EN - English - Quick Guide:

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.10 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations. All MikroTik devices must be professionally installed.

This Quick Guide covers the model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

This is a network device. You can find the product model name on the case label (ID).

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

The most important technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Technical specifications, Full EU Declaration of Conformity, brochures, and more info about products at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First steps:

 • Connect with your computer to the device;
 • Connect the device to a power source;
 • Download the configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Start configuration within the chosen tool, using the default IP address 192.168.88.1. If the IP address is unavailable, use Winbox and choose the "Neighbors" tab to find the device;
 • Proceed to connect using the MAC address. The username is "admin," and there is no password (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • For a manual update, visit the products page at https://mikrotik.com/products to find your product. The required packages are accessible under the "Support&Downloads" menu;
 • Upload downloaded packages to the Winbox "Files" menu and reboot the device;
 • By upgrading your RouterOS software to the latest version, you can ensure optimal performance, stability, and security updates;
 • Set up your router password.

Safety Information:

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be installed indoors. Keep this product away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power plug from the power outlet.

 Electric shock hazard. This equipment is to be serviced by trained personnel only

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Latvia, LV1039.

BG - Български. Бързо ръководство:

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.10 или най-новата версия, за да се гарантира съответствие с разпоредбите на местните власти!

Отговорност на крайните потребители е да спазват местните разпоредби в страната. Всички устройства MikroTik трябва да бъдат професионално инсталирани.

Това бързо ръководство обхваща модела: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Това е мрежово устройство. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Технически спецификации, пълна ЕС декларация за съответствие, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Първи стъпки:

 • Свържете се с вашия компютър към устройството;
 • Свържете устройството към източник на захранване;
 • Изтеглете инструмента за конфигурация https://mt.lv/winbox;
 • Начнете конфигурацията с избран инструмент, използвайки стандартния IP адрес 192.168.88.1. Ако IP адресът не е достъпен, използвайте Winbox и изберете раздела "Neighbors", за да намерите устройството;
 • Продължете да се свързвате чрез MAC адреса. Потребителското име е "admin", и няма парола (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • За ръчна актуализация, посетете страницата с продукти на https://mikrotik.com/products, за да намерите вашия продукт. Необходимите пакети са достъпни в менюто "Support&Downloads";
 • Качете изтеглените пакети в менюто "Files" на Winbox и рестартирайте устройството;
 • Чрез актуализиране на софтуера на вашия RouterOS до последната версия, можете да гарантирате оптимална производителност, стабилност и актуализации за сигурност;
 • Задайте парола за вашия рутер.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с всяко оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоарите, одобрени от производителя, и които можете да намерите в оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за инсталиране на закрито. Дръжте този продукт далеч от вода, пожар, влажност или гореща среда.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е като извадите щепсела на захранването от контакта.

 Опасност от токов удар Това оборудване трябва да се обслужва само от обучен персонал

Производител: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Toto zařízení je třeba upgradovat na RouterOS v7.10 nebo nejnovější verzi, aby byla zajištěna shoda s předpisy místních úřadů!

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy dané země. Všechna zařízení MikroTik musí být odborně nainstalována.

Tento Stručný průvodce se týká modelu: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Toto je síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto Stručného průvodce.

Technické specifikace, úplné EU prohlášení o shodě, brožury a další informace o produktech na https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Připojte se k počítači k počítači;
 • Připojte zařízení ke zdroji napájení;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj https://mt.lv/winbox;
 • Zahajte konfiguraci ve zvoleném nástroji s výchozí IP adresou 192.168.88.1. Pokud není IP adresa k dispozici, použijte Winbox a vyberte kartu "Neighbors", abyste zařízení našli;
 • Pokračujte v připojení pomocí MAC adresy. Uživatelské jméno je "admin", a není žádné heslo (nebo, pro některé modely, zkontrolujte uživatelská a bezdrátová hesla na štítku);
 • Pro ruční aktualizaci navštivte stránku produktů na https://mikrotik.com/products, abyste našli váš produkt. Požadované balíčky jsou dostupné v menu "Support&Downloads";
 • Nahrajte stáhnuté balíčky do menu "Files" ve Winboxu a restartujte zařízení;
 • Aktualizací softwaru RouterOS na nejnovější verzi můžete zajistit optimální výkon, stabilitu a aktualizace zabezpečení;
 • Nastavte heslo pro váš router.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro prevenci nehod. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství schválené výrobcem, které najdete v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k instalaci uvnitř. Udržujte tento produkt mimo vodu, oheň, vlhkost nebo horké prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Servis tohoto zařízení smí provádět pouze vyškolený personál

Výrobce: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.10 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugernes ansvar at følge lokale landebestemmelser. Alle MikroTik-enheder skal være professionelt installeret.

Denne hurtigguide dækker modellen: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Dette er netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, fuld EU-overensstemmelseserklæring, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

 • Opret forbindelse med din computer til enheden;
 • Tilslut enheden til en strømkilde;
 • Download konfigurationsværktøjet https://mt.lv/winbox;
 • Start konfigurationen inden for det valgte værktøj ved hjælp af standard IP-adressen 192.168.88.1. Hvis IP-adressen ikke er tilgængelig, skal du bruge Winbox og vælge fanen "Neighbors" for at finde enheden;
 • Fortsæt med at oprette forbindelse ved at bruge MAC-adressen. Brugernavnet er "admin", og der er ingen adgangskode (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløse adgangskoder på klistermærket);
 • Til en manuel opdatering af enheden, besøg produktsiden på https://mikrotik.com/products for at finde dit produkt. De påkrævede pakker er tilgængelige under menuen "Support&Downloads";
 • Overfør de downloadede pakker til Winbox "Files" menuen og genstart enheden;
 • Ved at opgradere din RouterOS-software til den nyeste version kan du sikre optimal ydeevne, stabilitet og sikkerhedsopdateringer;
 • Indstil din routeradgangskode.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og det tilbehør, der er godkendt af producenten, og som findes i den originale emballage til dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugtighed eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.

 Risiko for elektrisk stød. Dette udstyr må kun serviceres af uddannet personale

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Letland, LV1039.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.10 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften sicherzustellen!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Landesvorschriften einzuhalten. Alle MikroTik-Geräte müssen professionell installiert werden.

