configuración necesaria en seis sencillos pasos;
 • Haga clic en el botón (Check for updates) y actualice su software RouterOS a la última versión;
 • Para una actualización manual del dispositivo, visite la página de productos en https://mikrotik.com/products para encontrar su producto. Se puede acceder a los paquetes requeridos en el menú "Support&Downloads";
 • Elija su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Configure su contraseña de red inalámbrica;
 • Configure la contraseña de su enrutador.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Use solo la fuente de alimentación y accesorios aprobados por el fabricante, y que pueden ser encontró En el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para instalarse en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de alimentación de la toma de corriente.

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 38 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

Módulo inalámbrico integrado que funciona a 2.4 GHz, protocolo 802.11a/n/ac/ax con antena PCB incorporada, ganancia máxima de 4 dBi.

Módulo inalámbrico integrado que funciona a 5 GHz, protocolo 802.11b/g/n/ax con antena PCB incorporada, ganancia máxima de 4.5 dBi.

Rango de frecuencia (potencia de salida máxima): 2400-2483.5 MHz (30 dBm), 5725-5850 MHz (30 dBm). Los canales de frecuencia disponibles pueden variar según el modelo y la certificación del producto.

Número de Certificado de Homologación (IFT): Ver la etiqueta del producto.

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.7 või uusimale stabiilsele versioonile!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele.

See lühijuhend hõlmab mudelit: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

Kui vajate seadistamisel abi, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

 • Veenduge, et teie Interneti-teenuse pakkuja lubaks riistvara muutmist ja väljastaks automaatse IP-aadressi;

 • Ühendage seade toiteallikaga;
 • Avage arvutis võrguühendused ja otsige MikroTik traadita võrku - looge sellega ühendus;
 • Seadistamine tuleb teha traadita võrgu kaudu, kasutades veebibrauserit või mobiilirakendust. Teise võimalusena võite kasutada WinBoxi seadistusriista https://mt.lv/winbox;
 • Avatud http://192.168.88.1 konfigureerimise alustamiseks oma veebibrauseris kasutajanimi: admin ja vaikimisi pole parooli (või mõne mudeli puhul kontrollige kasutaja ja traadita ühenduse paroole kleebiselt);
 • Mobiilirakenduse kasutamisel valige Kiire seadistamine ja see juhendab teid kuue lihtsa sammuna kogu vajaliku konfigureerimise kaudu;
 • Klõpsake nuppu (Check for updates) ja värskendage oma RouterOS tarkvara uusimale versioonile;
 • Seadme käsitsi värskendamiseks külastage oma toote leidmiseks toodete lehte aadressil https://mikrotik.com/products. Vajalikud paketid on kättesaadavad "Support&Downloads" menüü alt;
 • Riigi reguleerimise sätete rakendamiseks valige oma riik;
 • Seadistage oma traadita võrgu parool;
 • Seadistage ruuteri parool.

Ohutusteave:

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult toiteallikat ja tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmed, mis võivad olla leitud ma olen selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks siseruumidesse. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest ja kuumadest keskkondadest.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda asjakohaste meetmete võtmist.
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast lahti ühendamine.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 38 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

Tootja: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.7 tai uusin vakaa versio, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

Tämä pikaopas kattaa mallin: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

Jos tarvitset apua konfiguroinnissa, kysy neuvoa- antajalta https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

 • Varmista, että Internet-palveluntarjoajasi sallii laitteiston vaihdon, ja antaa automaattisen IP-osoitteen;

 • Kytke laite virtalähteeseen;
 • Avaa verkkoyhteydet tietokoneellasi ja etsi langatonta MikroTik-verkkoa - muodosta yhteys siihen;
 • Kokoonpano on tehtävä langattoman verkon kautta selaimen tai mobiilisovelluksen avulla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää WinBox-määritystyökalua https://mt.lv/winbox;
 • Avata http://192.168.88.1 verkkoselaimessa aloittaaksesi kokoonpanon, käyttäjänimi: admin ja oletusarvoisesti ei ole salasanaa (tai joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta);
 • Kun käytät mobiilisovellusta, valitse Pika-asetus ja se opastaa sinut läpi kaikki tarvittavat kokoonpanot kuudessa helpossa vaiheessa;
 • Napsauta (Check for updates) -painiketta ja päivitä RouterOS-ohjelmistosi uusimpaan versioon;
 • Jos haluat päivittää laitteen manuaalisesti, vieraile tuotesivulla osoitteessa https://mikrotik.com/products löytääksesi tuotteesi. Tarvittavat paketit löytyvät valikosta "Support&Downloads";
 • Valitse maa, jos haluat käyttää maa-asetusasetuksia;
 • Määritä langattoman verkon salasana;
 • Määritä reitittimen salasana.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain virtalähdettä ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet, jotka voivat olla löydetty Olen tämän tuotteen alkuperäispakkaus.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloissa. Pidä tämä tuote poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Tämä on luokan A tuote. Kotitalousympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjää saatetaan joutua toteuttamaan riittävät toimenpiteet.
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtalähde pistorasiasta.

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 38 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.7 ou la dernière version stable, pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions.

