Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v6v7.2.46 1 or the latest stable version, to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output poweroutput power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be installed according to instructions.

...

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

Technical specifications, brochures, and more info about products at at https://mikrotik.com/products

The most important technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Configuration manual for software in your language with additional information can be found at https://mt.lv/help

If you need help with configuration, please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

This Device accepts input of 5V USB power adapter, which is provided in the original packaging of this device. 

First steps:

 • Make sure your Internet service provider is allowing hardware change and will issue an automatic IP address;
 • Connect the device to the included power adapter;
 • Connect your computer to the wireless network;
 • Open https://192.168.88.1 in your web browser to start the configuration;
 • User name: adminand there is no password by default;
 • Click the "Check _ for _ updates" button on the right side and update your RouterOS software to the latest version. The device must have an active Internet connection;
 • The device will reboot;
 • Connect again and choose your country on the left side of the screen, to apply country regulation settings;
 • Set up your wireless network password, the password must be at least eight symbols;
 • Set up your router password in the bottom field to the right and repeat it, it will be used to login log in next time.

Safety Information:

...

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v6v7.2.46 1 или най-новата стабилна версия, за да се гарантира спазването на местните наредби!

Крайните потребители са отговорни да спазват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства MikroTik трябва да бъдат инсталирани съгласно инструкциите.

Това бързо ръководство обхваща модели:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

...

Технически спецификации, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране, моля, потърсете консултант  консултант https://mikrotik.com/consultantsТова устройство приема вход на 5V USB адаптер за захранване, който се предлага в оригиналната опаковка на това устройство. 

Първи стъпки:

 • Уверете се, че вашият доставчик на интернет услуги позволява промяна на хардуера и ще издаде автоматичен IP адрес;
 • Свържете устройството към включения захранващ адаптер;
 • Свържете компютъра си с безжичната мрежа;
 • Отворете https://192.168.88.1 във вашия уеб браузър, за да стартирате конфигурацията;
 • Потребителско име: admin и няма парола по подразбиране;
 • Кликнете върху бутона „Check for updates“ от дясната страна и актуализирайте софтуера на RouterOS до най-новата версия. Устройството трябва да има активна интернет връзка;
 • Устройството ще се рестартира;
 • Свържете се отново и изберете вашата страна в лявата част на екрана, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Настройте вашата парола за безжична мрежа, паролата трябва да бъде най-малко осем символа;
 • Задайте паролата на рутера в долното поле вдясно и я повторете, тя ще бъде използвана за влизане следващия път.

...

Note

Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v6v7.2.46 1 nebo na nejnovější stabilní verzi!

Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

Tento Stručný průvodce zahrnuje modely:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs . Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Pokud potřebujete pomoc s konfigurací, vyhledejte konzultanta  konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Toto zařízení přijímá vstup 5V USB napájecího adaptéru, který je součástí originálního balení tohoto zařízení. 

První kroky:První kroky:

 • Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových služeb umožňuje změnu hardwaru a vydá automatickou IP adresu;
 • Připojte zařízení k dodanému napájecímu adaptéru;
 • Připojte počítač k bezdrátové síti;
 • Otevřete https://192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a spusťte konfiguraci;
 • Uživatelské jméno: admin a ve výchozím nastavení není heslo;
 • Klikněte na tlačítko "Check _ for _ updates" na pravé straně a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi. Zařízení musí mít aktivní připojení k internetu;
 • Zařízení se restartuje;
 • Připojte se znovu a vyberte svou zemi na levé straně obrazovky, abyste použili nastavení regulace země;
 • Nastavte heslo bezdrátové sítě, heslo musí obsahovat alespoň osm symbolů;
 • Nastavte heslo routeru v dolním poli vpravo a opakujte jej, bude použito pro příští přihlášení.

...

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6v7.2.46 1 eller den seneste stabile version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne.

Denne hurtigguide dækker modeller:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

Hvis du har brug for hjælp til konfiguration, bedes du kontakte en konsulent  konsulent https://mikrotik.com/consultants

Denne enhed accepterer input af 5V USB-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. 

Første trin:

 • Sørg for, at din internetudbyder tillader hardwareskift og udsteder en automatisk IP-adresse;
 • Tilslut enheden til den medfølgende strømadapter;
 • Tilslut din computer til det trådløse netværk;
 • Åbn https://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfigurationen;
 • Brugernavn: admin, og der er som standard ingen adgangskode;
 • Klik på knappen "Check _ for _ updates" i højre side, og opdater din RouterOS-software til den nyeste version. Enheden skal have en aktiv internetforbindelse;
 • Enheden genstarter;
 • Forbind igen og vælg dit land til venstre på skærmen for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil dit trådløse netværksadgangskode. Adgangskoden skal være mindst otte symboler;
 • Sæt din routeradgangskode i det nederste felt til højre, og gentag det. Det bruges til at logge ind næste gang.

...

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v6v7.2.46 1 oder die neueste stabile Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden.

Diese Kurzanleitung behandelt Modelle:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration benötigen, wenden Sie sich an einen Berater unter  unter https://mikrotik.com/consultantsDieses Gerät akzeptiert die Eingabe eines 5-V-USB-Netzteils, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. 

