Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, and which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be mounted outdoors on a pole. Please read the mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware and configuration or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation for people and damage to the system.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • This is a Class A product. In a domestic environment, this product might cause radio interference in which case the user might be required to take adequate measures.
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.
 • The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 • To avoid contamination of the environment, separate the device from household waste and dispose of it in a safe manner, for example, in designated areas. Become familiar with procedures for properly transporting the equipment to designated collection points in your area. 

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 35 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

...

 • Преди да работите с всяко оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоари, одобрени от производителя, и които могат да бъдат намерено аз n оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за монтиране на открито върху стълб. Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди да започнете инсталирането. Ако не използвате подходящия хардуер и конфигурация или не спазвате правилните процедури, това може да доведе до опасна ситуация за хората и да повреди системата на системата.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай от потребителя може да се изисква да предприеме адекватни мерки.
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е чрез изключване на захранващия адаптер от контакта.
 • Контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
 • За да избегнете замърсяване на околната среда, отделете устройството от битовите отпадъци и го изхвърлете по безопасен начин, например на определени места. Запознайте се с процедурите за правилно транспортиране на оборудването до определени пунктове за събиране във вашия район.

Излагане на радиочестотно излъчване: Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация Европейския съюз, определени за неконтролирана среда. Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 35 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

...

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájení a příslušenství schválené výrobcem, které může být nalezeno v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k montáži venku na sloup. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte montážní pokyny. Pokud nepoužijete odpovídající hardware a konfiguraci nebo nebudete dodržovat správné postupy, může to mít za následek nebezpečnou situaci pro lidi a poškození systému.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit rádiové rušení. V takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky.
 • Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
 • Abyste zabránili kontaminaci životního prostředí, oddělte zařízení od domovního odpadu a zlikvidujte jej bezpečným způsobem, například na místech k tomu určených. Seznamte se s postupy správné přepravy zařízení do určených sběrných míst ve vaší oblasti.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 35 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

...

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og tilbehør godkendt af producenten, og som kan være fundet i den originale emballage af dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive monteret udendørs på en stang. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden installationen påbegyndes. Undladelse af at bruge den korrekte hardware og konfiguration eller at følge de korrekte procedurer kan resultere i en farlig situation for mennesker og skade på syste m.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • Dette er et klasse A-produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren muligvis skal træffe passende foranstaltninger.
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.
 • Stikkontakten skal installeres i nærheden af ​​udstyret og skal være let tilgængelig.
 • For at undgå forurening af miljøet skal du adskille apparatet fra husholdningsaffald og bortskaffe det på en sikker måde, f.eks. i afmærkede områder. Bliv fortrolig med procedurer for korrekt transport af udstyret til udpegede indsamlingssteder i dit område.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 35 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

...

 • Machen Sie sich vor Arbeiten an MikroTik-Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltkreise vertraut und machen Sie sich mit den üblichen Vorgehensweisen zur Unfallverhütung vertraut. Der Installateur sollte mit den Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das Netzteil und vom Hersteller zugelassenes Zubehör, und das kann sein gefunden In der Originalverpackung dieses Produkts.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen Vorschriften für elektrische Geräte entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für die Montage im Freien an einer Stange vorgesehen. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie die richtige Hardware und Konfiguration nicht verwenden oder die richtigen Verfahren nicht befolgen, kann dies zu einer gefährlichen Situation für Personen und zur Beschädigung des Systems führen.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko!
 • Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
 • Im Falle eines Gerätefehlers trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 35 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

 • Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
 • Um eine Kontamination der Umwelt zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Hausmüll und entsorgen Sie es auf sichere Weise, beispielsweise an den dafür vorgesehenen Stellen. Machen Sie sich mit den Verfahren für den ordnungsgemäßen Transport der Ausrüstung zu ausgewiesenen Sammelstellen in Ihrer Nähe vertraut.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 35 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

HerstellerHersteller: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettland, LV1039.

...

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και ποια μπορεί να είναι βρέθηκαν στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο σε έναν πόλο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η αδυναμία χρήσης του υλικού και των ρυθμίσεων διόρθωσης ή η τήρηση των σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους και βλάβες στο σύστημα.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Πρόκειται για προϊόν κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τον χρήστη.
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
 • Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
 • Για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, διαχωρίστε τη συσκευή από τα οικιακά απορρίμματα και απορρίψτε την με ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα, σε καθορισμένους χώρους. Εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες για τη σωστή μεταφορά του εξοπλισμού σε καθορισμένα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 35 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

...