Diese Kurzanleitung behandelt das Modell: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Dies ist das Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Daten, vollständige EU-Konformitätserklärung, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten unter https://mikrotik.com/products

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants 

Erste Schritte:

 • Stellen Sie mit Ihrem Computer eine Verbindung zum Gerät her;
 • Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an;
 • Laden Sie das Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter;
 • Starten Sie die Konfiguration im gewählten Tool mit der Standard-IP-Adresse 192.168.88.1. Wenn die IP-Adresse nicht verfügbar ist, verwenden Sie Winbox und wählen Sie die Registerkarte "Neighbors", um das Gerät zu finden;
 • Fahren Sie fort, sich über die MAC-Adresse zu verbinden. Der Benutzername lautet "admin", und es gibt kein Passwort (oder, für einige Modelle, überprüfen Sie Benutzer- und drahtlose Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Für ein manuelles Update besuchen Sie die Produktseite unter https://mikrotik.com/products, um Ihr Produkt zu finden. Die erforderlichen Pakete finden Sie im Menü "Support&Downloads";
 • Laden Sie die heruntergeladenen Pakete in das Menü "Files" von Winbox hoch und starten Sie das Gerät neu;
 • Durch Aktualisieren Ihrer RouterOS-Software auf die neueste Version können Sie optimale Leistung, Stabilität und Sicherheitsupdates gewährleisten;
 • Legen Sie Ihr Router-Passwort fest.

Sicherheitsinformation:

 • Bevor Sie an MikroTik-Geräten arbeiten, sollten Sie sich der Gefahren bewusst sein, die mit elektrischen Schaltkreisen verbunden sind, und sich mit den Standardverfahren zur Verhinderung von Unfällen vertraut machen. Das Installationsprogramm sollte mit Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene Netzteil und Zubehör, das in der Originalverpackung dieses Produkts enthalten ist.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß diesen Installationsanweisungen installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für den Innenbereich vorgesehen. Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäße Verwendung des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und arbeiten Sie auf eigenes Risiko!
 • Trennen Sie das Gerät bei einem Stromausfall vom Stromnetz. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

 Stromschlaggefahr. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal gewartet werden

Hersteller: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v7.10 ή στην πιο πρόσφατη έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας. Όλες οι συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν επαγγελματικά.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός καλύπτει το μοντέλο: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Αυτή είναι η συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

 • Συνδεθείτε με τον υπολογιστή σας στη συσκευή;
 • Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή ενέργειας;
 • Κατεβάστε το εργαλείο διαμόρφωσης https://mt.lv/winbox
 • Ξεκινήστε τη διαμόρφωση μέσα από το επιλεγμένο εργαλείο, χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP 192.168.88.1. Αν η διεύθυνση IP δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε το Winbox και επιλέξτε την καρτέλα "Neighbors" για να βρείτε τη συσκευή;
 • Συνεχίστε να συνδέεστε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση MAC. Το όνομα χρήστη είναι "admin", και δεν υπάρχει κωδικός (ή, για κάποια μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς χρήστη και ασύρματους στο αυτοκόλλητο);
 • Για μη αυτόματη ενημέρωση της συσκευής, επισκεφτείτε τη σελίδα προϊόντων στο https://mikrotik.com/products για να βρείτε το προϊόν σας. Τα απαιτούμενα πακέτα είναι προσβάσιμα στο μενού "Support&Downloads";
 • Ανεβάστε τα κατεβασμένα πακέτα στο μενού "Files" του Winbox και επανεκκινήστε τη συσκευή;
 • Με την αναβάθμιση του λογισμικού RouterOS στην τελευταία έκδοση, μπορείτε να διασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, σταθερότητα και ενημερώσεις ασφαλείας;
 • Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τον router σας.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος και τα εξαρτήματα που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή και τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή καυτό περιβάλλον.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.10 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad de los usuarios finales seguir las regulaciones locales del país. Todos los dispositivos MikroTik deben ser instalados por un profesional.

Esta guía rápida cubre el modelo: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Este es un dispositivo de red. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, Declaración de conformidad de la UE completa, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Conéctese con su computadora al dispositivo;
 • Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación;
 • Descargue la herramienta de configuración https://mt.lv/winbox;
 • Inicie la configuración dentro de la herramienta seleccionada, utilizando la dirección IP predeterminada 192.168.88.1. Si la dirección IP no está disponible, utilice Winbox y elija la pestaña "Neighbors" para encontrar el dispositivo;
 • Proceda a conectarse utilizando la dirección MAC. El nombre de usuario es "admin", y no hay contraseña (o, para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta);
 • Para una actualización manual del dispositivo, visite la página de productos en https://mikrotik.com/products para encontrar su producto. Los paquetes necesarios están disponibles en el menú "Support&Downloads";
 • Cargue los paquetes descargados en el menú "Files" de Winbox y reinicie el dispositivo;
 • Al actualizar el software RouterOS a la última versión, puede garantizar un rendimiento, estabilidad y actualizaciones de seguridad óptimos;
 • Configure la contraseña de su enrutador.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Utilice solo la fuente de alimentación y los accesorios aprobados por el fabricante, y que se pueden encontrar en el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para instalarse en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el enchufe de la toma de corriente.

 Peligro de descarga eléctrica. Este equipo debe ser reparado solo por personal capacitado

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

See seade tuleb uuendada RouterOS v7.10 või uusimale versioonile, et tagada vastavus kohalike omavalitsuste eeskirjadele!

Lõppkasutajad vastutavad kohalike riigieeskirjade järgimise eest. Kõik MikroTik seadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

See kiirjuhend hõlmab mudelit: CRS518-16XS-2XQ-RM.

See on võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised andmed, täielik EL-i vastavusdeklaratsioon, brošüürid ja lisateave toodete kohta aadressil https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

 • Ühendage arvutiga seadmega;
 • Ühendage seade toiteallikaga;
 • Laadige alla seadistusriist https://mt.lv/winbox;
 • Alustage konfiguratsiooni valitud tööriista abil, kasutades vaikimisi IP-aadressi 192.168.88.1. Kui IP-aadress pole saadaval, kasutage Winboxi ja valige seade leidmiseks vahekaart "Neighbors";
 • Jätkake ühendumist MAC-aadressi kasutades. Kasutajanimi on "admin" ja parooli pole (või mõne mudeli puhul kontrollige kasutaja ja traadita paroole kleebisel);
 • Käsitsi seadme värskendamiseks külastage toodete lehte aadressil https://mikrotik.com/products, et leida oma toode. Vajalikud paketid on saadaval menüüs "Support&Downloads";
 • Laadige alla laaditud paketid Winboxi "Files" menüüsse ja taaskäivitage seade;
 • Värskendades oma RouterOS tarkvara viimasele versioonile, saate tagada optimaalse jõudluse, stabiilsuse ja turvavärskendused;
 • Seadke oma ruuteri parool.

