Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v6v7.2.49 1 or the latest stable version, to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end user's responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be installed according to instructions.

...

If you need help with configuration, please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

This Device accepts input of a 24V DC power adapter, which is provided in the original packaging of this device. This Device can also be powered using a PoE injector (Provided in the packaging).

First steps:

 • Connect the device to the included PoE injector with Ethernet cable to the data+power end;
 • Connect the data end of the PoE injector into the computer;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Download WinBox configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Default IP: 192.168.88.1, user name: admin and there is no password, for the paired models, please find the password on the sticker;
 • Set an IP address of your computer to 192.168.88.2;
 • In case the IP connection is not available, please use the Neighbors tab and connect through MAC address;
 • Once connected configure the device, so it has an active Internet connection https://mt.lv/configuration;
 • Upgrade the RouterOS software to the latest version https://mt.lv/upgrade;
 • Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Secure your device and set a strong password;
 • For more configuration information, please visit https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP units come pre-configured with WISP Bridge default configuration;
 • Wireless Wire and wAP60G units come pre-configured with PTP Bridge default configuration;
 • Wireless Wire devices have already, randomly generated, matching SSID, and Wireless passwords.

...

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v6v7.2.49 1 или най-новата стабилна версия, за да се гарантира спазването на местните наредби!

Крайните потребители са задължени да следват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства MikroTik трябва да бъдат инсталирани съгласно инструкциите.

...

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultantsТова устройство приема вход на 24V DC адаптер за захранване, който се предлага в оригиналната опаковка на това устройство. Това устройство може да се захранва и с помощта на PoE инжектор (предоставен в опаковката).

Първи стъпки:

 • Свържете устройството към включения PoE инжектор с Ethernet кабел към края на данни + захранване;
 • Свържете края на данните на PoE инжектора в компютъра;
 • Свържете захранващия адаптер към PoE инжектора;
 • Изтеглете инструмент за конфигуриране на WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP по подразбиране: 192.168.88.1, потребителско име: admin и няма парола, за сдвоените модели, моля, намерете паролата на стикера;
 • Задайте IP адрес на вашия компютър на 192.168.88.2;
 • В случай че IP връзката не е налична, използвайте раздела Neighbors и се свържете чрез MAC адрес;
 • Веднъж свързан конфигурира устройството, така че то има активна интернет връзка https://mt.lv/configuration-bg;
 • Надстройте софтуера на RouterOS до най-новата версия https://mt.lv/upgrade-bg;
 • Изберете вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на държавата;
 • Защитете устройството си и задайте силна парола;
 • За повече информация за конфигурацията, моля, посетете https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP единиците са предварително конфигурирани с конфигурация по подразбиране на WISP Bridge;
 • Wireless Wire и wAP60G единиците са предварително конфигурирани с PTP Bridge конфигурация по подразбиране;
 • Устройствата Wireless Wire вече са генерирани на случаен принцип съвпадащи парола за SSID и Wireless.

...

Note

Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v6v7.2.49 1 nebo na nejnovější stabilní verzi!

Je na konečném uživateli, aby dodržoval místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

...

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Pokud potřebujete pomoc s konfigurací, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Toto zařízení přijímá vstup 24 V DC napájecího adaptéru, který je dodáván v původním obalu tohoto zařízení. Toto zařízení lze napájet také pomocí injektoru PoE (je součástí balení).

První kroky:

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu k datovému a napájecímu konci;
 • Připojte datový konec injektoru PoE k počítači;
 • Připojte napájecí adaptér k injektoru PoE;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Výchozí IP: 192.168.88.1, uživatelské jméno: admin a není zde žádné heslo, u spárovaných modelů najdete heslo na nálepce;
 • Nastavte IP adresu počítače na 192.168.88.2;
 • Pokud připojení IP není k dispozici, použijte kartu Neighbors a připojte se pomocí adresy MAC;
 • Po připojení nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo aktivní připojení k internetu https://mt.lv/configuration-cs;
 • Upgradujte software RouterOS na nejnovější verzi https://mt.lv/upgrade-cs;
 • Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Zabezpečte zařízení a nastavte silné heslo;
 • Další informace o konfiguraci naleznete na adrese https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Jednotky AP wAP60G jsou předkonfigurovány s výchozí konfigurací mostu WISP;
 • Jednotky Wireless Wire a wAP60G jsou předkonfigurovány s výchozí konfigurací PTP Bridge;
 • Zařízení Wireless Wire již náhodně vygenerovala odpovídající SSID a bezdrátové heslo.

...

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6v7.2.49 1 eller den seneste stabile version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne.

...

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

Hvis du har brug for hjælp til konfiguration, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Denne enhed accepterer input fra 24V DC-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. Denne enhed kan også drives med PoE-injektor (leveres i emballagen).

Første trin:

...

Første trin:

 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel til data + strømenden;
 • Tilslut dataenden af ​​PoE-injektoren til computeren;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Download WinBox-konfigurationsværktøj https://mt.lv/winbox; 
 • Standard IP: 192.168.88.1, brugernavn: admin og der er ingen adgangskode, for de parrede modeller skal du finde adgangskoden på klistermærket;
 • Indstil en IP-adresse på din computer til 192.168.88.2;
 • I tilfælde af at IP-forbindelsen ikke er tilgængelig, skal du bruge fanen Neighbors og oprette forbindelse via MAC-adresse;
 • Når først enheden er tilsluttet, konfigureres enheden, så den har en aktiv internetforbindelse https://mt.lv/configuration-da;
 • Opgrader RouterOS-softwaren til den nyeste version https://mt.lv/upgrade-da;
 • Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Sikker din enhed, og indstil en stærk adgangskode;
 • For mere konfigurationsinformation, se https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP- enheder er forudkonfigureret med WISP Bridge-standardkonfiguration;
 • Wireless Wire og wAP60G- enheder er forudkonfigureret med PTP Bridge-standardkonfiguration;
 • Wireless Wire-enheder har allerede tilfældigt genereret matchende SSID og trådløs adgangskode.

...

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v6v7.2.49 1 oder die neueste stabile Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden.

...

