Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Open the Ethernet port door;
 • Insert the SIM card into the slot, with the chip facing UP;
 • Connect the device to the included PoE injector with an Ethernet cable to the data+power end;
 • Connect the data end of the PoE injector to the computer;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Open http://192.168.188.1 in your web browser;
 • Username: admin, check the password on the label;
 • Enter the PIN code, if required by your mobile network operator;
 • Use the check for update option to upgrade the device to the latest version. You must have an active SIM card with available data;
 • The device will reboot;
 • Connect again and in the QuickSet menu set a strong password.

Pagebreak
Safety Information:

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be mounted outdoors on a pole. Please read the mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware and configuration or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation to people and damage to the system.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.
 • This is a Class A product. In a domestic environment, this product might cause radio interference in which case the user might be required to take adequate measures.
 • To avoid contamination of the environment, separate the device from household waste and dispose of it in a safe manner, for example, in designated areas. Become familiar with procedures for properly transporting the equipment to designated collection points in your area. 

...

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

Pagebreak
BG - Български. Бързо ръководство
:

...

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).Image Added

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

...

 • Перед початком роботи на будь-якому обладнанні MikroTik ознайомтеся з небезпеками, пов'язаними з електричними ланцюгами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Установник повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами і концепціями.
 • Використовуйте тільки блок живлення і аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього продукту.
 • Це обладнання повинно бути встановлено навченим і кваліфікованим персоналом згідно з цими інструкціями по установці. Установник має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування несе відповідальність за те, щоб установка встановлення обладнання відповідала відповідало місцевим і національним електротехнічним електричним нормам і правилам. Не намагайтеся розбиратирозібрати, ремонтувати або відремонтувати чи модифікувати пристрій.
 • Цей продукт призначений для установки на відкритому повітрі на стовпі. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з монтажу перед початком установки. Недотримання правил використання апаратного забезпечення і конфігурації або проходження правильним процедурам може призвести до небезпечної ситуації для людей і пошкодження системи.
 • Ми не можемо гарантувати, що в результаті неправильного використання пристрою не станеться нещасних випадків або пошкоджень. Будь ласка, використовуйте цей продукт з обережністю і дійте на свій страх і ризик!
 • Розетка має бути встановлена ​​поблизу обладнання та бути легко доступною.  
 • У разі збою пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднати адаптер живлення від електричної розетки.
 • Це продукт класу А. У домашніх умовах цей продукт може призвести до появи радіоперешкод, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити належних заходів.
 • Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, відокремте пристрій від побутових відходів та утилізуйте його безпечним способом, наприклад, у відведених місцях. Ознайомтесь із процедурами належного транспортування обладнання до визначених пунктів збору у вашому районі.

...

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение ATLGM&EG18-EA е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení ATLGM&EG18-EA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen ATLGM&EG18-EA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp ATLGM&EG18-EA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ATLGM&EG18-EA πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type ATLGM&EG18-EA is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico ATLGM&EG18-EA es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp ATLGM&EG18-EA vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ATLGM&EG18-EA on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type ATLGM&EG18-EA est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ATLGM&EG18-EA u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a ATLGM&EG18-EA típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ATLGM&EG18-EA è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að ATLGM&EG18-EA er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas ATLGM&EG18-EA atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta ATLGM&EG18-EA atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju ATLGM&EG18-EA huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur ATLGM&EG18-EA conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret ATLGM&EG18-EA er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ATLGM&EG18-EA jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio ATLGM&EG18-EA está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio ATLGM&EG18-EA este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ATLGM&EG18-EA je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme ATLGM&EG18-EA skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning ATLGM&EG18-EA överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

WCDMA/LTE
Operating Frequency / Maximum output power

Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

Frequenza operativa / massima potenza di uscita

Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

Рабочая частота / максимальная выходная мощность

WCDMA Band I

2100 MHz / 24dBm ± 2.7 dB25dBm

WCDMA Band III

1800 MHz / 24dBm ± 2.7 dB

WCDMA Band V

850 MHz / 24dBm ± 2.7 dB25dBm

WCDMA Band VIII

900 MHz / 24dBm ± 2.7 dB24.5dBm

LTE Band 1

2100 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm

LTE Band 31700 MHz / 23dBm ± 2.7 dBLTE Band 5850 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 72600 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 8900 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 20800 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 28700 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 382600 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm
LTE Band 402300 MHz / 23dBm ± 2.7 dB 24.5dBm


Note
This MikroTik device meets Maximum TX power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistungsgrenzwerte gemäß ETSI-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung. Nähere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance TX maximale via les réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik soddisfa i limiti di potenza massima TX tramite le normative ETSI. Per informazioni più dettagliate consultare la Dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los límites máximos de potencia TX a través de las normas ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует ограничениям максимальной мощности передачи согласно правилам ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.

...