Ce guide rapide couvre le modèle: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Premiers pas:

 • Assurez-vous que votre fournisseur de services Internet autorise le changement de matériel et émettra une adresse IP automatique;

 • Connectez l'appareil à la source d'alimentation;
 • Ouvrez les connexions réseau sur votre PC et recherchez le réseau sans fil MikroTik - connectez-vous à celui-ci;
 • La configuration doit être effectuée via le réseau sans fil à l'aide d'un navigateur Web ou d'une application mobile. Alternativement, vous pouvez utiliser un outil de configuration WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Ouvert http://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour démarrer la configuration, nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe par défaut (ou, pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant);
 • Lorsque vous utilisez une application mobile, choisissez Configuration rapide et elle vous guidera à travers toute la configuration nécessaire en six étapes faciles;
 • Cliquez sur le bouton (Check for updates) et mettez à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version;
 • Pour une mise à jour manuelle de l'appareil, visitez la page des produits sur https://mikrotik.com/products pour trouver votre produit. Les packages requis sont accessibles sous le menu "Support&Downloads";
 • Choisissez votre pays pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Configurez votre mot de passe de réseau sans fil;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur.

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l' alimentation et accessoires approuvés par le fabricant, et qui peuvent être a trouvé dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être installé à l'intérieur. Gardez ce produit loin de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 38 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v7.7 ili najnoviju stabilnu verziju, kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama.

Ovaj kratki vodič pokriva model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

Ako vam je potrebna pomoć u vezi s konfiguracijom, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Provjerite da li vaš pružatelj internetskih usluga dopušta promjenu hardvera i izdaje automatsku IP adresu;

 • Priključite uređaj na izvor napajanja;
 • Otvorite mrežne veze na računalu i potražite MikroTik bežičnu mrežu - povežite se s njom;
 • Konfiguracija se mora izvršiti putem bežične mreže putem web preglednika ili mobilne aplikacije. Alternativno, možete koristiti WinBoxov alat za konfiguraciju https://mt.lv/winbox;
 • Otvoren http://192.168.88.1 u vašem web pregledniku za pokretanje konfiguracije, korisničko ime: admin i nema zadane lozinke (ili, za neke modele, provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici);
 • Kada koristite mobilnu aplikaciju, odaberite Brzo postavljanje i on će vas voditi kroz svu potrebnu konfiguraciju u šest jednostavnih koraka;
 • Kliknite gumb (Check for updates) i ažurirajte softver RouterOS na najnoviju verziju;
 • Za ručno ažuriranje uređaja posjetite stranicu proizvoda na https://mikrotik.com/products kako biste pronašli svoj proizvod. Potrebni paketi dostupni su pod izbornikom "Support&Downloads";
 • Odaberite svoju zemlju da biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Postavljanje lozinke za bežičnu mrežu;
 • Postavljanje lozinke za usmjerivač.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobren od proizvođača, a može biti pronađeno Ja nisam originalno pakiranje ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen ugradnji u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod držite podalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • Ovo je proizvod klase A. U domaćem okruženju, ovaj proizvod može prouzročiti radio smetnje. U tom slučaju se od korisnika može tražiti da poduzme odgovarajuće mjere.
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanjem mrežnog adaptera iz utičnice.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 38 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvija, LV1039.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.7-ra vagy a legújabb stabil verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Az összes MikroTik rádiókészüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni.

Ez a Gyors útmutató a következőre vonatkozik: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

Ha segítségre van szüksége a konfigurálás során, kérjen tanácsadót a https://mikrotik.com/consultants

Első lépések:

 • Győződjön meg arról, hogy az Internet szolgáltatója engedélyezi a hardvercserét, és automatikus IP-címet ad ki;

 • Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz;
 • Nyissa meg a számítógépes hálózati kapcsolatokat és keresse meg a MikroTik vezeték nélküli hálózatot - csatlakozzon hozzá;
 • A konfigurálást a vezeték nélküli hálózaton keresztül kell végezni egy webböngésző vagy mobilalkalmazás segítségével. Alternatív megoldásként WinBox konfigurációs eszköz is használható https://mt.lv/winbox;
 • Nyisd ki http://192.168.88.1 a böngészőben a konfiguráció elindításához, felhasználónév: admin és alapértelmezés szerint nincs jelszó (vagy egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán);
 • Mobilalkalmazás használatakor válassza a Gyors beállítást, amely hat egyszerű lépésben végigvezeti az összes szükséges konfiguráción;
 • Kattintson a (Check for updates) gombra, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra;
 • Az eszköz kézi frissítéséhez keresse fel a termékek oldalát a https://mikrotik.com/products címen, és keresse meg termékét. A szükséges csomagok a "Support&Downloads" menüpont alatt érhetők el;
 • Válassza ki országát, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Állítsa be a vezeték nélküli hálózat jelszavát;
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak az áramellátást használja és a gyártó által jóváhagyott kiegészítők, amelyek lehetnek megtalált A termék eredeti csomagolása.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket beltéri használatra tervezték. Tartsa távol a terméket víztől, tűztől, páratartalomtól és forró környezettől.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót fel kell kérni a megfelelő intézkedések megtételére.
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati adaptert kihúzza a konnektorból.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 38 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

Gyártó: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettország, LV1039.

IT - Italiano. Guida veloce:

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.7 o all'ultima versione stabile, per garantire la conformità alle normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative nazionali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installati secondo le istruzioni.

