Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Models: RBLHG-2nD (LHG 2), RBLDF-2nD (LDF 2),   RBSXTsq2nD (SXTsq Lite2), RBLHG-2nD-XL (LHG XL 2)

...

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v6.46 49.1 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output poweroutput power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be professionally be professionally installed 

This is Wireless Network Device. You can find the product model name on the case label (ID). 

Please visit the user manual page on https://mt.lv/um for for the full up-to-date user manual. Or scan the QR code with your mobile phone. 

The most important technical specifications for this product can be found on the last page of this Quick Guide.

Technical specifications, brochures, and more info about products at at https://mikrotik.com/products

...

Depending on the antenna used, you must set its gain. This is to ensure that EIRP meets the limit set by the local authorities. This is done in the Webfig WebFig Quickset menu.

This Device accepts input of a 24V DC power adapter, which is provided in the original packaging of this device.  This This Device can be powered using a PoE injector (Provided in the packaging).

...

 • Connect the device to the included PoE injector with Ethernet cable;
 • Connect the PoE injector into the PC;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Download WinBox configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Open WinBox and connect to the device;
 • Default IP: 192.168.88.1, user name: admin, no password, or use Neighbors tab and connect with MAC address (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • Download the latest RouterOS software from https://mikrotik.com/download;
 • Choose MIPSBE packages, and save them to your PC;
 • Open WinBox and upload downloaded packages, drag and drop into any windows;
 • Restart the device;
 • Connect again and in the QuickSet menu set your Country, to apply country regulation settings;
 • Secure your device and set a strong password.

...

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, and which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be mounted outdoors on a pole. Please read the mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware and configuration or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation to for people and damage to the system.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.

...

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

BG - Български. Бързо ръководство:

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v6.46 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби, включително работата в рамките на законни честотни канали, извеждане на продукция изисквания за захранване, окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства на MikroTik трябва да бъдат професионално инсталиран.

Това е устройство за безжична мрежа. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).Image Removed

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Технически спецификации, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

В зависимост от използваната антена, трябва да зададете нейното усилване. Това е за да се гарантира, че EIRP отговаря на ограничението, определено от местните власти. Това се прави в менюто за бърз набор Webfig.

Това устройство приема вход на 24V DC адаптер за захранване, който се предлага в оригиналната опаковка на това устройство. Това устройство може да се захранва с помощта на PoE инжектор (предоставен в опаковката).

Първи стъпки:

 • Свържете устройството към включения PoE инжектор с Ethernet кабел;
 • Свържете PoE инжектора в компютъра;
 • Свържете захранващия адаптер към PoE инжектора;
 • Изтеглете инструмент за конфигуриране на WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Отворете WinBox и се свържете с устройството;
 • IP по подразбиране: 192.168.88.1, потребителско име: admin, без парола или използвайте раздела Neighbors и се свържете с MAC адрес;
 • Изтеглете най-новия софтуер на RouterOS от https://mikrotik.com/download ;
 • Изберете MIPSBE пакети и ги запишете на вашия компютър;
 • Отворете WinBox и качете изтеглени пакети, плъзнете и пуснете във всички прозорци;
 • Рестартирайте устройството;
 • Свържете се отново и в менюто QuickSet задайте вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Осигурете устройството си и задайте силна парола.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с всяко оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоари, одобрени от производителя , и които могат да бъдат намерено аз n оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за монтиране на открито върху стълб. Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди да започнете инсталирането. Ако не използвате подходящия хардуер и конфигурация или не спазвате правилните процедури, това може да доведе до опасна ситуация за хората и да повреди системата на системата .
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е чрез изключване на захранващия адаптер от контакта.

Излагане на радиочестотно излъчване: Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация FCC, IC и Европейския съюз, определени за неконтролирана среда. Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 40 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

Производител: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Note

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v6.46 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupů požadavky na napájení, kabeláž a dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalován.

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).Image Removed

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs . Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

V závislosti na použité anténě musíte nastavit její zisk. Tím je zajištěno, že EIRP splňuje limit stanovený místními úřady. To se provádí v nabídce Webfig Quickset.

Toto zařízení přijímá vstup 24 V DC napájecího adaptéru, který je součástí originálního balení tohoto zařízení. Toto zařízení lze napájet pomocí injektoru PoE (je součástí balení).

