Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

If you need help with configuration, please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First steps:

 • Choose your powering solution, please see the Powering section for possibilities.
 • Connect your Internet cable to port 1, and local network devices to other ports.
 • Set your computer IP configuration to automatic (DHCP).
 • Wireless access point mode is enabled by default (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker)..
 • Connect your direct input power jack if not using POE, to start up the device.
 • The device will boot up and after a short beep Wireless network will be available for connecting.
 • Open network connections on your PC, mobile phone, or other device and search for MikroTik wireless network and connect to it.
 • Once connected to the wireless network, open https://192.168.88.1 in your web browser to start configuration, since there is no password by default, you will be logged in automatically.
 • We recommend clicking the "Check for updates" button and updating your RouterOS software to the latest version to ensure the best performance and stability.
 • Choose your country, to apply country regulation settings, and set up your password on the screen that loads.

...

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

Първи стъпки:

...

 • Свържете вашия интернет кабел към порт 1, а локалните мрежови устройства към други портове.
 • Задайте IP конфигурацията на вашия компютър на автоматична (DHCP).
 • Режимът на точка за безжичен достъп е активиран по подразбиране (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера).
 • Свържете жака за директно захранване, ако не използвате POE, за да стартирате устройството.
 • Устройството ще се стартира и след кратък звуков сигнал безжичната мрежа ще бъде достъпна за свързване.
 • Отворете мрежови връзки на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство и потърсете безжична мрежа MikroTik и се свържете с нея.
 • След като се свържете с безжичната мрежа, отворете https://192.168.88.1 във вашия уеб браузър, за да започнете конфигурацията, тъй като няма парола по подразбиране, ще влезете автоматично.
 • Препоръчваме да щракнете върху бутона „Проверка за актуализации“ и да актуализирате софтуера на RouterOS до най-новата версия, за да осигурите най-добра производителност и стабилност.
 • Изберете вашата държава, за да приложите настройките за регулиране на държавата и задайте паролата си на екрана, който се зарежда.

...

Pokud potřebujete pomoc s konfigurací, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Vyberte si své řešení napájení, možnosti naleznete v části Napájení.
 • Připojte svůj internetový kabel k portu 1 a zařízení místní sítě k dalším portům.
 • Nastavte konfiguraci IP počítače na automatickou (DHCP).
 • Režim bezdrátového přístupového bodu je ve výchozím nastavení povolen (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku).
 • Připojte svůj přímý vstupní napájecí konektor, pokud nepoužíváte POE, pro spuštění zařízení.
 • Zařízení se spustí a po krátkém pípnutí bude k dispozici bezdrátová síť pro připojení.
 • Otevřete síťová připojení na vašem PC, mobilním telefonu nebo jiném zařízení a vyhledejte bezdrátovou síť MikroTik a připojte se k ní.
 • Po připojení k bezdrátové síti otevřete https://192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči a zahajte konfiguraci, protože ve výchozím nastavení neexistuje žádné heslo, budete přihlášeni automaticky.
 • Doporučujeme kliknout na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ a aktualizovat software RouterOS na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší výkon a stabilitu.
 • Vyberte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země, a na obrazovce, která se načte, nastavte heslo.

...

Hvis du har brug for hjælp til konfiguration, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

...

 • Tilslut dit internetkabel til port 1 og lokale netværksenheder til andre porte.
 • Indstil din computers IP-konfiguration til automatisk (DHCP).
 • Trådløst adgangspunktstilstand er aktiveret som standard (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten).
 • Tilslut dit direkte indgangsstrømstik, hvis du ikke bruger POE, for at starte enheden.
 • Enheden starter op, og efter et kort bip vil det trådløse netværk være tilgængeligt for tilslutning.
 • Åbn netværksforbindelser på din pc, mobiltelefon eller anden enhed, og søg efter MikroTik trådløst netværk og opret forbindelse til det.
 • Når du er tilsluttet det trådløse netværk, skal du åbne https://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfigurationen, da der ikke er nogen adgangskode som standard, vil du automatisk blive logget ind.
 • Vi anbefaler, at du klikker på knappen "Søg efter opdateringer" og opdaterer din RouterOS-software til den nyeste version for at sikre den bedste ydeevne og stabilitet.
 • Vælg dit land, for at anvende landereguleringsindstillinger, og indstil din adgangskode på skærmen, der indlæses.

