Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Models:

...

R11e-

...

LR8,

...

R11e-

...

LR9

EN - English - Quick Guide:

Note

The chosen MikroTik host device for this mini PCIe card needs to be upgraded to RouterOS v6v7.46 4 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output poweroutput power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik devices must be professionally be professionally installed.

This "LR mini PCIe card" series Quick Guide covers models: R11e-LR8, R11e-LR9.

This is a mini PCIe card. You can find the product model name on the label (ID). Image Modified

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

Technical specifications, brochures, and more info about products at at https://mikrotik.com/products

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

First Use:

 • This LR mini PCIe card is designed to be installed in the MikroTik host products. Compatible MikroTik host products can be found at https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • For the initial configuration and installation guide see the specific MikroTik host product's User Manual.

...

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • The product comes without enclosure and is meant to be installed into the MikroTik host device by trained and qualified personnel. For mounting instructions see the chosen MikroTik Host Product's Quick Guide. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • Please read the mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware and configuration or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation to for people and damage to the system.
 • Keep this mini PCIe card away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!

...

Note

Избраното устройство MikroTik за тази мини PCIe карта трябва да бъде надстроено до RouterOS v6v7.46 4 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби!

Крайните потребители са отговорни да спазват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички устройства на MikroTik трябва да бъдат инсталирани професионално.

...

 • Тази LR mini PCIe карта е проектирана да бъде инсталирана в хост продуктите на MikroTik. Съвместими продукти на хоста на MikroTik можете да намерите на  на https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • За първоначалното ръководство за конфигуриране и инсталиране вижте специфичното ръководство за потребителя на продукта на хоста MikroTik.

...

 • Преди да работите с което и да е оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Продуктът се предлага без заграждане и е предназначен да бъде инсталиран в хост-устройството на MikroTik от обучен и квалифициран персонал. За инструкции за монтаж вижте  вижте бързото ръководство на избрания продукт MikroTik. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди да започнете инсталирането. Ако не използвате правилния хардуер и конфигурация или не спазвате правилните процедури, това може да доведе до опасна ситуация за хората и да повреди системата.
 • Пазете тази  тази мини PCIe карта далеч от вода, пожар, влажност или гореща среда.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!

...

Note

Vybrané hostitelské zařízení MikroTik pro tuto kartu mini PCIe musí být upgradováno na RouterOS v6v7.46 4 nebo na nejnovější verzi, aby se zajistilo dodržování předpisů místních úřadů!

Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalována.

...

Toto je mini karta PCIe. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs . Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

První kroky:

 • Tato karta LR mini PCIe je navržena pro instalaci do hostitelských produktů MikroTik. Kompatibilní hostitelské produkty MikroTik lze nalézt na  na adrese https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Průvodce počáteční konfigurací a instalací naleznete v uživatelské příručce konkrétního hostitele produktu MikroTik.

...

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Produkt je dodáván bez krytu a je určen k instalaci do hostitelského zařízení MikroTik vyškoleným a kvalifikovaným personálem. Pokyny k montáži najdete  najdete ve Stručném průvodci vybraného hostitele produktu MikroTik. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Před zahájením instalace si pozorně přečtěte montážní pokyny. Pokud nepoužijete správný hardware a konfiguraci nebo nebudete dodržovat správné postupy, může to mít za následek nebezpečnou situaci pro lidi a poškození systému.
 • Udržujte tuto  tuto kartu mini PCIe mimo vodu, oheň, vlhkost nebo horké prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!

...

Note

Den valgte MikroTik-værtenhed til dette mini PCIe-kort skal opgraderes til RouterOS v6v7.46 4 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-enheder skal være professionelt installeret.

...

Dette er netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første trin:

 • Dette LR mini PCIe-kort er designet til at blive installeret i MikroTik-værtprodukter. Kompatible MikroTik-værtprodukter kan findes på  https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • For den oprindelige konfigurations- og installationsvejledning, se den specifikke MikroTik-værtsproduktions brugermanual.

...

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Produktet leveres uden kabinet og er beregnet til at blive installeret i MikroTik-værtsenheden af ​​uddannet og kvalificeret personale. For monteringsinstruktioner se  se den valgte MikroTik Host Product's Quick Guide. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden installationen begynder. Undladelse af at bruge den rigtige hardware og konfiguration eller at følge de korrekte procedurer kan resultere i en farlig situation for mennesker og beskadigelse af systemet.
 • Hold dette  dette mini PCIe-kort væk fra vand, ild, fugtighed eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!