První kroky:

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu;
 • Připojte vstřikovač PoE k počítači;
 • Připojte napájecí adaptér k injektoru PoE;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Otevřete WinBox a připojte se k zařízení;
 • Výchozí IP: 192.168.88.1, uživatelské jméno: admin , žádné heslo nebo použít kartu Neighbors a připojit se k MAC adrese;
 • Stáhněte si nejnovější software RouterOS z https://mikrotik.com/download ;
 • Vyberte si MIPSBE balíčky a uložte je do svého PC;
 • Otevřete WinBox a nahrajte stažené balíčky, přetáhněte je do všech oken;
 • Restartujte zařízení;
 • Připojte se znovu a v nabídce QuickSet nastavte svou zemi, abyste použili nastavení regulace země;
 • Zabezpečte zařízení a nastavte silné heslo.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájení a příslušenství schválené výrobcem , které může být nalezeno v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k montáži venku na sloup. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte montážní pokyny. Pokud nepoužijete odpovídající hardware a konfiguraci nebo nebudete dodržovat správné postupy, může to mít za následek nebezpečnou situaci pro lidi a poškození systému .
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 40 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6.46 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landes regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, output strøm, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal være professionelt installeret.

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).Image Removed

Note:

English, For some models, check the user and wireless passwords on the sticker.

Bulgarian, За някои модели проверете потребителската и безжичната парола на стикера.

Czech, U některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku.

Danish, For nogle modeller skal du kontrollere bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten.

German, Überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und Wireless-Passwörter auf dem Aufkleber.

Greek, Για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκόλλητο.

Spanish, Para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta.

Estonian, Mõne mudeli puhul kontrollige kleebis olevaid kasutaja- ja traadita ühenduse paroole.

Finnish, Joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta.

French, Pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant.

Croatian, Za neke modele provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici.

Hungarian, Egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán.

Italian, Per alcuni modelli, controlla le password utente e wireless sull'adesivo.

Icelandic, Athugaðu notanda- og þráðlausa lykilorðin á límmiðanum fyrir sumar gerðir.

Norwegian, For noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket.

Lithuanian, Kai kuriuose modeliuose patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko.

Latvian, Dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu tīkla paroles uz uzlīmes.

Maltese, Għal xi mudelli, iċċekkja l-utent u l-passwords mingħajr fili fuq l-istiker.

Dutch, Controleer bij sommige modellen de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker.

Polish, W przypadku niektórych modeli sprawdź hasło użytkownika i hasło do sieci bezprzewodowej na naklejce.

Portuguese, Para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e sem fio no adesivo.

Romanian, Pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant.

Slovak, Pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslá na nálepke.

Slovenian, Pri nekaterih modelih preverite uporabniška in brezžična gesla na nalepki.

Swedish, För vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på klistermärket.

Chinese, 对于某些型号,请检查标签上的用户密码和无线密码。

Russian, Для некоторых моделей проверьте пользовательские и беспроводные пароли на наклейке.

Ukrainian, Для деяких моделей перевірте пароль користувача та пароль бездротової мережі на наклейці.

BG - Български. Бързо ръководство:

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v6.49.1 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби, включително работата в рамките на законни честотни канали, извеждане на продукция изисквания за захранване, окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства на MikroTik трябва да бъдат професионално инсталиран.

Това е устройство за безжична мрежа. Можете да намерите името на модела на продукта на етикета на регистъра (ID).Image Added

Моля, посетете страницата с ръководството за потребителя на https://mt.lv/um-bg за пълното актуализирано ръководство за употреба. Или сканирайте QR кода с мобилния си телефон.

Най-важните технически спецификации за този продукт могат да бъдат намерени на последната страница на това Кратко ръководство.

Технически спецификации, брошури и повече информация за продуктите на https://mikrotik.com/products

Ръководство за конфигуриране на софтуер на вашия език с допълнителна информация можете да намерите на https://mt.lv/help-bg

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

В зависимост от използваната антена, трябва да зададете нейното усилване. Това е за да се гарантира, че EIRP отговаря на ограничението, определено от местните власти. Това се прави в менюто за бърз набор Webfig.

Това устройство приема вход на 24V DC адаптер за захранване, който се предлага в оригиналната опаковка на това устройство. Това устройство може да се захранва с помощта на PoE инжектор (предоставен в опаковката).

