Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Depending on the antenna used, you must set its gain and set the installation setting to 'Outdoor'. This is to ensure that EIRP meets the limit set by the local authorities. This is done in the Quickset, CPE menu.

First steps:

 • Connect the device to the included PoE injector with an Ethernet cable to the "data+power" end;
 • Connect the data end of the PoE injector into to the computer;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Download WinBox configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Default IP: 0.0.0.0, user name: admin and there is no password, or use the Neighbors tab and connect through MAC address (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • Once connected configure the device, so it has an active Internet connection https://mt.lv/configuration;
 • Upgrade the RouterOS software to the latest version https://mt.lv/upgrade;
 • In the "QuickSet, CPE" menu set up the following: Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Set the antenna gain, depending on the antenna used;
 • Set up your router password in the bottom field.

...

В зависимост от използваната антена, трябва да настроите нейното усилване и да зададете настройката за инсталиране на 'Outdoor'. Това е, за да се гарантира, че EIRP отговаря на ограничението, определено от местните власти. Това се прави в менюто Quickset, CPE.

Първи стъпки:

 • Свържете устройството към включения PoE инжектор с Ethernet кабел към края "data+power";
 • Свържете края за данни на PoE инжектора в към компютъра;
 • Свържете захранващия адаптер към PoE инжектора;
 • Изтеглете инструмент за конфигуриране на WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP по подразбиране: 0.0.0.0, потребителско име: admin и няма парола или използвайте раздела Neighbors и се свържете чрез MAC адрес (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • Веднъж свързан конфигурира устройството, така че то има активна интернет връзка https://mt.lv/configuration-bg;
 • Надстройте софтуера на RouterOS до най-новата версия https://mt.lv/upgrade-bg;
 • В менюто "QuickSet, CPE" настройте следното: Изберете вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Задайте усилването на антената в зависимост от използваната антена;
 • Задайте паролата си на рутера в долното поле.

...

V závislosti na použité anténě musíte nastavit její zisk a nastavit instalační nastavení na „Outdoor“. To má zajistit, že EIRP splňuje limit stanovený místními úřady. To se provádí v nabídce Quickset, CPE.

První kroky:

 • Připojte zařízení k dodávanému přiloženému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu do konce "data+power";
 • Připojte injektor datový konec PoE injektoru k počítači;
 • Připojte napájecí adaptér k PoE injektoru PoE;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Výchozí IP: 0.0.0.0, uživatelské jméno: admin a neexistuje žádné heslo, nebo použijte kartu Neighbors a připojte se pomocí MAC adresy (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Po připojení nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo aktivní připojení k internetu https://mt.lv/configuration-cs;
 • Upgradujte software RouterOS na nejnovější verzi https://mt.lv/upgrade-cs;
 • V nabídce "QuickSet, CPE" nastavte následující nastavení: Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Nastavte zisk antény v závislosti na použité anténě;
 • Ve spodním poli nastavte heslo routeru.

...

Afhængigt af den anvendte antenne skal du indstille dens forstærkning og indstille installationsindstillingen til 'Outdoor'. Dette er for at sikre, at EIRP overholder grænsen fastsat af de lokale myndigheder. Dette gøres i Quickset, CPE-menuen.

Første trin:

 • Tilslut enheden til den inkluderede medfølgende PoE-injektor med et Ethernet-kabel til "data+power"-enden;
 • Tilslut PoEdataenden af ​​PoE-injektoren til computeren;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Download WinBox-konfigurationsværktøj https://mt.lv/winbox;
 • Standard IP: 0.0.0.0, brugernavn: admin, og der er ingen adgangskode, eller brug fanen Neighbors og opret forbindelse via MAC-adresse (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Når først enheden er tilsluttet, konfigureres enheden, så den har en aktiv internetforbindelse https://mt.lv/configuration-da;
 • Opgrader RouterOS-softwaren til den nyeste version https://mt.lv/upgrade-da;
 • Opret følgende i menuen "QuickSet, CPE": Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil antenneforstærkning, afhængigt af den anvendte antenne;
 • Konfigurer din routeradgangskode i det nederste felt.

...

Je nach verwendeter Antenne müssen Sie deren Verstärkung einstellen und die Installationseinstellung auf „Outdoor“ stellen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die EIRP den von den lokalen Behörden festgelegten Grenzwert einhält. Dies geschieht im Quickset, CPE-Menü.