Erste Schritte:

 • Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetdienstanbieter Hardwareänderungen zulässt und eine automatische IP-Adresse ausgibt.
 • Schließen Sie das Gerät an das mitgelieferte Netzteil an.
 • Verbinden Sie Ihren Computer mit dem drahtlosen Netzwerk.
 • Öffnen Sie https://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten.
 • Benutzername: admin und standardmäßig gibt es kein Passwort;
 • Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche "Check _ for _ updates" und aktualisieren Sie Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version. Das Gerät muss über eine aktive Internetverbindung verfügen.
 • Das Gerät wird neu gestartet.
 • Stellen Sie erneut eine Verbindung her und wählen Sie Ihr Land auf der linken Seite des Bildschirms aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Richten Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Das Passwort muss aus mindestens acht Symbolen bestehen.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld rechts ein und wiederholen Sie es. Es wird beim nächsten Anmelden verwendet.

...

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v6v7.2.46 1 ή την τελευταία σταθερή έκδοση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός καλύπτει μοντέλα:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση, αναζητήστε έναν σύμβουλο  σύμβουλο https://mikrotik.com/consultantsΑυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού USB 5V, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. 

Πρώτα βήματα:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας επιτρέπει την αλλαγή υλικού και θα εκδώσει μια αυτόματη διεύθυνση IP.
 • Συνδέστε τη συσκευή στον προσαρμογέα ρεύματος που περιλαμβάνεται.
 • Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ασύρματο δίκτυο.
 • Ανοίξτε το https://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.
 • Όνομα χρήστη: διαχειριστής και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης από προεπιλογή.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί "Check _ for _ updates" στη δεξιά πλευρά και ενημερώστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 • Η συσκευή θα επανεκκινήσει.
 • Συνδεθείτε ξανά και επιλέξτε τη χώρα σας στην αριστερή πλευρά της οθόνης, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κανονισμού χώρας.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ σύμβολα.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας στο κάτω πεδίο προς τα δεξιά και επαναλάβετε τον, θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση την επόμενη φορά.

...

Note

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v6v7.2.46 1 o la última versión estable, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones.

Esta guía rápida cubre los modelos:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Si necesita ayuda con la configuración, busque un consultor  consultor https://mikrotik.com/consultants

Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación USB de 5V, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. 

Primeros pasos:

 • Asegúrese de que su proveedor de servicios de Internet permita el cambio de hardware y emita una dirección IP automática;
 • Conecte el dispositivo al adaptador de corriente incluido;
 • Conecte su computadora a la red inalámbrica;
 • Abra https://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración;
 • Nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto;
 • Haga clic en el botón "Check for updates" en el lado derecho y actualice su software RouterOS a la última versión. El dispositivo debe tener una conexión a Internet activa;
 • El dispositivo se reiniciará;
 • Conéctese nuevamente y elija su país en el lado izquierdo de la pantalla, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Configure su contraseña de red inalámbrica, la contraseña debe tener al menos ocho símbolos;
 • Configure la contraseña de su enrutador en el campo inferior a la derecha y repítala, se usará para iniciar sesión la próxima vez.

...

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6v7.2.46 1 või uusimale stabiilsele versioonile!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele.

See kiirjuhend hõlmab mudeleid:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et . Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

Kui vajate konfigureerimisel abi, pöörduge konsultandi poole  poole https://mikrotik.com/consultantsSee seade aktsepteerib 5 V USB-toiteadapteri sisendit, mis on selle seadme originaalpakendis. 

Esimesed sammud:

 • Veenduge, et teie Interneti-teenuse pakkuja lubaks riistvara muutmist ja väljastaks automaatse IP-aadressi;
 • Ühendage seade komplekti kuuluva toiteadapteriga;
 • Ühendage arvuti traadita võrguga;
 • Seadistamise alustamiseks avage oma veebibrauseris https://192.168.88.1;
 • Kasutajanimi: admin ja parool puudub vaikimisi;
 • Klõpsake paremal küljel asuvat nuppu "Check _ for _ updates" ja värskendage oma RouterOS tarkvara uusimale versioonile. Seadmel peab olema aktiivne Interneti-ühendus;
 • Seade taaskäivitatakse;
 • Ühendage uuesti ja valige ekraani vasakus servas oma riik, et rakendada riigi reguleerimise sätteid;
 • Seadke traadita võrgu parool, parool peab olema vähemalt kaheksa sümbolit;
 • Seadke ruuteri parool alumises väljal paremal ja korrake seda, seda kasutatakse järgmisel korral sisselogimiseks.

...

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6v7.2.46 1 tai uusin vakaa versio, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

Tämä pikaopas kattaa mallit:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

Jos tarvitset ohjeita konfiguroinnissa, kysy neuvoa https://mikrotik.com/consultants

Tämä laite hyväksyy 5 voltin USB-virtalähteen syöttämisen, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. 

Ensiaskeleet:

...