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Use solo la fuente de alimentación y accesorios aprobados por el fabricante, y que pueden ser encontró En el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para montarse en exteriores en un poste. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. Si no se utiliza el hardware y la configuración correctos o no se siguen los procedimientos correctos, se podrían producir situaciones peligrosas para las personas y daños en el sistema.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de alimentación de la toma de corriente.
 • La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
 • Para evitar la contaminación del medio ambiente, separe el dispositivo de los residuos domésticos y deséchelo de forma segura, por ejemplo, en áreas designadas. Familiarícese con los procedimientos para transportar adecuadamente el equipo a los puntos de recolección designados en su área.

Exposición a Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 35 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

...

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult toiteallikat ja tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmed, mis võivad olla leitud ma olen selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks välistingimustele. Enne paigaldamise alustamist lugege hoolikalt paigaldusjuhendit. Parandatud riistvara ja konfiguratsiooni kasutamata jätmine või õigete toimingute järgimata jätmine võib põhjustada inimestele ohtliku olukorra ja süsteemi kahjustada.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda asjakohaste meetmete võtmist.
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast lahti ühendamine.
 • Pistikupesa paigaldatakse seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
 • Keskkonna saastumise vältimiseks eraldage seade olmejäätmetest ja visake see ohutul viisil, näiteks selleks ettenähtud kohtadesse. Tutvuge seadmete õige transportimise protseduuridega teie piirkonnas määratud kogumispunktidesse.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 35 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

...

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain virtalähdettä ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet, jotka voivat olla löydetty Olen tämän tuotteen alkuperäispakkaus.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi ulkona sauvaan. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Oikeiden laitteistojen ja kokoonpanojen käyttämättä jättäminen tai oikeiden menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ihmisille ja vaurioittaa järjestelmää.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Tämä on luokan A tuote. Kotitalousympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjää saatetaan joutua toteuttamaan riittävät toimenpiteet.
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtalähde pistorasiasta.
 • Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla.
 • Ympäristön saastumisen välttämiseksi erota laite kotitalousjätteestä ja hävitä se turvallisella tavalla, esimerkiksi niille osoitetuille alueille. Tutustu menetelmiin, joilla laitteet kuljetetaan asianmukaisesti alueellasi oleviin keräyspisteisiin.

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 35 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

...

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l' alimentation et accessoires approuvés par le fabricant, et qui peuvent être a trouvé dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être monté à l'extérieur sur un poteau. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant de commencer l'installation. Le fait de ne pas utiliser le matériel et la configuration corrects ou de ne pas suivre les procédures correctes peut entraîner une situation dangereuse pour les personnes et endommager le système.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.
 • La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 • Pour éviter toute contamination de l'environnement, séparez l'appareil des déchets ménagers et jetez-le de manière sûre, par exemple dans des zones désignées. Familiarisez-vous avec les procédures permettant de transporter correctement l'équipement vers les points de collecte désignés dans votre région.

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 35 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

...

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobren od proizvođača, a može biti pronađeno Ja nisam originalno pakiranje ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen postavljanju vani na stup. Prije početka instalacije pažljivo pročitajte upute za ugradnju. Ako ne koristite ispravni hardver i konfiguraciju ili ne slijedite ispravne postupke, može doći do opasne situacije za ljude i oštećenja sustava.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • Ovo je proizvod klase A. U domaćem okruženju, ovaj proizvod može prouzročiti radio smetnje. U tom slučaju se od korisnika može tražiti da poduzme odgovarajuće mjere.
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanjem mrežnog adaptera iz utičnice.
 • Utičnica mora biti instalirana u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
 • Kako biste izbjegli onečišćenje okoliša, odvojite uređaj od kućnog otpada i odložite ga na siguran način, primjerice, na za to predviđenim mjestima. Upoznajte se s postupcima za pravilan transport opreme do određenih sabirnih mjesta u vašem području.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 35 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

...

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak az áramellátást használja és a gyártó által jóváhagyott kiegészítők, amelyek lehetnek megtalált A termék eredeti csomagolása.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket szabadon, egy oszlopra kell felszerelni. A telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót. A helyes hardver és konfiguráció használata vagy a helyes eljárások be nem tartása az emberek számára veszélyes helyzetet és a rendszer károsodását eredményezheti.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót fel kell kérni a megfelelő intézkedések megtételére.
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati adaptert kihúzza a konnektorból.
 • Az aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 • A környezet szennyeződésének elkerülése érdekében a készüléket különítse el a háztartási hulladéktól, és biztonságos módon, például a kijelölt helyen dobja ki. Ismerkedjen meg a berendezés megfelelő szállítási eljárásaival az Ön területén található kijelölt gyűjtőhelyekre.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 35 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

...