Erste Schritte:

 • Schließen Verbinden Sie das Gerät mit einem über ein Ethernet-Kabel an den mit dem "data+power" - Ende mit dem mitgelieferten PoE-Injektor an;Schließen
 • Verbinden Sie den das Datenende des PoE-Injektor an den Computer anInjektors mit dem Computer;
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an;
 • Laden Sie das WinBox-Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter;
 • Standard-IP: 0.0.0.0, Benutzername: admin und es gibt kein Kennwort, oder verwenden Sie die Registerkarte Neighbors und stellen Sie eine Verbindung über die MAC-Adresse her (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie das Gerät so, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Https://mt.lv/configuration-de
 • Aktualisieren Sie die RouterOS-Software auf die neueste Version https://mt.lv/upgrade-de
 • Richten Sie im Menü "QuickSet, CPE" Folgendes ein: Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden;
 • Stellen Sie den Antennengewinn abhängig von der verwendeten Antenne ein;
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld ein.

...

Ανάλογα με την κεραία που χρησιμοποιείται, πρέπει να ρυθμίσετε το κέρδος της και να ορίσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης σε «Outdoor». Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το EIRP πληροί το όριο που έχουν θέσει οι τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται στο μενού Quickset, CPE.

Πρώτα βήματα:

 • Συνδέστε τη συσκευή με το στον παρεχόμενο μπεκ εγχυτήρα PoE με ένα καλώδιο Ethernet ;στο άκρο "data+power".
 • Συνδέστε τον το άκρο δεδομένων του εγχυτήρα PoE στον υπολογιστή;.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εγχυτήρα PoE;.
 • Λήψη του εργαλείου διαμόρφωσης WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 0.0.0.0, όνομα χρήστη: admin και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης ή χρησιμοποιήστε την καρτέλα Neighbors και συνδεθείτε μέσω διεύθυνσης MAC (για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματου δικτύου στο αυτοκόλλητο);
 • Μόλις συνδεθεί, διαμορφώστε τη συσκευή, έτσι ώστε να έχει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο https://mt.lv/configuration-el;
 • Αναβαθμίστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση https://mt.lv/upgrade-el;
 • Στο μενού "QuickSet, CPE" ρυθμίστε τα εξής: Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας;
 • Ρυθμίστε το κέρδος της κεραίας, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κεραία;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή στο κάτω πεδίο.

...

Dependiendo de la antena utilizada, debe configurar su ganancia y establecer la configuración de instalación en 'Outdoor'. Esto es para garantizar que EIRP cumpla con el límite establecido por las autoridades locales. Esto se hace en el menú Quickset, CPE.

Primeros pasos:

 • Conecte el dispositivo al inyector PoE incluido con el un cable Ethernet al extremo "data+power";
 • Conecte el extremo de datos del inyector PoE a la computadora;
 • Conecte el adaptador de corriente al inyector PoE;
 • Descargue la herramienta de configuración de WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP predeterminada: 0.0.0.0, nombre de usuario: admin y no hay contraseña, o use la pestaña Neighbors y conéctese a través de la dirección MAC (para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta);
 • Una vez conectado, configure el dispositivo para que tenga una conexión a Internet activa https://mt.lv/configuration-es;
 • Actualice el software RouterOS a la última versión https://mt.lv/upgrade-es;
 • En el menú "QuickSet, CPE" configure lo siguiente: Elija su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Establezca la ganancia de la antena, dependiendo de la antena utilizada;
 • Configure la contraseña de su enrutador en el campo inferior.

...

Olenevalt kasutatavast antennist peate määrama selle võimenduse ja seadma paigaldussäteteks 'Outdoor'. Selle eesmärk on tagada, et EIRP järgiks kohalike võimude kehtestatud piirmäära. Seda tehakse menüüs Quickset, CPE.

Esimesed sammud:

 • Ühendage seade kaasasoleva PoE-injektoriga pihustiga Etherneti kaabli abil "data+power" otsaga;
 • Ühendage PoE-injektor pihusti andmeots arvutiga;
 • Ühendage toiteadapter PoE-injektorigapihustiga;
 • Laadige alla WinBoxi seadistusriist https://mt.lv/winbox;
 • Vaikimisi IP: 0.0.0.0, kasutajanimi: admin ja parool puudub ning kasutage vahekaarti Neighbors ja looge ühendus MAC-aadressi kaudu (mõnede mudelite puhul kontrollige kasutaja ja traadita ühenduse paroole kleebiselt);
 • Pärast ühenduse loomist seadistage seade, nii et sellel on aktiivne Interneti-ühendus https://mt.lv/configuration-et;
 • Uuendage tarkvara RouterOS uusimale versioonile https://mt.lv/upgrade-et;
 • Seadistage menüüs "QuickSet, CPE" järgmised toimingud: Riigi reguleerimise sätete rakendamiseks valige oma riik;
 • Seadke antenni võimendus sõltuvalt kasutatavast antennist;
 • Seadistage ruuteri parool alumisel väljal.

...