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products 

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration benötigen, wenden Sie sich an einen Berater unter https://mikrotik.com/consultantsDieses Gerät akzeptiert den Eingang eines 24-V-Gleichstromnetzteils, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. Dieses Gerät kann auch mit einem PoE-Injektor (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Erste Schritte:

 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an das Daten- und Stromende an.
 • Schließen Sie das Datenende des PoE-Injektors an den Computer an.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Laden Sie das WinBox-Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter. 
 • Standard-IP: 192.168.88.1, Benutzername: admin und es gibt kein Passwort. Für die gekoppelten Modelle finden Sie das Passwort auf dem Aufkleber.
 • Stellen Sie eine IP-Adresse Ihres Computers auf 192.168.88.2 ein.
 • Falls die IP-Verbindung nicht verfügbar ist, verwenden Sie bitte die Registerkarte Neighbors und stellen Sie eine Verbindung über die MAC-Adresse her.
 • Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie das Gerät so, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Https://mt.lv/configuration-de.
 • Aktualisieren Sie die RouterOS-Software auf die neueste Version https://mt.lv/upgrade-de.
 • Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Sichern Sie Ihr Gerät und legen Sie ein sicheres Passwort fest.
 • Weitere Konfigurationsinformationen finden Sie unter https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G.
 • wAP60G AP- Einheiten sind mit der Standardkonfiguration von WISP Bridge vorkonfiguriert.
 • Wireless Wire- und wAP60G- Einheiten sind mit der PTP Bridge-Standardkonfiguration vorkonfiguriert.
 • Wireless Wire-Geräte haben bereits zufällig eine übereinstimmende SSID und ein Wireless-Passwort generiert.

...

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v6v7.2.49 1 ή την τελευταία σταθερή έκδοση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

...

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τη διαμόρφωση, ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Αυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού DC 24V, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντας PoE injector (Παρέχεται στη συσκευασία).

Πρώτα βήματα:

 • Συνδέστε τη συσκευή στον εγχυτήρα PoE που περιλαμβάνεται με το καλώδιο Ethernet στο τέλος + τροφοδοσίας δεδομένων.
 • Συνδέστε το άκρο δεδομένων του μπεκ PoE στον υπολογιστή.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εγχυτήρα PoE.
 • Κατεβάστε το εργαλείο διαμόρφωσης WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 192.168.88.1, όνομα χρήστη: διαχειριστής και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης, για τα ζευγαρωμένα μοντέλα, βρείτε τον κωδικό πρόσβασης στο αυτοκόλλητο.
 • Ορίστε μια διεύθυνση IP του υπολογιστή σας στο 192.168.88.2.
 • Σε περίπτωση που η σύνδεση IP δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Neighbors και συνδεθείτε μέσω της διεύθυνσης MAC.
 • Μόλις συνδεθεί, διαμορφώστε τη συσκευή, έτσι ώστε να έχει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο https://mt.lv/configuration-el;
 • Αναβαθμίστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση https://mt.lv/upgrade-el;
 • Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κανονισμού χώρας.
 • Ασφαλίστε τη συσκευή σας και ορίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
 • Για περισσότερες πληροφορίες διαμόρφωσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Οι μονάδες wAP60G AP διαθέτουν προεπιλεγμένη ρύθμιση με προεπιλεγμένη διαμόρφωση WISP Bridge.
 • Οι μονάδες Wireless Wire και wAP60G διαθέτουν προεπιλεγμένη ρύθμιση με προεπιλεγμένη διαμόρφωση PTP Bridge.
 • Οι συσκευές Wireless Wire έχουν ήδη δημιουργήσει τυχαία αντίστοιχο SSID και Wireless κωδικό πρόσβασης.

...

Note

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v6v7.2.49 1 o la última versión estable, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones.

...

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Si necesita ayuda con la configuración, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación de 24 V CC, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. Este dispositivo también puede alimentarse con un inyector PoE (incluido en el paquete).

Primeros pasos:

...

Primeros pasos:

 • Conecte el dispositivo al inyector PoE incluido con el cable Ethernet al extremo de datos + alimentación;
 • Conecte el extremo de datos del inyector PoE a la computadora;
 • Conecte el adaptador de corriente al inyector PoE;
 • Descargue la herramienta de configuración de WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP predeterminada: 192.168.88.1, nombre de usuario: admin y no hay contraseña, para los modelos emparejados, busque la contraseña en la etiqueta;
 • Establezca una dirección IP de su computadora en 192.168.88.2;
 • En caso de que la conexión IP no esté disponible, utilice la pestaña Neighbors y conéctese a través de la dirección MAC;
 • Una vez conectado, configure el dispositivo para que tenga una conexión a Internet activa https://mt.lv/configuration-es;
 • Actualice el software RouterOS a la última versión https://mt.lv/upgrade-es;
 • Elija su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Asegure su dispositivo y establezca una contraseña segura;
 • Para obtener más información sobre la configuración, visite https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Las unidades wAP60G AP vienen preconfiguradas con la configuración predeterminada de WISP Bridge;
 • Las unidades Wireless Wire y wAP60G vienen preconfiguradas con la configuración predeterminada del puente PTP;
 • Los dispositivos inalámbricos Wire ya han generado aleatoriamente SSID y contraseña inalámbrica coincidentes.

...

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6v7.2.49 1 või uusimale stabiilsele versioonile!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele.

...

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-etSee seade aktsepteerib 24 V alalisvoolu adapterit, mis on esitatud seadme originaalpakendis. Selle seadme toiteks saab kasutada ka PoE-injektorit (komplektis pakend).

Esimesed sammud:

 • Ühendage seade kaasasoleva PoE-injektoriga Etherneti kaabli abil andme- + toiteotsaga;
 • Ühendage PoE-injektori andmeots arvutiga;
 • Ühendage toiteadapter PoE-injektoriga;
 • Laadige alla WinBoxi seadistusriist https://mt.lv/winbox; 
 • Vaikimisi IP: 192.168.88.1, kasutajanimi: admin ja parooli pole, paaritud mudelite jaoks leidke parool kleebiselt;
 • Seadke oma arvuti IP-aadress 192.168.88.2;
 • Kui IP-ühendust pole saadaval, kasutage vahekaarti Neighbors ja looge ühendus MAC-aadressi kaudu;
 • Pärast ühenduse loomist seadistage seade, nii et sellel on aktiivne Interneti-ühendus https://mt.lv/configuration-et;
 • Uuendage tarkvara RouterOS uusimale versioonile https://mt.lv/upgrade-et;
 • Riigi reguleerimise sätete rakendamiseks valige oma riik;
 • Turvaldage seade ja määrake kindel parool;
 • Lisateavet konfiguratsiooni kohta leiate aadressilt https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP- üksused on eelkonfigureeritud WISP Bridge'i vaikekonfiguratsiooniga;
 • Wireless Wire ja wAP60G üksused on eelkonfigureeritud PTP Bridge vaikekonfiguratsiooniga;
 • Wireless Wire seadmed on juba juhuslikult genereerinud sobivad SSID ja traadita parool.