Първи стъпки:

 • Свържете устройството към включения PoE инжектор с Ethernet кабел;
 • Свържете PoE инжектора в компютъра;
 • Свържете захранващия адаптер към PoE инжектора;
 • Изтеглете инструмент за конфигуриране на WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Отворете WinBox и се свържете с устройството;
 • IP по подразбиране: 192.168.88.1, потребителско име: admin, без парола или използвайте раздела Neighbors и се свържете с MAC адрес (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • Изтеглете най-новия софтуер на RouterOS от https://mikrotik.com/download;
 • Изберете MIPSBE пакети и ги запишете на вашия компютър;
 • Отворете WinBox и качете изтеглени пакети, плъзнете и пуснете във всички прозорци;
 • Рестартирайте устройството;
 • Свържете се отново и в менюто QuickSet задайте вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Осигурете устройството си и задайте силна парола.

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с всяко оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоари, одобрени от производителя, и които могат да бъдат намерено аз n оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за монтиране на открито върху стълб. Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди да започнете инсталирането. Ако не използвате подходящия хардуер и конфигурация или не спазвате правилните процедури, това може да доведе до опасна ситуация за хората и да повреди системата на системата.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е чрез изключване на захранващия адаптер от контакта.

Излагане на радиочестотно излъчване: Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация FCC, IC и Европейския съюз, определени за неконтролирана среда. Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 40 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

Производител: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Note

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v6.49.1 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupů požadavky na napájení, kabeláž a dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalován.

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).Image Added

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanualcs. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes påKonfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-dacs

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Afhængigt af den anvendte antenne skal du indstille dens forstærkning. Dette er for at sikre, at EIRP overholder den grænse, der er fastsat af de lokale myndigheder. Dette gøres i Webfig Quickset-menuen.

Denne enhed accepterer input fra 24V DC-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. Denne enhed kan drives med PoE-injektor (leveres i emballagen).

Første trin:

V závislosti na použité anténě musíte nastavit její zisk. Tím je zajištěno, že EIRP splňuje limit stanovený místními úřady. To se provádí v nabídce Webfig Quickset.

Toto zařízení přijímá vstup 24 V DC napájecího adaptéru, který je součástí originálního balení tohoto zařízení. Toto zařízení lze napájet pomocí injektoru PoE (je součástí balení).

První kroky:

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu;
 • Připojte vstřikovač PoE k počítači;
 • Připojte napájecí adaptér k injektoru PoE;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj WinBox
 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel;
 • Tilslut PoE-injektoren til pc'en;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Download WinBox-konfigurationsværktøj https://mt.lv/winbox;
 • Åbn WinBox og tilslut til enhedenOtevřete WinBox a připojte se k zařízení;
 • Standard Výchozí IP: 192.168.88.1, brugernavnuživatelské jméno: admin, intet adgangskode, eller brug fanen Neighbors og opret forbindelse med MAC-adressen;žádné heslo nebo použít kartu Neighbors a připojit se k MAC adrese (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Stáhněte si nejnovější software RouterOS z Download den nyeste RouterOS-software fra https://mikrotik.com/download;
 • Vælg MIPSBE-pakker, og gem dem på din pc;
 • Åbn WinBox og upload downloadede pakker, træk og slip i alle windows;
 • Genstart enheden;
 • Opret forbindelse igen, og indstil dit land i QuickSet- menuen for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Sikker din enhed, og indstil en stærk adgangskode.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og tilbehør godkendt af producenten , og som kan være fundet i den originale emballage af dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive monteret udendørs på en stang. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden installationen påbegyndes. Undladelse af at bruge den korrekte hardware og konfiguration eller at følge de korrekte procedurer kan resultere i en farlig situation for mennesker og skade på syste m .
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder FCC, IC og EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 40 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

 • Vyberte si MIPSBE balíčky a uložte je do svého PC;
 • Otevřete WinBox a nahrajte stažené balíčky, přetáhněte je do všech oken;
 • Restartujte zařízení;
 • Připojte se znovu a v nabídce QuickSet nastavte svou zemi, abyste použili nastavení regulace země;
 • Zabezpečte zařízení a nastavte silné heslo.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájení a příslušenství schválené výrobcem, které může být nalezeno v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k montáži venku na sloup. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte montážní pokyny. Pokud nepoužijete odpovídající hardware a konfiguraci nebo nebudete dodržovat správné postupy, může to mít za následek nebezpečnou situaci pro lidi a poškození systému.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 40 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

VýrobceProducent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LetlandLotyšsko, LV1039.

...

DA -

...

