Models: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT)

EN - English - Quick Guide:

This device needs to be upgraded to RouterOS v6.47.8 or the latest stable version, to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be installed according to instructions.

This series Quick Guide covers models: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

This is a wireless network device. You can find the product model name on the case label (ID).

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone.

The most important technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Full technical specifications, brochures, and more info about products at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

If you need help with configuration, please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

This Wireless product is featuring Bluetooth® technology.

First steps: 

Safety Information:

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the FCC, IC, and European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 20 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

Note:

English, For some models, check the user and wireless passwords on the sticker.

Bulgarian, За някои модели проверете потребителската и безжичната парола на стикера.

Czech, U některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku.

Danish, For nogle modeller skal du kontrollere bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten.

German, Überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und Wireless-Passwörter auf dem Aufkleber.

Greek, Για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκόλλητο.

Spanish, Para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta.

Estonian, Mõne mudeli puhul kontrollige kleebis olevaid kasutaja- ja traadita ühenduse paroole.

Finnish, Joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta.

French, Pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant.

Croatian, Za neke modele provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici.

Hungarian, Egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán.

Italian, Per alcuni modelli, controlla le password utente e wireless sull'adesivo.

Icelandic, Athugaðu notanda- og þráðlausa lykilorðin á límmiðanum fyrir sumar gerðir.

Norwegian, For noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket.

Lithuanian, Kai kuriuose modeliuose patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko.

Latvian, Dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu tīkla paroles uz uzlīmes.

Maltese, Għal xi mudelli, iċċekkja l-utent u l-passwords mingħajr fili fuq l-istiker.

Dutch, Controleer bij sommige modellen de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker.

Polish, W przypadku niektórych modeli sprawdź hasło użytkownika i hasło do sieci bezprzewodowej na naklejce.

Portuguese, Para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e sem fio no adesivo.

Romanian, Pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant.

Slovak, Pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslá na nálepke.

Slovenian, Pri nekaterih modelih preverite uporabniška in brezžična gesla na nalepki.

Swedish, För vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på klistermärket.

Chinese, 对于某些型号,请检查标签上的用户密码和无线密码。

Russian, Для некоторых моделей проверьте пользовательские и беспроводные пароли на наклейке.

Ukrainian, Для деяких моделей перевірте пароль користувача та пароль бездротової мережі на наклейці.

BG - Български. Бързо ръководство:

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v6.47.8 или най-новата стабилна версия, за да се гарантира спазването на местните наредби!

Крайните потребители са отговорни да спазват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства MikroTik трябва да бъдат инсталирани съгласно инструкциите.

Тази серия Кратко ръководство обхваща модели: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Това е безжично мрежово устройство. Името на модела на продукта можете да намерите на етикета на калъфа (ID).

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um за пълното актуално ръководство за потребителя. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Пълни технически спецификации, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Ако имате нужда от помощ при конфигурирането, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Този безжичен продукт се отличава с технологията Bluetooth®.

Първи стъпки: 

Информация за безопасност:

Излагане на радиочестотно излъчване:Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация FCC, IC и Европейския съюз, определени за неконтролирана среда.Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 20 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

Производител: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v6.47.8 nebo na nejnovější stabilní verzi!

Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

Tato série Stručný průvodce zahrnuje modely: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Toto je zařízení bezdrátové sítě. Název modelu produktu najdete na štítku pouzdra (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Kompletní technické specifikace, brožury a další informace o produktech na https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Pokud potřebujete pomoc s konfigurací, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Tento bezdrátový produkt je vybaven technologií Bluetooth®.

První kroky: 

Bezpečná informace:

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 20 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6.47.8 eller den seneste stabile version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne.

Denne serie Quick Guide dækker modeller: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Dette er en trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagsetiketten (ID).

Besøg brugervejledningssiden på https://mt.lv/um for den fulde opdaterede brugervejledning. Eller scan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Fuld tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

Hvis du har brug for hjælp til konfiguration, skal du søge en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Dette trådløse produkt er udstyret med Bluetooth®-teknologi.

Første trin: 

Sikkerhedsoplysninger:

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder FCC, IC og EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 20 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

Producent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Dieses Gerät muss auf RouterOS v6.47.8 oder die neueste stabile Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden.

Diese Kurzanleitung für die Serie umfasst Modelle: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Namen des Produktmodells finden Sie auf dem Etikett (ID).

Bitte besuchen Sie die Benutzerhandbuchseite unter https://mt.lv/um, um das vollständige aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Vollständige technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration benötigen, wenden Sie sich an einen Berater unter https://mikrotik.com/consultants

Dieses drahtlose Produkt verfügt über Bluetooth®-Technologie.