...

Note

Das ausgewählte MikroTik-Hostgerät für diese Mini-PCIe-Karte muss auf RouterOS v6v7.46 4 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Geräte müssen professionell installiert werden.

...

Dette er et mini PCIe-kort. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products .

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de.

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants .

Erste Schritte:

 • Diese LR Mini-PCIe-Karte kann in die MikroTik-Hostprodukte eingebaut werden. Kompatible MikroTik-Hostprodukte finden Sie unter  unter https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Die Erstkonfiguration und Installationsanleitung finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen MikroTik-Hostprodukts.

...

 • Bevor Sie an MikroTik-Geräten arbeiten, sollten Sie sich der Gefahren bewusst sein, die mit elektrischen Schaltkreisen verbunden sind, und sich mit den Standardverfahren zur Verhinderung von Unfällen vertraut machen. Das Installationsprogramm sollte mit Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Das Produkt wird ohne Gehäuse geliefert und soll von geschultem und qualifiziertem Personal in das MikroTik-Hostgerät eingebaut werden. Anweisungen zur Montage finden Sie in  in der Kurzanleitung des ausgewählten MikroTik Host-Produkts. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie nicht die richtige Hardware und Konfiguration verwenden oder die richtigen Verfahren nicht befolgen, kann dies zu einer gefährlichen Situation für Personen und zu Schäden am System führen.
 • Halten Sie diese  diese Mini-PCIe-Karte von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäße Verwendung des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und arbeiten Sie auf eigenes Risiko!

...

Note

Η επιλεγμένη κεντρική συσκευή MikroTik για αυτήν την κάρτα mini PCIe πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v6v7.46 4 ή στην τελευταία έκδοση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν επαγγελματικά.

...

Αυτή είναι μια κάρτα mini PCIe. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Πρώτα βήματα:

 • Αυτή η κάρτα LR mini PCIe έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε προϊόντα φιλοξενίας MikroTik. Τα συμβατά προϊόντα κεντρικού υπολογιστή MikroTik βρίσκονται στη  στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Για τον αρχικό οδηγό διαμόρφωσης και εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος κεντρικού υπολογιστή MikroTik.

...

 • Προτού εργαστείτε σε οποιονδήποτε εξοπλισμό MikroTik, προσέξτε τους κινδύνους που συνδέονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Το προϊόν διατίθεται χωρίς περίβλημα και προορίζεται να εγκατασταθεί στη συσκευή υποδοχής MikroTik από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Για οδηγίες συναρμολόγησης, ανατρέξτε  ανατρέξτε στον επιλεγμένο Γρήγορο οδηγό του προϊόντος Host MikroTik. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού συμμορφώνεται με τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κωδικούς. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η μη χρήση του σωστού υλικού και της διαμόρφωσης ή η τήρηση των σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους και ζημιά στο σύστημα.
 • Κρατήστε αυτήν την  την κάρτα mini PCIe μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστό περιβάλλον.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργήστε με δική σας ευθύνη!

...

Note

¡El dispositivo host MikroTik elegido para esta mini tarjeta PCIe debe actualizarse a RouterOS v6v7.46 4 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos MikroTik deben instalarse profesionalmente.

...

Esta es una mini tarjeta PCIe. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeros pasos:

 • Esta tarjeta LR mini PCIe está diseñada para instalarse en los productos host MikroTik. Los productos de host MikroTik compatibles se pueden encontrar en  en https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Para la configuración inicial y la guía de instalación, consulte el Manual del usuario del producto host MikroTik específico.

...

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • El producto viene sin carcasa y está destinado a ser instalado en el dispositivo host MikroTik por personal capacitado y calificado. Para obtener instrucciones de montaje, consulte  consulte la Guía rápida del producto host MikroTik elegido. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. Si no se utiliza el hardware y la configuración correctos o no se siguen los procedimientos correctos, se podrían producir situaciones peligrosas para las personas y daños en el sistema.
 • Mantenga esta  esta mini tarjeta PCIe lejos del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!

...

Rango de frecuencia: Consulte la página del producto en: https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products

Número de Certificado de Homologación (IFT): Ver la etiqueta del producto.

...

ET - Eestlane. Kiirjuhend:
Pagebreak

Note

Selle mini PCIe-kaardi jaoks valitud MikroTiku hostiseade tuleb uuendada versioonile RouterOS v6v7.46 4 või uusimale versioonile, et tagada vastavus kohaliku omavalitsuse eeskirjadele!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTik seadmed peavad olema professionaalselt installitud.