Questa guida rapida copre il modello: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products 

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

Se hai bisogno di aiuto con la configurazione, consulta un consulente https://mikrotik.com/consultants

Primi passi:

 • Assicurati che il tuo provider di servizi Internet consenta la modifica dell'hardware e emetta un indirizzo IP automatico;
 • Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione;
 • Apri connessioni di rete sul tuo PC e cerca la rete wireless MikroTik - connettiti ad essa;
 • La configurazione deve essere eseguita tramite la rete wireless utilizzando un browser Web o un'app mobile. In alternativa, è possibile utilizzare uno strumento di configurazione WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Aperto http://192.168.88.1 nel browser Web per avviare la configurazione, nome utente: admin e non c'è password per impostazione predefinita (oppure, per alcuni modelli, controllare le password utente e wireless sull'adesivo);
 • Quando si utilizza un'applicazione mobile, selezionare Configurazione rapida e ti guiderà attraverso tutta la configurazione necessaria in sei semplici passaggi;
 • Fare clic sul pulsante (Check for updates) e aggiornare il software RouterOS alla versione più recente;
 • Per un aggiornamento manuale del dispositivo, visita la pagina dei prodotti su https://mikrotik.com/products per trovare il tuo prodotto. I pacchetti richiesti sono accessibili dal menu "Support&Downloads";
 • Scegli il tuo paese, per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Imposta la password della tua rete wireless;
 • Imposta la password del tuo router.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l' alimentatore e accessori approvati dal produttore e quali possono essere trovato nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è destinato all'installazione all'interno. Tenere questo prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 38 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

Produttore: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettonia, LV1039.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.7 eða nýjustu stöðugu útgáfuna, til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kaðallkröfur og DFS (Dynamic Frequency Selection) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera sett upp samkvæmt leiðbeiningum.

Þessi snögga leiðarvísi nær yfir líkanið: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products 

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

Ef þú þarft hjálp við stillingar, vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants

Fyrstu skrefin:

 • Gakktu úr skugga um að internetþjónustan þinn leyfi vélbúnaðarbreytingum og gefi út sjálfvirkt IP-tölu;

 • Tengdu tækið við aflgjafann;
 • Opnaðu nettengingar á tölvunni þinni og leitaðu að þráðlausu MikroTik neti - tengdu við það;
 • Stillingarnar verða að vera gerðar í gegnum þráðlausa netið með vafra eða farsímaforriti. Einnig er hægt að nota WinBox stillitæki https://mt.lv/winbox;
 • Opið http://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingar, notandanafn: admin og það er ekkert lykilorð sjálfgefið (eða, fyrir sumar gerðir, athugaðu notenda- og þráðlaus lykilorð á límmiðanum);
 • Þegar þú notar farsímaforrit skaltu velja Quick setup og það mun leiða þig í gegnum allar nauðsynlegar stillingar í sex einföldum skrefum;
 • Smelltu á hnappinn (Check for updates) og uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn þinn í nýjustu útgáfuna;
 • Til að fá handvirka uppfærslu á tækinu skaltu fara á vörusíðuna á https://mikrotik.com/products til að finna vöruna þína. Nauðsynlegir pakkar eru aðgengilegir undir "Support&Downloads" valmyndinni;
 • Veldu land þitt, til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Settu upp lykilorð þráðlausa netsins;
 • Settu upp lykilorð leiðar.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihlutir sem framleiðandi hefur samþykkt og hver getur verið Fundið i n upprunalegu umbúðir þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að setja upp innandyra. Geymið þessa vöru fjarri vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Þetta er A-vara. Í innlendu umhverfi gæti þessi vara valdið truflunum á útvarpi og þá gæti verið krafist þess að notandinn geri viðeigandi ráðstafanir.
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 38 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettlandi, LV1039.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.7 eller den siste stabile versjonen, for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukerens ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik radioenheter må installeres i henhold til instruksjonene.

Denne hurtigguiden dekker modellen: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

Hvis du trenger hjelp med konfigurering, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første steg:

 • Forsikre deg om at Internett-leverandøren din lar maskinvareendring og utstede en automatisk IP-adresse;

 • Koble enheten til strømkilden;
 • Åpne nettverkstilkoblinger på din PC og søk etter det trådløse MikroTik-nettverket - koble til det;
 • Konfigurasjonen må gjøres gjennom det trådløse nettverket ved hjelp av en nettleser eller mobilapp. Alternativt kan du bruke et WinBox-konfigurasjonsverktøy https://mt.lv/winbox;
 • Åpen http://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen, brukernavn: admin og det er ikke noe passord som standard (eller, for noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket);
 • Når du bruker en mobilapplikasjon, velger du Hurtigoppsett, og det vil guide deg gjennom all nødvendig konfigurasjon i seks enkle trinn;
 • Klikk på knappen (Check for updates) og oppdater RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen;
 • For en manuell oppdatering av enheten, besøk produktsiden på https://mikrotik.com/products for å finne produktet ditt. De nødvendige pakkene er tilgjengelige under "Support&Downloads"- menyen;
 • Velg ditt land for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sett opp passordet for det trådløse nettverket;
 • Sett opp ruteren passord.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehør godkjent av produsenten, og som kan være funnet i n den originale emballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å installeres innendørs. Hold dette produktet borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Dette er et produkt i klasse A. I hjemlige omgivelser kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, i hvilket tilfelle brukeren kan bli pålagt å treffe tilstrekkelige tiltak.
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 38 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

Produsent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.7“ arba naujausią stabilią versiją, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi vietos valdžios institucijų taisyklių!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ radijo įrenginiai turi būti įdiegti pagal instrukcijas.