Käytetystä antennista riippuen sinun on asetettava sen vahvistus ja asetettava asennusasetukseksi "Outdoor". Tällä varmistetaan, että EIRP täyttää paikallisten viranomaisten asettaman rajan. Tämä tehdään Quickset, CPE -valikossa.

Ensiaskeleet:

 • Kytke Liitä laite mukana toimitettuun PoE-injektoriin Ethernet-kaapelilla "data+power" -  päähän;
 • Kytke Liitä PoE-injektori injektorin datapää tietokoneeseen;Kytke verkkolaite
 • Liitä virtalähde PoE-injektoriinsuuttimeen;
 • Lataa WinBox-määritystyökalu https://mt.lv/winbox;
 • Oletus-IP: 0.0.0.0, käyttäjänimi: admin ja salasanaa ei ole, tai käytä Neighbors välilehteä ja muodosta yhteys MAC-osoitteen kautta (joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta);
 • Kun yhteys on muodostettu, määritä laite, joten sillä on aktiivinen Internet-yhteys https://mt.lv/configuration-fi;
 • Päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon https://mt.lv/upgrade-fi;
 • Määritä "QuickSet, CPE" -valikossa seuraava: Valitse maa, jos haluat käyttää maa-asetusasetuksia;
 • Aseta antennin vahvistus käytetyn antennin mukaan;
 • Aseta reitittimen salasana alakenttään.

...

En fonction de l'antenne utilisée, vous devez régler son gain et régler le paramètre d'installation sur 'Outdoor'. Il s'agit de s'assurer que l'EIRP respecte la limite fixée par les autorités locales. Cela se fait dans le menu Quickset, CPE.

Premiers pas:

 • Connectez l'appareil à l'injecteur PoE fourni inclus avec un câble Ethernet à l' extrémité "data+power";
 • Connectez l'extrémité de données de l'injecteur PoE à l'ordinateur;
 • Connectez l'adaptateur d'alimentation secteur à l'injecteur PoE;
 • Téléchargez l'outil de configuration WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP par défaut: 0.0.0.0, nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe, ou utilisez l' onglet Neighbors et connectez-vous via l'adresse MAC (pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant);
 • Une fois connecté, configurez l'appareil pour qu'il dispose d'une connexion Internet active https://mt.lv/configuration-fr;
 • Mettez à niveau le logiciel RouterOS vers la dernière version https://mt.lv/upgrade-fr;
 • Dans le menu "QuickSet, CPE", configurez les éléments suivants: Choisissez votre pays pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Réglez le gain d'antenne, en fonction de l'antenne utilisée;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur dans le champ inférieur.

...

Ovisno o korištenoj anteni, morate postaviti njezino pojačanje i postaviti postavku instalacije na 'Outdoor'. Time se osigurava da EIRP zadovoljava ograničenje koje su postavile lokalne vlasti. To se radi u Quickset, CPE izborniku.

Prvi koraci:

 • Spojite uređaj na uključeni priloženi PoE injektor pomoću Ethernet kabela na kraju "data+power";
 • Spojite podatkovni kraj PoE injektor u injektora na računalo;
 • Priključite ispravljač Spojite strujni adapter na PoE injektor;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju WinBox-a https://mt.lv/winbox;
 • Zadani IP: 0.0.0.0, korisničko ime: admin i nema lozinke ili koristite karticu Neighbors i povežite se preko MAC adrese (za neke modele provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici);
 • Nakon spajanja konfigurirajte uređaj tako da ima aktivnu internetsku vezu https://mt.lv/configuration-hr;
 • Nadogradite softver RouterOS na najnoviju verziju https://mt.lv/upgrade-hr;
 • U izborniku "QuickSet, CPE" postavite sljedeće: Odaberite svoju zemlju da biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Podesite pojačanje antene, ovisno o korišćenoj anteni;
 • U donjem polju postavite lozinku za usmjerivač.

...

A használt antennától függően be kell állítania az erősítést, és a telepítési beállítást "Outdoor"-re kell állítani. Ezzel biztosítható, hogy az EIRP megfeleljen a helyi hatóságok által meghatározott határértéknek. Ez a Quickset, CPE menüben történik.

Első lépések:

 • Csatlakoztassa az eszközt a készüléket a mellékelt PoE injektorhoz befecskendezőhöz egy Ethernet-kábellel az "data+power" - es  végéhez;
 • Csatlakoztassa a PoE injektort injektor adatvégét a számítógéphez;
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a PoE injektorhozbefecskendezőhöz;
 • Töltse le a WinBox konfigurációs eszközt: https://mt.lv/winbox;
 • Alapértelmezett IP: 0.0.0.0, felhasználónév: admin és nincs jelszó, vagy használja a Neighbors fület, és csatlakozzon MAC-címen keresztül (egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán);
 • A csatlakoztatás után konfigurálja az eszközt, tehát aktív internetkapcsolattal rendelkezik: https://mt.lv/configuration-hu;
 • Frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra: https://mt.lv/upgrade-hu;
 • A "QuickSet, CPE" menüben állítsa be az alábbiakat: Válassza ki országát, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Állítsa be az antenna erősítését, az alkalmazott antennától függően;
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát az alsó mezőben.