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l' alimentatore e accessori approvati dal produttore e quali possono essere trovato nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è progettato per essere montato all'esterno su un'asta. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione. Il mancato utilizzo dell'hardware e della configurazione corretti o il rispetto delle procedure corrette potrebbe comportare una situazione pericolosa per le persone e danni al sistema.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
 • La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
 • Per evitare la contaminazione dell'ambiente, separare il dispositivo dai rifiuti domestici e smaltirlo in modo sicuro, ad esempio nelle aree designate. Acquisire familiarità con le procedure per trasportare correttamente l'attrezzatura nei punti di raccolta designati nella propria zona.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 35 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

...

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihlutir sem framleiðandi hefur samþykkt og hver getur verið Fundið i n upprunalegu umbúðir þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að vera úti á stöng. Vinsamlegast lestu festingarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú byrjar að setja upp. Bilun í að nota leiðréttan vélbúnað og stillingar eða fylgja réttum aðferðum gæti leitt til hættulegra aðstæðna fyrir fólki og skemmdum á kerfinu.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Þetta er A-vara. Í innlendu umhverfi gæti þessi vara valdið truflunum á útvarpi og þá gæti verið krafist þess að notandinn geri viðeigandi ráðstafanir.
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.
 • Innstungan skal vera nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.
 • Til að forðast mengun umhverfisins skal skilja tækið frá heimilissorpi og farga því á öruggan hátt, td á afmörkuðum svæðum. Kynntu þér verklagsreglur um að flytja búnaðinn á viðeigandi söfnunarstaði á þínu svæði.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 35 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

...

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehør godkjent av produsenten, og som kan være funnet i n den originale emballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å være montert utendørs på en stolpe. Les monteringsanvisningene nøye før du begynner installasjonen. Unnlatelse av å bruke den rette maskinvaren og konfigurasjonen eller å følge de riktige prosedyrene kan føre til en farlig situasjon for mennesker og skade på syste m.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Dette er et produkt i klasse A. I hjemlige omgivelser kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, i hvilket tilfelle brukeren kan bli pålagt å treffe tilstrekkelige tiltak.
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.
 • Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
 • For å unngå forurensning av miljøet, separer enheten fra husholdningsavfallet og kast den på en sikker måte, for eksempel i anviste områder. Gjør deg kjent med prosedyrer for riktig transport av utstyret til utpekte innsamlingssteder i ditt område.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 35 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

...

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik maitinimo šaltinį ir gamintojo patvirtinti priedai, kurie gali būti rasta i originali šio gaminio pakuotė.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas skirtas montuoti lauke ant stulpo. Prieš pradėdami diegimą, atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas. Jei nenaudosite pataisytos aparatūros ir konfigūracijos arba nesiimsite teisingų procedūrų, galite sukelti pavojingą situaciją žmonėms ir sugadinti sistemą.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Tai yra A klasės produktas. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trikdžius; tokiu atveju gali reikėti vartotojo imtis tinkamų priemonių.
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo.
 • Kištukinis lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.
 • Kad išvengtumėte aplinkos užteršimo, atskirkite įrenginį nuo buitinių atliekų ir saugiai išmeskite, pavyzdžiui, tam skirtose vietose. Susipažinkite su procedūromis, kaip tinkamai transportuoti įrangą į paskirtus surinkimo punktus jūsų vietovėje.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 35 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

...

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprināto barošanas adapteri un piederumus, kas iekļauti šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai ārā uz staba. Pirms instalēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas. Nepareizas aparatūras un konfigurācijas nelietošana vai pareizu procedūru neievērošana var izraisīt bīstamu situāciju cilvēkiem un sabojāt sistēmu.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Šis ir A klases produkts. Sadzīves apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radio traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdas.
 • Kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
 • Lai izvairītos no vides piesārņošanas, atdaliet ierīci no sadzīves atkritumiem un izmetiet to drošā veidā, piemēram, tam paredzētās vietās. Iepazīstieties ar procedūrām, kā pareizi transportēt aprīkojumu uz norādītajiem savākšanas punktiem jūsu reģionā.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 35 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

...