Erste Schritte: 

Sicherheitsinformation:

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den FCC-, IC- und EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 20 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v6.47.8 ή την τελευταία σταθερή έκδοση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός σειράς καλύπτει μοντέλα: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Πρόκειται για μια ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα περίπτωσης (ID).

Επισκεφθείτε τη σελίδα εγχειριδίων χρήστη στη διεύθυνση https://mt.lv/um για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήστη. Ή σαρώστε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση, αναζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Αυτό το ασύρματο προϊόν διαθέτει τεχνολογία Bluetooth®.

Πρώτα βήματα: 

Οδηγίες ασφαλείας:

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC, IC και Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v6.47.8 o la última versión estable, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones.

Esta guía rápida de la serie cubre los modelos: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta de la caja (ID).

Visite la página del manual de usuario en https://mt.lv/um para obtener el manual de usuario completo y actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas completas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Si necesita ayuda con la configuración, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Este producto inalámbrico cuenta con tecnología Bluetooth®.

Primeros pasos: 

Información de seguridad:

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, IC y la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 20 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

Módulo inalámbrico integrado que funciona a 2,4 GHz, 802.11b/g/n con antena PIFA integrada, ganancia máxima de 1.5 dBi.

Rango de frecuencia (potencia de salida máxima): 2400-2483.5 MHz (30 dBm). Los canales de frecuencia disponibles pueden variar según el modelo y la certificación del producto.

Número de Certificado de Homologación (IFT): Ver la etiqueta del producto.

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6.47.8 või uusimale stabiilsele versioonile!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele.

Selle seeria lühijuhend hõlmab mudeleid: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate ümbrise sildilt (ID).

Täielikult ajakohastatud kasutusjuhendi leiate aadressilt https://mt.lv/um. Või skannige QR-kood oma mobiiltelefoniga.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Täielikud tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

Kui vajate seadistamisel abi, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Sellel traadita tootel on Bluetooth®-tehnoloogia.

Esimesed sammud: 

Ohutusteave:

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab FCC, IC ja Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 20 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

Tootja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6.47.8 tai uusin vakaa versio, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

Tämän sarjan pikaopas kattaa mallit: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelotarrasta (ID).

Vieraile osoitteessa https://mt.lv/um olevalla käyttöohjesivulla saadaksesi täydellisen ajantasaisen käyttöoppaan. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Täydelliset tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

Jos tarvitset apua määrityksissä, ota yhteyttä konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Tämä langaton tuote sisältää Bluetooth®-tekniikan.

Ensiaskeleet: 

Turvallisuustieto:

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on FCC: n, IC: n ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 20 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6.47.8 ou la dernière version stable, pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions.

Cette série Quick Guide couvre les modèles: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Ceci est un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle de produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um pour obtenir le manuel d'utilisation complet à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques complètes, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, veuillez chercher un consultant https://mikrotik.com/consultants

Ce produit sans fil est doté de la technologie Bluetooth®.

Premiers pas: 

Information sur la sécurité:

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC, IC et Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 20 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v6.47.8 ili najnoviju stabilnu verziju, kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama.

Ova serija kratkih vodiča pokriva modele: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Posjetite stranicu korisničkog priručnika na https://mt.lv/um za cjelovit i ažuriran korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kôd mobitelom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Potpune tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima potražite na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

Ako trebate pomoć oko konfiguracije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Ovaj bežični proizvod sadrži Bluetooth® tehnologiju.

Prvi koraci: 

Sigurnosne informacije:

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju FCC, IC i Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 20 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvija, LV1039.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v6.47.8-ra vagy a legújabb stabil verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Az összes MikroTik rádiókészüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni.

Ez a sorozat Gyors útmutató a következő modellekre terjed ki: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Ez egy vezeték nélküli hálózati eszköz. A termékmodell nevét megtalálhatja a tok címkéjén (ID).

Kérjük, látogasson el a https://mt.lv/um felhasználói kézikönyv oldalára a teljes naprakész felhasználói kézikönyvért. Vagy beolvassa a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Teljes műszaki előírások, prospektusok és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

Ha segítségre van szüksége a konfiguráláshoz, kérjen tanácsadót: https://mikrotik.com/consultants

Ez a vezeték nélküli termék Bluetooth® technológiát tartalmaz.

Első lépések: 

Biztonsági információk:

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az FCC, IC és az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 20 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

Gyártó: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettország, LV1039.

IT - Italiano. Guida veloce:

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v6.47.8 o all'ultima versione stabile, per garantire la conformità con le normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative nazionali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installati secondo le istruzioni.