Ohutusteave:

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud toiteallikat ja tarvikuid, mis on selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks siseruumidesse. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest ja kuumadest keskkondadest.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on pistiku pistikupesast lahti ühendamine.

 Elektrilöögi oht. Seda seadet tohivad hooldada ainult koolitatud töötajad

Tootja: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.10:een tai uusimpaan versioon paikallisten viranomaisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä. Kaikki MikroTik-laitteet on asennettava ammattimaisesti.

Tämä pikaopas kattaa mallin: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Tämä on verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

 • Yhdistä tietokoneesi laitteeseen;
 • Kytke laite virtalähteeseen;
 • Lataa määritystyökalu https://mt.lv/winbox;
 • Aloita konfigurointi valitussa työkalussa käyttäen oletus-IP-osoitetta 192.168.88.1. Jos IP-osoite ei ole saatavilla, käytä Winboxia ja valitse "Neighbors"-välilehti laitteen löytämiseksi;
 • Jatka yhteyden muodostamista MAC-osoitteen avulla. Käyttäjänimi on "admin", eikä salasanaa ole (tai joissakin malleissa tarkista käyttäjä- ja langattomat salasanat tarraan);
 • Manuaalista päivitystä varten vieraile tuotesivulla osoitteessa https://mikrotik.com/products löytääksesi tuotteesi. Tarvittavat paketit ovat saatavilla valikossa "Support&Downloads";
 • Lataa ladatut paketit Winboxin "Files" -valikkoon ja käynnistä laite uudelleen;
 • Päivittämällä RouterOS-ohjelmistosi uusimpaan versioon voit varmistaa optimaalisen suorituskyvyn, vakauden ja turvapäivitykset;
 • Aseta reitittimen salasana.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain valmistajan hyväksymää virtalähdettä ja lisävarusteita, jotka löytyvät tämän tuotteen alkuperäispakkauksesta.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloissa. Pidä tämä tuote poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtajohto pistorasiasta.

 Sähköiskun vaara. Laitteita saa huoltaa vain koulutettu henkilöstö

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.10 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales !

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de respecter les réglementations locales du pays. Tous les appareils MikroTik doivent être installés par un professionnel.

Ce guide rapide couvre le modèle: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Ceci est un périphérique réseau. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, déclaration de conformité UE complète, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Premiers pas:

 • Connectez-vous avec votre ordinateur à l'appareil;
 • Connectez l'appareil à une source d'alimentation;
 • Téléchargez l'outil de configuration https://mt.lv/winbox;
 • Démarrez la configuration dans l'outil choisi en utilisant l'adresse IP par défaut 192.168.88.1. Si l'adresse IP n'est pas disponible, utilisez Winbox et choisissez l'onglet "Neighbors" pour trouver le périphérique;
 • Procédez à la connexion en utilisant l'adresse MAC. Le nom d'utilisateur est "admin", et il n'y a pas de mot de passe (ou, pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant);
 • Pour une mise à jour manuelle de l'appareil, visitez la page des produits sur https://mikrotik.com/products pour trouver votre produit. Les paquets nécessaires sont accessibles sous le menu "Support&Downloads";
 • Téléchargez les packages téléchargés dans le menu "Files" de Winbox et redémarrez l'appareil;
 • En mettant à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version, vous pouvez garantir des performances optimales, la stabilité et les mises à jour de sécurité;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur.

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l'alimentation et les accessoires approuvés par le fabricant et qui se trouvent dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être installé à l'intérieur. Gardez ce produit loin de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

 Risque de choc électrique. Cet équipement doit être entretenu uniquement par du personnel qualifié

Fabricant: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v7.10 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala usklađenost s propisima lokalnih vlasti!

Odgovornost je krajnjih korisnika da se pridržavaju lokalnih propisa zemlje. Svi MikroTik uređaji moraju biti profesionalno instalirani.

Ovaj brzi vodič pokriva model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Ovo je mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, puna EU izjava o sukladnosti, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Povežite se s računalom na uređaj;
 • Priključite uređaj na izvor napajanja;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju https://mt.lv/winbox;
 • Pokrenite konfiguraciju unutar odabranog alata, koristeći zadanu IP adresu 192.168.88.1. Ako IP adresa nije dostupna, koristite Winbox i odaberite karticu "Neighbors" da biste pronašli uređaj;
 • Nastavite s povezivanjem putem MAC adrese. Korisničko ime je "admin", a nema lozinke (ili, za neke modele, provjerite korisničke i bežične lozinke na naljepnici);
 • Za ručno ažuriranje uređaja, posjetite stranicu proizvoda na https://mikrotik.com/products kako biste pronašli svoj proizvod. Potrebni paketi dostupni su u izborniku "Support&Downloads";
 • Učitajte preuzete pakete u izbornik "Files" Winboxa i ponovno pokrenite uređaj;
 • Ažuriranjem softvera RouterOS na najnoviju verziju možete osigurati optimalne performanse, stabilnost i sigurnosna ažuriranja;
 • Postavite lozinku za vaš usmjerivač.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobrene od proizvođača koji se mogu naći u originalnom pakiranju ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen ugradnji u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod držite podalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanje utikača iz utičnice.

 Opasnost od strujnog udara. Ovu opremu smije servisirati samo obučeno osoblje

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Latvija, LV1039.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Ezt az eszközt a RouterOS v7.10-re vagy a legújabb verzióra kell frissíteni, hogy megfeleljen a helyi hatósági előírásoknak!

A végfelhasználók felelőssége, hogy betartsák az ország helyi előírásait. Minden MikroTik eszközt szakszerűen kell telepíteni.

Ez a gyors útmutató a következőre vonatkozik: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Ez hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki adatok, teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat, prospektusok és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants 

Első lépések:

 • Csatlakoztassa számítógépét a készülékhez;
 • Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz;
 • Töltse le a konfigurációs eszközt: https://mt.lv/winbox;
 • Indítsa el a konfigurációt az választott eszközön, az alapértelmezett 192.168.88.1 IP-cím használatával. Ha az IP-cím nem érhető el, használja a Winboxot, és válassza ki a "Neighbors" lapot az eszköz megtalálásához;
 • Folytassa a kapcsolatot a MAC cím használatával. A felhasználónév "admin", és nincs jelszó (vagy néhány modell esetén ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán);
 • A készülék kézi frissítéséhez látogasson el a https://mikrotik.com/products termékei oldalra, hogy megtalálja a termékét. A szükséges csomagok elérhetők a "Support&Downloads" menüpont alatt;
 • Töltse fel a letöltött csomagokat a Winbox "Files" menübe, majd indítsa újra az eszközt;
 • Az RouterOS szoftver frissítésével a legújabb verzióra biztosíthatja az optimális teljesítményt, stabilitást és biztonsági frissítéseket;
 • Állítsa be a router jelszavát.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak a gyártó által jóváhagyott tápegységet és tartozékokat használjon, amelyek a termék eredeti csomagolásában találhatók.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket beltéri használatra tervezték. Tartsa távol a terméket víztől, tűztől, páratartalomtól és forró környezettől.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati csatlakozót kihúzza a konnektorból.