Ensiaskeleet:

 • Varmista, että Internet-palveluntarjoajasi sallii laitteiston vaihdon, ja antaa automaattisen IP-osoitteen;
 • Kytke laite mukana toimitettuun virtalähteeseen;
 • Kytke tietokone langattomaan verkkoon;
 • Aloita määritykset avaamalla selaimessa https://192.168.88.1.
 • Käyttäjätunnus: admin ja salasanaa ei ole oletusarvoisesti;
 • Napsauta "Check _ for _ updates" -painiketta oikealla puolella ja päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon. Laitteella on oltava aktiivinen Internet-yhteys;
 • Laite käynnistyy uudelleen;
 • Yhdistä uudelleen ja valitse maa näytön vasemmasta reunasta, jotta voit käyttää maan säätelyasetuksia.
 • Määritä langattoman verkon salasana, salasanan on oltava vähintään kahdeksan symbolia;
 • Aseta reitittimen salasana alareunassa oikealle ja toista se, sitä käytetään kirjautumiseen seuraavan kerran.

...

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6v7.2.46 1 ou la dernière version stable, pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions.

Ce guide rapide couvre les modèles:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, veuillez consulter un consultant  consultant https://mikrotik.com/consultants

Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur d'alimentation USB 5V, qui est fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. 

Premiers pas:

 • Assurez-vous que votre fournisseur de services Internet autorise le changement de matériel et émettra une adresse IP automatique;
 • Connectez l'appareil à l'adaptateur secteur inclus;
 • Connectez votre ordinateur au réseau sans fil;
 • Ouvrez https://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour démarrer la configuration;
 • Nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe par défaut;
 • Cliquez sur le bouton "Check _ for _ updates" sur le côté droit et mettez à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version. L'appareil doit disposer d'une connexion Internet active;
 • L'appareil va redémarrer;
 • Connectez-vous à nouveau et choisissez votre pays sur le côté gauche de l'écran, pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Configurez votre mot de passe de réseau sans fil, le mot de passe doit être composé d'au moins huit symboles;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur dans le champ en bas à droite et répétez-le, il sera utilisé pour vous connecter la prochaine fois.

...

Note

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v6v7.2.46 1 ili najnoviju stabilnu verziju, kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama.

Ovaj kratki vodič obuhvaća modele:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

Ako vam je potrebna pomoć u vezi s konfiguracijom, potražite konzultanta  konzultanta https://mikrotik.com/consultantsOvaj uređaj prihvaća ulaz 5V USB ispravljača koji je isporučen u originalnom pakiranju ovog uređaja. 

Prvi koraci:

 • Provjerite da li vaš pružatelj internetskih usluga dopušta promjenu hardvera i izdaje automatsku IP adresu;
 • Spojite uređaj na uključeni adapter za napajanje;
 • Spojite svoje računalo s bežičnom mrežom;
 • Otvorite https://192.168.88.1 u svom web pregledniku da biste pokrenuli konfiguraciju;
 • Korisničko ime: admin i zadana lozinka nije;
 • Kliknite gumb "Check _ for _ updates" s desne strane i ažurirajte svoj RouterOS softver na najnoviju verziju. Uređaj mora imati aktivnu internetsku vezu;
 • Uređaj će se ponovno pokrenuti;
 • Ponovo se povežite i odaberite svoju zemlju na lijevoj strani zaslona kako biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Postavljanje lozinke za bežičnu mrežu, lozinka mora biti najmanje osam simbola;
 • Postavite svoju lozinku za usmjerivač u donjem polju s desne strane i ponovite je, ona će se koristiti za sljedeću prijavu.

...

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvija, LV1039.

Pagebreak

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v6v7.2.461-ra vagy a legújabb stabil verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Az összes MikroTik rádiókészüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni.

Ez a Gyors útmutató a következő modellekre terjed ki:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon
Az Ön nyelvén products 

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

Ha segítségre van szüksége a konfigurálás során, kérjen tanácsadót a https://mikrotik.com/consultantsEz a készülék elfogadja az 5 V-os USB-adapter bemeneti adatait, amely a készülék eredeti csomagolásában található. 

Első lépések:

 • Győződjön meg arról, hogy az Internet szolgáltatója engedélyezi a hardvercserét, és automatikus IP-címet ad ki;
 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt hálózati adapterhez;
 • Csatlakoztassa számítógépét a vezeték nélküli hálózathoz;
 • A konfiguráció elindításához nyissa meg a böngészőt a https://192.168.88.1 webhelyen;
 • Felhasználónév: admin, alapértelmezés szerint nincs jelszó;
 • Kattintson a jobb oldalon található "Check _ for _ updates" gombra, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra. Az eszköznek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie;
 • A készülék újraindul;
 • Csatlakoztassa újra, és válassza ki az országot a képernyő bal oldalán az országszabályozási beállítások alkalmazásához;
 • Állítsa be a vezeték nélküli hálózat jelszavát; a jelszónak legalább nyolc szimbólumnak kell lennie;
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát a jobb alsó mezőbe, és ismételje meg, a következő alkalommal bejelentkezni fog.

...

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v6v7.2.46 1 o all'ultima versione stabile, per garantire la conformità con le normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative nazionali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installati secondo le istruzioni.

Questa Guida rapida copre i modelli:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

Se hai bisogno di aiuto con la configurazione, cerca un consulente  consulente https://mikrotik.com/consultants

Questo dispositivo accetta l'ingresso dell'alimentatore USB 5V, fornito nella confezione originale di questo dispositivo. 

