Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.2.2 3 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be professionally installed 

...

Depending on the antenna used, you must set its gain and set the installation setting to 'Outdoor'. This is to ensure that EIRP meets the limit set by the local authorities. This is done in the Web fig WebFig Quickset menu.

First steps:

 • Connect the device to the included PoE injector with Ethernet cable;
 • Connect the PoE injector to your Network device with an enabled DHCP server;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Default IP: 0.0.0.0, user name: admin and there is no password, use a Web browser and the IP address you have received from your DHCP server and connect to WebFig (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • Once connected configure the device, so it has an active Internet connection https://mt.lv/configuration;
 • Upgrade the RouterOS software to the latest version https://mt.lv/upgrade;
 • In the "QuickSet, PTP Bridge AP" menu set up the following: Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Set the antenna gain, depending on the antenna used;
 • Set up your router password in the bottom field.

...

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039, LV1039.

Note:

English, For some models, check the user and wireless passwords on the sticker.

Bulgarian, За някои модели проверете потребителската и безжичната парола на стикера.

Czech, U některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku.

Danish, For nogle modeller skal du kontrollere bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten.

German, Überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und Wireless-Passwörter auf dem Aufkleber.

Greek, Για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκόλλητο.

Spanish, Para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta.

Estonian, Mõne mudeli puhul kontrollige kleebis olevaid kasutaja- ja traadita ühenduse paroole.

Finnish, Joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta.

French, Pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant.

Croatian, Za neke modele provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici.

Hungarian, Egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán.

Italian, Per alcuni modelli, controlla le password utente e wireless sull'adesivo.

Icelandic, Athugaðu notanda- og þráðlausa lykilorðin á límmiðanum fyrir sumar gerðir.

Norwegian, For noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket.

Lithuanian, Kai kuriuose modeliuose patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko.

Latvian, Dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu tīkla paroles uz uzlīmes.

Maltese, Għal xi mudelli, iċċekkja l-utent u l-passwords mingħajr fili fuq l-istiker.

Dutch, Controleer bij sommige modellen de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker.

Polish, W przypadku niektórych modeli sprawdź hasło użytkownika i hasło do sieci bezprzewodowej na naklejce.

Portuguese, Para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e sem fio no adesivo.

Romanian, Pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant.

Slovak, Pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslá na nálepke.

Slovenian, Pri nekaterih modelih preverite uporabniška in brezžična gesla na nalepki.

Swedish, För vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på klistermärket.

Chinese, 对于某些型号,请检查标签上的用户密码和无线密码。

Russian, Для некоторых моделей проверьте пользовательские и беспроводные пароли на наклейке.

Ukrainian, Для деяких моделей перевірте пароль користувача та пароль бездротової мережі на наклейці.

BG - Български. Бързо ръководство:

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.2.2 3 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби, включително работата в рамките на законни честотни канали, извеждане на продукция изисквания за захранване, окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства на MikroTik трябва да бъдат професионално инсталиран.

...

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

В зависимост от използваната антена, трябва да зададете настроите нейното усилване и да зададете настройката за инсталиране на 'Outdoor'. Това е за да се гарантира, че EIRP отговаря на ограничението, определено от местните власти. Това се прави в менюто за бърз набор Webfig.

...

Note

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v7.2.2 3 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupů požadavky na napájení, kabeláž a dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalován.

...

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

V závislosti na použité anténě musíte nastavit její zisk a nastavit instalační nastavení na „Outdoor. Tím je zajištěno, že EIRP splňuje limit stanovený místními úřady. To se provádí v nabídce Webfig Quickset.

...

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu;
 • Připojte injektor PoE k síťovému zařízení pomocí povoleného serveru DHCP;
 • Připojte napájecí adaptér k PoE injektoru;
 • Výchozí IP: 0.0.0.0, uživatelské jméno: admin a neexistuje žádné heslo, použijte webový prohlížeč a IP adresu, kterou jste obdrželi od serveru DHCP, a připojte se k WebFig; WebFig (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Po připojení nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo aktivní připojení k internetu https://mt.lv/configuration-cs;
 • Upgradujte software RouterOS na nejnovější verzi https://mt.lv/upgrade-cs;
 • V nabídce "QuickSet, PTP Bridge AP" nastavte následující nastavení: Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Nastavte zisk antény v závislosti na použité anténě;
 • Ve spodním poli nastavte heslo routeru.

...

Výrobce: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

...

DA - Dansk. Hurtig guide:

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.2.2 3 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landes regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, output strøm, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal være professionelt installeret.

...