...

A seconda dell'antenna utilizzata, è necessario impostarne il guadagno e impostare l'impostazione di installazione su 'Outdoor'. Questo per garantire che l'EIRP soddisfi il limite fissato dalle autorità locali. Questo viene fatto nel menu Quickset, CPE.

Primi passi:

 • Collegare il dispositivo all'iniettore PoE incluso con un cavo Ethernet all'estremità "data+power";
 • Collegare l'estremità dati dell'iniettore PoE al computer;
 • Collegare l'alimentatore all'iniettore PoE;
 • Scarica lo strumento di configurazione WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP predefinito: 0.0.0.0, nome utente: admin e non c'è password, oppure usa la scheda Neighbors e connettiti tramite l'indirizzo MAC (per alcuni modelli, controllare le password utente e wireless sull'adesivo);
 • Una volta connesso, configura il dispositivo, quindi ha una connessione Internet attiva https://mt.lv/configuration-it;
 • Aggiorna il software RouterOS all'ultima versione https://mt.lv/upgrade-it;
 • Nel menu "QuickSet, CPE" impostare quanto segue: Scegliere il proprio paese per applicare le impostazioni relative alle normative nazionali;
 • Impostare il guadagno dell'antenna, a seconda dell'antenna utilizzata;
 • Imposta la password del router nel campo inferiore.

...

Það fer eftir loftnetinu sem er notað, þú verður að stilla styrk þess og stilla uppsetningarstillinguna á 'Outdoor'. Þetta er til að tryggja að EIRP standist þau mörk sem sveitarfélögin setja. Þetta er gert í Quickset, CPE valmyndinni.

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tækið við meðfylgjandi PoE inndælingartæki með PoE með Ethernet snúru við enda "data+power";
 • Tengdu gagnaenda PoE inndælingartækið inndælingartækisins við tölvuna;
 • Tengdu rafmagns millistykkið straumbreytinn við PoE innsprautunainndælingartækið;
 • Sæktu WinBox stillitól https://mt.lv/winbox;
 • Sjálfgefið IP: 0.0.0.0, notandanafn: admin og það er ekkert lykilorð, eða notaðu flipann Neighbors og tengdu í gegnum MAC-tölu (fyrir sumar gerðir, athugaðu notenda- og þráðlaus lykilorð á límmiðanum);
 • Þegar tækið er tengt er það stillt þannig að það er með virka internettengingu https://mt.lv/configuration-is;
 • Uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna https://mt.lv/upgrade-is;
 • Setjið upp eftirfarandi í valmyndinni "QuickSet, CPE": Veldu landið þitt til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Stilltu loftnetstyrkinn, eftir því hvaða loftnet er notað;
 • Settu upp lykilorð routersins í neðsta reitnum.

...

Avhengig av antennen som brukes, må du stille inn forsterkningen og sette installasjonsinnstillingen til "Outdoor". Dette for å sikre at EIRP holder grensen fastsatt av lokale myndigheter. Dette gjøres i Quickset, CPE-menyen.

Første steg:

 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo PoE purkštuko Ethernet kabeliu iki "data+power" galo;
 • Prijunkite PoE purkštuko duomenų galą prie kompiuterio;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie PoE purkštuko
 • Koble enheten til den medfølgende PoE-injektoren med Ethernet-kabel;
 • Koble PoE-injektoren til datamaskinen;
 • Koble strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Standard IP: 0.0.0.0, brukernavn: admin, og det er ikke noe passord, eller bruk Neighbors fanen og koble til via MAC-adresse (for noen modeller, sjekk bruker- og trådløst passord på klistremerket);
 • Når du er tilkoblet, konfigurer enheten, så den har en aktiv Internett-tilkobling https://mt.lv/configuration-no;
 • Oppgrader RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen https://mt.lv/upgrade-no;
 • Sett opp følgende i "QuickSet, CPE" -menyen: Velg ditt land, for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Still antenneforsterkningen, avhengig av hvilken antenne du bruker;
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt.

...

Priklausomai nuo naudojamos antenos, turite nustatyti jos stiprinimą ir nustatyti diegimo nustatymą į „Outdoor“. Taip siekiama užtikrinti, kad EIRP atitiktų vietos valdžios institucijų nustatytą ribą. Tai atliekama meniu Quickset, CPE.