Primi passi:

 • Assicurati che il tuo provider di servizi Internet consenta la modifica dell'hardware e emetta un indirizzo IP automatico;
 • Collegare il dispositivo all'alimentatore incluso;
 • Connetti il ​​tuo computer alla rete wireless;
 • Aprire https://192.168.88.1 nel browser Web per avviare la configurazione;
 • Nome utente: admin e non c'è password per impostazione predefinita;
 • Fai clic sul pulsante "Check _ for _ updates" sul lato destro e aggiorna il software RouterOS alla versione più recente. Il dispositivo deve avere una connessione Internet attiva;
 • Il dispositivo si riavvierà;
 • Connettiti di nuovo e scegli il tuo paese sul lato sinistro dello schermo, per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Imposta la password della tua rete wireless, la password deve contenere almeno otto simboli;
 • Imposta la password del router nel campo in basso a destra e ripeterla, verrà utilizzata per accedere la prossima volta.

...

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v6v7.2.46 1 eða nýjustu stöðugu útgáfuna, til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kaðallkröfur og DFS (Dynamic Frequency Selection) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera sett upp samkvæmt leiðbeiningum.

Þessi snögga leiðarvísi nær yfir gerðir:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

Ef þú þarft hjálp við stillingar, vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa  ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants

Þetta tæki tekur við inngangi af 5V USB rafmagns millistykki, sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis. 

Fyrstu skrefin:

 • Gakktu úr skugga um að internetþjónustan þinn leyfi vélbúnaðarbreytingum og gefi út sjálfvirkt IP-tölu;
 • Tengdu tækið við rafmagnstengið sem fylgir;
 • Tengdu tölvuna þína við þráðlausa netið;
 • Opnaðu https://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingarnar;
 • Notandanafn: admin og sjálfgefið er ekkert lykilorð;
 • Smelltu á hnappinn „Check _ for _ updates“ hægra megin og uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna. Tækið verður að vera með virka internettengingu;
 • Tækið mun endurræsa;
 • Tengdu aftur og veldu land þitt vinstra megin á skjánum til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Settu upp lykilorðið fyrir þráðlaust net, lykilorðið verður að vera að minnsta kosti átta tákn;
 • Settu upp lykilorð routerans neðst í reitinn til hægri og endurtaktu það, það verður notað til að skrá þig inn næst.

...

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v6v7.2.46 1 eller den siste stabile versjonen, for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukerens ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik radioenheter må installeres i henhold til instruksjonene.

Denne hurtigguiden dekker modeller:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

Hvis du trenger hjelp med konfigurering, kan du søke en konsulent  konsulent https://mikrotik.com/consultants

Denne enheten godtar inngang på 5V USB-strømadapter, som følger med originalemballasjen til denne enheten. 

Første steg:

 • Forsikre deg om at Internett-leverandøren din lar maskinvareendring og utstede en automatisk IP-adresse;
 • Koble enheten til den medfølgende strømadapteren;
 • Koble datamaskinen til det trådløse nettverket;
 • Åpne https://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen;
 • Brukernavn: admin og det er ikke noe passord som standard;
 • Klikk på "Check _ for _ updates" -knappen på høyre side og oppdater RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen. Enheten må ha en aktiv Internett-tilkobling;
 • Enheten vil starte på nytt;
 • Koble til igjen og velg ditt land på venstre side av skjermen, for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sett opp passordet for det trådløse nettverket. Passordet må være minst åtte symboler.
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt til høyre og gjenta det, det vil bli brukt til å logge inn neste gang.

...

Produsent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

Pagebreak

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v6v7.2.46“ 1“ arba naujausią stabilią versiją, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi vietos valdžios institucijų taisyklių!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ radijo įrenginiai turi būti įdiegti pagal instrukcijas.

Šis trumpasis vadovas apima modelius:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt . Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

Jei jums reikia pagalbos dėl konfigūravimo, kreipkitės į konsultantą  konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Šis įrenginys priima 5 V USB maitinimo adapterį, pateiktą originalioje šio prietaiso pakuotėje. 

Pirmieji žingsniai:

 • Įsitikinkite, kad jūsų interneto paslaugų teikėjas leidžia pakeisti aparatinę įrangą, ir pateiks automatinį IP adresą;
 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo maitinimo adapterio;
 • Prijunkite savo kompiuterį prie belaidžio tinklo;
 • Norėdami pradėti konfigūraciją, savo interneto naršyklėje atidarykite https://192.168.88.1.
 • Vartotojo vardas: admin ir pagal nutylėjimą slaptažodžio nėra;
 • Dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „Check _ for _ updates“ ir atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją. Įrenginyje turi būti aktyvus interneto ryšys;
 • Įrenginys bus paleistas iš naujo;
 • Prijunkite dar kartą ir pasirinkite savo šalį kairėje ekrano pusėje, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo parametrus;
 • Nustatykite belaidžio tinklo slaptažodį, slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip aštuoni simboliai;
 • Apatiniame lauke dešinėje nustatykite savo maršrutizatoriaus slaptažodį ir pakartokite jį, jis bus naudojamas prisijungiant kitą kartą.

