Models: RB750UPr2 (hEX PoE lite), RB2011iL-IN, RB2011iL-RM, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM, CRS106-1C-5S, CCR1009-7G-1C-1S+PC, CRS112-8G-4S-IN

EN - English - Quick Guide:

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.10 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations. All MikroTik devices must be professionally installed.

This is Network Device. You can find the product model name on the case label (ID). 

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

The most relevant technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Technical specifications, full EU Decalaration of Conformity, brochures, and more info about products at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First steps:

 • Make sure your ISP will accept hardware change and will issue an IP address.
 • Connect your WAN cable to port 1, and LAN computers to the rest ports.
 • Connect the device to the included adapter.
 • Set LAN computer IP configuration to automatic (DHCP).
 • In case the IP is not available, use the (WinBox) configuration tool to connect through MAC address.
 • Open https://192.168.88.1 in your web browser to start configuration, there is no password by default, you will be logged in automatically.
 • Click the (Check_for_updates) button and update your RouterOS software to the latest version. The device needs to have an active Internet connection.
 • For CRS and CCR manually update the device, go to our download page https://mikrotik.com/download
 • Choose your architecture based on your device model under the menu (System/Resources) and download the latest packages from a stable channel to your PC.
 • Open (WebFig) or (WinBox) and upload packages in the (Files) menu.
 • Reboot the device.
 • Set up your password to secure the device.

Safety Information:

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, and which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be installed indoors. Keep this product away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power plug from the power outlet.

 • This is a Class A product. In a domestic environment, this product might cause radio interference in which case the user might be required to take adequate measures.

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

Note: For some models, check the user and wireless passwords on the sticker.

BG - Български. Бързо ръководство
:

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.10 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби. Всички устройства на MikroTik трябва да бъдат професионално инсталиран.

Това е мрежово устройство. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Технически спецификации, пълна ЕС декларация за съответствие, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Първи стъпки:

 • Уверете се, че вашият интернет доставчик ще приеме хардуерна промяна и ще издаде IP адрес.
 • Свържете вашия WAN кабел към порт 1, а LAN компютрите към останалите портове.
 • Свържете устройството към включения адаптер.
 • Задайте IP конфигурацията на компютър на LAN на автоматична (DHCP).
 • В случай че IP не е наличен, използвайте конфигурационния инструмент (WinBox), за да се свържете чрез MAC адрес.
 • Отворете https://192.168.88.1 във вашия уеб браузър, за да започнете конфигурирането, няма парола по подразбиране, ще влезете автоматично.
 • Щракнете върху бутона (Check_for_updates) и актуализирайте софтуера на RouterOS до най-новата версия. Устройството трябва да има активна интернет връзка.
 • За CRS и CCR актуализирайте устройството ръчно, отидете на нашата страница за изтегляне https://mikrotik.com/download
 • Изберете вашата архитектура въз основа на модела на вашето устройство в менюто (System/Resources) и изтеглете най-новите пакети от стабилен канал на вашия компютър.
 • Отворете (WebFig) или (WinBox) и качете пакети в менюто (Files).
 • Рестартирайте устройството.
 • Настройте паролата си, за да защитите устройството.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с което и да е оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоарите, одобрени от производителя, и които можете да намерите в оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за инсталиране на закрито. Дръжте този продукт далеч от вода, пожар, влажност или гореща среда.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е като извадите щепсела на захранването от контакта.

 • Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай от потребителя може да се изисква да предприеме адекватни мерки.

Производител: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Рига, Латвия, LV1039.

Забележка: За някои модели проверете потребителската и безжичната парола на стикера.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v7.10 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy dané země. Všechna zařízení MikroTik musí být odborně nainstalována

Toto je síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs . Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Technické specifikace, úplné EU prohlášení o shodě, brožury a další informace o produktech na https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových služeb přijme změnu hardwaru a vydá adresu IP.
 • Připojte kabel WAN k portu 1 a počítače LAN k ostatním portům.
 • Připojte zařízení k přiloženému adaptéru.
 • Nastavte IP adresu počítače LAN na automatickou (DHCP).
 • V případě, že IP není k dispozici, použijte konfigurační nástroj (WinBox) pro připojení přes MAC adresu.
 • Otevřete ve webovém prohlížeči https://192.168.88.1 a spusťte konfiguraci, ve výchozím nastavení není heslo, budete automaticky přihlášeni.
 • Klikněte na tlačítko (Check_for_updates) a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi. Zařízení musí mít aktivní připojení k internetu.
 • Pokud chcete CRS a CCR ručně aktualizovat zařízení, přejděte na naši stránku ke stažení https://mikrotik.com/download
 • Vyberte svou architekturu na základě modelu vašeho zařízení v nabídce (System/Resources) a stáhněte si nejnovější balíčky ze stabilního kanálu do počítače.
 • Otevřete (WebFig) nebo (WinBox) a nahrajte balíčky v nabídce (Files).
 • Restartujte zařízení.
 • Nastavte své heslo pro zabezpečení zařízení.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro prevenci nehod. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství schválené výrobcem, které najdete v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k instalaci uvnitř. Udržujte tento produkt mimo vodu, oheň, vlhkost nebo horké prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.

 • Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit rádiové rušení. V takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

Poznámka: U některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.10 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugernes ansvar at følge lokale landebestemmelser. Alle MikroTik-enheder skal være professionelt installeret.

Dette er netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, fuld EU-overensstemmelseserklæring, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

 • Sørg for, at din internetudbyder accepterer hardwareændring og udsteder en IP-adresse.
 • Tilslut dit WAN-kabel til port 1 og LAN-computere til resten porte.
 • Tilslut enheden til den medfølgende adapter.
 • Indstil LAN-computer IP-konfiguration til automatisk (DHCP).
 • Hvis IP'en ikke er tilgængelig, skal du bruge konfigurationsværktøjet (WinBox) til at oprette forbindelse via MAC-adresse.
 • Åbn https://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfiguration, der er som standard ingen adgangskode, du bliver logget ind automatisk.
 • Klik på knappen (Check_for_updates), og opdater din RouterOS-software til den nyeste version. Enheden skal have en aktiv internetforbindelse.
 • For CRS og CCR manuelt opdaterer enheden, gå til vores downloadside https://mikrotik.com/download
 • Vælg din arkitektur baseret på din enhedsmodel i menuen (System/Resources), og download de nyeste pakker fra en stabil kanal til din pc.
 • Åbn (WebFig) eller (WinBox) og upload pakker i menuen (Files).
 • Genstart enheden.
 • Konfigurer din adgangskode for at sikre enheden.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og det tilbehør, der er godkendt af producenten, og som findes i den originale emballage til dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugtighed eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.