...

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6v7.2.49 1 tai uusin vakaa versio, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

...

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

Jos tarvitset ohjeita konfiguroinnissa, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Tämä laite hyväksyy 24 V DC -virtasovittimen tulon, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. Tälle laitteelle voidaan saada virtaa myös PoE-injektorilla (toimitetaan pakkauksessa).

Ensiaskeleet:

 • Kytke laite mukana toimitettuun PoE-injektoriin Ethernet-kaapelilla data + virtapäähän;
 • Kytke PoE-injektorin datapää tietokoneeseen;
 • Kytke virtalähde PoE-injektoriin;
 • Lataa WinBox-määritystyökalu https://mt.lv/winbox; 
 • Oletus-IP: 192.168.88.1, käyttäjänimi: admin ja salasanaa ei ole. Paritut mallit löytyvät tarrasta;
 • Aseta tietokoneesi IP-osoite arvoon 192.168.88.2;
 • Jos IP-yhteyttä ei ole käytettävissä, käytä Neighbors välilehteä ja muodosta yhteys MAC-osoitteen kautta.
 • Kun yhteys on muodostettu, määritä laite, joten sillä on aktiivinen Internet-yhteys https://mt.lv/configuration-fi;
 • Päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon https://mt.lv/upgrade-fi;
 • Valitse maa, jos haluat käyttää maa-asetusasetuksia;
 • Suojaa laite ja aseta vahva salasana;
 • Lisätietoja määritystiedoista on osoitteessa https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP -yksiköt ovat valmiiksi määritettyinä WISP Bridge -asetuksen oletusasetuksilla;
 • Wireless Wire- ja wAP60G- yksiköt on esiasennettu PTP-sillan oletusasetuksiin;
 • Wireless Wire laitteet ovat jo satunnaisesti luoneet vastaavan SSID: n ja langattoman salasanan.

...

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6v7.2.49 1 ou la dernière version stable, pour assurer la conformité avec les réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de suivre les réglementations nationales locales, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions.

...

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, veuillez chercher un consultant https://mikrotik.com/consultants

Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur secteur 24 V CC, fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. Cet appareil peut également être alimenté à l'aide d'un injecteur PoE (fourni dans l'emballage).

Premiers pas:

...

Premiers pas:

 • Connectez l'appareil à l'injecteur PoE inclus avec un câble Ethernet à l'extrémité données + alimentation;
 • Connectez l'extrémité de données de l'injecteur PoE à l'ordinateur;
 • Connectez l'adaptateur secteur à l'injecteur PoE;
 • Téléchargez l'outil de configuration WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP par défaut: 192.168.88.1, nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe, pour les modèles couplés, veuillez trouver le mot de passe sur l'autocollant;
 • Définissez une adresse IP de votre ordinateur sur 192.168.88.2;
 • Au cas où la connexion IP n'est pas disponible, veuillez utiliser l'onglet Neighbors et vous connecter via l'adresse MAC;
 • Une fois connecté, configurez l'appareil pour qu'il dispose d'une connexion Internet active https://mt.lv/configuration-fr;
 • Mettez à niveau le logiciel RouterOS vers la dernière version https://mt.lv/upgrade-fr;
 • Choisissez votre pays, pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Sécurisez votre appareil et définissez un mot de passe fort;
 • Pour plus d'informations sur la configuration, veuillez visiter https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Les unités AP wAP60G sont préconfigurées avec la configuration par défaut du pont WISP;
 • Les unités Wireless Wire et wAP60G sont préconfigurées avec la configuration par défaut du pont PTP;
 • Les périphériques Wireless Wire ont déjà généré de manière aléatoire un SSID et un mot de passe sans fil correspondants.

...

Note

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v6v7.2.49 1 ili najnoviju stabilnu verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici obvezni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama.

...

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

Ako vam je potrebna pomoć u vezi s konfiguracijom, potražite konzultanta https://mikrotik.com/consultantsOvaj uređaj prihvaća ulaz 24-strujnog ispravljača koji je isporučen u originalnom pakiranju ovog uređaja. Ovaj uređaj se također može napajati pomoću PoE injektora (isporučeno u pakiranju).

Prvi koraci:

 • Spojite uređaj na uključeni PoE injektor s Ethernet kabelom na podatkovni kraj napajanja;
 • Spajanje podatkovnog kraja PoE injektora u računalo;
 • Priključite ispravljač na PoE injektor;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju WinBox-a https://mt.lv/winbox; 
 • Zadani IP: 192.168.88.1, korisničko ime: admin i nema lozinke, za uparene modele, lozinku potražite na naljepnici;
 • Postavite IP adresu svog računala na 192.168.88.2;
 • U slučaju da IP veza nije dostupna, koristite karticu Neighbors i povežite se putem MAC adrese;
 • Nakon spajanja konfigurirajte uređaj tako da ima aktivnu internetsku vezu https://mt.lv/configuration-hr;
 • Nadogradite softver RouterOS na najnoviju verziju https://mt.lv/upgrade-hr;
 • Odaberite svoju zemlju da biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Osigurajte svoj uređaj i postavite jaku lozinku;
 • Više informacija o konfiguraciji potražite na https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP jedinice dolaze unaprijed konfigurirane sa zadanom konfiguracijom WISP Bridge;
 •  Jedinice Wireless Wire i wAP60G dolaze unaprijed konfigurirane sa zadanom konfiguracijom PTP Bridge;
 • Uređaji Wireless Wire već su nasumično stvorili podudaranje SSID i bežične lozinke.

...

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v6v7.2.49 1 vagy a legfrissebb stabil verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Minden MikroTik rádiókészüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni.

...

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

Ha segítségre van szüksége a konfigurálás során, kérjen tanácsadót a https://mikrotik.com/consultants

Ez az eszköz elfogadja a 24 V-os egyenáramú adapter bemeneti adatait, amely a készülék eredeti csomagolásában található. Ez az eszköz PoE injektorral is táplálható (a csomagolásban található).