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo „PoE“ purkštuvo Ethernet laiduPoE purkštuko Ethernet kabeliu iki "data+power" galo;
 • Prijunkite „PoE“ purkštuvą PoE purkštuko duomenų galą prie kompiuterio;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie „PoE“ PoE purkštuko;
 • Atsisiųskite „WinBox“ konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox;
 • Numatytasis IP: 0.0.0.0, vartotojo vardas: admin ir nėra slaptažodžio, arba naudokite skirtuką Neighbors ir prisijunkite per MAC adresą (kai kuriuose modeliuose patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko);
 • Prijungę sukonfigūruokite įrenginį, taigi jis turi aktyvų interneto ryšį https://mt.lv/configuration-lt;
 • Atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją https://mt.lv/upgrade-lt;
 • "QuickSet, CPE" meniu nustatykite: Pasirinkite savo šalį, kad galėtumėte pritaikyti šalies reguliavimo parametrus;
 • Nustatykite antenos stiprinimą, atsižvelgiant į naudojamą anteną;
 • Apatiniame lauke nustatykite maršrutizatoriaus slaptažodį.

...

Atkarībā no izmantotās antenas ir jāiestata tās pastiprinājums un instalācijas iestatījums uz 'Outdoor'. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka EIRP atbilst vietējo iestāžu noteiktajam ierobežojumam. Tas tiek darīts izvēlnē Quickset, CPE.

Pirmie soļi:

 • Pievienojiet ierīci komplektā iekļautajam PoE inžektoram ar Ethernet kabeli līdz "data+power" galam;
 • Pievienojiet PoE inžektoru inžektora datu galu datoram;
 • Pievienojiet strāvas adapteri PoE inžektoram;
 • Lejupielādējiet WinBox konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox;
 • Noklusējuma IP: 0.0.0.0, lietotāja vārds: admin un parole nav uzstādīta, vai izmantojiet cilni Neighbors un izveidojiet savienojumu caur MAC adresi (dažiem modeļiem pārbaudiet uz uzlīmes lietotāja un bezvadu paroles);
 • Pēc savienojuma konfigurējiet ierīci, lai tai būtu aktīvs Interneta savienojums https://mt.lv/configuration-lv;
 • Atjauniniet programmatūru RouterOS uz jaunāko versiju https://mt.lv/upgrade-lv;
 • Izvēlnē "QuickSet, CPE" veiciet tālāk minētās darbības: Izvēlieties valsti, lai lietotu valsts normatīvos iestatījumus;
 • Iestatiet antenas pastiprinājumu atkarībā no izmantotās antenas;
 • Apakšējā laukā iestatiet maršrutētāja paroli.

...

Skont l-antenna użata, trid issettja l-gwadann tagħha u ssettja l-issettjar tal-installazzjoni għal 'Outdoor'. Dan biex jiġi żgurat li l-EIRP jilħaq il-limitu stabbilit mill-awtoritajiet lokali. Dan isir fil-Quickset, menu CPE.

L-ewwel passi:

 • Qabbad itl-tagħmir apparat mal-injettur PoE inkluż mal-b'kejbil Ethernet mat-tarf "data+power";
 • Qabbad lit-tarf tad-dejta tal-injettur PoE filmal-kompjuter;
 • Qabbad l-adapter tal-qawwa enerġija mal-injettur PoE;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP Default: 0.0.0.0, isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password, jew uża l- Neighbors tab u waħħal permezz tal-indirizz MAC (Għal xi mudelli, iċċekkja l-passwords tal-utent u mingħajr fili fuq l-istiker);
 • Ladarba jkun ikkonfigurat it-tagħmir, huwa għandu konnessjoni tal-internet attiva https://mt.lv/configuration-mt;
 • Aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni https://mt.lv/upgrade-mt;
 • Fil-menu "QuickSet, CPE" waqqaf dan li ġej: Agħżel il-pajjiż tiegħek, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Issettja l-gwadann ta 'l-antenna, skond l-antenna użata;
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek fil-qasam tal-qiegħ.

...

Afhankelijk van de gebruikte antenne, moet u de versterking instellen en de installatie-instelling op 'Outdoor' zetten. Dit om ervoor te zorgen dat EIRP voldoet aan de door de lokale autoriteiten gestelde grens. Dit doet u in het Quickset, CPE-menu.