La Guida rapida di questa serie copre i modelli: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale utente su https://mt.lv/um per il manuale utente completo e aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo telefono cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche complete, brochure e ulteriori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

Se hai bisogno di aiuto con la configurazione, cerca un consulente https://mikrotik.com/consultants

Questo prodotto wireless è dotato della tecnologia Bluetooth®.

Primi passi: 

Informazioni sulla sicurezza:

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC e dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 20 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

Produttore: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettonia, LV1039.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v6.47.8 eða nýjustu stöðugu útgáfuna, til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kaðallkröfur og DFS (Dynamic Frequency Selection) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera sett upp samkvæmt leiðbeiningum.

Þessi röð Quick Guide nær til gerða: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Þetta er þráðlaust netkerfi. Þú getur fundið vörulíkanheitið á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um til að fá alla uppfærðu notendahandbókina. Eða skannaðu QR kóðann með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Allar tækniforskriftir, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

Ef þú þarft hjálp við stillingar skaltu leita til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants

Þessi þráðlausa vara er með Bluetooth® tækni.

Fyrstu skrefin: 

Öryggisupplýsingar:

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við FCC, IC og geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 20 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettlandi, LV1039.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v6.47.8 eller den siste stabile versjonen, for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukerens ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik radioenheter må installeres i henhold til instruksjonene.

Denne serien Hurtigguide dekker modeller: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Dette er en trådløs nettverksenhet. Du finner produktmodellnavnet på saksetiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningssiden på https://mt.lv/um for den oppdaterte brukerhåndboken. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Fullstendige tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer informasjon om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

Hvis du trenger hjelp med konfigurering, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Dette trådløse produktet har Bluetooth®-teknologi.

Første steg: 

Sikkerhetsinformasjon:

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med FCC, IC og EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 20 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

Produsent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v6.47.8“ arba naujausią stabilią versiją, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi vietos valdžios institucijų taisyklių!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ radijo įrenginiai turi būti įdiegti pagal instrukcijas.

Šios serijos trumpasis vadovas apima modelius: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą rasite dėklo etiketėje (ID).

Prašome apsilankyti vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um, kad gautumėte visą naujausią vartotojo vadovą. Arba nuskaitykite QR kodą mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Visas technines specifikacijas, brošiūras ir daugiau informacijos apie produktus rasite https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

Jei jums reikia pagalbos dėl konfigūracijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Šis belaidis produktas turi „Bluetooth®“ technologiją.

Pirmieji žingsniai: 

Saugumo informacija:

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka FCC, IC ir Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 20 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v6.47.8 vai jaunāku stabilo versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās valsts likumdošanai.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši instrukcijām.

Šīs sērijas īsā rokasgrāmata attiecas uz modeļiem: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu vietnē https://mt.lv/um, lai iegūtu pilnībā atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Pilnas tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

Ja, jums nepieciešama palīdzība ar ierīces konfigurēšanu, lūdzu, konsultējieties ar konsultantiem, kontaktinformācija atrodama vietnē https://mikrotik.com/consultants

Šis bezvadu produkts ir aprīkots ar Bluetooth® tehnoloģiju.

Pirmie soļi: 

Drošības informācija:

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 20 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Brīvības gatve 214i Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6.47.8 jew l-aħħar verżjoni stabbli, sabiex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż it-tħaddim fil-kanali tal-frekwenza legali, l-enerġija tal-ħruġ, ir-rekwiżiti tal-kejbils u r-rekwiżiti tal-Għażla Dinamika tal-Frekwenza (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom jiġu installati skond l-istruzzjonijiet.

Din is-serje Quick Guide tkopri mudelli: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Dan huwa apparat tan-netwerk mingħajr fili. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna tal-manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um għall-manwal tal-utent aġġornat sħiħ. Jew skannja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi sħaħ, fuljetti, u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

Jekk għandek bżonn għajnuna bil-konfigurazzjoni, jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants

Dan il-prodott Wireless għandu teknoloġija Bluetooth®.

L-ewwel passi: 

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta 'FCC, IC u l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 20 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Brivibas Gve 214i Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v6.47.8 of de nieuwste stabiele versie, om te voldoen aan de lokale regelgeving!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften te volgen, waaronder de werking binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en vereisten voor dynamische frequentiekeuze (DFS). Alle MikroTik-radioapparaten moeten volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Deze Quick Guide-serie heeft betrekking op modellen: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de modelnaam van het product vinden op het dooslabel (ID).

Bezoek de gebruikershandleiding op https://mt.lv/um voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Volledige technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

Als u hulp nodig heeft bij de configuratie, zoek dan een consulent https://mikrotik.com/consultants

Dit draadloze product is voorzien van Bluetooth®-technologie.