 Áramütés veszélye. Ezt a berendezést csak képzett személyzet javíthatja

Gyártó: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettország, LV1039.

ID - Bahasa Indonesia. Panduan Cepat:

Perangkat ini perlu ditingkatkan ke RouterOS v7.10 atau versi terbaru untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan otoritas setempat!

Merupakan tanggung jawab pengguna akhir untuk mengikuti peraturan negara setempat. Semua perangkat MikroTik harus diinstal secara profesional.

Panduan Cepat ini mencakup model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Ini adalah perangkat jaringan. Anda dapat menemukan nama model produk pada label casing (ID).

Kunjungi halaman panduan pengguna di https://mt.lv/um untuk mendapatkan panduan pengguna terbaru dan lengkap. Atau pindai kode QR dengan ponsel Anda.

Spesifikasi teknis terpenting untuk produk ini dapat ditemukan di halaman terakhir Panduan Cepat ini.

Spesifikasi teknis, Deklarasi Kesesuaian UE selengkapnya, brosur, dan info lebih lanjut tentang produk di https://mikrotik.com/products

Panduan konfigurasi untuk software dalam bahasa Anda dan informasi tambahan dapat ditemukan di https://mt.lv/help

Perangkat MikroTik ditujukan untuk penggunaan profesional. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi silakan mencari konsultan https://mikrotik.com/consultants

Langkah pertama:

 • Hubungkan komputer Anda ke perangkat;
 • Hubungkan perangkat ke sumber listrik;
 • Unduh alat konfigurasi https://mt.lv/winbox;
 • Mulai konfigurasi dalam alat yang dipilih, menggunakan alamat IP default 192.168.88.1. Jika alamat IP tidak tersedia, gunakan Winbox dan pilih tab "Neighbors" untuk menemukan perangkat;
 • Lanjutkan untuk terhubung menggunakan alamat MAC. Nama penggunanya adalah "admin", dan tidak ada kata sandi (atau, untuk beberapa model, periksa kata sandi pengguna dan nirkabel pada stiker);
 • Untuk pembaruan manual, kunjungi halaman produk di https://mikrotik.com/products untuk menemukan produk Anda. Paket yang diperlukan dapat diakses di menu "Support& Downloads";
 • Unggah paket yang diunduh ke menu "File" Winbox dan reboot perangkat;
 • Dengan mengupgrade perangkat lunak RouterOS Anda ke versi terbaru, Anda dapat memastikan kinerja, stabilitas, dan pembaruan keamanan yang optimal;
 • Siapkan kata sandi router Anda.

Informasi keselamatan:

 • Sebelum Anda mengerjakan peralatan MikroTik apa pun, waspadai bahaya yang terkait dengan sirkuit listrik, dan pahami praktik standar untuk mencegah kecelakaan. Pemasang harus memahami struktur, istilah, dan konsep jaringan.
 • Gunakan hanya catu daya dan aksesori yang disetujui oleh produsen, yang dapat ditemukan dalam kemasan asli produk ini.
 • Peralatan ini harus dipasang oleh personel yang terlatih dan berkualifikasi, sesuai petunjuk pemasangan ini. Pemasang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pemasangan peralatan mematuhi peraturan kelistrikan lokal dan nasional. Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat.
 • Produk ini dimaksudkan untuk dipasang di dalam ruangan. Jauhkan produk ini dari air, api, kelembapan, atau lingkungan panas.
 • Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan atau kerusakan akibat penggunaan perangkat yang tidak tepat. Harap gunakan produk ini dengan hati-hati dan pengoperasian dengan risiko Anda sendiri!
 • Jika terjadi kegagalan perangkat, harap putuskan sambungannya dari listrik. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan mencabut steker listrik dari stopkontak.

Bahaya sengatan listrik. Peralatan ini hanya boleh diservis oleh personel terlatih

Pabrikan: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Latvia, LV1039.

IT - Italiano. Guida veloce:

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.10 o alla versione più recente per garantire la conformità con le normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali del paese. Tutti i dispositivi MikroTik devono essere installati professionalmente.

Questa guida rapida copre il modello: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Questo è il dispositivo di rete. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, dichiarazione di conformità UE completa, brochure e ulteriori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

Primi passi:

 • Connettiti con il tuo computer al dispositivo;
 • Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione;
 • Scarica lo strumento di configurazione https://mt.lv/winbox;
 • Inizia la configurazione all'interno dello strumento scelto, utilizzando l'indirizzo IP predefinito 192.168.88.1. Se l'indirizzo IP non è disponibile, utilizza Winbox e scegli la scheda "Neighbors" per trovare il dispositivo;
 • Prosegui per connetterti utilizzando l'indirizzo MAC. Il nome utente è "admin," e non c'è alcuna password (o, per alcuni modelli, controlla le password dell'utente e wireless sull'etichetta);
 • Per un aggiornamento manuale del dispositivo, visita la pagina dei prodotti su https://mikrotik.com/products per trovare il tuo prodotto. I pacchetti richiesti sono accessibili nel menu "Support&Downloads";
 • Carica i pacchetti scaricati nel menu "Files" di Winbox e riavvia il dispositivo;
 • Aggiornando il software RouterOS alla versione più recente, puoi garantire prestazioni ottimali, stabilità e aggiornamenti di sicurezza;
 • Imposta la password del tuo router.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l'alimentatore e gli accessori approvati dal produttore e che si trovano nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è destinato all'installazione all'interno. Tenere questo prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

 Rischio di scosse elettriche. Questa apparecchiatura deve essere riparata solo da personale qualificato

Produttore: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettonia, LV1039.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Þetta tæki þarf að uppfæra í RouterOS v7.10 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga!

Það er á ábyrgð endanlegra notenda að fylgja landsbundnum reglum. Öll MikroTik tæki verða að vera fagmannlega sett upp.