 • Dette er et klasse A-produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren muligvis skal træffe passende foranstaltninger.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letland, LV1039.

Bemærk: For nogle modeller skal du kontrollere bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.10 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Landesvorschriften einzuhalten. Alle MikroTik-Geräte müssen professionell installiert werden.

Dies ist das Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Daten, vollständige EU-Konformitätserklärung, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten unter https://mikrotik.com/products

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants 

Erste Schritte:

 • Stellen Sie sicher, dass Ihr ISP Hardwareänderungen akzeptiert und eine IP-Adresse ausgibt.
 • Schließen Sie Ihr WAN-Kabel an Port 1 und LAN-Computer an die restlichen Ports an.
 • Schließen Sie das Gerät an den mitgelieferten Adapter an.
 • Stellen Sie die IP-Konfiguration des LAN-Computers auf automatisch (DHCP) ein.
 • Falls die IP nicht verfügbar ist, verwenden Sie das Konfigurationstool (WinBox), um eine Verbindung über die MAC-Adresse herzustellen.
 • Öffnen Sie https://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten. Standardmäßig gibt es kein Kennwort. Sie werden automatisch angemeldet.
 • Klicken Sie auf die Schaltfläche (Check_for_updates) und aktualisieren Sie Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version. Das Gerät muss über eine aktive Internetverbindung verfügen.
 • Informationen zum manuellen Aktualisieren des Geräts durch CRS und CCR finden Sie auf unserer Download-Seite https://mikrotik.com/download
 • Wählen Sie Ihre Architektur basierend auf Ihrem Gerätemodell im Menü (System/Resources) und laden Sie die neuesten Pakete von einem stabilen Kanal auf Ihren PC herunter.
 • Öffnen Sie (WebFig) oder (WinBox) und laden Sie Pakete im Menü (Files) hoch.
 • Starte das Gerät neu.
 • Richten Sie Ihr Passwort ein, um das Gerät zu sichern.

Sicherheitsinformation:

 • Bevor Sie an MikroTik-Geräten arbeiten, sollten Sie sich der Gefahren bewusst sein, die mit elektrischen Schaltkreisen verbunden sind, und sich mit den Standardverfahren zur Verhinderung von Unfällen vertraut machen. Das Installationsprogramm sollte mit Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene Netzteil und Zubehör, das in der Originalverpackung dieses Produkts enthalten ist.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß diesen Installationsanweisungen installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für den Innenbereich vorgesehen. Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäße Verwendung des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und arbeiten Sie auf eigenes Risiko!
 • Trennen Sie das Gerät bei einem Stromausfall vom Stromnetz. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

 • Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise angemessene Maßnahmen ergreifen.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettland, LV1039.

Notiz: Überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und Wireless-Passwörter auf dem Aufkleber.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v7.10 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας. Όλες οι συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν επαγγελματικά.

Αυτή είναι η συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο ISP σας θα αποδεχτεί την αλλαγή υλικού και θα εκδώσει μια διεύθυνση IP.
 • Συνδέστε το καλώδιο WAN στη θύρα 1 και τους υπολογιστές LAN στις υπόλοιπες θύρες.
 • Συνδέστε τη συσκευή στον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται.
 • Ορίστε τη ρύθμιση παραμέτρων IP υπολογιστή υπολογιστή σε αυτόματη (DHCP).
 • Σε περίπτωση που η διεύθυνση IP δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαμόρφωσης (WinBox) για να συνδεθείτε μέσω της διεύθυνσης MAC.
 • Ανοίξτε το https://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, δεν υπάρχει προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης, θα συνδεθείτε αυτόματα.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί (Check_for_updates) και ενημερώστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Για το CRS και το CCR να ενημερώσετε χειροκίνητα τη συσκευή, μεταβείτε στη σελίδα λήψης https://mikrotik.com/download
 • Επιλέξτε την αρχιτεκτονική σας με βάση το μοντέλο της συσκευής σας στο μενού (System/Resources) και κάντε λήψη των πιο πρόσφατων πακέτων από ένα σταθερό κανάλι στον υπολογιστή σας.
 • Ανοίξτε (WebFig) ή (WinBox) και μεταφορτώστε πακέτα στο μενού (Files).
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να ασφαλίσετε τη συσκευή.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος και τα εξαρτήματα που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή και τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή καυτό περιβάλλον.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.

 • Πρόκειται για προϊόν κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τον χρήστη.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Ρίγα, Λετονία, LV1039.

Σημείωση: Για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκόλλητο.

ES - Español. Guía rápida:

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.10 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad de los usuarios finales seguir las regulaciones locales del país. Todos los dispositivos MikroTik deben ser instalados por un profesional.

Este es un dispositivo de red. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, Declaración de conformidad de la UE completa, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Asegúrese de que su ISP acepte cambios de hardware y emita una dirección IP.
 • Conecte su cable WAN al puerto 1 y las computadoras LAN a los demás puertos.
 • Conecte el dispositivo al adaptador incluido.
 • Establezca la configuración IP de la computadora LAN en automático (DHCP).
 • En caso de que la IP no esté disponible, use la herramienta de configuración (WinBox) para conectarse a través de la dirección MAC.
 • Abra https://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración, no hay una contraseña por defecto, iniciará sesión automáticamente.
 • Haga clic en el botón (Verificar_actualizaciones) y actualice su software RouterOS a la última versión. El dispositivo debe tener una conexión a Internet activa.
 • Para que CRS y CCR actualicen manualmente el dispositivo, vaya a nuestra página de descarga https://mikrotik.com/download
 • Elija su arquitectura según el modelo de su dispositivo en el menú (System/Resources) y descargue los últimos paquetes desde un canal estable a su PC.
 • Abra (WebFig) o (WinBox) y cargue paquetes en el menú (Files).
 • Reinicia el dispositivo.
 • Configure su contraseña para asegurar el dispositivo.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Utilice solo la fuente de alimentación y los accesorios aprobados por el fabricante, y que se pueden encontrar en el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para instalarse en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el enchufe de la toma de corriente.

 • Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

Nota: Para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta.