Eerste stappen: 

Veiligheidsinformatie:

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de FCC-, IC- en EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 20 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v6.47.8 lub najnowszej stabilnej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Krótki przewodnik po tej serii obejmuje modele: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie opakowania (ID).

Odwiedź stronę podręcznika użytkownika pod adresem https://mt.lv/um, aby uzyskać pełną, aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR telefonem komórkowym.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Pełne specyfikacje techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na https://mikrotik.com/products

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji, skontaktuj się z konsultantem https://mikrotik.com/consultants

Ten produkt bezprzewodowy obsługuje technologię Bluetooth®.

Pierwsze kroki: 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC, IC i Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 20 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

Producent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Łotwa, LV1039.

PT - Português. Guia rápido:

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v6.47.8 ou a versão estável mais recente, para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalados de acordo com as instruções.

O Guia rápido desta série cobre os modelos: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Este é um dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto na etiqueta da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um para obter o manual do usuário atualizado. Ou escaneie o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas completas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Se precisar de ajuda com a configuração, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants

Este produto sem fio possui tecnologia Bluetooth®.

Primeiros passos: 

Informação de Segurança:

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, IC e União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 20 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letônia, LV1039.

RO - Română. Ghid rapid:

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v6.47.8 sau la cea mai recentă versiune stabilă, pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie instalate conform instrucțiunilor.

Această serie de Ghid rapid acoperă modele: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Acesta este un dispozitiv de rețea fără fir. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului de utilizare de pe https://mt.lv/um pentru manualul de utilizare complet actualizat. Sau scanați codul QR cu telefonul mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice complete, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru configurare, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Acest produs wireless oferă tehnologie Bluetooth®.

Primii pasi: 

Informații de siguranță:

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații FCC, IC și Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 20 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

Producător: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v6.47.8 alebo na najnovšiu stabilnú verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť nainštalované podľa pokynov.

Táto séria Stručný sprievodca sa týka modelov: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku puzdra (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Kompletné technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch na https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Ak potrebujete pomoc s konfiguráciou, vyhľadajte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Tento bezdrôtový výrobok je vybavený technológiou Bluetooth®.

Prvé kroky: 

Bezpečnostné informácie:

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 20 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

Výrobca: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v6.47.8 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so dolžni upoštevati lokalne predpise, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

Ta serija hitrih navodil zajema modele: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki ohišja (ID).

Obiščite stran z navodili za uporabo na https://mt.lv/um, kjer najdete popoln in posodobljen uporabniški priročnik. Ali skenirajte kodo QR z mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Popolne tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih najdete na https://mikrotik.com/products

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Če potrebujete pomoč pri konfiguraciji, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Ta brezžični izdelek ima tehnologijo Bluetooth®.

Prvi koraki: 

Varnostne informacije:

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 20 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvija, LV1039.

SV - Svenska. Snabb guide:

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v6.47.8 eller den senaste stabila versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste installeras enligt instruktionerna.

Denna serie Snabbguide täcker modeller: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Detta är en trådlös nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på fodraletiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Fullständiga tekniska specifikationer, broschyrer och mer info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

Om du behöver hjälp med konfigurationen, vänligen sök en konsult https://mikrotik.com/consultants

Denna trådlösa produkt har Bluetooth®-teknik.

Första stegen: 

Säkerhetsinformation:

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med FCC, IC och Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 20 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

PRC - 中文. 快速指南

该设备需要升级到RouterOS v6.47.8或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道内运行,输出功率,电缆要求和动态频率选择(DFS)要求。必须按照说明安装所有MikroTik无线电设备。

本系列快速指南涵盖以下型号:RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

这是一个无线网络设备。您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um上的用户手册页面, 以获取最新的用户手册。或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

完整的技术规格,手册以及有关产品的更多信息,访问https://mikrotik.com/products

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

如果您需要配置方面的帮助,请寻求顾问 https://mikrotik.com/consultants

此无线产品具有Bluetooth®技术。

第一步: 

安全信息:

射频辐射暴露: 此MikroTik设备符合针对不受控制的环境所设定的FCC,IC和欧盟辐射暴露限制。 此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过20厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Brivibas gatve 214i Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v6.47.8 или до последней стабильной версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативных требований, включая работу в рамках допустимых частотных каналов, выходную мощность, требования к кабельным системам и требования к динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть установлены в соответствии с инструкциями.

Краткое руководство этой серии охватывает модели: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на этикетке (ID) корпуса.