Þessi snögga leiðbeining nær yfir gerðina: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Þetta er net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tækniforskriftir, full ESB-samræmisyfirlýsing, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants 

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tölvuna þína við tækið;
 • Tengdu tækið við aflgjafa;
 • Sæktu stillitólið https://mt.lv/winbox;
 • Byrjaðu uppsetningu innan valins tóls með sjálfgefinni IP-tölu 192.168.88.1. Ef IP-talan er ekki tiltæk, nottu Winbox og veldu "Neighbors" flipann til að finna tækið;
 • Halda áfram að tengjast með því að nota MAC-tölu. Notendanafnið er "admin" og engin lykilorð (eða, í sumum gerðum, athugaðu notenda- og þráðlaus lykilorð á klisterinu);
 • Fyrir handvirk uppfærslu á tækinu, heimsaðu á vefsíðuna á https://mikrotik.com/products til að finna vöruna þína. Nauðsynlegir pakkar eru aðgengilegir í "Support&Downloads" valkostnum;
 • Hlaða niður pakka í Winbox "Files" valkostinn og endurræsa tækið;
 • Með því að uppfæra hugbúnaðinn á RouterOS í nýjustu útgáfu getur þú tryggjað bestu mögulegu afköst, stöðugleika og öryggisuppfærslur;
 • Stilla lykilorðið á routerinn þína.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihluti sem framleiðandi hefur samþykkt og er að finna í upprunalegum umbúðum þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að setja upp innandyra. Geymið þessa vöru fjarri vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

 Hætta á raflosti. Þessum búnaði er einungis heimilt að nota af þjálfuðum starfsmönnum

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettlandi, LV1039.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.10 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter. Alle MikroTik-enheter må være profesjonelt installert.

Denne hurtigguiden dekker modellen: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Dette er nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, full EU-samsvarserklæring, brosjyrer og mer informasjon om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Første steg:

 • Koble datamaskinen til enheten.
 • Koble enheten til en strømkilde;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet https://mt.lv/winbox;
 • Start konfigurasjonen innenfor det valgte verktøyet ved hjelp av standard IP-adresse 192.168.88.1. Hvis IP-adressen ikke er tilgjengelig, bruk Winbox og velg fanen "Neighbors" for å finne enheten;
 • Fortsett å koble til ved å bruke MAC-adressen. Brukernavnet er "admin", og det er ingen passord (eller, for noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på etiketten);
 • For manuell oppdatering av enheten, besøk produktsiden på https://mikrotik.com/products for å finne produktet ditt. De nødvendige pakkene er tilgjengelige under "Support&Downloads" -menyen;
 • Last opp nedlastede pakker til Winbox "Files" -menyen og start enheten på nytt;
 • Ved å oppgradere RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen kan du sikre optimal ytelse, stabilitet og sikkerhetsoppdateringer;
 • Konfigurer router-passordet ditt.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehøret som er godkjent av produsenten, og som finnes i originalemballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å installeres innendørs. Hold dette produktet borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

 Fare for elektrisk støt. Dette utstyret skal kun repareres av trent personell

Produsent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Latvia, LV1039.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Šis įrenginys turi būti atnaujintas į RouterOS v7.10 arba naujausią versiją, kad būtų laikomasi vietos valdžios taisyklių!

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies taisyklių laikymąsi. Visi MikroTik įrenginiai turi būti profesionaliai sumontuoti.

Šis trumpasis vadovas apima modelį: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Tai yra tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, visa ES atitikties deklaracija, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius adresu https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite savo kompiuterį prie įrenginio;
 • Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio;
 • Atsisiųskite konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox;
 • Pradėkite konfigūraciją pasirinktame įrankyje, naudodami numatytąją IP adresą 192.168.88.1. Jei IP adresas nepasiekiamas, naudokite Winbox ir pasirinkite skirtuką "Neighbors", kad rastumėte įrenginį;
 • Tęskite prisijungdami naudodami MAC adresą. Vartotojo vardas yra "admin", ir nėra slaptažodžio (arba, kai kuriems modeliams, patikrinkite vartotojo ir belaidžio slaptažodžius ant lipduko);
 • Norint rankiniu būdu atnaujinti įrenginį, apsilankykite produkto puslapyje adresu https://mikrotik.com/products, kad rastumėte savo produktą. Reikalingi paketai prieinami "Support&Downloads" meniu;
 • Įkraukite parsisiųstus paketus į Winbox "Files" meniu ir paleiskite įrenginį iš naujo;
 • Atnaujindami RouterOS programinę įrangą iki naujausios versijos, galite užtikrinti optimalų našumą, stabilumą ir saugumo atnaujinimus;
 • Nustatykite savo maršrutizatoriaus slaptažodį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik gamintojo patvirtintus maitinimo šaltinius ir priedus, kuriuos galite rasti originalioje šio gaminio pakuotėje.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas yra skirtas montuoti patalpose. Laikykite gaminį atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštos aplinkos.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo kištuką nuo maitinimo lizdo.

 Elektros šoko pavojus. Šią įrangą turi prižiūrėti tik apmokytas personalas

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.10 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās likumdošanas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus. Visām MikroTik ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

Šī īsā rokasgrāmata attiecas uz modeli: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Šī ir tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs ātrās rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, pilna ES atbilstības deklarācija, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Pirmie soļi:

 • Savienojiet ierīci ar datoru;
 • Pievienojiet ierīci strāvas avotam;
 • Lejupielādējiet konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox;
 • Sāciet konfigurēt izvēlētajā rīkā, izmantojot noklusēto IP adresi 192.168.88.1. Ja IP adrese nav pieejama, izmantojiet Winbox un izvēlieties cilni "Neighbors", lai atrastu ierīci;
 • Turpiniet savienojumu, izmantojot MAC adresi. Lietotājvārds ir "admin", un nav paroles (vai dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu paroles uz uzlīmes);
 • Manuālai ierīces atjaunināšanai apmeklējiet produktu lapu vietnē https://mikrotik.com/products, lai atrastu savu produktu. Nepieciešamie pakotnes ir pieejamas sadaļā "Support&Downloads";
 • Ielādējiet lejupielādētās pakotnes Winbox "Files" izvēlnē un restartējiet ierīci;
 • Jauninot RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju, jūs varat nodrošināt optimālu veiktspēju, stabilitāti un drošības atjauninājumus;
 • Iestatiet sava maršrutētāja paroli.

Drošības informācija:

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu barošanas kabeli un piederumus, kas atrodami šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Instalētāja pienākums ir pārliecināties, ka iekārtas uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektriskajiem noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai telpās. Sargājiet šo izstrādājumu no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas spraudni no kontaktligzdas.

 Elektriskās strāvas trieciena risks. Šo aprīkojumu drīkst apkalpot tikai apmācīts personāls.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Ūnijas iela 2, Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.10 jew l-aħħar verżjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż. L-apparati kollha MikroTik iridu jkunu installati professjonalment.