...

See on mini-PCIe-kaart. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et . Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Esimesed sammud:

 • See LR mini PCIe-kaart on mõeldud paigaldamiseks MikroTiku hosttoodetesse. Ühilduvad MikroTiku hostitooted leiate aadressilt  aadressilt https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Esialgse konfiguratsiooni ja paigaldusjuhendi leiate konkreetse MikroTiku hostitoote kasutusjuhendist.

...

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Toode tarnitakse ilma korpuseta ja selle peab koolitatud ja kvalifitseeritud personal paigaldama MikroTiku hostiseadmesse. Paigaldusjuhiseid leiate  leiate valitud MikroTik Host Toote lühijuhendist. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • Enne paigaldamise alustamist lugege hoolikalt paigaldusjuhendit. Õige riistvara ja konfiguratsiooni kasutamata jätmine või õigete protseduuride mittejärgimine võib põhjustada inimestele ohtliku olukorra ja süsteemi kahjustada.
 • Hoidke seda  seda mini-PCIe-kaarti eemal veest, tulest, niiskusest ja kuumadest keskkondadest.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!

...

Note

Tätä mini PCIe -korttia varten valittu MikroTik-isäntälaite on päivitettävä RouterOS v6v7.46 4 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-laitteet on asennettava ammattimaisesti.

...

Tämä on mini PCIe -kortti. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Ensiaskeleet:

 • Tämä LR mini PCIe -kortti on suunniteltu asennettavaksi MikroTik-isäntätuotteisiin. Yhteensopivat MikroTik-isäntätuotteet löytyvät osoitteesta  osoitteesta https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Alkuasetukset ja asennusoppaat ovat MikroTik-isäntätuotteen käyttöoppaassa.

...

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Tuote toimitetaan ilman koteloa, ja koulutetun ja pätevän henkilökunnan on tarkoitus asentaa MikroTik-isäntälaitteeseen. Asennusohjeet  Asennusohjeet ovat valitun MikroTik-isäntätuotteen pikaoppaassa. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Oikeiden laitteistojen ja kokoonpanojen käyttämättä jättäminen tai oikeiden menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ihmisille ja vaurioittaa järjestelmää.
 • Pidä tämä  tämä mini PCIe -kortti poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!

...

FR - Français. Guide rapide:
Pagebreak

Note

Le périphérique hôte MikroTik choisi pour cette mini carte PCIe doit être mis à niveau vers RouterOS v6v7.46 4 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils MikroTik doivent être installés par des professionnels.

...

 • Cette carte mini PCIe LR est conçue pour être installée dans les produits hôtes MikroTik. Les produits hôtes MikroTik compatibles peuvent être trouvés sur  sur https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Pour le guide de configuration et d'installation initiale, consultez le manuel de l'utilisateur du produit hôte MikroTik spécifique.

...

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Le produit est livré sans boîtier et est destiné à être installé dans l'appareil hôte MikroTik par du personnel formé et qualifié. Pour les instructions de montage, consultez  consultez le Guide rapide du produit hôte MikroTik choisi. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant de commencer l'installation. Le fait de ne pas utiliser le matériel et la configuration appropriés ou de ne pas suivre les procédures correctes peut entraîner une situation dangereuse pour les personnes et endommager le système.
 • Gardez cette  cette carte mini PCIe à l' écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!

...

Note

Izabrani MikroTik uređaj domaćina za ovu mini PCIe karticu treba nadograditi na RouterOS v6v7.46 4 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik uređaji moraju biti profesionalno instalirani.

...

Ovo je mini PCIe kartica. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraci:

 • Ova LR mini PCIe kartica dizajnirana je za ugradnju u MikroTik proizvode domaćina. Kompatibilni MikroTik proizvodi domaćina mogu se naći na  na https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Za početnu upute za konfiguraciju i instalaciju pogledajte specifični korisnički priručnik proizvoda MikroTik.

...

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Proizvod se isporučuje bez kućišta i predviđeno je da ga ugradi u MikroTik domaćin uređaj obučeno i kvalificirano osoblje. Upute za ugradnju potražite  potražite u kratkom vodiču za odabrani MikroTik domaćin. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Prije početka instalacije pažljivo pročitajte upute za ugradnju. Ako ne koristite ispravni hardver i konfiguraciju ili ne poštujete ispravne postupke, može doći do opasne situacije za ljude i oštećenja sustava.
 • Držite ovu  ovu mini PCIe karticu daleko od vode, požara, vlage ili vrućeg okoliša.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!