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il - provvista tal- enerġija u aċċessorji approvati mill-manifattur, u li jistgħu jiġu sibt i n l-imballaġġ oriġinali ta 'dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jintrama fuq barra fuq arblu. Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet tal-immuntar b’attenzjoni qabel tibda l-installazzjoni. Jekk tonqos milli tuża l- hardware u l-konfigurazzjoni korretta jew issegwi l-proċeduri t-tajba tista 'tirriżulta f'sitwazzjoni perikoluża għan-nies u tagħmel ħsara lis-sistema.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Dan huwa prodott tal-Klassi A. F'ambjent domestiku, dan il-prodott jista 'jikkawża interferenza bir-radju f'liema każ l-utent jista' jkun meħtieġ li jieħu miżuri adegwati.
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ l-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.
 • Is-socket-outlet għandu jkun installat ħdejn it-tagħmir u għandu jkun faċilment aċċessibbli.
 • Biex tevita l-kontaminazzjoni tal-ambjent, issepara l-apparat mill-iskart domestiku u armih b'mod sikur, pereżempju, f'żoni magħżula. Kun familjari mal-proċeduri għat-trasport kif suppost tat-tagħmir lejn punti ta' ġbir magħżula fiż-żona tiegħek.

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 35 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

...

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met standaardprocedures voor het voorkomen van ongevallen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires goedgekeurd door de fabrikant, en die kunnen zijn gevonden i n de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur moet ervoor zorgen dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om buiten op een paal te worden gemonteerd. Lees de montage-instructies zorgvuldig voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware en configuratie of het volgen van de juiste procedures kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Dit is een Klasse A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker mogelijk passende maatregelen nemen.
 • Koppel het apparaat los van de stroom in het geval van een apparaatstoring. De snelste manier om dit te doen, is door de stroomadapter uit het stopcontact te halen.
 • Het stopcontact moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 • Om vervuiling van het milieu te voorkomen, moet u het apparaat scheiden van het huishoudelijk afval en het op een veilige manier weggooien, bijvoorbeeld op de daarvoor bestemde plaatsen. Zorg ervoor dat u bekend bent met de procedures voor het correct transporteren van de apparatuur naar de aangewezen inzamelpunten bij u in de buurt.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 35 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

...

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj tylko zasilacza i akcesoria zatwierdzone przez producenta, i które mogą być znaleziony w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Produkt przeznaczony jest do montażu na zewnątrz na słupie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu przed rozpoczęciem instalacji. Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu i konfiguracji lub nieprzestrzeganie prawidłowych procedur może spowodować zagrożenie dla ludzi i uszkodzenie systemu.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków.
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.
 • Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 • Aby uniknąć skażenia środowiska, urządzenie należy oddzielić od odpadów domowych i utylizować w bezpieczny sposób, np. w wyznaczonych miejscach. Zapoznaj się z procedurami prawidłowego transportu sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 35 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

...

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrado na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser montado ao ar livre em um poste. Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a instalação. A não utilização do hardware e configuração corretos ou do não cumprimento dos procedimentos corretos pode resultar em uma situação perigosa para as pessoas e danificar o sistema.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, pode ser necessário que o usuário tome as medidas adequadas.
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomada.
 • A tomada deverá ser instalada próxima ao equipamento e deverá ser de fácil acesso.
 • Para evitar a contaminação do meio ambiente, separe o aparelho do lixo doméstico e descarte-o de forma segura, por exemplo, em áreas designadas. Familiarize-se com os procedimentos para transportar adequadamente o equipamento para pontos de coleta designados em sua área.

Exposição à radiação de radiofrequênciaExposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 35 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

...

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesorii aprobate de producător și care pot fi găsite Am n ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie montat în aer liber pe un stâlp. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare înainte de a începe instalarea. Nefolosirea hardware-ului și configurației corecte sau respectarea procedurilor corecte poate duce la o situație periculoasă pentru oameni și deteriorarea sistemului m.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu intern, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul ar putea fi obligat să ia măsuri adecvate.
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta adaptorul de alimentare de la priza electrică.
 • Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
 • Pentru a evita contaminarea mediului, separați dispozitivul de deșeurile menajere și aruncați-l într-un mod sigur, de exemplu, în zonele desemnate. Familiarizați-vă cu procedurile pentru transportul corespunzător a echipamentului la punctele de colectare desemnate din zona dumneavoastră.

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 35 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

...