Información México:

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.10 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajad vastutavad kohalike riigieeskirjade järgimise eest. Kõik MikroTik seadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

See on võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et . Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised andmed, täielik EL-i vastavusdeklaratsioon, brošüürid ja lisateave toodete kohta aadressil https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

 • Veenduge, et teie Interneti-teenuse pakkuja aktsepteerib riistvaramuudatusi ja väljastab IP-aadressi.
 • Ühendage WAN-kaabel pordiga 1 ja LAN-arvutid ülejäänud pordidega.
 • Ühendage seade komplekti kuuluva adapteriga.
 • Seadke LAN-arvuti IP-konfiguratsioon automaatseks (DHCP).
 • Kui IP pole saadaval, kasutage MAC-aadressi kaudu ühenduse loomiseks seadistustööriista (WinBox).
 • Seadistamise alustamiseks avage oma veebibrauseris leht https://192.168.88.1 , vaikimisi pole parooli, logitakse sisse automaatselt.
 • Klõpsake nuppu (Check_for_updates) ja värskendage oma RouterOS tarkvara uusimale versioonile. Seadmel peab olema aktiivne Interneti-ühendus.
 • CRS-i ja CCR-i seadme käsitsi värskendamiseks minge meie allalaadimislehele https://mikrotik.com/download
 • Valige menüüst (System/Resources) oma seadme mudeli põhjal oma arhitektuur ja laadige stabiilse kanali uusimad paketid arvutisse.
 • Avage (WebFig) või (WinBox) ja laadige paketid üles (Files) menüüst.
 • Taaskäivitage seade.
 • Seadistage seadme turvaliseks parool.

Ohutusteave:

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud toiteallikat ja tarvikuid, mis on selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks siseruumidesse. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest ja kuumadest keskkondadest.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on pistiku pistikupesast lahti ühendamine.

 • See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda asjakohaste meetmete võtmist.

Tootja: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riia, Läti, LV1039.

Märge: Mõne mudeli puhul kontrollige kleebis olevaid kasutaja- ja traadita ühenduse paroole.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.10 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä. Kaikki MikroTik-laitteet on asennettava ammattimaisesti.

Tämä on verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

 • Varmista, että Internet-palveluntarjoajasi hyväksyy laitteiston vaihdon ja antaa IP-osoitteen.
 • Kytke WAN-kaapeli porttiin 1 ja LAN-tietokoneet muihin portteihin.
 • Kytke laite mukana toimitettuun adapteriin.
 • Aseta LAN-tietokoneen IP-määritys automaattiseksi (DHCP).
 • Jos IP: tä ei ole saatavana, käytä (WinBox) määritystyökalua yhteyden muodostamiseen MAC-osoitteen kautta.
 • Käynnistä määritykset avaamalla selaimessa https://192.168.88.1 , salasanaa ei ole oletusarvoisesti, kirjaudut sisään automaattisesti.
 • Napsauta (Check_for_updates) -painiketta ja päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon. Laitteella on oltava aktiivinen Internet-yhteys.
 • Jos haluat CRS: n ja CCR: n päivittää laitteen manuaalisesti, siirry lataussivulle https://mikrotik.com/download
 • Valitse arkkitehtuurisi laitemallisi perusteella valikosta (System/Resources) ja lataa uusimmat paketit vakaalta kanavalta tietokoneellesi.
 • Avaa (WebFig) tai (WinBox) ja lähetä paketit (Files) -valikossa.
 • Käynnistä laite uudelleen.
 • Aseta salasanasi laitteen suojaamiseksi.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiomuotoisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain valmistajan hyväksymää virtalähdettä ja lisävarusteita, jotka löytyvät tämän tuotteen alkuperäispakkauksesta.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloissa. Pidä tämä tuote poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtajohto pistorasiasta.

 • Tämä on luokan A tuote. Kotitalousympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjää saatetaan joutua toteuttamaan riittävät toimenpiteet.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riika, Latvia, LV1039.

Merkintä: Joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta.

FR - Français. Guide rapide:

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.10 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays. Tous les appareils MikroTik doivent être installé professionnellement.

Ceci est un périphérique réseau. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, déclaration de conformité UE complète, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Premiers pas:

 • Assurez-vous que votre FAI acceptera le changement de matériel et émettra une adresse IP.
 • Connectez votre câble WAN au port 1 et les ordinateurs LAN aux ports restants.
 • Connectez l'appareil à l'adaptateur inclus.
 • Définissez la configuration IP de l'ordinateur LAN sur automatique (DHCP).
 • Dans le cas où l'adresse IP n'est pas disponible, utilisez l'outil de configuration (WinBox) pour vous connecter via l'adresse MAC.
 • Ouvrez https://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour démarrer la configuration, il n'y a pas de mot de passe par défaut, vous serez connecté automatiquement.
 • Cliquez sur le bouton (Check_for_updates) et mettez à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version. L'appareil doit disposer d'une connexion Internet active.
 • Pour CRS et CCR mettre à jour manuellement l'appareil, accédez à notre page de téléchargement https://mikrotik.com/download
 • Choisissez votre architecture en fonction de votre modèle d'appareil dans le menu (System/Resources) et téléchargez les derniers packages d'un canal stable sur votre PC.
 • Ouvrez (WebFig) ou (WinBox) et téléchargez les packages dans le menu (Files).
 • Redémarrez l'appareil.
 • Configurez votre mot de passe pour sécuriser l'appareil.

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l'alimentation et les accessoires approuvés par le fabricant et qui se trouvent dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être installé à l'intérieur. Gardez ce produit loin de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

 • Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettonie, LV1039.

Noter: Pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v7.10 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise. Svi MikroTik uređaji moraju biti profesionalno instaliran.

Ovo je mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, puna EU izjava o sukladnosti, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Provjerite hoće li vaš davatelj internetskih usluga prihvatiti promjene hardvera i izdati IP adresu.
 • Spojite svoj WAN kabel na ulaz 1, a LAN računala na ostale portove.
 • Spojite uređaj na uključeni adapter.
 • Podesite IP konfiguraciju LAN računala na automatski (DHCP).
 • U slučaju da IP nije dostupan, za povezivanje putem MAC adrese upotrijebite (WinBox) konfiguracijski alat.
 • Otvorite https://192.168.88.1 u svom web pregledniku da biste pokrenuli konfiguraciju, prema zadanim postavkama nema lozinke, automatski ćete biti prijavljeni.
 • Kliknite gumb (Check_for_updates) i ažurirajte svoj RouterOS softver na najnoviju verziju. Uređaj mora imati aktivnu internetsku vezu.
 • Za CRS i CCR ručno ažuriranje uređaja posjetite našu stranicu za preuzimanje https://mikrotik.com/download
 • Izaberite svoju arhitekturu na temelju modela vašeg uređaja u izborniku (System/Resources) i preuzmite najnovije pakete s stabilnog kanala na svoje računalo.
 • Otvorite (WebFig) ili (WinBox) i prenesite pakete u izbornik (Files).
 • Ponovno pokrenite uređaj.
 • Postavljanje zaporke za osiguranje uređaja.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobrene od proizvođača koji se mogu naći u originalnom pakiranju ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen ugradnji u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod držite podalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanje utikača iz utičnice.