...

Note

A kiválasztott MikroTik host eszközt ehhez a mini PCIe-kártyahez frissíteni kell a RouterOS v6v7.464-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Az összes MikroTik eszközt szakszerűen telepíteni kell.

...

Ez egy mini PCIe kártya. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants

Első lépések:

 • Ezt a LR mini PCIe kártyát a MikroTik gazdatermékekbe történő telepítésre tervezték. Kompatibilis MikroTik gazdatermékek megtalálhatók a https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products weboldalon
 • A kezdeti konfigurációs és telepítési útmutató a MikroTik gazdagép felhasználói kézikönyvében található.

...

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • A termék burkolat nélkül érkezik, és képzett és képesített személyzetnek a telepítésére szolgál a MikroTik gazdagépben. A beszerelési utasításokat lásd  lásd a kiválasztott MikroTik Host termék gyors útmutatójában. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • A telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót. A helytelen hardver és konfiguráció használata vagy a helyes eljárások be nem tartása az emberek számára veszélyes helyzetet és a rendszer károsodását okozhatja.
 • Tartsa ezt a mini PCIe-kártyát távol víztől, tűztől, páratartalomtól vagy forró környezettől.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!

...

Note

Il dispositivo host MikroTik scelto per questa mini scheda PCIe deve essere aggiornato a RouterOS v6v7.46 4 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali!

È responsabilità degli utenti finali attenersi alle normative locali, comprese le operazioni all'interno dei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi MikroTik devono essere installati in modo professionale.

...

Questa è una mini scheda PCIe. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants

Primi passi:

 • Questa mini scheda PCIe LR è progettata per essere installata nei prodotti host MikroTik. I prodotti host MikroTik compatibili sono disponibili all'indirizzo  indirizzo https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Per la guida iniziale alla configurazione e all'installazione, consultare il Manuale dell'utente del prodotto host MikroTik specifico.

...

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli associati ai circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Il prodotto viene fornito senza involucro e deve essere installato nel dispositivo host MikroTik da personale addestrato e qualificato. Per le istruzioni di montaggio, consultare  consultare la Guida rapida del prodotto host MikroTik scelto. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione. Se non si utilizza l'hardware e la configurazione corretti o si seguono le procedure corrette, si potrebbero verificare situazioni pericolose per le persone e danni al sistema.
 • Tenere questa  questa mini scheda PCIe lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!

...

Note

Uppfæra þarf MikroTik hýsitæki fyrir þetta litla PCIe kort í RouterOS v6v7.46 4 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kaðallkröfur og DFS (Dynamic Frequency Selection) kröfur. Öll MikroTik tæki verða að vera sett upp á fagmennsku.

...

Þetta er lítill PCIe kort. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants

Fyrstu skrefin:

 • Þetta LR mini PCIe kort er hannað til að vera sett upp í MikroTik hýsingarvörunum. Samhæfðar vörur frá MikroTik hýsingu má finna á  á https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Upplýsingar um upphafsstillingar og uppsetningarhandbók er að finna í handbók MikroTik gestgjafavöru.

...

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Varan kemur án girðingar og er ætlað að setja upp í MikroTik hýsitækið af þjálfuðu og hæfu starfsfólki. Fyrir það að fara Leiðbeiningar sjá  sjá sem valinn Quick Guide MikroTik Host vörunnar. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Vinsamlegast lestu festingarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú byrjar að setja upp. Bilun í að nota réttan vélbúnað og uppsetningu eða fylgja réttum verklagsreglum gæti valdið hættulegum aðstæðum fyrir fólk og skemmdum á kerfinu.
 • Haltu þessu  þessu litla PCIe korti frá vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!

...

Note

Den valgte MikroTik-vertsenheten for dette mini PCIe-kortet må oppgraderes til RouterOS v6v7.46 4 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser!

Det er sluttbrukerens ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-enheter må være profesjonelt installert.

...

Dette er et mini PCIe-kort. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Første steg:

 • Dette LR mini PCIe-kortet er designet for å bli installert i MikroTik-vertsproduktene. Kompatible MikroTik vertsprodukter finner du på  https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • For den første konfigurasjons- og installasjonsveiledningen se den spesifikke MikroTik vertsproduktets brukerhåndbok.

...