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájanie a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré môže byť nájdených v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento výrobok je určený na montáž vonku na stĺp. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte montážne pokyny. Ak nebudete používať správny hardvér a konfiguráciu alebo nebudete postupovať správne, môže to mať za následok nebezpečnú situáciu pre ľudí a poškodenie systému.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade môže byť od používateľa požadované, aby prijal primerané opatrenia.
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky.
 • Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
 • Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, oddeľte zariadenie od domáceho odpadu a zlikvidujte ho bezpečným spôsobom, napríklad na miestach na to určených. Oboznámte sa s postupmi správnej prepravy zariadenia na určené zberné miesta vo vašej oblasti.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 35 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

...

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec, in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen za namestitev na prostem na drog. Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba ustrezne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, v tem primeru se od uporabnika zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe.
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnicenapajalnik odklopite iz vtičnice.
 • Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
 • Da preprečite onesnaženje okolja, ločite napravo od gospodinjskih odpadkov in jo odvrzite na varen način, na primer na za to namenjenih mestih. Seznanite se s postopki za pravilen prevoz opreme do določenih zbirnih mest na vašem območju.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 35 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

...

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast strömförsörjningen och tillbehör som godkänts av tillverkaren, och som kan vara hittades i den ursprungliga förpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att monteras utomhus på en stolpe. Läs monteringsanvisningarna noggrant innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att använda rätt maskinvara och konfiguration eller att följa korrekta procedurer kan leda till en farlig situation för människor och skada på syste m.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Detta är en klass A-produkt. I en hemmamiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur nätadaptern från eluttaget.
 • Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgängligt.
 • För att undvika kontaminering av miljön, separera enheten från hushållsavfallet och kassera den på ett säkert sätt, till exempel i avsedda områden. Bekanta dig med procedurer för korrekt transport av utrustningen till utsedda uppsamlingsplatser i ditt område.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 35 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

...

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用 电源 和制造商认可的配件, 可以 发现 在此产品的原包装中。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在户外安装在杆子上。 在开始安装之前,请仔细阅读安装说明。 不使用正确的硬件和配置或未遵循正确的程序可能会导致人员受伤和系统损坏 。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 这是A类产品。 在家庭环境中,此产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,可能要求用户采取适当的措施。
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。
 • 插座应安装在设备附近且易于插拔的位置。
 • 为避免污染环境,请将设备与生活垃圾分开并以安全方式进行处置,例如在指定区域进行处置。熟悉将设备正确运输到您所在地区指定收集点的程序。

射频辐射暴露:此 MikroTik 设备符合针对不受控制的环境规定的欧盟辐射暴露限制。此 MikroTik 设备的安装和使用距离您的身体、专业用户或公众不得超过 35 厘米。

...

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен для установки в помещении. Держите этот продукт вдали от воды, огня, влаги или горячих средна открытом воздухе столба. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по монтажу перед началом установки. Несоблюдение правил использования аппаратного обеспечения и конфигурации или следования правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

...

 • Перед початком роботи на будь-якому обладнанні MikroTik ознайомтеся з небезпеками, пов'язаними з електричними ланцюгами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам. Установник повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами і концепціями.
 • Використовуйте тільки блок живлення і аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього продукту.
 • Це обладнання повинно бути встановлено навченим і кваліфікованим персоналом згідно з цими інструкціями по установці. Установник несе відповідальність за те, щоб установка обладнання відповідала місцевим і національним електротехнічним нормам і правилам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій.
 • Цей продукт призначений для установки на відкритому повітрі на стовпі. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з монтажу перед початком установки. Недотримання правил використання апаратного забезпечення і конфігурації або проходження правильним процедурам може призвести до небезпечної ситуації для людей і пошкодження системи.
 • Ми не можемо гарантувати, що в результаті неправильного використання пристрою не станеться нещасних випадків або пошкоджень. Будь ласка, використовуйте цей продукт з обережністю і дійте на свій страх і ризик!
 • Це продукт класу А. У домашніх умовах цей продукт може призвести до появи радіоперешкод, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити належних заходів.
 • У разі збою пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднати адаптер живлення від електричної розетки.
 • Розетка має бути встановлена ​​поблизу обладнання та бути легко доступною.
 • Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, відокремте пристрій від побутових відходів і утилізуйте його безпечним способом, наприклад, у спеціально відведених місцях. Ознайомтеся з процедурами належного транспортування обладнання до призначених пунктів збору у вашому регіоні.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 35 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

...