Dansk.

...

Hurtig guide:

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v6.46 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle und der Ausgabe Anforderungen an Stromversorgung, Verkabelung und dynamische Frequenzauswahl (Dynamic Frequency Selection, DFS). Alle MikroTik Funkgeräte müssen professionell installiert.

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).Image Removed

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6.49.1 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landes regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, output strøm, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal være professionelt installeret.

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).Image Added

Besøg siden med brugermanualen på Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unterKonfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-deda

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Abhängig von der verwendeten Antenne müssen Sie die Verstärkung einstellen. Dies soll sicherstellen, dass EIRP die von den lokalen Behörden festgelegten Grenzwerte einhält. Dies erfolgt im Webfig-Quickset-Menü.

Dieses Gerät akzeptiert den Eingang eines 24-V-Gleichstromadapters, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. Dieses Gerät kann mit einem PoE-Injektor (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Erste Schritte:

Afhængigt af den anvendte antenne skal du indstille dens forstærkning. Dette er for at sikre, at EIRP overholder den grænse, der er fastsat af de lokale myndigheder. Dette gøres i Webfig Quickset-menuen.

Denne enhed accepterer input fra 24V DC-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. Denne enhed kan drives med PoE-injektor (leveres i emballagen).

Første trin:

 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel;
 • Tilslut PoE-injektoren til pc'en;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Download WinBox-konfigurationsværktøj
 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an.
 • Schließen Sie den PoE-Injektor an den PC an.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Laden Sie das WinBox-Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter .
 • Öffnen Sie die WinBox und stellen Sie eine Verbindung zum Gerät her.
 • ;
 • Åbn WinBox og tilslut til enheden;
 • Standard Standard- IP: 192.168.88.1, Benutzernamebrugernavn: admin, kein Passwort, oder verwenden Sie die Registerkarte Neighbors und stellen Sie eine Verbindung mit der MAC-Adresse her.intet adgangskode, eller brug fanen Neighbors og opret forbindelse med MAC-adressen (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Download den nyeste RouterOS-software fra Laden Sie die neueste RouterOS-Software von https://mikrotik.com/download herunter .;
 • Wählen Sie MIPSBE-Pakete und speichern Sie sie auf Ihrem PC.
 • Öffnen Sie WinBox und laden Sie heruntergeladene Pakete hoch. Ziehen Sie sie per Drag & Drop in ein beliebiges Fenster.
 • Starten Sie das Gerät neu.
 • Stellen Sie erneut eine Verbindung her und stellen Sie im QuickSet- Menü Ihr Land ein, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Sichern Sie Ihr Gerät und legen Sie ein sicheres Passwort fest.

Sicherheitsinformation:

 • Machen Sie sich vor Arbeiten an MikroTik-Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltkreise vertraut und machen Sie sich mit den üblichen Vorgehensweisen zur Unfallverhütung vertraut. Der Installateur sollte mit den Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das Netzteil und vom Hersteller zugelassenes Zubehör , und das kann sein gefunden In der Originalverpackung dieses Produkts.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen Vorschriften für elektrische Geräte entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für die Montage im Freien an einer Stange vorgesehen. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie die richtige Hardware und Konfiguration nicht verwenden oder die richtigen Verfahren nicht befolgen, kann dies zu einer gefährlichen Situation für Personen und zur Beschädigung des Systems führen .
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko!
 • Im Falle eines Gerätefehlers trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den FCC-, IC- und EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 40 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

 • Vælg MIPSBE-pakker, og gem dem på din pc;
 • Åbn WinBox og upload downloadede pakker, træk og slip i alle windows;
 • Genstart enheden;
 • Opret forbindelse igen, og indstil dit land i QuickSet- menuen for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Sikker din enhed, og indstil en stærk adgangskode.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og tilbehør godkendt af producenten, og som kan være fundet i den originale emballage af dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive monteret udendørs på en stang. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden installationen påbegyndes. Undladelse af at bruge den korrekte hardware og konfiguration eller at følge de korrekte procedurer kan resultere i en farlig situation for mennesker og skade på syste m.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder FCC, IC og EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 40 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

ProducentHersteller: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LettlandLetland, LV1039.

...

DE -

...

Deutsche.

...

Kurzanleitung:

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο Dieses Gerät muss auf RouterOS v6.46 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός των νόμιμων καναλιών συχνότητας, της παραγωγής ισχύ, απαιτήσεις καλωδίωσης και απαιτήσεις δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ασύρματες συσκευές MikroTik πρέπει να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένο.