 • Ovo je proizvod klase A. U domaćem okruženju, ovaj proizvod može prouzročiti radio smetnje. U tom slučaju se od korisnika može tražiti da poduzme odgovarajuće mjere.

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvija, LV1039.

Bilješka: Za neke modele provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.10-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása. Az összes MikroTik készüléknek lennie kell szakszerűen telepítve.

Ez hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki adatok, teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat, prospektusok és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants 

Első lépések:

 • Győződjön meg arról, hogy az internetszolgáltató elfogadja a hardvercserét, és kiad egy IP-címet.
 • Csatlakoztassa a WAN-kábelt az 1. porthoz, a LAN-számítógépeket pedig a többi porthoz.
 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt adapterhez.
 • Állítsa a LAN számítógép IP-konfigurációját automatikusra (DHCP).
 • Ha az IP nem érhető el, használja a (WinBox) konfigurációs eszközt a MAC-címen keresztül történő csatlakozáshoz.
 • A konfiguráció elindításához nyissa meg a böngészőt a https://192.168.88.1 webhelyen; alapértelmezés szerint nincs jelszó, automatikusan be lesz jelentkezve.
 • Kattintson a (Check_for_updates) gombra, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra. A készüléknek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
 • A CRS és CCR eszköz manuális frissítéséhez keresse fel a letöltési oldalunkat: https://mikrotik.com/download
 • Válassza az architektúrát az eszközmodell alapján a menüben (System/Resources), és töltse le a legújabb csomagokat egy stabil csatornáról a számítógépre.
 • Nyissa meg a (WebFig) vagy a (WinBox) fájlt, és töltse fel a csomagokat a (Files) menüben.
 • Indítsa újra az eszközt.
 • Állítsa be a jelszavát az eszköz biztonságához.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak a gyártó által jóváhagyott tápegységet és tartozékokat használjon, amelyek a termék eredeti csomagolásában találhatók.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket beltéri használatra tervezték. Tartsa távol a terméket víztől, tűztől, páratartalomtól és forró környezettől.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati csatlakozót kihúzza a konnektorból.

 • Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót fel kell kérni a megfelelő intézkedések megtételére.

Gyártó: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettország, LV1039.

Jegyzet: Egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán.

IT - Italiano. Guida veloce:

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.10 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali. Tutti i dispositivi MikroTik devono essere installato professionalmente.

Questo è il dispositivo di rete. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, dichiarazione di conformità UE completa, brochure e ulteriori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

Primi passi:

 • Assicurarsi che il proprio ISP accetti le modifiche hardware e invii un indirizzo IP.
 • Collegare il cavo WAN alla porta 1 e i computer LAN alle porte restanti.
 • Collegare il dispositivo all'adattatore incluso.
 • Impostare la configurazione IP del computer LAN su automatica (DHCP).
 • Nel caso in cui l'IP non sia disponibile, utilizzare lo strumento di configurazione (WinBox) per connettersi tramite l'indirizzo MAC.
 • Aprire https://192.168.88.1 nel browser Web per avviare la configurazione, non esiste una password per impostazione predefinita, si accederà automaticamente.
 • Fare clic sul pulsante (Check_for_updates) e aggiornare il software RouterOS all'ultima versione. Il dispositivo deve disporre di una connessione Internet attiva.
 • Per CRS e CCR aggiornare manualmente il dispositivo, vai alla nostra pagina di download https://mikrotik.com/download
 • Scegli la tua architettura in base al modello del tuo dispositivo nel menu (System/Resources) e scarica gli ultimi pacchetti da un canale stabile sul tuo PC.
 • Aprire (WebFig) o (WinBox) e caricare i pacchetti nel menu (Files).
 • Riavvia il dispositivo.
 • Imposta la tua password per proteggere il dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l'alimentatore e gli accessori approvati dal produttore e che si trovano nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è destinato all'installazione all'interno. Tenere questo prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

 • Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.

Produttore: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettonia, LV1039.

Nota: Per alcuni modelli, controlla le password utente e wireless sull'adesivo.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.10 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er á ábyrgð endanlegra notenda að fylgja landsbundnum reglum. Öll MikroTik tæki verða að vera fagmannlega sett upp.

Þetta er net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tækniforskriftir, full ESB-samræmisyfirlýsing, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants 

Þetta tæki tekur við inngangi 24V DC rafmagns millistykki sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis.

Fyrstu skrefin:

 • Gakktu úr skugga um að þjónustuveitan þinn muni samþykkja vélbúnaðarbreytingu og gefa út IP-tölu.
 • Tengdu WAN snúruna þína við tengi 1 og LAN tölvur við hvíld.
 • Tengdu tækið við millistykki sem fylgir með.
 • Stilltu IP-stillingu LAN tölvu á sjálfvirka (DHCP).
 • Ef IP er ekki tiltækt skaltu nota (WinBox) stillingatólið til að tengjast í gegnum MAC tölu.
 • Opnaðu https://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingar, það er ekkert sjálfgefið lykilorð, þú verður sjálfkrafa skráður inn.
 • Smelltu á hnappinn (Check_for_updates) og uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna. Tækið þarf að vera með virka internettengingu.
 • Fyrir CRS og CCR uppfæra tækið handvirkt, farðu á niðurhalssíðuna okkar https://mikrotik.com/download
 • Veldu arkitektúr byggðan á gerð tækisins undir valmyndinni (System/Resources) og halaðu niður nýjustu pakkunum frá stöðugri rás yfir á tölvuna þína.
 • Opnaðu (WebFig) eða (WinBox) og settu upp pakka í valmyndinni (Files).
 • Endurræstu tækið.
 • Settu upp lykilorðið þitt til að tryggja tækið.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihluti sem framleiðandi hefur samþykkt og er að finna í upprunalegum umbúðum þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að setja upp innandyra. Geymið þessa vöru fjarri vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

 • Þetta er A-vara. Í innlendu umhverfi gæti þessi vara valdið truflunum á útvarpi og þá gæti verið krafist þess að notandinn geri viðeigandi ráðstafanir.

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettlandi, LV1039.

Athugið: Athugaðu notanda- og þráðlausa lykilorðin á límmiðanum fyrir sumar gerðir.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.10 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter. Alle MikroTik-enheter må være profesjonelt installert.