Din il-Gwida Quick tkopri l-mudell: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Dan huwa apparat tan-netwerk. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, Dikjarazzjoni Sħiħa ta' Konformità tal-UE, fuljetti, u aktar informazzjoni dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants 

L-ewwel passi:

 • Qabbad mal-kompjuter tiegħek mal-apparat;
 • Qabbad l-apparat ma 'sors ta' enerġija;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni https://mt.lv/winbox;
 • Ibda l-konfigurazzjoni fi ħdan l-għażla tal-għodda, bl-użu tal-indirizz IP predefinit 192.168.88.1. Jekk l-indirizz IP mhux disponibbli, uża l-Winbox u għażel it-tab "Neighbors" biex issib id-dispożitt;
 • Żomm mill-quddiem biex tikkolet b'indirizz MAC. L-username huwa "admin," u m'hemm l-ebda password (jew, għal xi mudelli, iċċekkja l-kodiċijiet tal-utent u t-tal-wi-fi fuq l-isticker);
 • Għal aġġornament manwali tal-apparat, żur il-paġna tal-prodotti fuq https://mikrotik.com/products biex issib il-prodott tiegħek. Il-pakketti meħtieġa huma aċċessibbli taħt il-meni "Support&Downloads";
 • Ipposta l-pakketti li jużaw lura fil-meni "Files" tal-Winbox u reboot l-apparat;
 • Billi taġġorna l-softwer tal-RouterOS għall-aħħar verżjoni, tista 'tissikura prestazzjoni, stabbiltà u aġġornamenti ta' sikurezza ottimali;
 • Iffurmat il-password tar-router tiegħek.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il-provvista tal-enerġija u l-aċċessorji approvati mill-manifattur, u li tista 'tinstab fl-imballaġġ oriġinali ta' dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skond dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jiġi installat fuq ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod minn ilma, nar, umdità jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ il-plagg tal-qawwa mill-iżbokk tad-dawl.

 Periklu ta 'xokk elettriku. Dan it-tagħmir għandu jkun innotifikat minn persunal imħarreġ biss

Manifattur: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.10 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruikers om de plaatselijke landelijke regelgeving te volgen. Alle MikroTik-apparaten moeten professioneel worden geïnstalleerd.

Deze Quick Guide behandelt het model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Dit is een netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties van dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, volledige EU-conformiteitsverklaring, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Eerste stappen:

 • Maak verbinding met uw computer naar het apparaat;
 • Sluit het apparaat aan op een stroombron;
 • Download de configuratietool https://mt.lv/winbox;
 • Start de configuratie binnen het gekozen gereedschap met het standaard IP-adres 192.168.88.1. Als het IP-adres niet beschikbaar is, gebruik Winbox en kies het tabblad "Neighbors" om het apparaat te vinden;
 • Ga verder met verbinden met behulp van het MAC-adres. De gebruikersnaam is "admin" en er is geen wachtwoord (of, voor sommige modellen, controleer de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker);
 • Voor een handmatige update van het apparaat, bezoek de productpagina op https://mikrotik.com/products om uw product te vinden. De benodigde pakketten zijn toegankelijk onder het menu "Support&Downloads";
 • Upload gedownloade pakketten naar het Winbox "Files" menu en herstart het apparaat;
 • Door uw RouterOS-software bij te werken naar de nieuwste versie, kunt u optimale prestaties, stabiliteit en beveiligingsupdates garanderen;
 • Stel uw routerwachtwoord in.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met standaardprocedures om ongevallen te voorkomen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd en die zich in de originele verpakking van dit product bevinden.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur moet ervoor zorgen dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om binnenshuis te worden geïnstalleerd. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Koppel het apparaat los van de stroom in het geval van een apparaatstoring. De snelste manier om dit te doen, is door de stekker uit het stopcontact te halen.

 Gevaar voor elektrische schokken. Deze apparatuur mag alleen worden onderhouden door opgeleid personeel

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.10 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Obowiązkiem użytkownika końcowego jest przestrzeganie lokalnych przepisów krajowych. Wszystkie urządzenia MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowane.

Niniejszy Krótki przewodnik obejmuje model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

To jest urządzenie sieciowe. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Specyfikacje techniczne, pełna deklaracja zgodności UE, broszury i więcej informacji o produktach na https://mikrotik.com/products

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

Pierwsze kroki:

 • Połącz się z komputerem do urządzenia;
 • Podłącz urządzenie do źródła zasilania;
 • Pobierz narzędzie konfiguracyjne https://mt.lv/winbox;
 • Rozpocznij konfigurację w wybranym narzędziu, używając domyślnego adresu IP 192.168.88.1. Jeśli adres IP nie jest dostępny, użyj Winboxa i wybierz zakładkę "Neighbors", aby odnaleźć urządzenie;
 • Przejdź do połączenia za pomocą adresu MAC. Nazwa użytkownika to "admin", a hasła brak (lub, dla niektórych modeli, sprawdź hasła użytkownika i do sieci bezprzewodowej na naklejce);
 • W przypadku ręcznej aktualizacji urządzenia, odwiedź stronę produktów na https://mikrotik.com/products, aby znaleźć swój produkt. Wymagane pakiety są dostępne w menu "Support&Downloads";
 • Wgraj pobrane pakiety do menu "Files" w Winbox i zrestartuj urządzenie;
 • Aktualizując oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji, zapewnisz optymalną wydajność, stabilność i aktualizacje zabezpieczeń;
 • Ustaw hasło dla swojego routera.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj wyłącznie zasilacza i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, które znajdują się w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach. Trzymaj ten produkt z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorących środowisk.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem na to jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.

 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Sprzęt ten może być serwisowany wyłącznie przez przeszkolony personel

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Łotwa, LV1039.

PT - Português. Guia rápido:

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.10 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade dos usuários finais seguir as regulamentações locais do país. Todos os dispositivos MikroTik devem ser instalados profissionalmente.