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).Image Removed

.49.1 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle und der Ausgabe Anforderungen an Stromversorgung, Verkabelung und dynamische Frequenzauswahl (Dynamic Frequency Selection, DFS). Alle MikroTik Funkgeräte müssen professionell installiert.

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).Image Added

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνσηDas Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-elde

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants

Ανάλογα με την κεραία που χρησιμοποιείται, πρέπει να ρυθμίσετε το κέρδος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το EIRP πληροί το όριο που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται στο μενού Webfig Quickset.

Αυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού DC 24V, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί με χρήση μπεκ PoE (Παρέχεται στη συσκευασία).

Πρώτα βήματα:

Abhängig von der verwendeten Antenne müssen Sie die Verstärkung einstellen. Dies soll sicherstellen, dass EIRP die von den lokalen Behörden festgelegten Grenzwerte einhält. Dies erfolgt im Webfig-Quickset-Menü.

Dieses Gerät akzeptiert den Eingang eines 24-V-Gleichstromadapters, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. Dieses Gerät kann mit einem PoE-Injektor (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Erste Schritte:

 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an.
 • Schließen Sie den PoE-Injektor an den PC an.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Laden Sie das WinBox-Konfigurationstool
 • Συνδέστε τη συσκευή με το παρεχόμενο μπεκ PoE με καλώδιο Ethernet.
 • Συνδέστε τον εγχυτήρα PoE στον υπολογιστή.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εγχυτήρα PoE.
 • Λήψη του εργαλείου διαμόρφωσης WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Ανοίξτε το WinBox και συνδεθείτε στη συσκευή.
 • herunter.
 • Öffnen Sie die WinBox und stellen Sie eine Verbindung zum Gerät her.
 • Standard-Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 192.168.88.1, όνομα χρήστηBenutzername: admin, χωρίς κωδικό πρόσβασης ή χρησιμοποιήστε την καρτέλα Neighbors και συνδεθείτε με τη διεύθυνση MAC.kein Passwort, oder verwenden Sie die Registerkarte Neighbors und stellen Sie eine Verbindung mit der MAC-Adresse her (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Laden Sie die neueste RouterOS-Software von Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό RouterOS από τη διεύθυνση https://mikrotik.com/download ;
 • Επιλέξτε πακέτα MIPSBE και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας.
 • Ανοίξτε το WinBox και ανεβάστε τα ληφθέντα πακέτα, μεταφέρετε και αποθέστε σε οποιοδήποτε παράθυρο.
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή.
 • Συνδεθείτε ξανά και στο μενού QuickSet ορίστε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κανονισμού χώρας.
 • Ασφαλίστε τη συσκευή σας και ορίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και ποια μπορεί να είναι βρέθηκαν στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο σε έναν πόλο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η αδυναμία χρήσης του υλικού και των ρυθμίσεων διόρθωσης ή η τήρηση των σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους και βλάβες στο σύστημα .
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC, IC και Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 40 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

Note

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v6.46 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales legales de frecuencia, salida alimentación, requisitos de cableado y requisitos de selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben ser instalado profesionalmente

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).Image Removed

 • herunter.
 • Wählen Sie MIPSBE-Pakete und speichern Sie sie auf Ihrem PC.
 • Öffnen Sie WinBox und laden Sie heruntergeladene Pakete hoch. Ziehen Sie sie per Drag & Drop in ein beliebiges Fenster.
 • Starten Sie das Gerät neu.
 • Stellen Sie erneut eine Verbindung her und stellen Sie im QuickSet- Menü Ihr Land ein, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Sichern Sie Ihr Gerät und legen Sie ein sicheres Passwort fest.

Sicherheitsinformation:

 • Machen Sie sich vor Arbeiten an MikroTik-Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltkreise vertraut und machen Sie sich mit den üblichen Vorgehensweisen zur Unfallverhütung vertraut. Der Installateur sollte mit den Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das Netzteil und vom Hersteller zugelassenes Zubehör, und das kann sein gefunden In der Originalverpackung dieses Produkts.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen Vorschriften für elektrische Geräte entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für die Montage im Freien an einer Stange vorgesehen. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie die richtige Hardware und Konfiguration nicht verwenden oder die richtigen Verfahren nicht befolgen, kann dies zu einer gefährlichen Situation für Personen und zur Beschädigung des Systems führen.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf eigenes Risiko!
 • Im Falle eines Gerätefehlers trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den FCC-, IC- und EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 40 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v6.49.1 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός των νόμιμων καναλιών συχνότητας, της παραγωγής ισχύ, απαιτήσεις καλωδίωσης και απαιτήσεις δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ασύρματες συσκευές MikroTik πρέπει να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένο.