Dette er nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, full EU-samsvarserklæring, brosjyrer og mer informasjon om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Første steg:

 • Forsikre deg om at Internett-leverandøren din vil godta endring av maskinvare og utstede en IP-adresse.
 • Koble WAN-kabelen til port 1 og LAN-datamaskiner til hvileportene.
 • Koble enheten til den medfølgende adapteren.
 • Sett IP-datamaskinens LAN-konfigurasjon til automatisk (DHCP).
 • Hvis IP-en ikke er tilgjengelig, bruker du (WinBox) konfigurasjonsverktøy for å koble deg til via MAC-adresse.
 • Åpne https://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen, det er ikke noe passord som standard, du blir logget på automatisk.
 • Klikk på knappen (Kontroller_for_oppdateringer) og oppdater ruterenOS-programvaren til den nyeste versjonen. Enheten må ha en aktiv Internett-tilkobling.
 • For CRS og CCR manuelt oppdatere enheten, gå til nedlastningssiden https://mikrotik.com/download
 • Velg din arkitektur basert på enhetsmodellen din under menyen (System/Resources), og last ned de nyeste pakkene fra en stabil kanal til din PC.
 • Åpne (WebFig) eller (WinBox) og last opp pakker i (Files) -menyen.
 • Start enheten på nytt.
 • Sett opp passordet ditt for å sikre enheten.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehøret som er godkjent av produsenten, og som finnes i originalemballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å installeres innendørs. Hold dette produktet borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

 • Dette er et produkt i klasse A. I hjemlige omgivelser kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, i hvilket tilfelle brukeren kan bli pålagt å treffe tilstrekkelige tiltak.

Produsent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

Merk: For noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.10“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi. Visi „MikroTik“ prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

Tai yra tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt . Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, visa ES atitikties deklaracija, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius adresu https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

 • Įsitikinkite, kad jūsų IPT priims aparatūros pakeitimus ir išduos IP adresą.
 • Prijunkite WAN laidą prie 1 prievado, o LAN kompiuterius - prie kitų prievadų.
 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo adapterio.
 • LAN kompiuterio IP konfigūraciją nustatykite į automatinę (DHCP).
 • Jei IP nėra, naudokite (WinBox) konfigūravimo įrankį, kad prisijungtumėte per MAC adresą.
 • Norėdami pradėti konfigūruoti, savo interneto naršyklėje atidarykite https://192.168.88.1 , slaptažodžio nėra pagal nutylėjimą, būsite prisijungę automatiškai.
 • Spustelėkite mygtuką (Check_for_updates) ir atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją. Įrenginyje turi būti aktyvus interneto ryšys.
 • Jei norite, kad CRS ir CCR įrenginį rankiniu būdu atnaujintų, eikite į mūsų atsisiuntimo puslapį https://mikrotik.com/download
 • Meniu (System/Resources) pasirinkite savo įrenginio modelio architektūrą ir atsisiųskite naujausius paketus iš stabilaus kanalo į savo kompiuterį.
 • Atidarykite (WebFig) arba (WinBox) ir įkelkite paketus meniu (Files).
 • Perkraukite įrenginį.
 • Nustatykite slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik gamintojo patvirtintus maitinimo šaltinius ir priedus, kuriuos galite rasti originalioje šio gaminio pakuotėje.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas yra skirtas montuoti patalpose. Laikykite gaminį atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštos aplinkos.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo kištuką nuo maitinimo lizdo.

 • Tai yra A klasės produktas. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trikdžius; tokiu atveju gali reikėti vartotojo imtis tinkamų priemonių.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Ryga, Latvija, LV1039.

Pastaba: Kai kuriuose modeliuose patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.10 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus. Visām MikroTik ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

Šī ir tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, pilna ES atbilstības deklarācija, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Pirmie soļi:

 • Pārliecinieties, vai jūsu Interneta pakalpojuma sniedzējs pieņems aparatūras maiņu un piešķirs iekārtai IP adresi.
 • Pievienojiet WAN kabeli 1. portam, bet LAN datorus - pārējiem portiem.
 • Savienojiet ierīci ar pievienoto adapteri.
 • Iestatiet LAN datora IP konfigurāciju automātisku (DHCP).
 • Ja IP adrese nav pieejama, izmantojiet (WinBox) konfigurācijas rīku, lai izveidotu savienojumu izmantojot MAC adresi.
 • Lai sāktu konfigurēšanu, tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet vietni https://192.168.88.1 , pēc noklusējuma nav paroles, jūs automātiski pierakstīsities.
 • Noklikšķiniet uz pogas (Check_for_updates) un atjauniniet savu RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju. Ierīcei jābūt aktīvam interneta savienojumam.
 • Lai produktiem CRS un CCR manuāli atjauninātu ierīci, dodieties uz mūsu lejupielādes lapu https://mikrotik.com/download
 • WebFig Izvēlnē (System/Resources) pārbaudiet iekārtas arhitektūru un datorā lejupielādējiet no lejupielādes lapas jaunākās pakas.
 • Atveriet (WebFig) vai (WinBox) un augšupielādējiet pakotnes izvēlnē (Files).
 • Restartējiet ierīci.
 • Iestatiet savu paroli ierīces drošībai.

Drošības informācija:

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu barošanas avotu un piederumus, kas atrodami šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai telpās. Sargājiet šo izstrādājumu no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi.
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas spraudni no kontaktligzdas.

 • Šis ir A klases produkts. Sadzīves apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radio traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Rīga, Latvija, LV1039.

Piezīme: Attiecīgiem modeļiem, uz korpusa uzlīmes pārbaudiet lietotāja un bezvadu tīkla paroles.

MT - Malti. Gwida Quick:

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.10 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż. L-apparati kollha MikroTik iridu jkunu installati professjonalment.

Dan huwa apparat tan-netwerk. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, Dikjarazzjoni Sħiħa ta' Konformità tal-UE, fuljetti, u aktar informazzjoni dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants 

L-ewwel passi:

 • Kun żgur li l-ISP tiegħek jaċċetta l-bidla tal-hardware u se joħroġ indirizz IP.
 • Qabbad il-kejbil WAN tiegħek mal-port 1 u l-kompjuters LAN mal-portijiet ta 'mistrieħ.
 • Qabbad it-tagħmir mal-adapter inkluż.
 • Issettja l-konfigurazzjoni IP tal-kompjuter LAN għal awtomatika (DHCP).
 • Fil-każ li l-IP ma jkunx disponibbli, uża l-għodda tal-konfigurazzjoni (WinBox) biex tikkonnettja permezz tal-indirizz MAC.
 • Iftaħ https://192.168.88.1 fil-web browser tiegħek biex tibda l-konfigurazzjoni, m'hemm l-ebda password b'default, inti tkun illoggjat awtomatikament.
 • Ikklikkja l-buttuna (Check_for_updates) u aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni. L-apparat jeħtieġ li jkollu konnessjoni tal-Internet attiva.
 • Għal CRS u CCR li jaġġornaw manwalment it-tagħmir, mur fuq il-paġna tat-tniżżil tagħna https://mikrotik.com/download
 • Agħżel l-arkitettura tiegħek ibbażata fuq il-mudell tat-tagħmir tiegħek taħt il-menu (System/Resources) u niżżel l-aħħar pakketti minn stazzjon stabbli fuq il-PC tiegħek.
 • Iftaħ (WebFig) jew (WinBox) u ittella 'pakketti fil-menu (Files).
 • Irristartja l-apparat.
 • Twaqqaf il-password tiegħek biex tiżgura l-apparat.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il-provvista tal-enerġija u l-aċċessorji approvati mill-manifattur, u li tista 'tinstab fl-imballaġġ oriġinali ta' dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jiġi installat fuq ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod minn ilma, nar, umdità jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ il-plagg tal-qawwa mill-iżbokk tad-dawl.