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Produktet kommer uten kabinett og er ment å installeres i MikroTik vertsenhet av trent og kvalifisert personell. For monteringsinstruksjoner se  se den valgte MikroTik Host Product's Quick Guide. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Les monteringsanvisningene nøye før du begynner installasjonen. Unnlatelse av å bruke riktig maskinvare og konfigurasjon eller å følge de riktige prosedyrene kan føre til en farlig situasjon for mennesker og skade på systemet.
 • Hold dette  dette mini PCIe-kortet vekk fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!

...

Note

Pasirinktą „MikroTik“ pagrindinio įrenginio, skirto šiai „mini PCIe“ kortelei, reikia atnaujinti į „RouterOS v6v7.46“ 4“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrintas vietinės valdžios normų laikymasis!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ įrenginiai turi būti profesionaliai įdiegti.

...

Tai yra mini PCIe kortelė. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt . Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Pirmieji žingsniai:

 • Ši „LR mini PCIe“ kortelė skirta įdiegti į „MikroTik“ pagrindinius produktus. Suderinamus „MikroTik“ pagrindinius produktus galite rasti  rasti https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Pradinės konfigūracijos ir diegimo vadovo ieškokite konkretaus „MikroTik“ pagrindinio produkto vartotojo vadove.

...

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Produktas tiekiamas be gaubto ir yra skirtas montuoti į „MikroTik“ pagrindinį įrenginį kvalifikuotų ir kvalifikuotų specialistų. Montavimo instrukcijas skaitykite  skaitykite pasirinktame „ MikroTik“ pagrindinio produkto trumpame vadove. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Prieš pradėdami diegimą, atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas. Jei nenaudosite tinkamos aparatinės įrangos ir konfigūracijos arba nesiimsite teisingų procedūrų, galite sukelti pavojingą situaciją žmonėms ir sugadinti sistemą.
 • Laikykite šią  šią mini PCIe kortelę atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštos aplinkos.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!

...

Note

MikroTik ierīces programmatūru, kurā uzstādīsiet šo mini PCIe karti, ir jāatjaunina uz RouterOS v6v7.46 4 vai jaunāko versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās likumdošanas normatīviem!

Galalietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts noteikumus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, izejas jaudu, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

...

Šī ir mini PCIe karte. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants

Pirmie soļi:

 • Šī LR mini PCIe karte ir paredzēta uzstādīšanai MikroTik resursdatoru produktos. Saderīgus MikroTik produktus var atrast vietnē  vietnē https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Sākotnējās konfigurācijas un instalēšanas instrukciju skatiet konkrētās MikroTik ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

...

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar nelaimes gadījumu novēršanas standarta praksi. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Produkts tiek piegādāts bez korpusa un ir paredzēts uzstādīt MikroTik ierīcē, apmācītai un kvalificētai personai. Montāžas instrukcijas skatiet  skatiet izvēlētajā MikroTik ierīces rokasgrāmatā. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Pirms instalēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas. Pareiza aparatūras un konfigurācijas nelietošana vai pareizu procedūru neievērošana var izraisīt bīstamu situāciju cilvēkiem un sabojāt sistēmu.
 • Glabājiet šo  šo mini PCIe karti prom no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!

...

Note

L-apparat magħżul MikroTik magħżul għal din il-mini card PCIe jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6v7.46 4 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż operazzjoni fi ħdan kanali tal-frekwenza legali, qawwa tal-ħruġ, rekwiżiti tal-kejbils u rekwiżiti tal-Għażla tal-Frekwenza Dinamika (DFS). L-apparati kollha MikroTik għandhom ikunu installati professjonalment.

...

Din hija mini card PCIe. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants

L-ewwel passi:

 • Din il-karta LR mini PCIe hija mfassla biex tkun installata fil-prodotti li jospitaw MikroTik. Prodotti ospitanti MikroTik kompatibbli jistgħu jinstabu fuq  fuq https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Għall-konfigurazzjoni inizjali u l-gwida tal-installazzjoni ara l-Manwal ta 'l-Utent tal-prodott li jospita MikroTik speċifiku.

...

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi, u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Il-prodott jiġi mingħajr spazju magħluq u huwa maħsub biex jiġi installat fl-apparat ospitanti MikroTik minn persunal imħarreġ u kwalifikat. Għall-istruzzjonijiet tal-immuntar ara  ara l -Gwida ta 'Prodott Ospitanti MikroTik magħżula. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet tal-immuntar bir-reqqa qabel tibda l-installazzjoni. Jekk tonqos milli tuża l-hardware u l-konfigurazzjoni korretti jew issegwi l-proċeduri t-tajba tista ’tirriżulta f’sitwazzjoni perikoluża għan-nies u ħsara fis-sistema.
 • Żomm din il-   karta mini PCIe 'l bogħod mill-ilma, nar, umdità, jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!