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Afhængigt af den anvendte antenne skal du indstille dens forstærkning og indstille installationsindstillingen til 'Outdoor'. Dette er for at sikre, at EIRP overholder den grænse, der er fastsat af de lokale myndigheder. Dette gøres i Webfig Quickset-menuen.

...

 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel;
 • Tilslut PoE-injektoren til din netværksenhed med en aktiveret DHCP-server;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Standard-IP: 0.0.0.0, brugernavn: admin og der er ingen adgangskode. Brug en webbrowser og den IP-adresse, du har modtaget fra din DHCP-server, og opret forbindelse til WebFig (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Når først enheden er tilsluttet, konfigureres enheden, så den har en aktiv internetforbindelse https://mt.lv/configuration-da;
 • Opgrader RouterOS-softwaren til den nyeste version https://mt.lv/upgrade-da;
 • Opret følgende i menuen "QuickSet, PTP Bridge AP": Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil antenneforstærkning, afhængigt af den anvendte antenne;
 • Konfigurer din routeradgangskode i det nederste felt.

...

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.2.2 3 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle und der Ausgabe Anforderungen an Stromversorgung, Verkabelung und dynamische Frequenzauswahl (Dynamic Frequency Selection, DFS). Alle MikroTik Funkgeräte müssen professionell installiert.

...

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants

Abhängig von der verwendeten Je nach verwendeter Antenne müssen Sie die deren Verstärkung einstellen und die Installationseinstellung auf „Outdoor“ stellen. Dies soll sicherstellen, dass EIRP die von den lokalen Behörden festgelegten Grenzwerte einhält. Dies erfolgt im Webfig-Quickset-Menü.

...

 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an.
 • Verbinden Sie den PoE-Injektor mit einem aktivierten DHCP-Server mit Ihrem Netzwerkgerät.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Standard-IP: 0.0.0.0, Benutzername: admin und es gibt kein Kennwort. Verwenden Sie einen Webbrowser und die IP-Adresse, die Sie von Ihrem DHCP-Server erhalten haben, und stellen Sie eine Verbindung zu WebFig her. her (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie das Gerät so, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Https://mt.lv/configuration-de.
 • Aktualisieren Sie die RouterOS-Software auf die neueste Version https://mt.lv/upgrade-de.
 • Richten Sie im Menü "QuickSet, PTP Bridge AP" Folgendes ein: Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Stellen Sie den Antennengewinn abhängig von der verwendeten Antenne ein.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld ein.

...

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v7.2.2 3 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός των νόμιμων καναλιών συχνότητας, της παραγωγής ισχύ, απαιτήσεις καλωδίωσης και απαιτήσεις δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ασύρματες συσκευές MikroTik πρέπει να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένο.

...

Ανάλογα με την κεραία που χρησιμοποιείται, πρέπει να ρυθμίσετε το κέρδος . της και να ορίσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης σε «Outdoor». Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το EIRP πληροί το όριο που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται στο μενού Webfig Quickset.

...

Note

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.2.2 3 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales legales de frecuencia, salida alimentación, requisitos de cableado y requisitos de selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben ser instalado profesionalmente

...

Dependiendo de la antena utilizada, debe establecer configurar su ganancia y establecer la configuración de instalación en 'Outdoor'. Esto es para garantizar que el PIRE cumpla con el límite establecido por las autoridades locales. Esto se hace en el menú Webfig Quickset.

...

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.2.2 3 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas toimimist seaduslikes sageduskanalites, väljund võimsus, kaabeldusnõuded ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõuded. Kõik MikroTiku raadioseadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

...

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Sõltuvalt Olenevalt kasutatavast antennist peate määrama selle võimenduse ja seadma paigaldussäteteks 'Outdoor'. Selle eesmärk on tagada, et EIRP vastaks kohalike omavalitsuste seatud piirmääradele. Seda tehakse menüüs Webfig Quickset.

...

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.2.2 3 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maalakeja, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtö teho, kaapelointivaatimukset ja dynaamisen taajuuden valinnan (DFS) vaatimukset. Kaikkien MikroTik-radiolaitteiden on oltava ammattimaisesti asennettu.

...

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Käytettävän antennin mukaan Käytetystä antennista riippuen sinun on asetettava sen vahvistus ja asetettava asennusasetukseksi "Outdoor". Tällä varmistetaan, että EIRP noudattaa paikallisten viranomaisten asettamia rajoituksia. Tämä tehdään Webfig Quickset -valikossa.

...

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.2.2 3 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la sortie les exigences d'alimentation, de câblage et de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installé professionnellement.

...

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Selon En fonction de l'antenne utilisée, vous devez régler son gain et régler le paramètre d'installation sur 'Outdoor'. Il s'agit de garantir que l'EIRP respecte la limite fixée par les autorités locales. Cela se fait dans le menu Webfig Quickset.