Eerste stappen:

 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde PoE-injector met een Ethernet-kabel aan het "data+power" - uiteinde;
 • Sluit het gegevensuiteinde van de PoE-injector aan op de computer;
 • Sluit de voedingsadapter aan op de PoE-injector;
 • Configuratietool WinBox downloaden https://mt.lv/winbox;
 • Standaard IP: 0.0.0.0, gebruikersnaam: admin en er is geen wachtwoord, of gebruik het tabblad Neighbors en maak verbinding via het MAC-adres (controleer voor sommige modellen de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker);
 • Eenmaal verbonden, configureert u het apparaat, zodat het een actieve internetverbinding heeft https://mt.lv/configuration-nl;
 • Upgrade de RouterOS-software naar de nieuwste versie https://mt.lv/upgrade-nl;
 • Stel in het "QuickSet, CPE" -menu het volgende in: Kies uw land om de landregelgevingsinstellingen toe te passen;
 • Stel de antenneversterking in, afhankelijk van de gebruikte antenne;
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld in.

...

W zależności od używanej anteny należy ustawić jej wzmocnienie i ustawić ustawienie instalacji na 'Outdoor'. Ma to na celu zapewnienie, że EIRP spełnia limit ustalony przez władze lokalne. Odbywa się to w menu Quickset, CPE.

Pierwsze kroki:

 • Podłącz urządzenie do dołączonego wtryskiwacza PoE za pomocą kabla Ethernet do końca "data+power";
 • Podłącz wtryskiwacz końcówkę danych wtryskiwacza PoE do komputera;
 • Podłącz zasilacz do wtryskiwacza iniektora PoE;
 • Pobierz narzędzie do konfiguracji WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Domyślny adres IP: 0.0.0.0, nazwa użytkownika: admin i nie ma hasła, lub użyj karty Neighbors i połącz przez adres MAC (w przypadku niektórych modeli sprawdź hasła użytkownika i hasła sieci bezprzewodowej na naklejce);
 • Po podłączeniu skonfiguruj urządzenie, aby miało aktywne połączenie z Internetem https://mt.lv/configuration-pl;
 • Zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji https://mt.lv/upgrade-pl;
 • W menu "QuickSet, CPE" skonfiguruj: Wybierz swój kraj, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Ustaw wzmocnienie anteny, w zależności od użytej anteny;
 • Ustaw hasło routera w dolnym polu.

...

Dependendo da antena usada, você deve definir seu ganho e definir a configuração de instalação para 'Outdoor'. Isso é para garantir que o EIRP atenda ao limite estabelecido pelas autoridades locais. Isso é feito no menu Quickset, CPE.

Primeiros passos:

 • Conecte o dispositivo ao injetor PoE incluído com o um cabo Ethernet na extremidade "data+power";
 • Conecte o a extremidade de dados do injetor PoE ao computador;
 • Conecte o adaptador de energia ao injetor PoE;
 • Faça o download da ferramenta de configuração WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP padrão: 0.0.0.0, nome de usuário: admin e não há senha, ou use a guia Neighbors e conecte-se através do endereço MAC (para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e wireless no adesivo);
 • Uma vez conectado, configure o dispositivo, para que ele tenha uma conexão ativa com a Internet https://mt.lv/configuration-pt;
 • Atualize o software RouterOS para a versão mais recente https://mt.lv/upgrade-pt;
 • No menu "QuickSet, CPE", configure o seguinte: Escolha o seu país para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Defina o ganho da antena, dependendo da antena usada;
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior.

...

În funcție de antena utilizată, trebuie să setați câștigul acesteia și să setați setarea de instalare la „Outdoor”. Acest lucru este pentru a ne asigura că EIRP îndeplinește limita stabilită de autoritățile locale. Acest lucru se face în meniul Quickset, CPE.

Primii pasi:

 • Conectați dispozitivul la injectorul PoE inclus cu un cablu Ethernet la capătul "data+power";
 • Conectați injectorul capătul de date al injectorului PoE la computer;
 • Conectați adaptorul de alimentare la injectorul PoE;
 • Descărcați instrumentul de configurare WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP implicit: 0.0.0.0, nume utilizator: admin și nu există nicio parolă sau utilizați fila Neighbors și conectați-vă prin adresa MAC (pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant);
 • Odată conectat configurați dispozitivul, deci are o conexiune la Internet activă https://mt.lv/configuration-ro;
 • Actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune https://mt.lv/upgrade-ro;
 • În meniul "QuickSet, CPE" configurați următoarele: Alegeți-vă țara, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Setați câștigul antenei, în funcție de antena folosită;
 • Configurați parola routerului în câmpul de jos.

...

V závislosti od použitej antény musíte nastaviť jej zisk a nastaviť inštalačné nastavenie na „Outdoor“. To má zabezpečiť, aby EIRP spĺňal limit stanovený miestnymi orgánmi. Toto sa vykonáva v ponuke Quickset, CPE.