...

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration benötigen, wenden Sie sich an einen Berater unter https://mikrotik.com/consultants

Erste Schritte:

...

 • Verbinden Sie Ihr Internetkabel mit Port 1 und lokale Netzwerkgeräte mit anderen Ports.
 • Stellen Sie die IP-Konfiguration Ihres Computers auf automatisch (DHCP).
 • Der Wireless Access Point-Modus ist standardmäßig aktiviert (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und Wireless-Passwörter auf dem Aufkleber).
 • Schließen Sie Ihre direkte Eingangsstrombuchse an, wenn Sie POE nicht verwenden, um das Gerät zu starten.
 • Das Gerät fährt hoch und nach einem kurzen Piepton steht das drahtlose Netzwerk für die Verbindung zur Verfügung.
 • Öffnen Sie Netzwerkverbindungen auf Ihrem PC, Mobiltelefon oder einem anderen Gerät, suchen Sie nach dem drahtlosen MikroTik-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.
 • Sobald Sie mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, öffnen Sie https://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten, da es standardmäßig kein Passwort gibt, werden Sie automatisch angemeldet.
 • Wir empfehlen, auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“ zu klicken und Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version zu aktualisieren, um die beste Leistung und Stabilität zu gewährleisten.
 • Wählen Sie Ihr Land aus, um die landesrechtlichen Einstellungen anzuwenden, und richten Sie Ihr Passwort auf dem Bildschirm ein, der geladen wird.

...

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση, αναζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

...

 • Συνδέστε το καλώδιο Internet στη θύρα 1 και τις συσκευές τοπικού δικτύου σε άλλες θύρες.
 • Ρυθμίστε τη διαμόρφωση IP του υπολογιστή σας σε αυτόματη (DHCP).
 • Η λειτουργία σημείου ασύρματης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή (ή, για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκόλλητο).
 • Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας απευθείας εισόδου εάν δεν χρησιμοποιείτε POE, για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
 • Η συσκευή θα εκκινήσει και μετά από ένα σύντομο μπιπ Το ασύρματο δίκτυο θα είναι διαθέσιμο για σύνδεση.
 • Ανοίξτε τις συνδέσεις δικτύου στον υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη συσκευή και αναζητήστε ασύρματο δίκτυο MikroTik και συνδεθείτε σε αυτό.
 • Αφού συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο, ανοίξτε το https://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, καθώς δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης από προεπιλογή, θα συνδεθείτε αυτόματα.
 • Συνιστούμε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος για ενημερώσεις" και να ενημερώσετε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση για να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση και σταθερότητα.
 • Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη που φορτώνει.

...

Si necesita ayuda con la configuración, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Elija su solución de alimentación, consulte la sección de Alimentación para conocer las posibilidades.
 • Conecte su cable de Internet al puerto 1 y los dispositivos de red local a otros puertos.
 • Establezca la configuración IP de su computadora en automático (DHCP).
 • El modo de punto de acceso inalámbrico está habilitado de manera predeterminada (o, para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta).
 • Conecte su conector de alimentación de entrada directa si no usa POE, para iniciar el dispositivo.
 • El dispositivo se iniciará y después de un breve pitido, la red inalámbrica estará disponible para conectarse.
 • Abra conexiones de red en su PC, teléfono móvil u otro dispositivo y busque la red inalámbrica MikroTik y conéctese a ella.
 • Una vez conectado a la red inalámbrica, abra https://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración, ya que no hay contraseña por defecto, iniciará sesión automáticamente.
 • Recomendamos hacer clic en el botón "Buscar actualizaciones" y actualizar su software RouterOS a la última versión para garantizar el mejor rendimiento y estabilidad.
 • Elija su país, para aplicar la configuración de la regulación del país y configure su contraseña en la pantalla que se carga.

...

Kui vajate konfigureerimisel abi, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

...