Első lépések:

 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt PoE injektorhoz Ethernet kábellel az adat + tápellátás végére;
 • Csatlakoztassa a PoE injektor adatvégét a számítógéphez;
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a PoE injektorhoz;
 • Töltse le a WinBox konfigurációs eszközt: https://mt.lv/winbox; 
 • Alapértelmezett IP: 192.168.88.1, felhasználónév: admin és nincs jelszó, a párosított modellekhez kérjük, keresse meg a jelszót a matricán;
 • Állítsa be a számítógép IP-címét a 192.168.88.2 értékre;
 • Ha az IP-kapcsolat nem érhető el, kérjük, használja a Neighbors fület, és csatlakozzon a MAC-címen;
 • A csatlakoztatás után konfigurálja az eszközt, tehát aktív internetkapcsolattal rendelkezik: https://mt.lv/configuration-hu;
 • Frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra: https://mt.lv/upgrade-hu;
 • Válassza ki országát, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Rögzítse a készüléket és állítson be egy erős jelszót;
 • A konfigurációval kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • A wAP60G AP egységek előre konfigurálva vannak a WISP Bridge alapértelmezett konfigurációjával;
 • A Wireless Wire a wAP60G egységek előre konfigurálva vannak a PTP Bridge alapértelmezett konfigurációjával;
 • A Wireless Wire eszközök már véletlenszerűen generáltak egyező SSID-t és vezeték nélküli jelszót.

...

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v6v7.2.49 1 o all'ultima versione stabile, per garantire la conformità alle normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative nazionali locali, incluso il funzionamento all'interno dei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installati secondo le istruzioni.

...

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products 

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

Se hai bisogno di aiuto con la configurazione, cerca un consulente https://mikrotik.com/consultants

Questo dispositivo accetta l'ingresso dell'alimentatore 24 V CC, fornito nella confezione originale di questo dispositivo. Questo dispositivo può anche essere alimentato tramite iniettore PoE (fornito nella confezione).

Primi passi:

...

Primi passi:

 • Collegare il dispositivo all'iniettore PoE incluso con cavo Ethernet all'estremità data + alimentazione;
 • Collegare l'estremità dati dell'iniettore PoE al computer;
 • Collegare l'alimentatore all'iniettore PoE;
 • Scarica lo strumento di configurazione WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP predefinito: 192.168.88.1, nome utente: admin e non c'è password, per i modelli accoppiati, trovare la password sull'adesivo;
 • Impostare un indirizzo IP del computer su 192.168.88.2;
 • Nel caso in cui la connessione IP non sia disponibile, utilizzare la scheda Neighbors e connettersi tramite l'indirizzo MAC;
 • Una volta connesso, configura il dispositivo, quindi ha una connessione Internet attiva https://mt.lv/configuration-it;
 • Aggiorna il software RouterOS all'ultima versione https://mt.lv/upgrade-it;
 • Scegli il tuo paese, per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Proteggi il tuo dispositivo e imposta una password complessa;
 • Per ulteriori informazioni sulla configurazione, visitare https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Le unità wAP60G AP sono preconfigurate con la configurazione predefinita di WISP Bridge;
 • Le unità Wireless Wire e wAP60G sono preconfigurate con la configurazione predefinita di PTP Bridge;
 • I dispositivi Wireless Wire hanno già generato casualmente SSID e password wireless corrispondenti.

...

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v6v7.2.49 1 eða nýjustu stöðugu útgáfuna til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kröfur um kaðall og kröfur um Dynamic Frequency Val (DFS). Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera sett upp samkvæmt leiðbeiningum.

...

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products.

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is.

Ef þú þarft hjálp við stillingar skaltu leita til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultantsÞetta tæki tekur við inngangi 24V DC rafmagns millistykki sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis. Einnig er hægt að knýja þetta tæki með PoE inndælingartæki (fylgir með í umbúðunum).

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tækið við meðfylgjandi inndælingartæki með PoE með Ethernet snúru við gögnin + afl endirinn;
 • Tengdu gagnalok PoE inndælingartækisins við tölvuna;
 • Tengdu rafmagns millistykki við PoE inndælingartækið;
 • Sæktu WinBox stillitól https://mt.lv/winbox; 
 • Sjálfgefið IP: 192.168.88.1, notandanafn: admin og það er ekkert lykilorð, fyrir pöruð módel, vinsamlegast finndu lykilorðið á límmiðanum;
 • Stilltu IP tölu tölvunnar á 192.168.88.2;
 • Ef IP-tengingin er ekki tiltæk skaltu nota flipann Neighbors og tengjast í gegnum MAC-tölu;
 • Þegar tækið er tengt er það stillt þannig að það er með virka internettengingu https://mt.lv/configuration-is;
 • Uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna https://mt.lv/upgrade-is;
 • Veldu land þitt, til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Festu tækið þitt og stilltu sterkt lykilorð;
 • Frekari upplýsingar um stillingar eru á https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP einingar eru fyrirfram stilltar með WISP Bridge sjálfgefna stillingu;
 • Wireless Wire og wAP60G einingar eru fyrirfram stilltar með PTP Bridge sjálfgefna stillingu;
 • Wireless Wire tæki hafa þegar búið til samsvarandi SSID og Wireless lykilorð.

...

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v6v7.2.49 1 eller den siste stabile versjonen, for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innenfor lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Alle MikroTik radioenheter må installeres i henhold til instruksjonene.

...

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

Hvis du trenger hjelp med konfigurering, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Denne enheten godtar inngangen til 24V DC-strømadapter, som følger med originalemballasjen til denne enheten. Denne enheten kan også drives med PoE-injektor (følger med i emballasjen).

Første steg:

 • Koble enheten til den medfølgende PoE-injektoren med Ethernet-kabel til data + strømenden;
 • Koble dataenden av PoE-injektoren til datamaskinen;
 • Koble strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Standard IP: 192.168.88.1, brukernavn: admin, og det er ikke noe passord. For de sammenkoblede modellene, vennligst finn passordet på klistremerket;
 • Angi en IP-adresse til datamaskinen din til 192.168.88.2;
 • I tilfelle IP-tilkoblingen ikke er tilgjengelig, kan du bruke fanen Naboer og koble til via MAC-adresse;
 • Når du er tilkoblet, konfigurer enheten, så den har en aktiv Internett-tilkobling https://mt.lv/configuration-no;
 • Oppgrader RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen https://mt.lv/upgrade-no;
 • Velg ditt land for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sikre enheten din og sett et sterkt passord;
 • For mer konfigurasjonsinformasjon, besøk https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP- enheter er forhåndskonfigurert med WISP Bridge standardkonfigurasjon;
 • Wireless Wire og wAP60G- enheter er forhåndskonfigurert med PTP Bridge-standardkonfigurasjon;
 • Wireless Wire-enheter har allerede tilfeldig generert samsvarende SSID og trådløst passord.