...

Note

Het gekozen MikroTik-hostapparaat voor deze mini PCIe-kaart moet worden geüpgraded naar RouterOS v6v7.46 4 of de nieuwste versie om ervoor te zorgen dat de lokale overheidsvoorschriften worden nageleefd!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften te volgen, waaronder de werking binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en vereisten voor dynamische frequentiekeuze (DFS). Alle MikroTik-apparaten moeten professioneel worden geïnstalleerd.

...

Dit is een mini PCIe-kaart. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants

Eerste stappen:

 • Deze LR mini PCIe-kaart is ontworpen om te worden geïnstalleerd in de MikroTik-hostproducten. Compatibele MikroTik-hostproducten zijn te vinden op  op https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Zie de gebruikershandleiding van het specifieke MikroTik-hostproduct voor de eerste configuratie- en installatiehandleiding.

...

 • Voordat u aan een MikroTik-apparaat gaat werken, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met de standaardpraktijken om ongevallen te voorkomen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Het product wordt zonder behuizing geleverd en is bedoeld om door getraind en gekwalificeerd personeel in het MikroTik-hostapparaat te worden geïnstalleerd. Zie de beknopte handleiding van het gekozen MikroTik Host-product voor montage-instructies  instructies. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware en configuratie of het volgen van de juiste procedures kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem.
 • Houd deze  deze mini PCIe-kaart uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!

...

Note

Wybrane urządzenie hosta MikroTik dla tej karty mini PCIe należy zaktualizować do wersji RouterOS v6v7.46 4 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowane.

...

To jest karta mini PCIe. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants

Pierwsze kroki:

 • Ta karta LR mini PCIe została zaprojektowana do instalacji w produktach hosta MikroTik. Zgodne produkty hosta MikroTik można znaleźć na  na stronie https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Aby zapoznać się z instrukcją wstępnej konfiguracji i instalacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi konkretnego produktu hosta MikroTik.

...

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Produkt jest dostarczany bez obudowy i przeznaczony do instalacji w urządzeniu nadrzędnym MikroTik przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Instrukcje montażu znajdują się w skróconej instrukcji  instrukcji wybranego produktu hosta MikroTik. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu przed rozpoczęciem instalacji. Niezastosowanie prawidłowego sprzętu i konfiguracji lub nieprzestrzeganie prawidłowych procedur może spowodować zagrożenie dla ludzi i uszkodzenie systemu.
 • Trzymaj tę  kartę mini PCIe z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorących środowisk.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!

...

Note

O dispositivo host MikroTik escolhido para esta mini placa PCIe precisa ser atualizado para o RouterOS v6v7.46 4 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos MikroTik devem ser instalados profissionalmente.

...

Esta é uma mini placa PCIe. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants

Primeiros passos:

 • Esta placa LR mini PCIe foi projetada para ser instalada nos produtos host MikroTik. Os produtos compatíveis com MikroTik podem ser encontrados em  em https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Para o guia inicial de configuração e instalação, consulte o Manual do Usuário do produto host MikroTik específico.

...

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • O produto é fornecido sem gabinete e deve ser instalado no dispositivo host MikroTik por pessoal treinado e qualificado. Para instruções de montagem, consulte  consulte o Guia Rápido do Produto Host MikroTik escolhido. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a instalação. A não utilização do hardware e configuração corretos ou dos procedimentos corretos pode resultar em uma situação perigosa para as pessoas e danificar o sistema.
 • Mantenha esta  esta mini placa PCIe longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por seu próprio risco!

...

Note

Dispozitivul gazdă MikroTik ales pentru acest mini card PCIe trebuie să fie actualizat la RouterOS v6v7.46 4 sau la cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele MikroTik trebuie instalate profesional.

...

Acesta este un mini card PCIe. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Primii pasi:

 • Acest card LR mini PCIe este conceput pentru a fi instalat în produsele gazdă MikroTik. Produsele compatibile MikroTik gazdă pot fi găsite la  la https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Pentru ghidul inițial de configurare și instalare, consultați manualul de utilizare al produsului gazdă specific MikroTik.