...

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ryga, Latvija, LV1039.

Pagebreak

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v6v7.2.46 1 vai jaunāku stabilo versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās valsts likumdošanai.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši instrukcijām.

...

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

Ja jums nepieciešama palīdzība ar ierīces konfigurēšanu, lūdzu, konsultējieties ar konsultantiem, kontaktinformācija atrodama vietnē https://mikrotik.com/consultants
Šī ierīce pieņem 5 V USB barošanas adaptera ievadi, kas ir norādīts šīs ierīces oriģinālajā iepakojumā. 

Pirmie soļi:

 • Pārliecinieties, vai jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ļauj mainīt tīkla aparatūru un izdos automātisku IP adresi;
 • Pievienojiet ierīci strāvas avotam;
 • Pievienojieties ar savu datoru ierīces bezvadu tīklam;
 • Lai sāktu konfigurēšanu, savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet vietni https://192.168.88.1;
 • Lietotājvārds: admin un pēc noklusējuma parole nav iestatīta;
 • Labajā pusē noklikšķiniet uz pogas "Check _ for _ updates" un atjauniniet ierīces RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju. Ierīcei jābūt aktīvam interneta savienojumam;
 • Ierīce tiks restartēta;
 • Pievienojieties vēlreiz un ekrāna kreisajā pusē izvēlieties savu valsti, lai lietotu valsts likumdošanā noteiktos iestatījumus;
 • Iestatiet bezvadu tīkla paroli; tai jābūt vismaz astoņiem simboliem;
 • Iestatiet iekārtas paroli apakšējā laukā pa labi un atkārtojiet to; tā tiks izmantota, lai pieteiktos nākamreiz.

...

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6v7.2.46 1 jew l-aħħar verżjoni stabbli, sabiex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż it-tħaddim fil-kanali tal-frekwenza legali, l-enerġija tal-ħruġ, ir-rekwiżiti tal-kejbils u r-rekwiżiti tal-Għażla Dinamika tal-Frekwenza (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom jiġu installati skond l-istruzzjonijiet.

Din il-Gwida Quick tkopri mudelli:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

Jekk għandek bżonn għajnuna fil-konfigurazzjoni, jekk jogħġbok tfittex konsulent  konsulent https://mikrotik.com/consultants

Dan l-Apparat jaċċetta input ta '5V USB adapter power, li huwa pprovdut fl-imballaġġ oriġinali ta' dan l-apparat. 

L-ewwel passi:

 • Kun żgur li l-fornitur tas-servizz tal-Internet tiegħek jippermetti tibdil fil-ħardwer u se joħroġ indirizz IP awtomatiku;
 • Qabbad it-tagħmir mal-adapter tal-enerġija inkluż;
 • Qabbad il-kompjuter tiegħek man-netwerk bla fili;
 • Iftaħ https://192.168.88.1 fil-web browser tiegħek biex tibda l-konfigurazzjoni;
 • Isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password b'default;
 • Ikklikkja l-buttuna "Check for updates" fuq in-naħa tal-lemin u aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni. L-apparat irid ikollu konnessjoni tal-Internet attiva;
 • L-apparat se jerġa 'jibda;
 • Qabbad mill-ġdid u agħżel pajjiżek fuq in-naħa tax-xellug tal-iskrin, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Twaqqaf il-password tan-netwerk bla fili tiegħek, il-password għandu jkun mill-inqas tmien simboli;
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek fil-qasam tal-qiegħ fuq il-lemin u rrepetiha, se tintuża biex tidħol il-ħin li jmiss.

...

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v6v7.2.46 1 of de nieuwste stabiele versie, om te voldoen aan de lokale regelgeving!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften te volgen, waaronder de werking binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en vereisten voor dynamische frequentiekeuze (DFS). Alle MikroTik-radioapparaten moeten volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Deze snelgids behandelt modellen:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

Als je hulp nodig hebt bij het configureren, zoek dan een consultant  consultant https://mikrotik.com/consultantsDit apparaat accepteert invoer van een 5V USB-voedingsadapter, die wordt geleverd in de originele verpakking van dit apparaat. 

Eerste stappen:

 • Zorg ervoor dat uw internetprovider hardwarewijziging toestaat en een automatisch IP-adres afgeeft;
 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde voedingsadapter;
 • Verbind uw computer met het draadloze netwerk;
 • Open https://192.168.88.1 in uw webbrowser om de configuratie te starten;
 • Gebruikersnaam: admin en er is standaard geen wachtwoord;
 • Klik op de knop "Check _ for _ updates" aan de rechterkant en update uw RouterOS-software naar de nieuwste versie. Het apparaat moet een actieve internetverbinding hebben;
 • Het apparaat start opnieuw op;
 • Maak opnieuw verbinding en kies uw land aan de linkerkant van het scherm om de landregelgeving toe te passen;
 • Stel uw wachtwoord voor het draadloze netwerk in, het wachtwoord moet uit minimaal acht symbolen bestaan;
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld aan de rechterkant in en herhaal het, het zal worden gebruikt om de volgende keer in te loggen.