Este Guia Rápido cobre o modelo: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Este é o dispositivo de rede. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, Declaração de conformidade completa da UE, folhetos e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Primeiros passos:

 • Conecte-se ao seu computador no dispositivo;
 • Conecte o dispositivo a uma fonte de energia;
 • Faça o download da ferramenta de configuração https://mt.lv/winbox;
 • Inicie a configuração dentro da ferramenta escolhida, usando o endereço IP padrão 192.168.88.1. Se o endereço IP não estiver disponível, use o Winbox e escolha a guia "Neighbors" para encontrar o dispositivo;
 • Prossiga para se conectar usando o endereço MAC. O nome de usuário é "admin", e não há senha (ou, para alguns modelos, verifique as senhas do usuário e sem fio no adesivo);
 • Para uma atualização manual do dispositivo, visite a página de produtos em https://mikrotik.com/products para encontrar seu produto. Os pacotes necessários estão acessíveis no menu "Support&Downloads";
 • Faça o upload dos pacotes baixados no menu "Files" do Winbox e reinicie o dispositivo;
 • Ao atualizar o software do RouterOS para a versão mais recente, você pode garantir desempenho, estabilidade e atualizações de segurança ideais;
 • Configure a senha do seu roteador.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação e os acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrados na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser instalado em ambiente interno. Mantenha este produto longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o plugue da tomada.

 Perigo de choque elétrico. Este equipamento deve ser reparado apenas por pessoal treinado

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Letônia, LV1039.

RO - Română. Ghid rapid:

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.10 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să respecte reglementările locale ale țării. Toate dispozitivele MikroTik trebuie instalate profesional.

Acest Ghid rapid acoperă modelul: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Acesta este dispozitivul de rețea. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, Declarație de conformitate UE completă, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Primii pasi:

 • Conectați-vă cu computerul la dispozitiv;
 • Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare;
 • Descărcați instrumentul de configurare https://mt.lv/winbox;
 • Începeți configurarea în instrumentul ales, utilizând adresa IP implicită 192.168.88.1. Dacă adresa IP nu este disponibilă, utilizați Winbox și alegeți fila "Neighbors" pentru a găsi dispozitivul;
 • Continuați să vă conectați utilizând adresa MAC. Numele de utilizator este "admin", și nu există nicio parolă (sau, pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless de pe autocolant);
 • Pentru o actualizare manuală a dispozitivului, vizitați pagina de produse la https://mikrotik.com/products pentru a găsi produsul dvs. Pachetele necesare sunt accesibile în meniul "Support&Downloads";
 • Încărcați pachetele descărcate în meniul "Files" din Winbox și reporniți dispozitivul;
 • Prin actualizarea software-ului RouterOS la cea mai recentă versiune, puteți asigura performanțe, stabilitate și actualizări de securitate optime;
 • Configurați parola routerului.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător și care pot fi găsite în ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta mufa de la priză.

 Pericol de electrocutare. Acest echipament va fi deservit doar de personal instruit

Producător: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Letonia, LV1039.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.10 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je zodpovednosťou koncových používateľov dodržiavať miestne predpisy krajiny. Všetky zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalované.

Táto Stručná príručka sa týka modelu: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Toto je sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete nastránke používateľskej príručky na adresehttps://mt.lv/um-sk. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej stránke tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, úplné EÚ vyhlásenie o zhode, brožúry a ďalšie informácie o produktoch na https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

Prvé kroky:

 • Spojte sa s počítačom so zariadením;
 • Pripojte zariadenie k zdroju napájania;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj https://mt.lv/winbox;
 • Spustite konfiguráciu vo vybranom nástroji s predvolenou IP adresou 192.168.88.1. Ak adresa IP nie je k dispozícii, použite Winbox a vyberte kartu "Neighbors", aby ste zariadenie našli;
 • Pokračujte v pripájaní pomocou MAC adresy. Užívateľské meno je "admin" a nie je žiadne heslo (alebo, pre niektoré modely, skontrolujte užívateľské a bezdrôtové heslá na štítku);
 • Pre manuálnu aktualizáciu zariadenia navštívte stránku produktov na https://mikrotik.com/products, aby ste našli váš produkt. Potrebné balíky sú dostupné v menu "Support&Downloads";
 • Nahrajte stiahnuté balíky do menu "Files" v Winbox a reštartujte zariadenie;
 • Aktualizáciou softvéru RouterOS na najnovšiu verziu môžete zabezpečiť optimálny výkon, stabilitu a aktualizácie zabezpečenia;
 • Nastavte heslo pre váš router.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájací zdroj a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré nájdete v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento produkt je určený na inštaláciu vo vnútri. Chráňte tento výrobok pred vodou, ohňom, vlhkosťou alebo horúcim prostredím.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťovej zástrčky zo zásuvky.

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Servis tohto zariadenia smie vykonávať iba vyškolený personál

Výrobca: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.10 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Za upoštevanje lokalnih predpisov v državi so odgovorni končni uporabniki. Vse naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščene.

Ta hitri vodnik zajema model: CRS518-16XS-2XQ-RM.

To je omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani teh hitrih navodil.

Tehnične specifikacije, popolna izjava o skladnosti EU, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants 

Prvi koraki:

 • Povežite se z računalnikom v napravi;
 • Napravo priključite na vir napajanja;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo https://mt.lv/winbox;
 • Začnite konfiguracijo znotraj izbranega orodja, uporabite privzeti IP naslov 192.168.88.1. Če IP naslov ni na voljo, uporabite Winbox in izberite zavihek "Neighbors", da najdete napravo;
 • Nadaljujte s povezovanjem z uporabo MAC naslova. Uporabniško ime je "admin," in gesla ni (ali, za nekatere modele, preverite gesla za uporabnika in brezžična gesla na nalepki);
 • Za ročno posodobitev naprave obiščite stran izdelkov na https://mikrotik.com/products, da najdete svoj izdelek. Potrebni paketi so dostopni v meniju "Support&Downloads";
 • Naložite prenesene pakete v meni "Files" v Winboxu in znova zaženite napravo;
 • Z nadgradnjo programske opreme RouterOS na najnovejšo različico zagotovite optimalne zmogljivosti, stabilnost in varnostne posodobitve;
 • Nastavite geslo za svoj usmerjevalnik.

Varnostne informacije:

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec in ki jih najdete v originalni embalaži tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen namestitvi v zaprtih prostorih. Izdelek hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da iztaknete napajalni kabel iz vtičnice.

 Nevarnost električnega udara To opremo lahko servisira samo usposobljeno osebje

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Latvija, LV1039.

SV - Svenska. Snabb guide:

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.10 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsbestämmelser. Alla MikroTik-enheter måste vara professionellt installerade.