Prvé kroky:

 • Pripojte zariadenie k dodávanému priloženému PoE injektoru PoE pomocou kábla Ethernetethernetového kábla ku koncu "data+power";
 • Pripojte injektor dátový koniec PoE injektora k počítaču;
 • Pripojte napájací adaptér k PoE injektoru PoE;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Predvolená IP: 0.0.0.0, užívateľské meno: admin a nie je tam žiadne heslo, alebo použite záložku Neighbors a pripojte sa cez MAC adresu (pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslá na nálepke);
 • Po pripojení nakonfigurujte zariadenie tak, aby malo aktívne internetové pripojenie https://mt.lv/configuration-sk;
 • Inovujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu https://mt.lv/upgrade-sk;
 • V ponuke "QuickSet, CPE" nastavte nasledujúce možnosti: Vyberte svoju krajinu, ak chcete použiť nastavenia krajiny;
 • Nastavte zisk antény v závislosti od použitej antény;
 • V spodnom poli nastavte heslo smerovača.

...

Glede na uporabljeno anteno morate nastaviti njeno ojačenje in nastavitev namestitve na "Outdoor". S tem zagotovimo, da EIRP ustreza omejitvi, ki so jo določile lokalne oblasti. To se naredi v meniju Quickset, CPE.

Prvi koraki:

 • Povežite napravo s priloženim injektorjem PoE z ethernetnim kablom na koncu "data+power";
 • Priključite podatkovni konec injektorja PoE na računalnik;
 • Priključite napajalnik na injektor PoE
 • Napravo priključite na priložen PoE injektor s kablom Ethernet;
 • PoE priključite injektor v računalnik;
 • Napajalnik priključite na PoE injektor;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Privzeti IP: 0.0.0.0, uporabniško ime: admin in ni gesla ali uporabite zavihek Neighbors in se povežite prek naslova MAC (pri nekaterih modelih preverite uporabniško in brezžično geslo na nalepki);
 • Ko je povezava konfigurirana, tako da ima aktivno internetno povezavo https://mt.lv/configuration-sl;
 • Nadgradite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico https://mt.lv/upgrade-sl;
 • V meniju "QuickSet, CPE" nastavite naslednje: Izberite državo in uporabite nastavitve države;
 • Nastavite ojačanje antene, odvisno od uporabljene antene;
 • V spodnjem polju nastavite geslo usmerjevalnika.

...

Beroende på vilken antenn som används måste du ställa in dess förstärkning och ställa in installationsinställningen till "Outdoor". Detta för att säkerställa att EIRP uppfyller den gräns som de lokala myndigheterna har satt. Detta görs i Quickset, CPE-menyn.

Första stegen:

 • Anslut enheten till den medföljande PoE-injektorn med en Ethernet-kabel till "data+power" - änden;
 • Anslut dataänden på PoE-injektorn till datorn;
 • Anslut nätadaptern strömadaptern till PoE-injektorn;
 • Ladda ner WinBox konfigurationsverktyg https://mt.lv/winbox;
 • Standard IP: 0.0.0.0, användarnamn: admin och det finns inget lösenord, eller använd fliken Neighbors och anslut via MAC-adress (för vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på dekalen);
 • När du är ansluten konfigurerar du enheten så att den har en aktiv internetanslutning https://mt.lv/configuration-sv;
 • Uppgradera RouterOS-programvaran till den senaste versionen https://mt.lv/upgrade-sv;
 • I "QuickSet, CPE" -menyn ställer du in följande: Välj ditt land, för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Ställ in antennförstärkningen, beroende på vilken antenn som används;
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet.

...

根據使用的天線,您必須設置其增益並將安裝設置設置為“Outdoor”。這是為了確保 EIRP 滿足地方當局設定的限制。這是在 Quickset、CPE 菜單中完成的。

第一步:

 • 使用连接到"data+power"端的以太网电缆将设备连接到随附的 PoE 注入器 ;
 • 将PoE供电器的数据端连接到电脑;
 • 将电源适配器连接到 PoE 供电器;
 • 用以太网电缆将设备连接到随附的PoE注入器;
 • 将PoE注入器连接至计算机;
 • 将电源适配器连接到PoE注入器;
 • 下载WinBox配置工具https://mt.lv/winbox;
 • 默认IP:0.0.0.0,用户名:admin,没有密码,或者使用“ Neighbors” 选项卡并通过MAC地址连接 (對於某些型號,請檢查標籤上的用戶密碼和無線密碼);
 • 连接后,配置设备,使其具有活动的Internet连接https://mt.lv/configuration-zh
 • 将RouterOS软件升级到最新版本https://mt.lv/upgrade-zh
 • 在"QuickSet, CPE"菜单中设置以下内容:选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置。
 • 根据使用的天线设置天线增益。
 • 在底部字段中设置路由器密码。

...