...

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Produsul vine fără carcasă și este destinat să fie instalat în dispozitivul gazdă MikroTik de către personal instruit și calificat. Pentru instrucțiuni de montare, consultați  consultați Ghidul rapid al produsului gazdă MikroTik ales. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Citiți cu atenție instrucțiunile de montare înainte de a începe instalarea. Nefolosirea hardware-ului și configurației corecte sau respectarea procedurilor corecte poate duce la o situație periculoasă pentru oameni și deteriorarea sistemului.
 • Țineți această  această mini card PCIe departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!

...

Note

Vybrané hostiteľské zariadenie MikroTik pre túto kartu mini PCIe musí byť aktualizované na RouterOS v6v7.46 4 alebo najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných používateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalované.

...

Toto je mini karta PCIe. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk . Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Prvé kroky:

 • Táto karta LR mini PCIe je navrhnutá na inštaláciu v hostiteľských produktoch MikroTik. Kompatibilné hostiteľské produkty MikroTik možno nájsť na  na https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products.
 • Sprievodcu úvodnou konfiguráciou a inštaláciou nájdete v používateľskej príručke konkrétneho hostiteľa produktu MikroTik.

...

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Produkt je dodávaný bez krytu a je určený na inštaláciu do hostiteľského zariadenia MikroTik vyškoleným a kvalifikovaným personálom. Pokyny na montáž nájdete  nájdete v Stručnej príručke pre vybratého hostiteľa produktu MikroTik. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte montážne pokyny. Ak nebudete používať správny hardvér a konfiguráciu alebo nebudete postupovať podľa správnych postupov, môže to mať za následok nebezpečnú situáciu pre ľudí a poškodenie systému.
 • Udržujte túto  túto kartu mini PCIe mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!

...

Note

Izbrano gostiteljsko napravo MikroTik za to kartico mini PCIe je treba nadgraditi na RouterOS v6v7.46 4 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so odgovorni za upoštevanje lokalnih predpisov, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse naprave MikroTik morajo biti profesionalno nameščene.

...

To je omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl . Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Prvi koraki:

 • Ta kartica LR mini PCIe je zasnovana tako, da jo je mogoče namestiti v gostiteljske izdelke MikroTik. Združljive gostiteljske izdelke MikroTik najdete na  na https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Za začetno navodila za konfiguracijo in namestitev glejte uporabniški priročnik za gostiteljski izdelek MikroTik.

...

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti električnega tokokroga in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Izdelek je priložen brez ohišja, namenjen pa je za namestitev v gostiteljsko napravo MikroTik z usposobljenim in kvalificiranim osebjem. Navodila za montažo so na voljo  voljo v kratkem priročniku izbranega izdelka MikroTik. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba pravilne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem.
 • Hranite  Hranite mini kartico PCIe stran od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!

...

Note

Den valda MikroTik-värdenheten för detta mini PCIe-kort måste uppgraderas till RouterOS v6v7.46 4 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-enheter måste vara professionellt installerade.

...

To je mini PCIe kartica. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants

Första stegen:

 • Detta LR mini PCIe-kort är designat för att installeras i MikroTik-värdprodukterna. Kompatibla MikroTik-värdprodukter finns på  https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • För den inledande konfigurations- och installationsguiden, se den specifika MikroTik-värdproduktens användarhandbok.

...

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Produkten levereras utan kapsling och är avsedd att installeras i MikroTik värdapparat av utbildad och kvalificerad personal. För monteringsinstruktioner se  se den valda MikroTik värdproduktens snabbguide. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Läs monteringsanvisningarna noggrant innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att använda rätt maskinvara och konfiguration eller att följa korrekta procedurer kan leda till en farlig situation för människor och skada på systemet.
 • Håll detta  detta mini PCIe-kort borta från vatten, eld, luftfuktighet eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!

...

Note

为了确保符合地方当局法规,为此Mini PCIe卡选择的MikroTik主机设备需要升级到RouterOS v6v7.46或最新版本!4或最新版本!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道内运行,输出功率,电缆要求和动态频率选择(DFS)要求。所有MikroTik设备都必须经过专业安装。

...

这是迷你PCIe卡。 您可以在标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants

第一步:

...