...

Note

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v7.2.2 3 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala zahtjevi za napajanje, kabliranje i zahtjevi za dinamički odabir frekvencije (DFS). Svi MikroTik radijski uređaji moraju biti profesionalno instaliran.

...

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Ovisno o korištenoj anteni koja se koristi, morate postaviti njezino pojačanje i postaviti postavku instalacije na 'Outdoor'. Time se osigurava da EIRP ispunjava ograničenje koje su postavile lokalne vlasti. To se događa u izborniku Webfig Quickset.

...

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.2.23-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon keresztüli működést is teljesítményre, kábelezésre és dinamikus frekvenciaválasztásra (DFS) vonatkozó követelmények. Az összes MikroTik rádiókészüléknek lennie kell szakszerűen telepítve.

...

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants

A használt antennától függően be kell állítania annak erősítésétaz erősítést, és a telepítési beállítást "Outdoor"-re kell állítani. Ennek célja annak biztosítása, hogy az EIRP megfeleljen a helyi hatóságok által meghatározott határértéknek. Ez a Webfig Quickset menüben történik.

...

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.2.2 3 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, in uscita requisiti di alimentazione, cablaggio e selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installato professionalmente.

...

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

A seconda dell'antenna utilizzata, è necessario impostare impostarne il suo guadagnoguadagno e impostare l'impostazione di installazione su 'Outdoor'. Questo per garantire che l'EIRP soddisfi il limite fissato dalle autorità locali. Questo viene fatto nel menu Webfig Quickset.

...

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.2.2 3 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er ábyrgð notendanna að fylgja reglugerðum á staðnum, þar með talið rekstri innan löglegra tíðnisviða, framleiðsla afl, kaðall kröfur og Dynamic Frequency Val (DFS) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera faglega sett upp.

...

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants 

Þú Það fer eftir loftnetinu sem er notað, þú verður að stilla ávinning þess eftir því hvaða loftnet er notaðstyrk þess og stilla uppsetningarstillinguna á 'Outdoor'. Þetta er til að tryggja að EIRP uppfylli þau mörk sem sveitarfélögin hafa sett. Þetta er gert í Webfig Quickset valmyndinni.

...

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.2.2 3 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, output strøm, kabling og krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Alle MikroTik-radioenheter må være profesjonelt installert.

...

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Avhengig av hvilken antenne du brukerantennen som brukes, må du stille inn dens forsterkningforsterkningen og sette installasjonsinnstillingen til "Outdoor". Dette for å sikre at EIRP oppfyller grensen satt av lokale myndigheter. Dette gjøres i Webfig Quickset-menyen.

...

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.2.2“ 3“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi, įskaitant veikimą legaliais dažnių kanalais galios, kabelių ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimai. Visi „MikroTik“ radijo prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

...

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Priklausomai nuo naudojamos antenos, turite nustatyti jos stiprinimą ir nustatyti diegimo nustatymą į „Outdoor. Tuo siekiama užtikrinti, kad EIRP atitiktų vietos valdžios nustatytą ribą. Tai atliekama „Webfig Quickset“ meniu.

...

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.2.2 3 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

...

Atkarībā no izmantotās antenas jums jāiestata tās pastiprinājums un instalācijas iestatījums uz 'Outdoor'. Tas ir paredzēts, lai EIRP atbilstu vietējo iestāžu noteiktajiem ierobežojumiem. Tas tiek veikts Webfig Quickset izvēlnē.

...

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.2.2 3 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż l-operazzjoni fil-kanali tal-frekwenza legali, tal-ħruġ qawwa, ħtiġiet ta 'kejbils, u Reklamar ta' Frekwenza Dinamika (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom ikunu installat professjonalment.

...

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Jiddependi fuq Skont l-antenna użata, trid tissettja l-gwadann tagħhaissettja l-gwadann tagħha u ssettja l-issettjar tal-installazzjoni għal 'Outdoor'. Dan biex jiżgura li l-EIRP jilħaq il-limitu stabbilit mill-awtoritajiet lokali. Dan isir fil-menu tal-Webfig Quickset.

...

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.2.2 3 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften, inclusief werking binnen wettelijke frequentiekanalen, te volgen vermogen, bekabelingseisen en Dynamic Frequency Selection (DFS) -vereisten. Alle MikroTik-radioapparatuur moet zijn professioneel geïnstalleerd.

...

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Afhankelijk van de gebruikte antenne, moet u de versterking instellen en de installatie-instelling op 'Outdoor' zetten. Dit is om ervoor te zorgen dat EIRP voldoet aan de limiet die door de lokale autoriteiten is vastgesteld. Dit gebeurt in het Webfig Quickset-menu.