 • Dan huwa prodott tal-Klassi A. F'ambjent domestiku, dan il-prodott jista 'jikkawża interferenza bir-radju f'liema każ l-utent jista' jkun meħtieġ li jieħu miżuri adegwati.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, il-Latvja, LV1039.

Nota: Għal xi mudelli, iċċekkja l-utent u l-passwords mingħajr fili fuq l-istiker.

NL - Nederlands. Snelgids:

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.10 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften. Alle MikroTik-apparatuur moet zijn professioneel geïnstalleerd.

Dit is een netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, volledige EU-conformiteitsverklaring, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Eerste stappen:

 • Zorg ervoor dat uw ISP hardwarewijziging accepteert en een IP-adres afgeeft.
 • Sluit uw WAN-kabel aan op poort 1 en LAN-computers op de overige poorten.
 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde adapter.
 • Stel de IP-configuratie van de LAN-computer in op automatisch (DHCP).
 • Als het IP niet beschikbaar is, gebruik dan de (WinBox) configuratietool om verbinding te maken via het MAC-adres.
 • Open https://192.168.88.1 in uw webbrowser om de configuratie te starten, er is standaard geen wachtwoord, u wordt automatisch ingelogd.
 • Klik op de knop (Check_for_updates) en update uw RouterOS-software naar de nieuwste versie. Het apparaat moet een actieve internetverbinding hebben.
 • Ga voor CRS en CCR om het apparaat handmatig bij te werken naar onze downloadpagina https://mikrotik.com/download
 • Kies uw architectuur op basis van uw apparaatmodel onder het menu (System/Resources) en download de nieuwste pakketten van een stabiel kanaal naar uw pc.
 • Open (WebFig) of (WinBox) en upload pakketten in het menu (Files).
 • Start het apparaat opnieuw op.
 • Stel uw wachtwoord in om het apparaat te beveiligen.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan een MikroTik-apparaat gaat werken, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met de standaardpraktijken om ongevallen te voorkomen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant en die u kunt vinden in de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om binnenshuis te worden geïnstalleerd. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Koppel het apparaat los van de stroom als het defect is. De snelste manier om dit te doen is door de stekker uit het stopcontact te halen.

 • Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen dient te nemen.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letland, LV1039.

Opmerking: Controleer bij sommige modellen de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker.

PL - Polskie. Szybka porada:

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.10 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych. Wszystkie urządzenia MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

To jest urządzenie sieciowe. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Specyfikacje techniczne, pełna deklaracja zgodności UE, broszury i więcej informacji o produktach na https://mikrotik.com/products

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

Pierwsze kroki:

 • Upewnij się, że twój dostawca usług internetowych zaakceptuje zmianę sprzętu i wyda adres IP.
 • Podłącz kabel WAN do portu 1, a komputery LAN do pozostałych portów.
 • Podłącz urządzenie do dołączonego adaptera.
 • Ustaw konfigurację IP komputera LAN na automatyczną (DHCP).
 • Jeśli adres IP nie jest dostępny, użyj narzędzia konfiguracyjnego (WinBox), aby połączyć się przez adres MAC.
 • Otwórz https://192.168.88.1 w przeglądarce, aby rozpocząć konfigurację, domyślnie nie ma hasła, zostaniesz automatycznie zalogowany.
 • Kliknij przycisk (Check_for_updates) i zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji. Urządzenie musi mieć aktywne połączenie z Internetem.
 • W przypadku CRS i CCR ręcznie zaktualizuj urządzenie, przejdź do naszej strony pobierania https://mikrotik.com/download
 • Wybierz architekturę w oparciu o model urządzenia w menu (System/Resources) i pobierz najnowsze pakiety ze stabilnego kanału na komputer.
 • Otwórz (WebFig) lub (WinBox) i prześlij pakiety w menu (Files).
 • Uruchom ponownie urządzenie.
 • Ustaw hasło, aby zabezpieczyć urządzenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj wyłącznie zasilacza i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, które znajdują się w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach. Trzymaj ten produkt z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorących środowisk.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem na to jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.

 • To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Łotwa, LV1039.

Opmerking: W przypadku niektórych modeli sprawdź hasło użytkownika i hasło do sieci bezprzewodowej na naklejce.

PT - Português. Guia rápido:

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.10 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país. Todos os dispositivos de MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

Este é o dispositivo de rede. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, Declaração de Conformidade da UE completa, folhetos e mais informações sobre o produto em https://mikrotik.com/products

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Primeiros passos:

 • Verifique se o seu ISP aceitará alterações de hardware e emitirá um endereço IP.
 • Conecte o cabo WAN à porta 1 e os computadores LAN às portas restantes.
 • Conecte o dispositivo ao adaptador incluído.
 • Defina a configuração IP do computador da LAN como automático (DHCP).
 • Caso o IP não esteja disponível, use a ferramenta de configuração (WinBox) para conectar-se através do endereço MAC.
 • Abra https://192.168.88.1 no seu navegador da web para iniciar a configuração; não há senha por padrão; você será conectado automaticamente.
 • Clique no botão (Check_for_updates) e atualize o seu software RouterOS para a versão mais recente. O dispositivo precisa ter uma conexão ativa com a Internet.
 • Para o CRS e o CCR atualizarem manualmente o dispositivo, acesse nossa página de download https://mikrotik.com/download
 • Escolha sua arquitetura com base no modelo do seu dispositivo no menu (System/Resources) e baixe os pacotes mais recentes de um canal estável para o seu PC.
 • Abra (WebFig) ou (WinBox) e faça o upload de pacotes no menu (Files).
 • Reinicie o dispositivo.
 • Configure sua senha para proteger o dispositivo.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação e os acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrados na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser instalado em ambiente interno. Mantenha este produto longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o plugue da tomada.

 • Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, pode ser necessário que o usuário tome as medidas adequadas.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letônia, LV1039.

Nota: Para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e sem fio no adesivo.

RO - Română. Ghid rapid:

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.10 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării. Toate dispozitivele MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

Acesta este dispozitivul de rețea. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Especificações técnicas, Declaração de conformidade completa da UE, folhetos e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Primii pasi:

 • Asigurați-vă că ISP-ul dvs. va accepta modificările hardware și va emite o adresă IP.
 • Conectați cablul WAN la portul 1 și computerele LAN la porturile de odihnă.
 • Conectați dispozitivul la adaptorul inclus.
 • Setați configurația IP a computerului LAN pe automat (DHCP).
 • În cazul în care IP-ul nu este disponibil, utilizați instrumentul de configurare (WinBox) pentru a vă conecta prin adresa MAC.
 • Deschide https://192.168.88.1 în browserul tău web pentru a începe configurația, nu există o parolă implicit, vei fi conectat automat.
 • Faceți clic pe butonul (Check_for_updates) și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune. Dispozitivul trebuie să aibă o conexiune la Internet activă.
 • Pentru CRS și CCR actualizați manual dispozitivul, accesați pagina noastră de descărcare https://mikrotik.com/download
 • Alegeți arhitectura pe baza modelului dispozitivului din meniu (System/Resources) și descărcați cele mai recente pachete de pe un canal stabil pe computer.
 • Deschideți (WebFig) sau (WinBox) și încărcați pachete în meniul (Files).
 • Reporniți dispozitivul.
 • Configurați parola pentru a asigura dispozitivul.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător și care pot fi găsite în ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta mufa de la priză.

 • Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu intern, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi obligat să ia măsuri adecvate.

Producător: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

Notă: Pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.10 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny. Všetky zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

Toto je sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk . Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Specificații tehnice, Declarație de conformitate UE completă, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

Prvé kroky:

 • Uistite sa, že váš poskytovateľ internetových služieb akceptuje zmenu hardvéru a vydá adresu IP.
 • Pripojte kábel WAN k portu 1 a počítače LAN k ostatným portom.
 • Pripojte zariadenie k priloženému adaptéru.
 • Nastavte konfiguráciu IP počítača LAN na automatickú (DHCP).
 • V prípade, že IP nie je k dispozícii, použite konfiguračný nástroj (WinBox) na pripojenie cez MAC adresu.
 • Ak chcete spustiť konfiguráciu, otvorte vo webovom prehliadači stránku https://192.168.88.1, v predvolenom nastavení nie je žiadne heslo, budete automaticky prihlásení.
 • Kliknite na tlačidlo (Check_for_updates) a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu. Zariadenie musí mať aktívne pripojenie k internetu.
 • Ak chcete CRS a CCR ručne aktualizovať zariadenie, prejdite na našu stránku na stiahnutie https://mikrotik.com/download
 • Vyberte svoju architektúru na základe modelu vášho zariadenia v ponuke (System/Resources) a stiahnite si najnovšie balíčky zo stabilného kanála do svojho počítača.
 • Otvorte (WebFig) alebo (WinBox) a nahrajte balíčky v ponuke (Files).
 • Reštartujte zariadenie.
 • Nastavte svoje heslo na zabezpečenie zariadenia.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájací zdroj a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré nájdete v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento produkt je určený na inštaláciu vo vnútri. Chráňte tento výrobok pred vodou, ohňom, vlhkosťou alebo horúcim prostredím.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťovej zástrčky zo zásuvky.

 • Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade môže byť od používateľa požadované, aby prijal primerané opatrenia.

Výrobca: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

Poznámka: Pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslá na nálepke.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.10 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom. Vse naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

To je omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl . Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Technické špecifikácie, úplné EÚ vyhlásenie o zhode, brožúry a ďalšie informácie o produktoch na https://mikrotik.com/products

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants 

Prvi koraki:

 • Prepričajte se, da bo vaš ponudnik internetnih storitev sprejel spremembe strojne opreme in izdal IP naslov.
 • Kabel WAN priključite na vrata 1, računalnike LAN pa na preostala vrata.
 • Napravo priključite na priložen adapter.
 • Nastavite IP konfiguracijo računalnika LAN na samodejno (DHCP).
 • Če IP ni na voljo, se s pomočjo konfiguracijskega orodja (WinBox) povežite prek MAC naslova.
 • V spletnem brskalniku odprite https://192.168.88.1, da začnete konfiguracijo, privzeto ni gesla, samodejno se prijavite.
 • Kliknite gumb (Check_for_updates) in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico. Naprava mora imeti aktivno internetno povezavo.
 • Za CRS in CCR napravo ročno posodobite, pojdite na našo stran za prenos https://mikrotik.com/download
 • V meniju izberite svojo arhitekturo glede na model vaše naprave (System/Resources) in v računalnik naložite najnovejše pakete s stabilnega kanala.
 • Odprite (WebFig) ali (WinBox) in naložite pakete v meni (Files).
 • Znova zaženite napravo.
 • Nastavite geslo za zaščito naprave.

Varnostne informacije:

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec in ki jih najdete v originalni embalaži tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen namestitvi v zaprtih prostorih. Izdelek hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da iztaknete napajalni kabel iz vtičnice.

 • To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, v tem primeru se od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvija, LV1039.

Opomba: Pri nekaterih modelih preverite uporabniška in brezžična gesla na nalepki.

SV - Svenska. Snabb guide:

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.10 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler. Alla MikroTik-enheter måste vara professionellt installerat.

Det här är nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, fullständig EU-försäkran om överensstämmelse, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Första stegen:

 • Se till att din Internetleverantör accepterar hårdvaruändring och ger ut en IP-adress.
 • Anslut din WAN-kabel till port 1 och LAN-datorer till vilaportarna.
 • Anslut enheten till den medföljande adaptern.
 • Ställ LAN-datorens IP-konfiguration på automatisk (DHCP).
 • Om IP: n inte är tillgänglig, använd (WinBox) konfigurationsverktyg för att ansluta via MAC-adress.
 • Öppna https://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfigurationen, det finns inget lösenord som standard, du kommer att loggas in automatiskt.
 • Klicka på knappen (Check_for_updates) och uppdatera routerOS-programvaran till den senaste versionen. Enheten måste ha en aktiv Internet-anslutning.
 • För CRS och CCR manuellt uppdatera enheten, gå till vår nedladdningssida https://mikrotik.com/download
 • Välj din arkitektur baserad på din enhetsmodell under menyn (System/Resources) och ladda ner de senaste paketen från en stabil kanal till din PC.
 • Öppna (WebFig) eller (WinBox) och ladda upp paket i (Files) -menyn.
 • Starta om enheten.
 • Ställ in ditt lösenord för att säkra enheten.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast den strömförsörjning och tillbehör som godkänts av tillverkaren och som finns i originalförpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att installeras inomhus. Håll produkten borta från vatten, eld, luftfuktighet eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur stickkontakten från eluttaget.