...

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v6v7.2.49“ 1“ arba naujausią stabilią versiją, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi vietos valdžios institucijų taisyklių!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ radijo įrenginiai turi būti įdiegti pagal instrukcijas.

...

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

Jei jums reikia pagalbos dėl konfigūravimo, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Šis įrenginys priima 24 V nuolatinės srovės maitinimo adapterį, pateiktą originalioje šio prietaiso pakuotėje. Šis prietaisas taip pat gali būti maitinamas naudojant „PoE“ purkštuvą (tiekiamas pakuotėje).

Pirmieji žingsniai:

...

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo „PoE“ purkštuvo Ethernet laidu prie duomenų + maitinimo galo;
 • Prijunkite PoE injektoriaus duomenų galą prie kompiuterio;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie „PoE“ purkštuko;
 • Atsisiųskite „WinBox“ konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox; 
 • Numatytasis IP: 192.168.88.1, vartotojo vardas: admin ir nėra slaptažodžio, suporuotų modelių slaptažodį rasite ant lipduko;
 • Nustatykite savo kompiuterio IP adresą į 192.168.88.2;
 • Jei IP ryšio nėra, naudokite skirtuką Neighbors ir prijunkite per MAC adresą;
 • Prijungę sukonfigūruokite įrenginį, taigi jis turi aktyvų interneto ryšį https://mt.lv/configuration-lt;
 • Atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją https://mt.lv/upgrade-lt;
 • Pasirinkite savo šalį, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo parametrus;
 • Apsaugokite savo įrenginį ir nustatykite tvirtą slaptažodį;
 • Norėdami gauti daugiau informacijos apie konfigūraciją, apsilankykite https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP vienetai yra iš anksto sukonfigūruoti su WISP Bridge numatytąja konfigūracija;
 • Wireless Wire ir wAP60G įrenginiai iš anksto sukonfigūruoti naudojant „PTP Bridge“ numatytąją konfigūraciją;
 • Wireless Wire įrenginiai jau atsitiktinai sugeneruoja suderinamą SSID ir belaidį slaptažodį.

...

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v6v7.2.49 1 stabilo vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši instrukcijai.

...

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products.

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv.

Ja jums nepieciešama palīdzība ar konfigurēšanu, lūdzu, konsultējieties vietnē https://mikrotik.com/consultants

Šī ierīce darbojas ar 24 V līdzstrāvas barošanas adapteri, kas atrodas šīs ierīces oriģinālajā iepakojumā. Šo ierīci var darbināt arī ar PoE inžektoru (atrodas iepakojumā).

Pirmie soļi:

 • Pievienojiet ierīci pievienotajam PoE inžektoram ar Ethernet kabeli pie datu + barošanas gala;
 • Pievienojiet PoE inžektoru datu galu savam datoram;
 • Pievienojiet strāvas adapteri PoE inžektoram;
 • Lejupielādējiet WinBox konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox; 
 • Noklusējuma IP: 192.168.88.1, lietotājvārds: admin un parole nav uzstādīta, pāra modeļiem, paroli meklējiet uzlīmē uz iekārtas korpusa;
 • Iestatiet datora IP adresi 192.168.88.2;
 • Ja IP savienojums nav pieejams, lūdzu, izmantojiet cilni Neighbors un izveidojiet savienojumu caur MAC adresi;
 • Pēc savienojuma konfigurējiet ierīci, lai tai būtu aktīvs Interneta savienojums https://mt.lv/configuration-lv;
 • Atjaunojiet RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju https://mt.lv/upgrade-lv;
 • Izvēlieties savu valsti, lai piemērotu valsts noteiktos iestatījumus;
 • Iestatiet drošu paroli;
 • Lai iegūtu papildinformāciju par konfigurāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP iekārtas ir iepriekš konfigurētas ar WISP Bridge noklusējuma konfigurāciju;
 • Wireless Wire un wAP60G iekārtas ir iepriekš konfigurētas ar PTP Bridge noklusējuma konfigurāciju;
 • Wireless Wire ierīcēm ir no rūpnīcas uzstādīti atbilstoši SSID un bezvadu paroles.

...

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6v7.2.49 1 jew l-aħħar verżjoni stabbli, sabiex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż operazzjoni fi ħdan kanali tal-frekwenza legali, qawwa tal-ħruġ, rekwiżiti tal-kejbils u rekwiżiti tal-Għażla Dinamika tal-Frekwenza (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom jiġu installati skond l-istruzzjonijiet.

...

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products 

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

Jekk għandek bżonn għajnuna fil-konfigurazzjoni, jekk jogħġbok tfittex konsulent https://mikrotik.com/consultants

Dan l-Apparat jaċċetta input ta ’24V DC adapter power, li huwa pprovdut fl-imballaġġ oriġinali ta’ dan l-apparat. Dan it-Tagħmir jista 'jitħaddem ukoll bl-użu ta' injettur PoE (Ipprovdut fl-imballaġġ).

L-ewwel passi:

 • Qabbad it-tagħmir mal-injettur PoE inkluż bil-kejbil Ethernet mat-tarf tad-dejta + tal-qawwa;
 • Qabbad it-tmiem tad-dejta tal-injettur PoE fil-kompjuter;
 • Qabbad l-adapter tal-qawwa mal-injettur PoE;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP Default: 192.168.88.1, isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password, għall-mudelli paired, jekk jogħġbok sib il-password fuq l-istiker;
 • Issettja indirizz IP tal-kompjuter tiegħek għall-192.168.88.2;
 • Fil-każ li l-konnessjoni IP ma tkunx disponibbli, jekk jogħġbok uża tab Neighbors u waħħal permezz tal-indirizz MAC;
 • Ladarba jkun ikkonfigurat it-tagħmir, huwa għandu konnessjoni tal-internet attiva https://mt.lv/configuration-mt;
 • Aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni https://mt.lv/upgrade-mt;
 • Agħżel il-pajjiż tiegħek, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Sikura t-tagħmir tiegħek u stabbilixxa password qawwija;
 • Għal aktar informazzjoni dwar il-konfigurazzjoni, jekk jogħġbok żur https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • L- unitajiet wAP60G AP jiġu kkonfigurati minn qabel bil-WISP Bridge konfigurazzjoni default;
 • Wireless Wire u unitajiet wAP60G jiġu kkonfigurati minn qabel bil-konfigurazzjoni default tal-PTP Bridge;
 • L-apparati tal-Wireless Wire diġà ġġeneraw bl-addoċċ l-SSID u l-password bla fili.