...

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.2.2 3 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości wymagania dotyczące zasilania, okablowania i dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

...

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

W zależności od zastosowanej używanej anteny należy ustawić jej wzmocnienie i ustawić ustawienie instalacji na 'Outdoor'. Ma to na celu zapewnienie, że EIRP spełnia limit określony przez władze lokalne. Odbywa się to w menu szybkiego zestawu Webfig.

...

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.2.2 3 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais de frequência legal, saída requisitos de alimentação, cabeamento e Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

...

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Dependendo da antena usada, você deve definir seu ganho e definir a configuração de instalação para 'Outdoor'. Isso é para garantir que o PIRP atenda ao limite estabelecido pelas autoridades locais. Isso é feito no menu Webfig Quickset.

...

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.2.2 3 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale cerințe de alimentare, cabluri și cerințe de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

...

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

În funcție de antena folosităutilizată, trebuie să setați câștigul acesteia și să setați setarea de instalare la „Outdoor. Acest lucru se asigură că EIRP respectă limita stabilită de autoritățile locale. Acest lucru se face în meniul Webfig Quickset.

...

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.2.2 3 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov a výstupov požiadavky na energiu, kabeláž a dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

...

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

V závislosti od použitej antény musíte nastaviť jej zisk a nastaviť inštalačné nastavenie na „Outdoor. Tým sa zabezpečí, aby EIRP spĺňal limit stanovený miestnymi orgánmi. Toto sa vykonáva v ponuke Webfig Quickset.

...

Note

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.2.2 3 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom, vključno z delovanjem v legalnih frekvenčnih kanalih, za doseganje rezultatov napajanje, zahteve za kabliranje in zahteve za dinamično izbiro frekvence (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

...

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Glede na uporabljeno anteno morate nastaviti njeno ojačanjeojačenje in nastavitev namestitve na "Outdoor". Tako bi zagotovili, da bo EIRP izpolnjeval omejitev, ki so jo postavile lokalne oblasti. To se naredi v meniju Quickfset Webfig.

...

Note

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.2.2 3 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, output kraft, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste vara professionellt installerat.

...

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Beroende på vilken antenn som används måste du ställa in dess förstärkning och ställa in förstärkningeninstallationsinställningen till "Outdoor". Detta för att säkerställa att EIRP uppfyller gränsen som fastställts av de lokala myndigheterna. Detta görs i Webfig Quickset-menyn.

...

Note

该设备需要升级到RouterOS v7.2.2或最新版本,以确保符合地方当局法规。3或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地的法规,包括在合法频道内操作,输出 电源,布线要求和动态频率选择(DFS)要求。 所有MikroTik无线电设备必须 专业安装。

...

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 

根据所使用的天线,必须设置其增益。根據使用的天線,您必須設置其增益並將安裝設置設置為“Outdoor”。 这是为了确保EIRP符合地方当局设定的限制。 这是在Webfig Quickset菜单中完成的。

...

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.2.2 3 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов, в том числе за работу в пределах допустимых частотных каналов, вывод требования к питанию, кабелям и динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

...

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

В зависимости от используемой антенны , вы должны установить ее усиление. Это необходимо настроить ее коэффициент усиления и установить настройку установки на «Outdoor». Это должно гарантировать соответствие EIRP пределу, установленному местными властями. Это делается в меню быстрой настройки Webfig.

...

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.2.2 3 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Усі радіопристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені.

...

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ukua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

...

Залежно від використовуваної антени, потрібно ви повинні встановити її посилення та встановити для параметра встановлення значення «Outdoor». Це потрібно для того, щоб EIRP відповідав межі, встановленій місцевою владою. Це робиться в меню швидкого набору Webfig.

...

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in the USA (or where FCC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

...

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in Canada (or where IC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

...

The same type of antenna and lower antenna gain than as those listed above may also be used in accordance with certification.

...

Note

This MikroTik device meets Maximum TX power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistungsgrenzwerte gemäß ETSI-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung. Nähere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance TX maximale via les réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik soddisfa i limiti di potenza massima TX tramite le normative ETSI. Per informazioni più dettagliate consultare la Dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los límites máximos de potencia TX a través de las normas ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует ограничениям максимальной мощности передачи согласно правилам ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.

Image Added


(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques / (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, V 

Current, A

DC Jack (8-30 V DC)

PoE In Ethernet Port (12-28 V DC)

24

 0.8

IP54

-33°..+70°C


Tip
Please, test your antenna with our device in the accreditation laboratory to be in compliance with EU rules.

#60962