...

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v6v7.2.46 1 lub najnowszej stabilnej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Niniejszy Krótki przewodnik obejmuje modele:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, poszukaj konsultanta  konsultanta https://mikrotik.com/consultants

To urządzenie akceptuje wejście zasilacza USB 5 V, który znajduje się w oryginalnym opakowaniu tego urządzenia. 

Pierwsze kroki:

...

Pierwsze kroki:

 • Upewnij się, że twój dostawca usług internetowych zezwala na zmianę sprzętu i wyda automatyczny adres IP;
 • Podłącz urządzenie do dołączonego zasilacza;
 • Podłącz komputer do sieci bezprzewodowej;
 • Otwórz https://192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby rozpocząć konfigurację;
 • Nazwa użytkownika: admin i domyślnie nie ma hasła;
 • Kliknij przycisk „Check _ for _ updates” po prawej stronie i zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji. Urządzenie musi mieć aktywne połączenie z Internetem;
 • Urządzenie uruchomi się ponownie;
 • Połącz się ponownie i wybierz kraj po lewej stronie ekranu, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Ustaw hasło do sieci bezprzewodowej, hasło musi składać się z co najmniej ośmiu symboli;
 • Ustaw hasło routera w dolnym polu po prawej stronie i powtórz je, będzie użyte do następnego logowania.

...

Producent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Łotwa, LV1039.

Pagebreak

PT - Português. Guia rápido:

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v6v7.2.46 1 ou a versão estável mais recente, para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalados de acordo com as instruções.

Este Guia Rápido abrange modelos:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Se precisar de ajuda com a configuração, procure um consultor  consultor https://mikrotik.com/consultants

Este dispositivo aceita a entrada do adaptador de energia USB de 5V, fornecido na embalagem original deste dispositivo. 

Primeiros passos:

 • Verifique se o seu provedor de serviços da Internet está permitindo alterações de hardware e emite um endereço IP automático;
 • Conecte o dispositivo ao adaptador de energia incluído;
 • Conecte seu computador à rede sem fio;
 • Abra https://192.168.88.1 no seu navegador da web para iniciar a configuração;
 • Nome de usuário: admin e não há senha por padrão;
 • Clique no botão "Check _ for _ updates" no lado direito e atualize o software RouterOS para a versão mais recente. O dispositivo deve ter uma conexão ativa com a Internet;
 • O dispositivo irá reiniciar;
 • Conecte-se novamente e escolha seu país no lado esquerdo da tela, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Configure sua senha de rede sem fio, a senha deve ter pelo menos oito símbolos;
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior à direita e repita-a; ela será usada para fazer o login da próxima vez.

...

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v6v7.2.46 1 sau la cea mai recentă versiune stabilă, pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie instalate conform instrucțiunilor.

Acest Ghid rapid acoperă modele:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru configurare, vă rugăm să căutați un consultant  consultant https://mikrotik.com/consultantsAcest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de alimentare USB de 5 V, care este prevăzut în ambalajul original al acestui dispozitiv. 

Primii pasi:

 • Asigurați-vă că furnizorul dvs. de servicii Internet permite schimbarea hardware-ului și va emite o adresă IP automată;
 • Conectați dispozitivul la adaptorul de alimentare inclus;
 • Conectați computerul la rețeaua wireless;
 • Deschideți https://192.168.88.1 în browserul dvs. web pentru a începe configurația;
 • Nume utilizator: admin și nu există nicio parolă în mod implicit;
 • Faceți clic pe butonul "Check for updates" din partea dreaptă și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune. Dispozitivul trebuie să aibă o conexiune la Internet activă;
 • Dispozitivul se va reporni;
 • Conectați-vă din nou și alegeți țara dvs. în partea stângă a ecranului, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Configurați parola pentru rețeaua wireless, parola trebuie să fie cel puțin opt simboluri;
 • Setați parola routerului în câmpul de jos la dreapta și repetați-o, va fi folosită pentru a vă autentifica data viitoare.

...

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v6v7.2.46 1 alebo na najnovšiu stabilnú verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť nainštalované podľa pokynov.

Táto Stručná príručka sa týka modelov:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk . Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products

Konfiguračnú príručku pre softvér vo Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Ak potrebujete pomoc s konfiguráciou, vyhľadajte konzultanta  konzultanta https://mikrotik.com/consultantsToto zariadenie prijíma vstup 5V napájacieho adaptéra USB, ktorý je súčasťou originálneho balenia tohto zariadenia. 

Prvé kroky:

 • Uistite sa, že váš poskytovateľ internetových služieb umožňuje zmenu hardvéru a vydá automatickú IP adresu;
 • Pripojte zariadenie k dodávanému sieťovému adaptéru;
 • Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti;
 • Otvorte stránku https://192.168.88.1 vo webovom prehliadači a spustite konfiguráciu;
 • Používateľské meno: admin a v predvolenom nastavení nie je žiadne heslo;
 • Kliknite na tlačidlo „Check _ for _ updates“ na pravej strane a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu. Zariadenie musí mať aktívne pripojenie k internetu;
 • Zariadenie sa reštartuje;
 • Znova sa pripojte a na ľavej strane obrazovky vyberte svoju krajinu, aby ste uplatnili nastavenia regulácie krajiny;
 • Nastavte heslo bezdrôtovej siete, heslo musí mať najmenej osem symbolov;
 • Nastavte heslo routeru v dolnom poli vpravo a opakujte ho, pri ďalšom prihlásení sa použije.