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 该产品不带外壳,应由训练有素的合格人员安装到MikroTik主机设备中。有关安装说明,请参见  该产品不带外壳,应由训练有素的合格人员安装到MikroTik主机设备中。有关安装说明,请参见 所选的 MikroTik主机产品快速指南。安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 在开始安装之前,请仔细阅读安装说明。未能使用正确的硬件和配置或未遵循正确的步骤可能会导致人员受伤和系统损坏。
 • 请将此  请将此 小型PCIe卡远离水,火,潮湿或高温的环境。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。请谨慎使用本产品,风险自负!

...

Note

Выбранное хост-устройство MikroTik для этой карты mini PCIe необходимо обновить до RouterOS v6v7.46 4 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативных требований, включая работу в рамках допустимых частотных каналов, выходную мощность, требования к кабельным системам и требования к динамическому выбору частоты (DFS). Все устройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

Краткое руководство по серии "LR mini PCIe card" охватывает модели: R11e-LR8, R11e-LR9.

Это мини PCIe карта. Вы можете найти название модели продукта на этикетке (ID).

Image Modified

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants

Первые шаги:

 • Эта карта LR mini PCIe предназначена для установки в хост-продукты MikroTik. Совместимые хост-продукты MikroTik можно найти по адресу  адресу https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products.
 • Руководство по начальной настройке и установке см. В Руководстве пользователя конкретного хост-продукта MikroTik.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы с любым оборудованием на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.Продукт поставляется без корпуса и предназначен для установки в хост-устройство MikroTik
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом . Инструкции согласно этим инструкциям по установке см.  В кратком руководстве по выбранному продукту MikroTik. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по монтажу перед началом установки. Невозможность Этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений.
 • Держите эту  мини-карту PCIe вдали от воды, огня, влаги или высоких температур.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск! Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно быть установлено и эксплуатироваться не ближе 20 сантиметров от вашего тела, профессионального пользователя или широкой публики.

...

Диапазон частот: см. Страницу продукта по адресу: https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Image Removed

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

...

Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Image Added

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

...

Note

Вибраний хост-пристрій MikroTik для цієї міні-картки PCIe необхідно оновити до RouterOS v6v7.46 4 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти. Усі пристрої MikroTik повинні бути встановлені професійно.

Цей короткий посібник серії "LR mini PCIe card" охоплює моделі: R11e-LR8, R11e-LR9.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Image Modified

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ukua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Ця картка LR mini PCIe призначена для встановлення в хост-продуктах MikroTik. Сумісні продукти хостингу MikroTik можна знайти на веб- сайті  сайті https://mikrotik.com/products/group/loraiot-products
 • Початкову інструкцію з конфігурації та встановлення див. У Посібнику користувача хост-продукту MikroTik.

...

Federal Communication Commission Interference Statement

Model

FCC ID

R11e-LoRa9LR9TV7LR9

...

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installationImage Added

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

...

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used in accordance to with the certification

OEM statement. This module is intended for OEM installations only. As such the OEM integrator is responsible for ensuring that the end-user has no manual instructions to remove install or modify the module. This module is limited to installations in mobile or fixed applications. OEM integrators may utilize antennas of like an equal or lesser gain as appearing in the list in this document (reference 47 CFR, paragraph 15.204(c)(4) for further information on this topic. The MikroTik OEM RF Module complies with Part 15 of the FCC rules and regulations.

OEM Modules have been certified by the FCC for use with other products without any further certification (as per FCC section 2.1091). Separate approvalis approval is required for other operating configurations including portable configurations with respect to 47CFR paragraph 2.1093 and different antenna configurations. The OEM is required to comply with all 47CFR labeling instructions and requirements for the finished products.

...

Innovation, Science and Economic Development Canada

Model

IC

R11e-LoRa9LR97442A-LR9

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

...

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in the Canada (or where IC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required of equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

...

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used accordance according to certification

UKCA marking             

Image Added

CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen RouterBOARD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type RouterBOARD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RouterBOARD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a RouterBOARD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RouterBOARD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta RouterBOARD atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur RouterBOARD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

LoRa LR (SRD)

Operating Frequency / Maximum output power

Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

Frequenza operativa / massima potenza di uscita

Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

Рабочая частота / максимальная выходная мощность863-870 MHz / 14 dBm

Pagebreak

Note

This MikroTik device meets Maximum transmit power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistung Grenzwerte gemäß ETSI-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance de transmission maximale conformément aux réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik è conforme ai limiti di potenza massima di trasmissione in conformità con le normative ETSI. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los valores límite de potencia máxima de transmisión de acuerdo con la normativa ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует предельным значениям максимальной мощности передачи в соответствии с правилами ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.

...