...

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v6v7.2.49 1 of de nieuwste stabiele versie, om te voldoen aan de lokale regelgeving!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landregelgeving te volgen, inclusief bediening binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en Dynamic Frequency Selection (DFS) -vereisten. Alle MikroTik-radioapparaten moeten volgens de instructies worden geïnstalleerd.

...

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products 

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

Als u hulp nodig heeft bij de configuratie, zoek dan een adviseur https://mikrotik.com/consultants

Dit apparaat accepteert invoer van een 24V DC-voedingsadapter, die wordt geleverd in de originele verpakking van dit apparaat. Dit apparaat kan ook worden gevoed met een PoE-injector (meegeleverd in de verpakking).

Eerste stappen:

...

Eerste stappen:

 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde PoE-injector met Ethernet-kabel op het data + power-uiteinde;
 • Sluit het data-uiteinde van de PoE-injector aan op de computer;
 • Sluit de voedingsadapter aan op de PoE-injector;
 • Configuratietool WinBox downloaden https://mt.lv/winbox; 
 • Standaard IP: 192.168.88.1, gebruikersnaam: admin en er is geen wachtwoord, voor de gekoppelde modellen vindt u het wachtwoord op de sticker;
 • Stel een IP-adres van uw computer in op 192.168.88.2;
 • Als de IP-verbinding niet beschikbaar is, gebruik dan het tabblad Neighbors en maak verbinding via het MAC-adres;
 • Eenmaal verbonden, configureert u het apparaat, zodat het een actieve internetverbinding heeft https://mt.lv/configuration-nl;
 • Upgrade de RouterOS-software naar de nieuwste versie https://mt.lv/upgrade-nl;
 • Kies uw land om instellingen voor landregulering toe te passen;
 • Beveilig uw apparaat en stel een sterk wachtwoord in;
 • Ga voor meer configuratie-informatie naar https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP- units worden vooraf geconfigureerd met standaard WISP Bridge-configuratie;
 • Wireless Wire en wAP60G- units zijn vooraf geconfigureerd met standaardconfiguratie van PTP Bridge;
 • Wireless Wire-apparaten hebben al willekeurig gegenereerde overeenkomende SSID en draadloos wachtwoord.

...

Note

To urządzenie wymaga aktualizacji do RouterOS v6v7.2.49 1 lub najnowszej stabilnej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Obowiązkiem użytkowników końcowych jest przestrzeganie lokalnych przepisów krajowych, w tym pracy w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik muszą być zainstalowane zgodnie z instrukcją.

...

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products 

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji, skontaktuj się z konsultantem https://mikrotik.com/consultantsTo urządzenie akceptuje wejście zasilacza 24 V DC, który znajduje się w oryginalnym opakowaniu tego urządzenia. To urządzenie może być również zasilane za pomocą iniektora PoE (dostarczonego w opakowaniu).

Pierwsze kroki:

 • Podłącz urządzenie do dołączonego iniektora PoE za pomocą kabla Ethernet do końcówki danych + zasilania;
 • Podłącz końcówkę danych wtryskiwacza PoE do komputera;
 • Podłącz zasilacz do wtryskiwacza PoE;
 • Pobierz narzędzie konfiguracyjne WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Domyślny adres IP: 192.168.88.1, nazwa użytkownika: admin i nie ma hasła, w przypadku parowanych modeli hasło należy znaleźć na naklejce;
 • Ustaw adres IP swojego komputera na 192.168.88.2;
 • W przypadku, gdy połączenie IP nie jest dostępne, użyj zakładki Neighbors i połącz się przez adres MAC;
 • Po podłączeniu skonfiguruj urządzenie, aby miało aktywne połączenie z Internetem https://mt.lv/configuration-pl;
 • Zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji https://mt.lv/upgrade-pl;
 • Wybierz swój kraj, aby zastosować ustawienia regulacji krajowych;
 • Zabezpiecz swoje urządzenie i ustaw silne hasło;
 • Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji, odwiedź https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Urządzenia wAP60G AP są fabrycznie skonfigurowane z domyślną konfiguracją WISP Bridge;
 • Urządzenia Wireless Wire i wAP60G są wstępnie skonfigurowane z domyślną konfiguracją mostka PTP;
 • Urządzenia Wireless Wire już losowo wygenerowały pasujący identyfikator SSID i hasło sieci bezprzewodowej.

...

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v6v7.2.49 1 ou a versão estável mais recente, para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalados de acordo com as instruções.

...

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products 

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Se precisar de ajuda com a configuração, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants

Este dispositivo aceita a entrada do adaptador de energia de 24 Vcc, fornecido na embalagem original deste dispositivo. Este dispositivo também pode ser alimentado usando o injetor PoE (fornecido na embalagem).

Primeiros passos:

 • Conecte o dispositivo ao injetor PoE incluído com o cabo Ethernet na extremidade data + power;
 • Conecte a extremidade dos dados do injetor PoE ao computador;
 • Conecte o adaptador de energia ao injetor PoE;
 • Faça o download da ferramenta de configuração WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP padrão: 192.168.88.1, nome de usuário: admin e não há senha; para os modelos emparelhados, localize a senha no adesivo;
 • Defina um endereço IP do seu computador para 192.168.88.2;
 • Caso a conexão IP não esteja disponível, use a guia Neighbors e conecte-se através do endereço MAC;
 • Uma vez conectado, configure o dispositivo, para que ele tenha uma conexão ativa com a Internet https://mt.lv/configuration-pt;
 • Atualize o software RouterOS para a versão mais recente https://mt.lv/upgrade-pt;
 • Escolha seu país, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Proteja seu dispositivo e defina uma senha forte;
 • Para mais informações de configuração, visite https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • As unidades wAP60G AP vêm pré-configuradas com a configuração padrão WISP Bridge;
 • As unidades Wireless Wire e wAP60G vêm pré-configuradas com a configuração padrão do PTP Bridge;
 • Os dispositivos sem fio já geraram aleatoriamente SSID e senha sem fio correspondentes.