 • Ühendage Interneti-kaabel pordiga 1 ja kohalikud võrguseadmed teiste portidega.
 • Määrake oma arvuti IP-konfiguratsioon automaatseks (DHCP).
 • Traadita pääsupunkti režiim on vaikimisi lubatud (või mõne mudeli puhul kontrollige kleebiselt kasutaja ja traadita ühenduse paroole).
 • Kui te ei kasuta POE-d, ühendage seadme käivitamiseks otsesisendi pistikupesa.
 • Seade käivitub ja pärast lühikest piiksu on ühenduse loomiseks saadaval traadita võrk.
 • Avage oma arvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes võrguühendused ja otsige MikroTik traadita võrku ja looge sellega ühendus.
 • Kui olete traadita võrguga ühenduse loonud, avage konfigureerimise alustamiseks oma veebibrauseris https://192.168.88.1, kuna vaikimisi parooli pole, logitakse teid automaatselt sisse.
 • Parima jõudluse ja stabiilsuse tagamiseks soovitame klõpsata nupul "Otsi värskendusi" ja värskendada oma RouterOS-i tarkvara uusimale versioonile.
 • Valige oma riik, et rakendada riigi reguleerimise sätteid, ja seadistage laaditaval ekraanil oma parool.

...

Jos tarvitset ohjeita konfiguroinnissa, kysy neuvoa https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

...

 • Liitä Internet-kaapeli porttiin 1 ja paikalliset verkkolaitteet muihin portteihin.
 • Aseta tietokoneesi IP-määritys automaattiseksi (DHCP).
 • Langaton tukiasematila on oletusarvoisesti käytössä (tai joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta).
 • Käynnistä laite kytkemällä suora tulovirtapistoke, jos et käytä POE:tä.
 • Laite käynnistyy ja lyhyen piippauksen jälkeen Langaton verkko on käytettävissä yhdistämistä varten.
 • Avaa verkkoyhteydet tietokoneellasi, matkapuhelimella tai muulla laitteella ja etsi langaton MikroTik-verkko ja muodosta yhteys siihen.
 • Kun olet muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, avaa verkkoselaimessa https://192.168.88.1 aloittaaksesi määrityksen, koska salasanaa ei ole oletuksena, kirjaudut sisään automaattisesti.
 • Suosittelemme, että napsautat "Tarkista päivitykset" -painiketta ja päivität RouterOS-ohjelmistosi uusimpaan versioon parhaan suorituskyvyn ja vakauden varmistamiseksi.
 • Valitse maasi, jotta maakohtaiset asetukset otetaan käyttöön, ja määritä salasanasi latautuvalle näytölle.

...

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Premiers pas:

...

 • Connectez votre câble Internet au port 1 et les périphériques du réseau local aux autres ports.
 • Réglez la configuration IP de votre ordinateur sur automatique (DHCP).
 • Le mode point d'accès sans fil est activé par défaut (ou, pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant).
 • Connectez votre prise d'alimentation d'entrée directe si vous n'utilisez pas POE, pour démarrer l'appareil.
 • L'appareil démarrera et après un court bip, le réseau sans fil sera disponible pour la connexion.
 • Ouvrez les connexions réseau sur votre PC, téléphone portable ou autre appareil et recherchez le réseau sans fil MikroTik et connectez-vous à celui-ci.
 • Une fois connecté au réseau sans fil, ouvrez https://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour lancer la configuration, puisqu'il n'y a pas de mot de passe par défaut, vous serez automatiquement connecté.
 • Nous vous recommandons de cliquer sur le bouton "Vérifier les mises à jour" et de mettre à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version pour garantir les meilleures performances et la meilleure stabilité.
 • Choisissez votre pays, pour appliquer les paramètres de réglementation du pays et configurez votre mot de passe sur l'écran qui se charge.

...