Den här snabbguiden täcker modellen: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Det här är nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, fullständig EU-försäkran om överensstämmelse, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Första stegen:

 • Anslut med din dator till enheten;
 • Anslut enheten till en strömkälla;
 • Ladda ner konfigurationsverktyget https://mt.lv/winbox;
 •  Påbörja konfigurationen inom det valda verktyget med standard IP-adress 192.168.88.1. Om IP-adressen inte är tillgänglig, använd Winbox och välj fliken "Neighbors" för att hitta enheten;
 • Fortsätt att ansluta med hjälp av MAC-adressen. Användarnamnet är "admin" och det finns inget lösenord (eller, för vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på klistermärket);
 • För manuell uppdatering av enheten, besök produktsidan på https://mikrotik.com/products för att hitta din produkt. De nödvändiga paketen finns tillgängliga under "Support&Downloads";
 • Ladda upp nedladdade paket till Winbox "Files" -menyn och starta om enheten;
 • Genom att uppdatera RouterOS-programvaran till den senaste versionen kan du säkerställa optimal prestanda, stabilitet och säkerhetsuppdateringar;
 • Konfigurera lösenordet för din router.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast den strömförsörjning och tillbehör som godkänts av tillverkaren och som finns i originalförpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att installeras inomhus. Håll produkten borta från vatten, eld, luftfuktighet eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur stickkontakten från eluttaget.

 Risk för elektrisk chock. Denna utrustning ska endast utföras av utbildad personal

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Riga, Lettland, LV1039.

PRC - 中文. 快速指南

该设备需要升级到RouterOS v7.10或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地国家法规。所有 MikroTik 设备都必须经过专业安装。

本快速指南介绍了以下型号:CRS518-16XS-2XQ-RM。

这是网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

技术规格、完整的欧盟符合性声明、手册以及有关产品的更多信息,请访问 https://mikrotik.com/products

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 

第一步:

 • 将计算机连接到设备;
 • 将设备连接到电源。
 • 下载配置工具https://mt.lv/winbox;
 • 在所选工具中使用默认IP地址192.168.88.1开始配置。如果IP地址不可用,请使用Winbox并选择“邻居”选项卡查找设备;
 • 继续使用MAC地址进行连接。用户名为"admin",没有密码(或者,对于某些型号,请检查贴纸上的用户和无线密码);
 • 对于设备的手动更新,请访问https://mikrotik.com/products上的产品页面查找您的产品。所需的软件包可在"Support&Downloads"菜单下找到;
 • 将下载的软件包上传到Winbox的"Files"菜单并重新启动设备;
 • 通过将RouterOS软件更新到最新版本,您可以确保最佳性能,稳定性和安全更新;
 • 设置您的路由器密码。

安全信息:

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用制造商认可的电源和附件,这些电源和附件可在该产品的原始包装中找到。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在安装在室内。 请将本产品远离水,火,潮湿或高温的环境。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源插头。

 触电危险。 本设备只能由经过培训的人员进行维修

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Unijas iela 2, Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.10 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных правил страны. Все устройства MikroTik должны быть установлены профессионально.

Это краткое руководство охватывает модель: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Это сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, Полная декларация о соответствии требованиям ЕС, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

Первые шаги:

 • Подключиться с помощью компьютера к устройству;
 • Подключите устройство к источнику питания;
 • Загрузите инструмент настройки https://mt.lv/winbox;
 • Начните настройку в выбранном инструменте, используя стандартный IP-адрес 192.168.88.1. Если IP-адрес недоступен, используйте Winbox и выберите вкладку "Neighbors", чтобы найти устройство;
 • Продолжайте подключение, используя MAC-адрес. Имя пользователя - "admin", и нет пароля (или, для некоторых моделей, проверьте пользовательские и беспроводные пароли на наклейке);
 • Для ручного обновления устройства посетите страницу продукта на https://mikrotik.com/products, чтобы найти свой продукт. Необходимые пакеты доступны в меню "Support&Downloads";
 • Загрузите скачанные пакеты в меню "Files" Winbox и перезагрузите устройство;
 • Обновив программное обеспечение RouterOS до последней версии, вы можете обеспечить оптимальную производительность, стабильность и обновления безопасности;
 • Установите пароль для вашего роутера.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен для установки в помещении. Держите этот продукт вдали от воды, огня, влаги или горячих сред.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

 Опасность поражения электрическим током. Это оборудование должно обслуживаться только обученным персоналом.

Производитель: Mikrotikls SIA, улица Унияс 2, Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две последующие означают номер недели.

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве.

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA - Українська. Короткий посібник:

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.10 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил країни. Всі пристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник стосується моделі: CRS518-16XS-2XQ-RM.

Це мережевий пристрій. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої версії посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Посібник з налаштування програмного забезпечення вашою мовою з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Підключіться з комп'ютером до пристрою;
 • Підключіть пристрій до адаптеру електроживлення;
 • Завантажте інструмент налаштування https://mt.lv/winbox;
 • Розпочніть конфігурацію в обраному інструменті, використовуючи стандартну IP-адресу 192.168.88.1. Якщо IP-адреса недоступна, використовуйте Winbox і виберіть вкладку "Neighbors", щоб знайти пристрій.
 • Продовжуйте підключення, використовуючи MAC-адресу. Ім'я користувача - "admin", і немає пароля (або, для деяких моделей, перевірте паролі користувача та бездротові паролі на наклейці);
 • Щоб оновити пристрій вручну, відвідайте сторінку продуктів за адресою https://mikrotik.com/products, щоб знайти свій продукт. Необхідні пакети доступні в меню "Support&Downloads";
 • Завантажте завантажені пакети в меню "Files" Winbox та перезапустіть пристрій;
 • Оновивши програмне забезпечення RouterOS до останньої версії, ви можете забезпечити оптимальну продуктивність, стабільність та оновлення безпеки;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати з будь-яким обладнанням MikroTik, усвідомте небезпеку, пов’язану з електричними схемами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування мусить бути ознайомлена із правилами роботи з мережевими системами, термінами та концепціями.
 • Використовуйте тільки адаптер електроживлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування несе відповідальність за те, щоб встановлення обладнання відповідало місцевим і національним електричним нормам. Не намагайтеся розібрати, відремонтувати чи модифікувати пристрій.
 • Це обладнання призначене для встановлення в приміщенні. Тримайте це обладнання подалі від води, вогню, вологи, або гарячого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати відсутність нещасних випадків або пошкоджень через неправильне використання пристрою. Використовуйте цей продукт обережно та на свій страх і ризик.
 • У разі несправності пристрою відключіть його від електроживлення. Найшвидший спосіб це зробити — від’єднати адаптер електроживлення від розетки.

 Небезпека ураження електричним струмом Це обладнання має обслуговуватися тільки навченим персоналом

Виробник: Mikrotikls SIA, Unijas iela 2, Рига, Латвія, LV1039.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

UKCA marking                         

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques /(IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Параметры входной мощности продукта

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP

(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура

2 AC inputs (100-240 V AC)

IP20

-0°..+70°C

#71597

 • No labels