...

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v6v7.2.49 1 sau la cea mai recentă versiune stabilă, pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să respecte reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie instalate conform instrucțiunilor.

...

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products 

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru configurare, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Acest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de curent continuu de 24V DC, care este prevăzut în ambalajul original al acestui dispozitiv. Acest dispozitiv poate fi alimentat și cu ajutorul unui injector PoE (furnizat în ambalaj).

Primii pasi:

...

Primii pasi:

 • Conectați dispozitivul la injectorul PoE inclus cu cablu Ethernet la datele + power end;
 • Conectați sfârșitul datelor injectorului PoE la computer;
 • Conectați adaptorul de alimentare la injectorul PoE;
 • Descărcați instrumentul de configurare WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP implicit: 192.168.88.1, nume utilizator: admin și nu există nicio parolă, pentru modelele împerecheate, găsiți parola pe autocolant;
 • Setați o adresă IP a computerului dvs. la 192.168.88.2;
 • În cazul în care conexiunea IP nu este disponibilă, utilizați fila Neighbors și conectați-vă prin adresa MAC;
 • Odată conectat configurați dispozitivul, deci are o conexiune la Internet activă https://mt.lv/configuration-ro;
 • Actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune https://mt.lv/upgrade-ro;
 • Alegeți-vă țara, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Asigurați-vă dispozitivul și setați o parolă puternică;
 • Pentru mai multe informații despre configurare, accesați https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Unitățile wAP60G AP sunt pre-configurate cu configurația implicită WISP Bridge;
 • Unitățile Wireless Wire i wAP60G sunt pre-configurate cu configurația implicită a podului PTP;
 • Dispozitivele Wireless Wire au generat deja la întâmplare, potrivire SSID și parolă wireless.

...

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v6v7.2.49 1 alebo na najnovšiu stabilnú verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť nainštalované podľa pokynov.

...

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products 

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Ak potrebujete pomoc s konfiguráciou, vyhľadajte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Toto zariadenie prijíma vstup 24V DC napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou originálneho balenia tohto zariadenia. Toto zariadenie môže byť napájané aj pomocou injektora PoE (dodáva sa v balení).

Prvé kroky:

 • Pripojte zariadenie k dodávanému PoE injektoru pomocou ethernetového kábla k dátovému a napájaciemu koncu;
 • Pripojte dátový koniec injektora PoE k počítaču;
 • Pripojte napájací adaptér k injektoru PoE;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Predvolená IP: 192.168.88.1, meno používateľa: admin a neexistuje žiadne heslo, pre spárované modely nájdete heslo na nálepke;
 • Nastavte IP adresu vášho počítača na 192.168.88.2;
 • V prípade, že pripojenie IP nie je k dispozícii, použite kartu Neighbors a pripojte sa prostredníctvom adresy MAC;
 • Po pripojení nakonfigurujte zariadenie tak, aby malo aktívne internetové pripojenie https://mt.lv/configuration-sk;
 • Inovujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu https://mt.lv/upgrade-sk;
 • Vyberte svoju krajinu, aby ste použili nastavenia regulácie krajiny;
 • Zabezpečte svoje zariadenie a nastavte silné heslo;
 • Viac informácií o konfigurácii nájdete na stránke https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • Jednotky wAP60G AP sú predkonfigurované s predvolenou konfiguráciou mosta WISP;
 • Jednotky Wireless Wire a wAP60G sú predkonfigurované s predvolenou konfiguráciou PTP Bridge;
 • Zariadenia Wireless Wire už náhodne vygenerovali zodpovedajúce SSID a bezdrôtové heslo.

...

Note

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v6v7.2.49 1 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so odgovorni za upoštevanje lokalnih predpisov, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

...

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products 

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-slTa naprava sprejme vhod 24V napajalnika, ki je na voljo v originalni embalaži te naprave. To napravo lahko napajate tudi s pomočjo PoE injektorja (ki je priložen v embalaži).

Prvi koraki:

 • Napravo priključite na priloženi PoE injektor z Ethernet kablom na podatkovni + napajalni konec;
 • Priključite podatkovni konec PoE injektorja v računalnik;
 • Napajalnik priključite na PoE injektor;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • Privzeti IP: 192.168.88.1, uporabniško ime: admin in ni gesla, za seznanjene modele poiščite geslo na nalepki;
 • IP naslov vašega računalnika nastavite na 192.168.88.2;
 • Če povezava IP ni na voljo, uporabite zavihek Neighbors in se povežite prek naslova MAC;
 • Ko je povezava konfigurirana, tako da ima aktivno internetno povezavo https://mt.lv/configuration-sl;
 • Nadgradite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico https://mt.lv/upgrade-sl;
 • Izberite državo in uporabite nastavitve ureditve države;
 • Zaščitite svojo napravo in nastavite močno geslo;
 • Za več informacij o konfiguraciji obiščite https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP enote so predhodno konfigurirane s privzeto konfiguracijo WISP Bridge;
 • Wireless Wire enote WAP60G so predhodno konfigurirane s privzeto konfiguracijo PTP Bridge;
 • Naprave Wireless Wireless so že naključno ustvarile ujemajoča se gesla SSID in Wireless.

...

Note

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v6v7.2.49 1 eller den senaste stabila versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste installeras enligt instruktionerna.

...

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

Om du behöver hjälp med konfiguration, vänligen kontakta en konsult https://mikrotik.com/consultants

Denna enhet accepterar ingång från 24V DC-nätadapter, som finns i originalförpackningen på denna enhet. Den här enheten kan också drivas med en PoE-injektor (medföljer i förpackningen).

Första stegen:

...