Šis trumpasis vadovas apima modelį: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

Jei jums reikia pagalbos dėl konfigūracijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

 • Įsitikinkite, kad jūsų interneto paslaugų teikėjas leidžia pakeisti aparatinę įrangą, ir pateiks automatinį IP adresą;

 • Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio;
 • Atidarykite tinklo jungtis savo kompiuteryje ir ieškokite „MikroTik“ belaidžio tinklo - prisijunkite prie jo;
 • Konfigūracija turi būti atliekama per belaidį tinklą, naudojant interneto naršyklę ar programą mobiliesiems. Arba galite naudoti „WinBox“ konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox;
 • Atviras http://192.168.88.1 interneto naršyklėje, norėdami pradėti konfigūraciją, vartotojo vardas: admin ir nėra slaptažodžio pagal nutylėjimą (arba, kai kuriuose modeliuose, patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko);
 • Naudodamiesi mobiliąja programa, pasirinkite Greita sąranka ir ji padės atlikti visus reikiamus konfigūravimo veiksmus šešiais paprastais žingsniais;
 • Spustelėkite mygtuką (Check for updates) ir atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją;
 • Norėdami rankiniu būdu atnaujinti įrenginį, apsilankykite produktų puslapyje adresu https://mikrotik.com/products ir suraskite savo gaminį. Reikiamus paketus rasite "Support&Downloads" meniu;
 • Pasirinkite savo šalį, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo parametrus;
 • Nustatykite belaidžio tinklo slaptažodį;
 • Nustatykite savo maršrutizatoriaus slaptažodį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik maitinimo šaltinį ir gamintojo patvirtinti priedai, kurie gali būti rasta i originali šio gaminio pakuotė.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas yra skirtas montuoti patalpose. Laikykite gaminį atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštos aplinkos.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Tai yra A klasės produktas. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trikdžius; tokiu atveju gali reikėti vartotojo imtis tinkamų priemonių.
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 38 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.7 stabilo vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši instrukcijai.

Šī īsā rokasgrāmata attiecas uz modeli: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs ātrās rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products 

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

Ja jums ir nepieciešama palīdzība ierīces uzstādīšanā, lūdzu, konsultējieties ar konsultantiem https://mikrotik.com/consultants

Pirmie soļi:

 • Pārliecinieties, vai jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ļauj mainīt tīkla aparatūru un izdos automātisku IP adresi;

 • Pievienojiet ierīci strāvas avotam;
 • Datorā atveriet tīkla savienojumus un meklējiet MikroTik bezvadu tīklu - izveidojiet savienojumu ar to;
 • Konfigurācija jāveic, izmantojot bezvadu tīklu, izmantojot tīmekļa pārlūku vai mobilo lietotni. Alternatīvi varat izmantot WinBox konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox;
 • Atvērt http://192.168.88.1 Web pārlūkprogrammā, lai sāktu konfigurēšanu, lietotāja vārds: admin un pēc noklusējuma nav uzstādīta parole (vai dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu paroles uz uzlīmes);
 • Noklikšķiniet uz pogas (Check for updates) un atjauniniet savu RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju;
 • Lai manuāli atjauninātu ierīci, apmeklējiet produktu lapu https://mikrotik.com/products, lai atrastu savu produktu. Nepieciešamie faili ir atrodami sadaļā "Support&Downloads";
 • Izvēlieties savu valsti, lai piemērotu valsts regulēšanas iestatījumus;
 • Iestatiet bezvadu tīkla paroli;
 • Iestatiet maršrutētāja paroli.

Drošības informācija:

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprināto barošanas adapteri un piederumus, kas iekļauti šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai telpās. Sargājiet šo izstrādājumu no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Šis ir A klases produkts. Sadzīves apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radio traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdas.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 38 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Ūnijas 2, Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.7 jew l-aħħar verżjoni stabbli, sabiex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż operazzjoni fi ħdan kanali tal-frekwenza legali, qawwa tal-ħruġ, rekwiżiti tal-kejbils u rekwiżiti tal-Għażla tal-Frekwenza Dynamic (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom jiġu installati skond l-istruzzjonijiet.

Din il-Gwida Quick tkopri l-mudell: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products 

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

Jekk għandek bżonn għajnuna fil-konfigurazzjoni, jekk jogħġbok tfittex konsulent https://mikrotik.com/consultants

L-ewwel passi:

 • Kun żgur li l-fornitur tas-servizz tal-Internet tiegħek jippermetti tibdil fil-ħardwer u se joħroġ indirizz IP awtomatiku;

 • Qabbad it-tagħmir mas-sors tal-enerġija;
 • Iftaħ konnessjonijiet għan-netwerk fuq il-PC tiegħek u tfittex netwerk bla fili MikroTik - waħħal miegħu;
 • Il-konfigurazzjoni trid issir permezz tan-netwerk bla fili bl-użu ta 'browser web jew app mobbli. Alternattivament, tista 'tuża għodda ta' konfigurazzjoni WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Miftuħ http://192.168.88.1 fil-web browser tiegħek biex tibda konfigurazzjoni, isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password b'default (jew, għal xi mudelli, iċċekkja l-passwords tal-utent u mingħajr fili fuq l-istiker);
 • Meta tuża applikazzjoni mobbli tagħżel setup Quick u hija tiggwidak permezz tal-konfigurazzjoni kollha meħtieġa f'sitt passi faċli;
 • Ikklikkja l-buttuna (Check for updates) u taġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni;
 • Għal aġġornament manwali tal-apparat, żur il-paġna tal-prodotti fuq https://mikrotik.com/products biex issib il-prodott tiegħek. Il-pakketti meħtieġa huma aċċessibbli taħt il- menu "Support&Downloads";
 • Agħżel il-pajjiż tiegħek, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Twaqqaf il-password tan-netwerk bla fili tiegħek;
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il - provvista tal- enerġija u aċċessorji approvati mill-manifattur, u li jistgħu jiġu sibt i n l-imballaġġ oriġinali ta 'dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jiġi installat fuq ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod minn ilma, nar, umdità jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Dan huwa prodott tal-Klassi A. F'ambjent domestiku, dan il-prodott jista 'jikkawża interferenza bir-radju f'liema każ l-utent jista' jkun meħtieġ li jieħu miżuri adegwati.
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ l-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 38 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.7 of de nieuwste stabiele versie, om te voldoen aan de lokale regelgeving!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften te volgen, inclusief de werking binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en vereisten voor dynamische frequentiekeuze (DFS). Alle MikroTik-radioapparaten moeten volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Deze Quick Guide behandelt het model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties van dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products 