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя по адресу https://mt.lv/um, чтобы получить полное актуальное руководство пользователя. Или отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Полные технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Если вам нужна помощь с настройкой, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants

Этот беспроводной продукт поддерживает технологию Bluetooth®.

Первые шаги: 

Информация по технике безопасности:

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно быть установлено и эксплуатироваться не ближе 20 сантиметров от вашего тела, профессионального пользователя или широкой публики.

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Частотный диапазон:2400-2483.5 МГц. Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве

Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA - Yкраїнська. Короткий посібник:

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v6.47.8 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник охоплює моделі: RB924i-2nD-BT5&BG77 (KNOT).

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі товару на етикетці футляра (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку керівництва користувача на https://mt.lv/um-ua щоб отримати повне оновлене керівництво користувача. Або відскануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Повні технічні специфікації, брошури та додаткову інформацію про товари можна знайти на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help-ua

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Цей бездротовий виріб оснащений технологією Bluetooth®.

Перші кроки: 

Інформація про безпеку:

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм)


Federal Communication Commission Interference Statement

ModelFCC IDContains FCC ID
RB924i-2nD-BT5&BG77TV7924BT5BG77XMR201912BG77

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Innovation, Science and Economic Development Canada

ModelICContains IC
RB924i-2nD-BT5&BG777442A-924BT5BG7710224A-201912BG77

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

UKCA

CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RB924i-2nD-BT5&BG77 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RB924i-2nD-BT5&BG77 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen RB924i-2nD-BT5&BG77 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RB924i-2nD-BT5&BG77 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RB924i-2nD-BT5&BG77 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type RB924i-2nD-BT5&BG77 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RB924i-2nD-BT5&BG77 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp RB924i-2nD-BT5&BG77 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RB924i-2nD-BT5&BG77 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type RB924i-2nD-BT5&BG77 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RB924i-2nD-BT5&BG77 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a RB924i-2nD-BT5&BG77 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RB924i-2nD-BT5&BG77 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RB924i-2nD-BT5&BG77 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RB924i-2nD-BT5&BG77 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta RB924i-2nD-BT5&BG77 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RB924i-2nD-BT5&BG77 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur RB924i-2nD-BT5&BG77 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret RB924i-2nD-BT5&BG77 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RB924i-2nD-BT5&BG77 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RB924i-2nD-BT5&BG77 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio RB924i-2nD-BT5&BG77 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RB924i-2nD-BT5&BG77 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RB924i-2nD-BT5&BG77 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RB924i-2nD-BT5&BG77 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

WLAN / Bluetooth / LTE


(EN) Operating Frequency / Maximum output power

(DE) Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

(FR) Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

(IT) Frequenza operativa / massima potenza di uscita

(ES) Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

(RU) Рабочая частота / максимальная выходная мощность

WLAN

2400-2483.5 MHz / 20 dBm

Bluetooth

2400-2483.5 MHz / 10 dBm

LTE FDD Band 1

2100 MHz / 21 dBm

LTE FDD Band 31800 MHz / 21 dBm
LTE FDD Band 5850 MHz / 21 dBm
LTE FDD Band 8900 MHz / 21 dBm
LTE FDD Band 20800 MHz / 21 dBm

LTE FDD Band 28

700 MHz / 21 dBm


(EN) This MikroTik device meets Maximum WLAN and LTE transmit power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / (DE) Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen WLAN- und LTE-Sendeleistung Grenzwerte gemäß ETSI-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie oben unter Konformitätserklärung / (FR) Cet appareil MikroTik respecte les limites maximales de puissance de transmission WLAN et LTE conformément aux réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / (IT) Questo dispositivo MikroTik è conforme ai limiti massimi di potenza di trasmissione WLAN e LTE in conformità con le normative ETSI. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione di conformità sopra / (ES) Este dispositivo MikroTik cumple con los límites máximos de potencia de transmisión WLAN y LTE de acuerdo con las regulaciones ETSI. Para obtener más información, consulte la declaración de conformidad anterior / (RU) Это устройство MikroTik соответствует максимальным пределам мощности передачи WLAN и LTE в соответствии с правилами ETSI. Для получения дополнительной информации см. Декларацию соответствия выше.


Bluetooth Qualified Product

This product has succesfully completed Bluetooth Qualification Process. For more information on Bluetooth Qualified product please use the following link: https://launchstudio.bluetooth.com/Listings/Search

 (EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques /

(IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

Product Power Input OptionsPower Adapter Output Specification

Degrees of protection provided by enclosure (IP Code)

Operating Temperature
VoltageCurrent

DC Jack

PoE In Ethernet Port

MIcroUSB 5V Port


24 V


1.2 A


IP20


±0°..+40°C

#59117