 • Detta är en klass A-produkt. I en hemmamiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettland, LV1039.

Notera: För vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på klistermärket.

PRC - 中文. 快速指南

该设备需要升级到RouterOS v7.10或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地国家法规。所有 MikroTik 设备都必须经过专业安装。

这是网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

技术规格、完整的欧盟符合性声明、手册以及有关产品的更多信息,请访问 https://mikrotik.com/products

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 

第一步:

 • 确保您的ISP将接受硬件更改并发布IP地址。
 • 将WAN电缆连接到端口1,将LAN计算机连接到其余端口。
 • 将设备连接到随附的适配器。
 • 将LAN计算机IP配置设置为自动(DHCP)。
 • 如果IP不可用,请使用(WinBox)配置工具通过MAC地址进行连接。
 • 在网络浏览器中打开https://192.168.88.1开始配置,默认情况下没有密码,您将自动登录。
 • 单击(Check_for_updates)按钮,然后将RouterOS软件更新到最新版本。 设备需要有效的Internet连接。
 • 对于CRS和CCR手动更新设备,请转到我们的下载页面https://mikrotik.com/download
 • 在菜单(System/Resources)下,根据设备型号选择体系结构,然后从稳定的通道将最新的软件包下载到PC。
 • 打开(WebFig)或(WinBox)并在(Files)菜单中上传软件包。
 • 重新启动设备。
 • 设置密码以保护设备。

安全信息:

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用制造商认可的电源和附件,这些电源和附件可在该产品的原始包装中找到。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在安装在室内。 请将本产品远离水,火,潮湿或高温的环境。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源插头。

 • 这是A类产品。 在家庭环境中,此产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,可能要求用户采取适当的措施。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Unijas 2, Riga,LV1039。

笔记: 对于某些型号,请检查标签上的用户密码和无线密码。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.10 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов. Все устройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

Это сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, Полная декларация о соответствии требованиям ЕС, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

Первые шаги:

 • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер примет изменения оборудования и выдаст IP-адрес.
 • Подключите кабель WAN к порту 1, а компьютеры LAN - к остальным портам.
 • Подключите устройство к прилагаемому адаптеру.
 • Установите автоматическую настройку IP-адреса компьютера локальной сети (DHCP).
 • Если IP-адрес недоступен, используйте инструмент настройки (WinBox) для подключения через MAC-адрес.
 • Откройте https://192.168.88.1 в своем веб-браузере, чтобы начать настройку, по умолчанию пароль отсутствует, вы автоматически войдете в систему.
 • Нажмите кнопку (Check_for_updates) и обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии. Устройство должно иметь активное подключение к Интернету.
 • Для CRS и CCR вручную обновите устройство, перейдите на нашу страницу загрузки https://mikrotik.com/download
 • Выберите вашу архитектуру на основе модели вашего устройства в меню (System/Resources) и загрузите последние версии пакетов со стабильного канала на ваш ПК.
 • Откройте (WebFig) или (WinBox) и загрузите пакеты в меню (Files).
 • Перезагрузите устройство.
 • Установите пароль для защиты устройства.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Изделие предназначено для установки в помещении. Держите этот продукт вдали от воды, огня, влаги или жарких сред.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Производитель: Mikrotikls SIA, улица Унияс 2, Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две последующие означают номер недели.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве. Cм. на упаковке.

Для получения подробных сведений о гарантийном обслуживании обратитесь к продавцу. 

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

Примечание: Для некоторых моделей проверьте пользовательские и беспроводные пароли на наклейке.

UA - Українська. Короткий посібник:

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.10 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил. Усі пристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, повна декларація відповідності ЄС, брошури та додаткова інформація про продукти на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Переконайтеся, що ваш Інтернет-провайдер прийме зміни обладнання та видасть IP-адресу.
 • Підключіть кабель WAN до порту 1, а комп’ютери локальної мережі - до решти портів.
 • Підключіть пристрій до включеного адаптера.
 • Встановіть конфігурацію IP комп'ютера локальної мережі на автоматичну (DHCP).
 • Якщо IP-адреса недоступна, використовуйте інструмент конфігурації (WinBox) для підключення через MAC-адресу.
 • Відкрийте https://192.168.88.1 у своєму веб-браузері, щоб розпочати налаштування, пароль за замовчуванням не існує, ви автоматично ввійдете в систему.
 • Натисніть кнопку (Check_for_updates) і оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Пристрій повинен мати активне підключення до Інтернету.
 • Для CRS та CCR оновлення пристрою вручну перейдіть на нашу сторінку завантаження https://mikrotik.com/download
 • Виберіть архітектуру на основі моделі пристрою в меню (System/Resources) та завантажте на ПК свій останній пакет із стабільного каналу.
 • Відкрийте (WebFig) або (WinBox) та завантажте пакети в меню (Files).
 • Перезавантажте пристрій.
 • Встановіть свій пароль для захисту пристрою.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор несе відповідальність за те, щоб Установка обладнання відповідала місцевим та національним електричним кодам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 • Цей виріб призначений для встановлення в приміщенні. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або жаркого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • У разі відмови пристрою, відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши шнур живлення від розетки.

 • Це продукт класу А. У побутових умовах цей продукт може спричинити радіоперешкоди, і в цьому випадку від користувача може знадобитися вжити належних заходів.

Виробник: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Рига, Латвія, LV1039.

Примітка: Для деяких моделей перевірте пароль користувача та пароль бездротової мережі на наклейці.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

UKCA marking                         

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques / (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта
(EN) DC Adapter Output Specification, (V/A)
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters, (V/A)
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu, (V/A)
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua, (V/A)
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua, (V/A)
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока, (В/А)
(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура

DC JackPoE In Ethernet Port

24 V / 2.5 A (RB750UPr2, CCR1009-7G-1C-1S+PC, 

24 V / 1.2 A (RB2011iL-IN, RB2011iL-RM, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM)

24 V / 0.8 A (CRS106-1C-5S, CRS112-8G-4S-IN)IP20

-40°..+60°C (RB2011iL-IN, RB2011iL-RM, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM)

-40°..+70°C (RB750UPr2)

-20°..+60°C (CCR1009-7G-1C-1S+PC)

-20°..+70°C (CRS106-1C-5S, CRS112-8G-4S-IN)

#72871; #72872

 • No labels