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

Als u hulp nodig heeft bij het configureren, zoek dan een adviseur https://mikrotik.com/consultants

Eerste stappen:

 • Zorg ervoor dat uw internetprovider hardwarewijziging toestaat en een automatisch IP-adres afgeeft;

 • Sluit het apparaat aan op de stroombron;
 • Open netwerkverbindingen op uw pc en zoek naar MikroTik draadloos netwerk - maak er verbinding mee;
 • De configuratie moet gebeuren via het draadloze netwerk met behulp van een webbrowser of mobiele app. Als alternatief kunt u een WinBox-configuratietool gebruiken https://mt.lv/winbox;
 • Open http://192.168.88.1 in uw webbrowser om de configuratie te starten, gebruikersnaam: admin en er is standaard geen wachtwoord (of, voor sommige modellen, controleer de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker);;
 • Wanneer u een mobiele applicatie gebruikt, kiest u Snelle installatie en het leidt u door alle noodzakelijke configuratie in zes eenvoudige stappen;
 • Klik op de knop (Check for updates) en update uw RouterOS-software naar de nieuwste versie;
 • Voor een handmatige update van het apparaat gaat u naar de productpagina op https://mikrotik.com/products om uw product te vinden. De benodigde pakketten zijn toegankelijk onder het menu "Support&Downloads";
 • Kies uw land om de landreguleringsinstellingen toe te passen;
 • Stel uw draadloze netwerkwachtwoord in.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met standaardprocedures voor het voorkomen van ongevallen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires goedgekeurd door de fabrikant, en die kunnen zijn gevonden i n de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur moet ervoor zorgen dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om binnenshuis te worden geïnstalleerd. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Dit is een Klasse A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker mogelijk passende maatregelen nemen.
 • Koppel het apparaat los van de stroom in het geval van een apparaatstoring. De snelste manier om dit te doen, is door de stroomadapter uit het stopcontact te halen.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 38 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.7 lub najnowszej stabilnej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Niniejszy Krótki przewodnik obejmuje model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products 

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants

Pierwsze kroki:

 • Upewnij się, że twój dostawca usług internetowych zezwala na zmianę sprzętu i wyda automatyczny adres IP;

 • Podłącz urządzenie do źródła zasilania;
 • Otwórz połączenia sieciowe na komputerze i wyszukaj sieć bezprzewodową MikroTik - połącz się z nią;
 • Konfiguracji należy dokonać za pośrednictwem sieci bezprzewodowej za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Alternatywnie możesz użyć narzędzia konfiguracyjnego WinBox https://mt.lv/winbox;
 • otwarty http://192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby rozpocząć konfigurację, nazwa użytkownika: admin i domyślnie nie ma hasła (lub, w przypadku niektórych modeli, sprawdź hasło użytkownika i hasła bezprzewodowego na naklejce);
 • Podczas korzystania z aplikacji mobilnej wybierz opcję Szybka konfiguracja, która przeprowadzi Cię przez całą niezbędną konfigurację w sześciu łatwych krokach;
 • Kliknij przycisk (Check for updates) i zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji;
 • Aby ręcznie zaktualizować urządzenie, odwiedź stronę produktów pod adresem https://mikrotik.com/products i znajdź swój produkt. Wymagane pakiety są dostępne w menu "Support&Downloads";
 • Wybierz swój kraj, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Ustaw hasło do sieci bezprzewodowej;
 • Ustaw hasło routera.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj tylko zasilacza i akcesoria zatwierdzone przez producenta, i które mogą być znaleziony w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach. Trzymaj ten produkt z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorących środowisk.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków.
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 38 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Łotwa, LV1039.

PT - Português. Guia rápido:

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.7 ou a versão estável mais recente, para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalados de acordo com as instruções.

Este Guia Rápido abrange o modelo: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products 

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Se precisar de ajuda com a configuração, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeiros passos:

 • Verifique se o seu provedor de serviços da Internet está permitindo alterações de hardware e emite um endereço IP automático;
 • Conecte o dispositivo à fonte de energia;
 • Abra as conexões de rede no seu PC e procure a rede sem fio MikroTik - conecte-se a ela;
 • A configuração deve ser feita através da rede sem fio usando um navegador da Web ou aplicativo móvel. Como alternativa, você pode usar uma ferramenta de configuração do WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Aberto http://192.168.88.1 no navegador da web para iniciar a configuração, nome de usuário: admin e não há senha por padrão (ou, para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e wireless no adesivo);
 • Ao usar um aplicativo móvel, escolha Configuração rápida e ele o guiará por toda a configuração necessária em seis etapas fáceis;
 • Clique no botão (Check for updates) e atualize o software RouterOS para a versão mais recente;
 • Para uma atualização manual do dispositivo, visite a página de produtos em https://mikrotik.com/products para encontrar o seu produto. Os pacotes necessários estão acessíveis no menu "Support&Downloads";
 • Escolha seu país, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Configure sua senha de rede sem fio;
 • Configure a senha do seu roteador.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrado na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser instalado em ambiente interno. Mantenha este produto longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco! 
 • Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, pode ser necessário que o usuário tome as medidas adequadas. 
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomada.

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 38 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letônia, LV1039.

RO - Română. Ghid rapid:

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.7 sau la cea mai recentă versiune stabilă, pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țărilor, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie instalate conform instrucțiunilor.