Ako vam je potrebna pomoć u vezi s konfiguracijom, potražite konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Odaberite svoje rješenje napajanja, molimo pogledajte odjeljak Napajanje za mogućnosti.
 • Spojite internetski kabel na priključak 1, a lokalne mrežne uređaje na ostale priključke.
 • Postavite IP konfiguraciju računala na automatsku (DHCP).
 • Način rada bežične pristupne točke omogućen je prema zadanim postavkama (ili, za neke modele, provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici).
 • Spojite utičnicu izravnog ulaza ako ne koristite POE, kako biste pokrenuli uređaj.
 • Uređaj će se pokrenuti i nakon kratkog zvučnog signala bežična mreža bit će dostupna za povezivanje.
 • Otvorite mrežne veze na računalu, mobilnom telefonu ili drugom uređaju i potražite MikroTik bežičnu mrežu i povežite se na nju.
 • Nakon što se povežete s bežičnom mrežom, otvorite https://192.168.88.1 u svom web-pregledniku kako biste započeli konfiguraciju, budući da nema zaporke prema zadanim postavkama, automatski ćete se prijaviti.
 • Preporučujemo da kliknete gumb "Provjeri ažuriranja" i ažurirate svoj RouterOS softver na najnoviju verziju kako biste osigurali najbolje performanse i stabilnost.
 • Odaberite svoju državu kako biste primijenili postavke državnih propisa i postavili lozinku na zaslonu koji se učitava.

...

Ha segítségre van szüksége a konfigurálás során, kérjen tanácsadót a https://mikrotik.com/consultants webhelyen

Első lépések:

...

 • Csatlakoztassa internetkábelét az 1-es porthoz, a helyi hálózati eszközöket pedig más portokhoz.
 • Állítsa a számítógép IP-konfigurációját automatikusra (DHCP).
 • A vezeték nélküli hozzáférési pont mód alapértelmezés szerint engedélyezve van (vagy egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán).
 • Ha nem POE-t használ, csatlakoztassa a közvetlen bemeneti tápcsatlakozót az eszköz elindításához.
 • Az eszköz elindul, és egy rövid sípszó után a vezeték nélküli hálózat elérhető lesz a csatlakozáshoz.
 • Nyissa meg a hálózati kapcsolatokat számítógépén, mobiltelefonján vagy más eszközén, keresse meg a MikroTik vezeték nélküli hálózatot, és csatlakozzon hozzá.
 • Miután csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, nyissa meg a https://192.168.88.1 címet a webböngészőjében a konfiguráció megkezdéséhez, mivel alapértelmezés szerint nincs jelszó, a rendszer automatikusan bejelentkezik.
 • Javasoljuk, hogy kattintson a "Frissítések keresése" gombra, és frissítse RouterOS szoftverét a legújabb verzióra a legjobb teljesítmény és stabilitás biztosítása érdekében.
 • Válassza ki az országot az országszabályozási beállítások alkalmazásához, és állítsa be jelszavát a betöltődő képernyőn.

...

Se hai bisogno di aiuto con la configurazione, cerca un consulente https://mikrotik.com/consultants

Primi passi:

 • Scegli la tua soluzione di alimentazione, consulta la sezione Alimentazione per le possibilità.
 • Collega il cavo Internet alla porta 1 e i dispositivi di rete locale alle altre porte.
 • Impostare la configurazione IP del computer su automatico (DHCP).
 • La modalità punto di accesso wireless è abilitata per impostazione predefinita (oppure, per alcuni modelli, controllare le password utente e wireless sull'adesivo)..
 • Collegare il jack di alimentazione in ingresso diretto se non si utilizza POE, per avviare il dispositivo.
 • Il dispositivo si avvierà e dopo un breve segnale acustico la rete wireless sarà disponibile per la connessione.
 • Apri le connessioni di rete sul tuo PC, telefono cellulare o altro dispositivo e cerca la rete wireless MikroTik e connettiti ad essa.
 • Una volta connesso alla rete wireless, apri https://192.168.88.1 nel tuo browser web per avviare la configurazione, poiché non esiste una password per impostazione predefinita, verrai loggato automaticamente.
 • Ti consigliamo di fare clic sul pulsante "Controlla aggiornamenti" e di aggiornare il software RouterOS all'ultima versione per garantire le migliori prestazioni e stabilità.
 • Scegli il tuo paese, per applicare le impostazioni della normativa nazionale e imposta la tua password nella schermata che si carica.