В зависимости от используемой антенны необходимо настроить ее коэффициент усиления и установить настройку установки на «Outdoor». Это делается для того, чтобы EIRP соответствовал пределу, установленному местными властями. Делается это в меню Quickset, CPE.

Первые шаги:

 • Подключите устройство к входящему в комплект инжектору PoE с  PoE-инжектору при помощью кабеля Ethernet к "data+power";
 • Подключите инжектор конец данных инжектора PoE к компьютеру;
 • Подключите адаптер питания к PoE инжектору PoE;
 • Загрузите средство настройки WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP-адрес по умолчанию: 0.0.0.0, имя пользователя: admin и пароль отсутствует, или используйте вкладку Neighbors и подключитесь через MAC-адрес (для некоторых моделей проверьте пароль пользователя и беспроводной сети на наклейке);
 • После подключения настройте устройство, чтобы у него было активное подключение к Интернету https://mt.lv/configuration-ru;
 • Обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии https://mt.lv/upgrade-ru;
 • В меню "QuickSet, CPE" настройте следующее: Выберите свою страну, чтобы применить настройки регулирования нормативов;
 • Установите усиление антенны в зависимости от используемой антенны;
 • Установите пароль маршрутизатора в нижнем поле.

...

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS 7.10 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Усі Всі радіопристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник серії mANTBox 5 охоплює моделі: RB921GS-5HPacD-15S (mANTBox 15s), RB921GS-5HPacD-19S (mANTBox 19s).

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).Image RemovedImage Added

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

...

Залежно від використовуваної антени, ви повинні встановити її посилення та встановити для параметра встановлення значення «Outdoor». Це необхідно для того, щоб EIRP відповідав ліміту, встановленим місцевою владою. Це робиться в меню Quickset, CPE.

Перші кроки:

 • Підключіть Під’єднайте пристрій до включеного інжектора PoE PoE-інжектора, що входить до комплекту, за допомогою кабелю Ethernet до кінця передачі даних+живлення "data+power";
 • Підключіть інжектор кінець даних PoE-інжектора до комп'ютеракомп’ютера;
 • Підключіть адаптер живлення до PoE-інжектора PoE;
 • Завантажте інструмент налаштування WinBox https://mt.lv/winbox;
 • IP за замовчуванням: 0.0.0.0, ім'я користувача: admin і немає пароля, або скористайтеся вкладкою " Neighbors" та підключіться через MAC-адресу (для деяких моделей перевірте пароль користувача та пароль бездротової мережі на наклейці);
 • Після підключення налаштуйте пристрій, щоб він мав активне підключення до Інтернету https://mt.lv/configuration-ua;
 • Оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії https://mt.lv/upgrade-ua;
 • У меню "QuickSet, CPE" встановіть наступне: Виберіть свою країну, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Встановіть коефіцієнт посилення антени в залежності від використовуваної антени;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі.

...

 • Перед початком роботи на будь-якому обладнанні MikroTik ознайомтеся з небезпеками, пов'язаними з електричними ланцюгами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Установник повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами і концепціями.
 • Використовуйте тільки блок живлення і аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього продукту.
 • Це обладнання повинно бути встановлено навченим і кваліфікованим персоналом згідно з цими інструкціями по установці. Установник має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування несе відповідальність за те, щоб установка встановлення обладнання відповідала відповідало місцевим і національним електротехнічним електричним нормам і правилам. Не намагайтеся розбиратирозібрати, ремонтувати або відремонтувати чи модифікувати пристрій.
 • Цей продукт призначений для установки на відкритому повітрі на стовпі. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з монтажу перед початком установки. Недотримання правил використання апаратного забезпечення і конфігурації або проходження правильним процедурам може призвести до небезпечної ситуації для людей і пошкодження системи.
 • Ми не можемо гарантувати, що в результаті неправильного використання пристрою не станеться нещасних випадків або пошкоджень. Будь ласка, використовуйте цей продукт з обережністю і дійте на свій страх і ризик!
 • Це продукт класу А. У домашніх умовах цей продукт може призвести до появи радіоперешкод, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити належних заходів.
 • У разі збою пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднати адаптер живлення від електричної розетки.
 • Розетка має бути встановлена ​​поблизу обладнання та бути легко доступною.
 • Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, відокремте пристрій від побутових відходів і утилізуйте його безпечним способом, наприклад, у спеціально відведених місцях. Ознайомтеся з процедурами належного транспортування обладнання до призначених пунктів збору у вашому регіоні.

...

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques / (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты Параметры входной мощности продукта

 

(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока


(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP 

(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, V

Current, A

DC Jack (8-30 V DC)

PoE In Ethernet Port (12 - 28 V DC)

24

0.8

IP54

-33°..+50°C

...