Acest Ghid rapid acoperă modelul: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products 

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru configurare, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Primii pasi:

 • Asigurați-vă că furnizorul dvs. de servicii Internet permite schimbarea hardware-ului și va emite o adresă IP automată;

 • Conectați dispozitivul la sursa de alimentare;
 • Deschideți conexiunile de rețea pe computer și căutați rețeaua wireless MikroTik - conectați-vă la ea;
 • Configurația trebuie făcută prin rețeaua wireless folosind un browser web sau o aplicație mobilă. Alternativ, puteți utiliza un instrument de configurare WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Deschis http://192.168.88.1 în browserul dvs. web pentru a începe configurarea, numele de utilizator: admin și nu există nicio parolă în mod implicit (sau, pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant);
 • Când utilizați o aplicație mobilă alegeți Configurare rapidă și vă va ghida prin toate configurațiile necesare în șase pași simpli;
 • Faceți clic pe butonul (Check for updates) și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune;
 • Pentru o actualizare manuală a dispozitivului, vizitați pagina de produse la https://mikrotik.com/products pentru a găsi produsul dvs. Pachetele necesare sunt accesibile în meniul "Support&Downloads";
 • Alegeți-vă țara, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Configurați parola pentru rețeaua wireless;
 • Configurați parola routerului.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesorii aprobate de producător și care pot fi găsite Am n ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu intern, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi obligat să ia măsuri adecvate.
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta adaptorul de alimentare de la priza electrică.

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 38 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

Producător: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.7 alebo na najnovšiu stabilnú verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť nainštalované podľa pokynov.

Táto Stručná príručka sa týka modelu: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adresehttps://mt.lv/um-sk. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej stránke tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products 

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Ak potrebujete pomoc s konfiguráciou, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Prvé kroky:

 • Uistite sa, že váš poskytovateľ internetových služieb umožňuje zmenu hardvéru a vydá automatickú IP adresu;

 • Pripojte zariadenie k zdroju napájania;
 • Na počítači otvorte sieťové pripojenia a vyhľadajte bezdrôtovú sieť MikroTik - pripojte sa k nej;
 • Konfigurácia sa musí vykonať prostredníctvom bezdrôtovej siete pomocou webového prehľadávača alebo mobilnej aplikácie. Alternatívne môžete použiť konfiguračný nástroj WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Otvorené http://192.168.88.1 vo webovom prehliadači spustite konfiguráciu, užívateľské meno: admin a predvolene neexistuje žiadne heslo (alebo pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslo na nálepke);
 • Pri používaní mobilnej aplikácie zvoľte Rýchle nastavenie a v šiestich jednoduchých krokoch vás prevedie všetkými potrebnými konfiguráciami;
 • Kliknite na tlačidlo (Check for updates) a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu;
 • Pre manuálnu aktualizáciu zariadenia navštívte stránku produktov na https://mikrotik.com/products, kde nájdete svoj produkt. Požadované balíky sú dostupné v ponuke "Support&Downloads";
 • Vyberte svoju krajinu, aby ste použili nastavenia regulácie krajiny;
 • Nastavte si heslo bezdrôtovej siete;
 • Nastavte heslo smerovača.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájanie a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré môže byť nájdených v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento produkt je určený na inštaláciu vo vnútri. Chráňte tento výrobok pred vodou, ohňom, vlhkosťou alebo horúcim prostredím.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade môže byť od používateľa požadované, aby prijal primerané opatrenia.
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 38 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

Výrobca: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.7 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so odgovorni za upoštevanje lokalnih predpisov, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

Ta hitri vodnik zajema model: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani teh hitrih navodil.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products 

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Če potrebujete pomoč pri konfiguraciji, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraki:

 • Prepričajte se, da vaš ponudnik internetnih storitev omogoča spreminjanje strojne opreme in bo izdal samodejni IP naslov;

 • Napravo priključite na vir napajanja;
 • Odprite omrežne povezave v računalniku in poiščite brezžično omrežje MikroTik - povežite se z njim;
 • Konfiguracijo je treba izvesti prek brezžičnega omrežja s spletnim brskalnikom ali mobilno aplikacijo. Lahko pa uporabite orodje za konfiguracijo WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Odprto http://192.168.88.1 v vašem spletnem brskalniku za začetek konfiguracije, uporabniško ime: admin in privzeto ni gesla (ali pri nekaterih modelih preverite uporabniško in brezžično geslo na nalepki);
 • Pri uporabi mobilne aplikacije izberite Hitro nastavitev in v šestih preprostih korakih vas bo vodil skozi vso potrebno konfiguracijo;
 • Kliknite gumb (Check for updates) in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico;
 • Za ročno posodobitev naprave obiščite stran z izdelki na https://mikrotik.com/products in poiščite svoj izdelek. Zahtevani paketi so dostopni v meniju "Support&Downloads";
 • Izberite državo in uporabite nastavitve ureditve države;
 • Nastavite geslo za brezžično omrežje;
 • Nastavite geslo za usmerjevalnik.

Varnostne informacije:

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec, in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen namestitvi v zaprtih prostorih. Izdelek hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, v tem primeru se od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnice.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 38 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvija, LV1039.

SV - Svenska. Snabb guide:

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.7 eller den senaste stabila versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste installeras enligt instruktionerna.