Första stegen:

 • Anslut enheten till den medföljande PoE-injektorn med Ethernet-kabel till data + strömänden;
 • Anslut dataänden på PoE-injektorn till datorn;
 • Anslut nätadaptern till PoE-injektorn;
 • Ladda ner WinBox konfigurationsverktyg https://mt.lv/winbox; 
 • Standard IP: 192.168.88.1, användarnamn: admin och det finns inget lösenord, för de parade modellerna, vänligen hitta lösenordet på klistermärket;
 • Ställ in en IP-adress för din dator till 192.168.88.2;
 • Om IP-anslutningen inte är tillgänglig, använd fliken Neighbors och anslut via MAC-adress;
 • När du är ansluten konfigurerar du enheten så att den har en aktiv internetanslutning https://mt.lv/configuration-sv;
 • Uppgradera RouterOS-programvaran till den senaste versionen https://mt.lv/upgrade-sv;
 • Välj ditt land för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Säkra din enhet och ställa in ett starkt lösenord;
 • För mer konfigurationsinformation, besök https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP- enheter är förkonfigurerade med WISP Bridge standardkonfiguration;
 • Wireless Wire och wAP60G- enheter är förkonfigurerade med PTP Bridge-standardkonfiguration;
 • Wireless Wire-enheter har redan slumpmässigt genererat matchande SSID och trådlöst lösenord.

...

PRC - 中文. 快速指南

Note

该设备需要升级到RouterOS v6v7.2.49或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!1或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道中运行,输出功率,电缆要求和动态频率选择(DFS)要求。必须按照说明安装所有MikroTik无线电设备。

...

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products 

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

如果您需要配置方面的帮助,请寻求顾问 https://mikrotik.com/consultants

本设备接受本设备原始包装中提供的24V DC电源适配器的输入。该设备还可以使用PoE注入器(包装中提供)供电。

第一步:

 • 使用以太网电缆将设备连接到随附的PoE注入器,并将其连接到数据+电源端;
 • 将PoE供电器的数据端连接到计算机中;
 • 将电源适配器连接到PoE注入器;
 • 下载WinBox配置工具https://mt.lv/winbox; 
 • 默认IP:192.168.88.1,用户名: admin,没有密码,对于配对的机型,请在贴纸上找到密码;
 • 将计算机的IP地址设置为192.168.88.2;
 • 如果IP连接不可用,请使用“Neighbors”选项卡并通过MAC地址进行连接;
 • 连接后,配置设备,使其具有活动的Internet连接https://mt.lv/configuration-zh
 • 将RouterOS软件升级到最新版本https://mt.lv/upgrade-zh
 • 选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 保护您的设备并设置安全密码;
 • 有关更多配置信息,请访问 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP 单元已预先配置了WISP Bridge默认配置;
 • Wireless Wire 和 wAP60G 单元已预先配置了PTP Bridge默认配置。
 • 无线有线设备 Wireless Wire 已经随机生成了匹配的SSID和无线密码。

...

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v6v7.2.49 1 или последней стабильной версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов, в том числе за работу в пределах допустимых частотных каналов, выходной мощности, требований к кабельным системам и требований к динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть установлены в соответствии с инструкциями.

...

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products 

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Если вам нужна помощь с настройкой, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants

Данное устройство допускает ввод адаптера питания 24 В постоянного тока, который входит в оригинальную упаковку данного устройства. Это устройство также может получать питание от инжектора PoE (входит в комплект поставки).

Первые шаги:

 • Подключите устройство к входящему в комплект инжектору PoE с помощью кабеля Ethernet к разъему data + power;
 • Подключите конец данных инжектора PoE к компьютеру;
 • Подключите адаптер питания к инжектору PoE;
 • Загрузите средство настройки WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP-адрес по умолчанию: 192.168.88.1, имя пользователя: admin, пароль отсутствует, для парных моделей найдите пароль на наклейке;
 • Установите IP-адрес вашего компьютера на 192.168.88.2;
 • Если IP-соединение недоступно, перейдите на вкладку Neighbors и подключитесь через MAC-адрес;
 • После подключения настройте устройство, чтобы у него было активное подключение к Интернету https://mt.lv/configuration-ru;
 • Обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии https://mt.lv/upgrade-ru;
 • Выберите свою страну, чтобы применить настройки регулирования страны;
 • Защитите свое устройство и установите надежный пароль;
 • Для получения дополнительной информации о конфигурации, пожалуйста, посетите https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP поставляются с предварительно сконфигурированной конфигурацией WISP Bridge по умолчанию;
 • Устройства Wireless Wire и wAP60G поставляются с предварительно настроенной конфигурацией по умолчанию для моста PTP;
 • Устройства Wireless Wire уже случайно сгенерировали совпадающие SSID и пароль Wireless.

...

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v6v7.2.49 1 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих норм, включаючи роботу в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

...

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на на https://mt.lv/um-uk для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultantsЦей пристрій приймає вхід 24В адаптера живлення постійного струму, який надається в оригінальній упаковці цього пристрою. Цей пристрій також можна живити за допомогою інжектора PoE (надається в упаковці).

Перші кроки:

 • Підключіть пристрій до включеного інжектора PoE за допомогою кабелю Ethernet до кінця передачі даних + живлення;
 • Підключіть кінець даних інжектора PoE до комп'ютера;
 • Підключіть адаптер живлення до інжектора PoE;
 • Завантажте інструмент налаштування WinBox https://mt.lv/winbox; 
 • IP за замовчуванням: 192.168.88.1, ім'я користувача: admin і немає пароля, для парних моделей знайдіть пароль на наклейці;
 • Встановіть IP-адресу свого комп'ютера на 192.168.88.2;
 • Якщо IP-з'єднання недоступне, скористайтеся вкладкою Neighbors та підключіться через MAC-адресу;
 • Після підключення налаштуйте пристрій, щоб він мав активне підключення до Інтернету https://mt.lv/configuration-ua;
 • Оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії https://mt.lv/upgrade-ua;
 • Виберіть свою країну та застосуйте параметри регулювання країни;
 • Захистіть свій пристрій і встановіть надійний пароль;
 • Для отримання додаткової інформації про конфігурацію, відвідайте https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/W60G;
 • wAP60G AP поставляються заздалегідь з конфігурацією за замовчуванням WISP Bridge;
 • Пристрої Wireless Wire та wAP60G поставляються заздалегідь з конфігурацією за замовчуванням PTP Bridge;
 • Пристрої Wireless Wire вже випадково генерують відповідні паролі SSID та Wireless.

...

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur un avion, sauf dans les conditions énumérées ISED RSS-210 Annex J.1.

UKCA marking       

...

(EN) EU Responsible Party Details: / (DE) Angaben zur verantwortlichen Partei der EU: /

(FR) Détails de la partie responsable de l'UE: / (IT) Dettagli della parte responsabile dell'UE: /

(ES) Detalles de la parte responsable de la UE: 

...
Pagebreak

CE Declaration of Conformity

...