...

Note

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v6v7.2.46 1 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so dolžni upoštevati lokalne predpise, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

Ta hitri vodnik zajema modele:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl . Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Če potrebujete pomoč pri konfiguraciji, poiščite svetovalca  svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Ta naprava sprejema vhod napajalnika USB 5 V, ki je na voljo v originalni embalaži te naprave. 

Prvi koraki:

 • Prepričajte se, da vaš ponudnik internetnih storitev omogoča spreminjanje strojne opreme in bo izdal samodejni IP naslov;
 • Napravo priključite na priložen napajalnik;
 • Povežite računalnik z brezžičnim omrežjem;
 • Odprite https://192.168.88.1 v svojem spletnem brskalniku, da začnete konfiguracijo;
 • Uporabniško ime: admin in privzeto ni gesla;
 • Kliknite gumb "Check _ for _ updates" na desni strani in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico. Naprava mora imeti aktivno internetno povezavo;
 • Naprava se bo znova zagnala;
 • Ponovno se povežite in izberite državo na levi strani zaslona, ​​da uporabite nastavitve ureditve države;
 • Nastavite geslo za brezžično omrežje, geslo mora biti najmanj osem simbolov;
 • Nastavite geslo za usmerjevalnik v spodnjem polju na desni in ga ponovite, uporabljeno bo za naslednjo prijavo.

...

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvija, LV1039.

Pagebreak

SV - Svenska. Snabb guide:

Note

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v6v7.2.46 1 eller den senaste stabila versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste installeras enligt instruktionerna.

Den här snabbguiden omfattar modeller:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

Om du behöver hjälp med konfiguration, vänligen kontakta en konsult  konsult https://mikrotik.com/consultants

Denna enhet accepterar ingång från 5V USB-nätadapter, som finns i originalförpackningen på denna enhet. 

Första stegen:

 • Se till att din internetleverantör tillåter hårdvaruändring och kommer att utfärda en automatisk IP-adress.
 • Anslut enheten till den medföljande nätadaptern;
 • Anslut din dator till det trådlösa nätverket;
 • Öppna https://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfigurationen;
 • Användarnamn: admin och det finns inget lösenord som standard;
 • Klicka på knappen "Check _ for _ updates" på höger sida och uppdatera routerOS-programvaran till den senaste versionen. Enheten måste ha en aktiv Internet-anslutning;
 • Enheten startar om;
 • Anslut igen och välj ditt land på vänster sida av skärmen för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Ställ in ditt lösenord för trådlöst nätverk, lösenordet måste vara minst åtta symboler;
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet till höger och upprepa det, det kommer att användas för att logga in nästa gång.

...

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

Pagebreak

PRC - 中文. 快速指南

Note

该设备需要升级到RouterOS v6v7.2.46或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!1或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道内运行,输出功率,电缆要求和动态频率选择(DFS)要求。必须按照说明安装所有MikroTik无线电设备。

本快速指南涵盖以下型号: 本快速指南涵盖以下型号: RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

如果您需要配置方面的帮助,请寻求顾问  如果您需要配置方面的帮助,请寻求顾问 https://mikrotik.com/consultants

本设备接受5V USB电源适配器的输入,该适配器在设备的原始包装中提供。 第一步:

第一步:

 • 确保您的Internet服务提供商允许更改硬件,并会发布一个自动IP地址;
 • 将设备连接到随附的电源适配器;
 • 将计算机连接到无线网络;
 • 在网络浏览器中打开https://192.168.88.1以开始配置;
 • 用户名:admin,默认无密码;
 • 单击右侧的“ Check _ for _ updates”按钮,然后将RouterOS软件更新为最新版本。设备必须具有有效的Internet连接;
 • 设备将重新启动;
 • 再次连接并在屏幕左侧选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 设置您的无线网络密码,密码必须至少包含八个符号;
 • 在右侧底部的字段中设置您的路由器密码,然后重复输入一次,该密码将在下一次登录时使用。

...

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v6v7.2.46 1 или до последней стабильной версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативных требований, включая работу в рамках допустимых частотных каналов, выходную мощность, требования к кабельным системам и требования к динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть установлены в соответствии с инструкциями.

Краткое руководство охватывает модели:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Если вам нужна помощь с настройкой, обратитесь к консультанту  консультанту https://mikrotik.com/consultants

Это устройство принимает вход USB-адаптера питания 5 В, который входит в оригинальную упаковку этого устройства. 