Den här snabbguiden täcker modellen: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

Om du behöver hjälp med konfiguration, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants

Första stegen:

 • Se till att din internetleverantör tillåter hårdvaruändring och kommer att utfärda en automatisk IP-adress;

 • Anslut enheten till strömkällan;
 • Öppna nätverksanslutningar på din dator och sök efter MikroTik trådlösa nätverk - anslut till det;
 • Konfigurationen måste göras via det trådlösa nätverket med hjälp av en webbläsare eller mobilapp. Alternativt kan du använda ett WinBox-konfigurationsverktyg https://mt.lv/winbox;
 • Öppen http://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfiguration, användarnamn: admin och det finns inget lösenord som standard (eller, för vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på dekalen);
 • När du använder en mobilapplikation väljer du Snabbinstallation och den kommer att leda dig genom all nödvändig konfiguration i sex enkla steg;
 • Klicka på knappen (Check for updates) och uppdatera din RouterOS-programvara till den senaste versionen;
 • För en manuell uppdatering av enheten, besök produktsidan på https://mikrotik.com/products för att hitta din produkt. De nödvändiga paketen är tillgängliga under menyn "Support&Downloads";
 • Välj ditt land för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Ställ in ditt lösenord för trådlöst nätverk;
 • Ställ in ditt routerlösenord.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast strömförsörjningen och tillbehör som godkänts av tillverkaren, och som kan vara hittades i den ursprungliga förpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att installeras inomhus. Håll produkten borta från vatten, eld, luftfuktighet eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Detta är en klass A-produkt. I en hemmamiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur nätadaptern från eluttaget.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 38 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettland, LV1039.

PRC - 中文. 快速指南

该设备需要升级到RouterOS v7.7或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道内运行,输出功率,电缆要求以及动态频率选择(DFS)要求。必须按照说明安装所有MikroTik无线电设备。

本快速指南介绍了以下型号:C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products 

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

如果您需要配置方面的帮助,请咨询顾问 https://mikrotik.com/consultants

第一步:

 • 确保您的Internet服务提供商允许更改硬件,并会发布一个自动IP地址
 • 将设备连接到电源;
 • 在您的PC上打开网络连接并搜索MikroTik无线网络-连接到该网络;
 • 必须使用Web浏览器或移动应用程序通过无线网络进行配置。 或者,您可以使用WinBox配置工具 https://mt.lv/winbox;
 • 打开 http://192.168.88.1 在您的Web浏览器中开始配置,用户名:admin 并且默认情况下没有密码 (或者,对于某些型号,检查标签上的用户和无线密码)
 • 使用移动应用程序时,选择“快速设置”,它将通过六个简单的步骤指导您完成所有必要的配置;
 • 单击(Check for updates)按钮,然后将RouterOS软件更新到最新版本;
 • 如需手动更新设备,请访问产品页面https://mikrotik.com/products查找您的产品。所需的软件包可在"Support&Downloads"菜单下获取;
 • 选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 设置您的无线网络密码;
 • 设置您的路由器密码;

安全信息:

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用 电源 和制造商认可的配件, 可以 发现 在此产品的原包装中。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 本产品适合安装在室内。使本产品远离水、火、潮湿或炎热的环境。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 这是A类产品。 在家庭环境中,此产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,可能要求用户采取适当的措施。
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。

射频辐射暴露:该 MikroTik 设备符合针对不受控制的环境规定的欧盟辐射暴露限制。 此 MikroTik 设备的安装和使用距离您的身体、专业用户或公众不得超过 38 厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Unijas 2, Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.7 или до последней стабильной версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативных требований, включая работу в рамках допустимых частотных каналов, выходную мощность, требования к кабельным системам и требования к динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть установлены в соответствии с инструкциями.

Краткое руководство охватывает модель: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products 

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Если вам нужна помощь с настройкой, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants

Первые шаги:

 • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер разрешает замену оборудования и выдаст автоматический IP-адрес;
 • Подключите устройство к источнику питания;
 • Откройте сетевые подключения на вашем компьютере и найдите беспроводную сеть MikroTik - подключитесь к ней;
 • Настройка должна выполняться через беспроводную сеть с помощью веб-браузера или мобильного приложения. Кроме того, вы можете использовать инструмент настройки WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Откройте http://192.168.88.1 в вашем веб-браузере для запуска настройки введите имя пользователя: admin и нет пароля по умолчанию (или, для некоторых моделей, проверьте пароль пользователя и беспроводной сети на наклейке);
 • Нажмите кнопку (Check for updates) и обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии;
 • Для обновления устройства вручную посетите страницу продуктов по адресу https://mikrotik.com/products, чтобы найти свой продукт. Необходимые пакеты доступны в меню "Support&Downloads";
 • Выберите свою страну, чтобы применить настройки регулирования страны;
 • Установите пароль вашей беспроводной сети;
 • Установите пароль вашего роутера.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только блок питания и аксессуары, утвержденные производителем, и которые можно найти в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен для установки в помещении. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять надлежащие меры.
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - отсоединить адаптер питания от электрической розетки.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно быть установлено и эксплуатироваться не ближе 38 сантиметров от вашего тела, профессионального пользователя или широкой публики.

Частотный диапазон

Мощность передатчика

2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц5650-5850 МГц≤100 мВт

*Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации. 

Производитель: Mikrotikls SIA, улица Унияс 2, Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две последующие означают номер недели.

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве

Продукция MikroTik, поставляемая в Евразийский таможенный союз, оценивается согласно соответствующим требованиям и маркируется знаком EAC.