...

Ef þú þarft hjálp við stillingar, vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants

Fyrstu skrefin:

...

 • Tengdu netsnúruna þína við tengi 1 og staðarnetstæki við önnur tengi.
 • Stilltu IP stillingu tölvunnar á sjálfvirkt (DHCP).
 • Stilling þráðlauss aðgangsstaða er sjálfkrafa virkjuð (eða, fyrir sumar gerðir, athugaðu notanda og þráðlausa lykilorð á límmiðanum).
 • Tengdu beininntakstengi þinn ef þú notar ekki POE til að ræsa tækið.
 • Tækið mun ræsa sig og eftir stutt hljóðmerki verður þráðlaust net tiltækt til að tengjast.
 • Opnaðu nettengingar á tölvunni þinni, farsímanum eða öðru tæki og leitaðu að MikroTik þráðlausu neti og tengdu við það.
 • Þegar þú hefur tengt við þráðlausa netið skaltu opna https://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingar, þar sem það er sjálfgefið ekkert lykilorð, þú verður sjálfkrafa skráður inn.
 • Við mælum með því að smella á "Athuga að uppfærslum" hnappinn og uppfæra RouterOS hugbúnaðinn þinn í nýjustu útgáfuna til að tryggja bestu frammistöðu og stöðugleika.
 • Veldu landið þitt, til að nota landsreglur og settu upp lykilorðið þitt á skjánum sem hleðst inn.

...

Hvis du trenger hjelp med konfigurering, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første steg:

 • Velg din strømløsning, vennligst se Powering-delen for muligheter.
 • Koble Internett-kabelen til port 1, og lokale nettverksenheter til andre porter.
 • Sett datamaskinens IP-konfigurasjon til automatisk (DHCP).
 • Trådløst tilgangspunktmodus er aktivert som standard (eller, for noen modeller, sjekk bruker- og trådløst passord på klistremerket).
 • Koble til strømkontakten med direkte inngang hvis du ikke bruker POE, for å starte enheten.
 • Enheten vil starte opp og etter et kort pip vil det trådløse nettverket være tilgjengelig for tilkobling.
 • Åpne nettverkstilkoblinger på din PC, mobiltelefon eller annen enhet og søk etter MikroTik trådløst nettverk og koble til det.
 • Når du er koblet til det trådløse nettverket, åpne https://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen, siden det ikke er noe passord som standard, vil du logges på automatisk.
 • Vi anbefaler å klikke på "Se etter oppdateringer"-knappen og oppdatere RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen for å sikre best mulig ytelse og stabilitet.
 • Velg ditt land, for å bruke landreguleringsinnstillinger, og sett opp passordet ditt på skjermen som lastes inn.

...

Jei jums reikia pagalbos dėl konfigūravimo, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

...

 • Prijunkite interneto kabelį prie 1 prievado, o vietinio tinklo įrenginius – prie kitų prievadų.
 • Nustatykite kompiuterio IP konfigūraciją į automatinę (DHCP).
 • Belaidžio prieigos taško režimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus (arba, kai kuriuose modeliuose, patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko).
 • Jei nenaudojate POE, prijunkite tiesioginės įvesties maitinimo lizdą, kad paleistumėte įrenginį.
 • Įrenginys bus paleistas ir po trumpo pyptelėjimo bus galima prisijungti prie belaidžio tinklo.
 • Atidarykite tinklo ryšius savo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje ir ieškokite MikroTik belaidžio tinklo ir prisijunkite prie jo.
 • Prisijungę prie belaidžio tinklo, savo interneto naršyklėje atidarykite https://192.168.88.1, kad pradėtumėte konfigūraciją, kadangi pagal numatytuosius nustatymus slaptažodžio nėra, būsite automatiškai prisijungti.
 • Rekomenduojame spustelėti mygtuką „Patikrinti atnaujinimus“ ir atnaujinti „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją, kad būtų užtikrintas geriausias našumas ir stabilumas.
 • Pasirinkite savo šalį, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo nustatymus, ir nustatykite slaptažodį įkeliamame ekrane.

...