Первые шаги:

 • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер разрешает замену оборудования и выдаст автоматический IP-адрес;
 • Подключите устройство к прилагаемому адаптеру питания;
 • Подключите компьютер к беспроводной сети;
 • Откройте https://192.168.88.1 в своем веб-браузере, чтобы начать настройку;
 • Имя пользователя: admin и пароль по умолчанию отсутствует;
 • Нажмите кнопку «Check _ for _ updates» с правой стороны и обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии. Устройство должно иметь активное подключение к Интернету;
 • Устройство перезагрузится;
 • Подключитесь снова и выберите свою страну в левой части экрана, чтобы применить настройки странового регулирования;
 • Установите пароль вашей беспроводной сети, пароль должен содержать не менее восьми символов;
 • Установите пароль маршрутизатора в нижнем поле справа и повторите его, он будет использоваться для входа в следующий раз.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы с любым оборудованием на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые одобрены утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен для установки можно использовать как в помещении. Храните этот продукт вдали от воды, огня, влаги или горячих сред, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства

  , пожалуйста,

  отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это -

  отсоединить адаптер питания от электрической розетки.

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно быть установлено и эксплуатироваться не ближе 20 сантиметров от вашего тела, профессионального пользователя или широкой публики.

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Частотный диапазон:2400-2483.5 МГц. Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Image Removed

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве

Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

Pagebreak

UA - Yкраїнська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v6.46 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник стосується моделей:  RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).Image Removed

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-uk для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, зверніться до консультанта  https://mikrotik.com/consultants

Цей пристрій приймає вхід 5В адаптера живлення USB, який надається в оригінальній упаковці цього пристрою. 

Перші кроки:

 • Переконайтеся, що ваш постачальник послуг Інтернету дозволяє змінити апаратне забезпечення та видасть автоматичну IP-адресу;
 • Підключіть пристрій до включеного адаптера живлення;
 • Підключіть комп’ютер до бездротової мережі;
 • Відкрийте https://192.168.88.1 у своєму веб-переглядачі, щоб запустити конфігурацію;
 • Ім'я користувача: admin і немає пароля за замовчуванням;
 • Клацніть кнопку «Check for updates» праворуч та оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Пристрій повинен мати активне підключення до Інтернету;
 • Пристрій перезавантажиться;
 • Знову підключіться та виберіть свою країну в лівій частині екрана, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Встановіть пароль бездротової мережі, пароль повинен бути не менше восьми символів;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі праворуч і повторіть його, він буде використаний для входу в наступний раз.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор несе відповідальність за те, щоб Установка обладнання відповідала місцевим та національним електричним кодам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 • Цей виріб призначений для встановлення в приміщенні. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або жаркого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • У разі відмови пристрою, відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши адаптер живлення від розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм).

Note

Справжнім Mikrotikls SIA заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

Для експлуатації в Україні необхідно отримати дозвіл на експлуатацію у порядку, затвердженому рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

...

 • вынуть вилку из розетки.

 • В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно устанавливаться и эксплуатироваться не ближе 20 сантиметров от человека.

Частотный диапазонМощность передатчика
2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5650-5850 МГц≤100 мВт

*Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации. 

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве. Cм. на упаковке.

Для получения подробных сведений о гарантийном обслуживании обратитесь к продавцу. Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Image Added

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA - Yкраїнська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.2.1 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

Цей короткий посібник стосується моделей: RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).Image Added

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Перші кроки:

 • Переконайтеся, що ваш постачальник послуг Інтернету дозволяє змінити апаратне забезпечення та видасть автоматичну IP-адресу;
 • Підключіть пристрій до включеного адаптера живлення;
 • Підключіть комп’ютер до бездротової мережі;
 • Відкрийте https://192.168.88.1 у своєму веб-переглядачі, щоб запустити конфігурацію;
 • Ім'я користувача: admin і немає пароля за замовчуванням;
 • Клацніть кнопку «Check for updates» праворуч та оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Пристрій повинен мати активне підключення до Інтернету;
 • Пристрій перезавантажиться;
 • Знову підключіться та виберіть свою країну в лівій частині екрана, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Встановіть пароль бездротової мережі, пароль повинен бути не менше восьми символів;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі праворуч і повторіть його, він буде використаний для входу в наступний раз.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор несе відповідальність за те, щоб Установка обладнання відповідала місцевим та національним електричним кодам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 • Цей виріб призначений для встановлення в приміщенні. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або жаркого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • У разі відмови пристрою, відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши адаптер живлення від розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм).

Note

Справжнім Mikrotikls SIA заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

Federal Communication Commission Interference Statement

Image Added

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Pagebreak

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

...

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

UKCA marking             

Image Added

Pagebreak

CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen RouterBOARD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type RouterBOARD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RouterBOARD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a RouterBOARD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RouterBOARD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta RouterBOARD atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur RouterBOARD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

...

Note

This MikroTik device meets Maximum transmit power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistung Grenzwerte gemäß ETSI-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance de transmission maximale conformément aux réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik è conforme ai limiti di potenza massima di trasmissione in conformità con le normative ETSI. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los valores límite de potencia máxima de transmisión de acuerdo con la normativa ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует предельным значениям максимальной мощности передачи в соответствии с правилами ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.

(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini)

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, V

Current, A

MicroUSB

1

IP0

±0°..+70°C

RBmAPL-2nD (mAP lite)

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, V

Current, A

PoE In Ethernet (10-60 V DC)

MicroUSB

1


IP0


±0°..+70°C

#66928,66930,66929,66927.