UA - Українська. Короткий посібник:

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.7 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник стосується моделі: C52iG-5HaxD2HaxD-TC.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Переконайтеся, що ваш постачальник послуг Інтернету дозволяє змінити апаратне забезпечення та видасть автоматичну IP-адресу;
 • Підключіть пристрій до джерела живлення;
 • Відкрийте мережеві з'єднання на своєму ПК та знайдіть бездротову мережу MikroTik - підключіться до неї;
 • Конфігурацію потрібно виконати через бездротову мережу за допомогою веб-браузера або мобільного додатка. Крім того, ви можете використовувати інструмент налаштування WinBox https://mt.lv/winbox;
 • відчинено http://192.168.88.1 у веб-браузері для запуску конфігурації, ім'я користувача: admin і немає пароля за замовчуванням (або, для деяких моделей, перевірте пароль користувача та бездротового доступу на наклейці);
 • Під час використання мобільного додатка виберіть Швидке налаштування, і воно проведе всю необхідну конфігурацію в шість простих кроків;
 • Натисніть кнопку (Check for updates) і оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії;
 • Щоб оновити пристрій вручну, відвідайте сторінку продуктів за адресою https://mikrotik.com/products, щоб знайти свій продукт. Необхідні пакети доступні в меню "Support&Downloads";
 • Виберіть свою країну та застосуйте налаштування регулювання країни;
 • Налаштуйте пароль бездротової мережі;
 • Встановіть пароль маршрутизатора.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати з будь-яким обладнанням MikroTik, усвідомте небезпеку, пов’язану з електричними схемами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування мусить бути ознайомлена із правилами роботи з мережевими системами, термінами та концепціями.
 • Використовуйте тільки адаптер електроживлення та аксесуари, затверджені виробником, та які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування несе відповідальність за те, щоб встановлення обладнання відповідало місцевим і національним електричним нормам. Не намагайтеся розібрати, відремонтувати чи модифікувати пристрій.
 • Це обладнання призначене для встановлення в приміщенні. Тримайте це обладнання подалі від води, вогню, вологи, або гарячого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати відсутність нещасних випадків або пошкоджень через неправильне використання пристрою. Використовуйте цей продукт обережно та на свій страх і ризик!
 • Це продукт класу А. У домашніх умовах цей продукт може призвести до появи радіоперешкод, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити належних заходів.
 • У разі збою пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднати адаптер живлення від електричної розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 38 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм), 5150-5250 МГц (23 дБм), 5250-5350 МГц (20 дБм), 5470-5725 МГц (27 дБм), 5725-5850 МГц (14 дБм).

Справжнім Mikrotikls SIA заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

Для експлуатації в Україні необхідно отримати дозвіл на експлуатацію у порядку, затвердженому рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Federal Communication Commission Interference Statement

Model

FCC ID

C52iG-5HaxD2HaxD-TC-USTV7C52-5AXD2AXD

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 38 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

FCC regulations restrict operation to indoor use only.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Model

IC

C52iG-5HaxD2HaxD-TC-US7442A-C52AX

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 38 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Exposition aux rayonnements de radiofréquence : cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à moins de 38 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

UKCA marking             

CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение C52iG-5HaxD2HaxD-TC е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení C52iG-5HaxD2HaxD-TC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen C52iG-5HaxD2HaxD-TC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp C52iG-5HaxD2HaxD-TC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός C52iG-5HaxD2HaxD-TC πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type C52iG-5HaxD2HaxD-TC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico C52iG-5HaxD2HaxD-TC es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp C52iG-5HaxD2HaxD-TC vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi C52iG-5HaxD2HaxD-TC on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type C52iG-5HaxD2HaxD-TC est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa C52iG-5HaxD2HaxD-TC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a C52iG-5HaxD2HaxD-TC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio C52iG-5HaxD2HaxD-TC è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að C52iG-5HaxD2HaxD-TC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas C52iG-5HaxD2HaxD-TC atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta C52iG-5HaxD2HaxD-TC atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju C52iG-5HaxD2HaxD-TC huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur C52iG-5HaxD2HaxD-TC conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret C52iG-5HaxD2HaxD-TC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego C52iG-5HaxD2HaxD-TC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio C52iG-5HaxD2HaxD-TC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio C52iG-5HaxD2HaxD-TC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu C52iG-5HaxD2HaxD-TC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme C52iG-5HaxD2HaxD-TC skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning C52iG-5HaxD2HaxD-TC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

WLAN

Operating Frequency / Maximum output power

Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

Frequenza operativa / massima potenza di uscita

Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

Рабочая частота / максимальная выходная мощность

WLAN

2400-2483.5 MHz / 20dBm

WLAN

5150-5250 MHz / 23 dBm

WLAN

5250-5350 MHz / 20 dBm

WLAN

5470-5725 MHz / 30 dBm

WLAN

5725-5850 MHz / 14 dBm

WLAN

5850-5895 MHz / 14 dBm

This MikroTik device meets Maximum TX power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistungsgrenzwerte gemäß ETSI-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung. Nähere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance TX maximale via les réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik soddisfa i limiti di potenza massima TX tramite le normative ETSI. Per informazioni più dettagliate consultare la Dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los límites máximos de potencia TX a través de las normas ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует ограничениям максимальной мощности передачи согласно правилам ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range. / Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist nur für die Verwendung in Innenräumen im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz beschränkt. / La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150 à 5350 MHz. / La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso interno solo quando si opera nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz. / La función WLAN para este dispositivo está restringida al uso en interiores solo cuando se opera en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz. / Функция WLAN для этого устройства ограничена использованием внутри помещения только при работе в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц.

Restrictions to 5GHz only

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques /(IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Параметры входной мощности продукта

(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP

(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура
Voltage, VCurrent, A

DC Jack (12 - 28 V DC)

PoE in Ethernet (18 - 28 V DC)

24 

1.2IP20

±0°..+50°C

#74819, 74823

 • No labels