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).Image Added

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en  https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional enΤο εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-esel

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Dependiendo de la antena utilizada, debe establecer su ganancia. Esto es para garantizar que el PIRE cumpla con el límite establecido por las autoridades locales. Esto se hace en el menú Webfig Quickset.

Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación de 24 V CC, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. Este dispositivo se puede alimentar con un inyector PoE (incluido en el paquete).

Primeros pasos:

Ανάλογα με την κεραία που χρησιμοποιείται, πρέπει να ρυθμίσετε το κέρδος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το EIRP πληροί το όριο που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται στο μενού Webfig Quickset.

Αυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού DC 24V, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί με χρήση μπεκ PoE (Παρέχεται στη συσκευασία).

Πρώτα βήματα:

 • Συνδέστε τη συσκευή με το παρεχόμενο μπεκ PoE με καλώδιο Ethernet.
 • Συνδέστε τον εγχυτήρα PoE στον υπολογιστή.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εγχυτήρα PoE.
 • Λήψη του εργαλείου διαμόρφωσης
 • Conecte el dispositivo al inyector PoE incluido con el cable Ethernet;
 • Conecte el inyector PoE a la PC;
 • Conecte el adaptador de corriente al inyector PoE;
 • Descargue la herramienta de configuración WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Abra WinBox y conéctese al dispositivo;
 • Ανοίξτε το WinBox και συνδεθείτε στη συσκευή.
 • Προεπιλεγμένη διεύθυνση IPIP predeterminada: 192.168.88.1, nombre de usuarioόνομα χρήστη: admin, sin contraseña, o use la pestaña Neighbors y conéctese con la dirección MAC;χωρίς κωδικό πρόσβασης ή χρησιμοποιήστε την καρτέλα Neighbors και συνδεθείτε με τη διεύθυνση MAC.
 • Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό RouterOS από τη διεύθυνση Descargue el último software RouterOS de https://mikrotik.com/download;
 • Elija los paquetes MIPSBE, y guárdelos en su PC;
 • Abra WinBox y cargue los paquetes descargados, arrastre y suelte en cualquier ventana;
 • Reiniciar el dispositivo;
 • Conéctese nuevamente y en el menú QuickSet configure su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Asegure su dispositivo y establezca una contraseña segura.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Use solo la fuente de alimentación y accesorios aprobados por el fabricante , y que pueden ser encontró En el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para montarse en exteriores en un poste. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. Si no se utiliza el hardware y la configuración correctos o no se siguen los procedimientos correctos, se podrían producir situaciones peligrosas para las personas y daños en el sistema .
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de alimentación de la toma de corriente.

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, IC y la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 40 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

Rango de frecuencia (potencia de salida máxima): 2400-2483.5 MHz (30 dBm). Los canales de frecuencia disponibles pueden variar según el modelo y la certificación del producto.

Número de Certificado de Homologación (IFT): Ver la etiqueta del producto.

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6.46 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas toimimist seaduslikes sageduskanalites, väljund võimsus, kaabeldusnõuded ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõuded. Kõik MikroTiku raadioseadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).Image Removed

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et . Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Sõltuvalt kasutatavast antennist peate määrama selle võimenduse. Selle eesmärk on tagada, et EIRP vastaks kohalike omavalitsuste seatud piirmääradele. Seda tehakse menüüs Webfig Quickset.

See seade aktsepteerib 24 V alalisvoolu adapteri sisendit, mis on esitatud selle seadme originaalpakendis. Selle seadme toiteks saab kasutada PoE-injektorit (komplektis pakend).

Esimesed sammud:

 • Ühendage seade kaasasoleva PoE-injektoriga Etherneti kaabli abil;
 • Ühendage PoE-injektor arvutiga;
 • Ühendage toiteadapter PoE-injektoriga;
 • Laadige alla WinBoxi seadistusriist https://mt.lv/winbox ;
 • Avage WinBox ja looge seadmega ühendus;
 • Vaike-IP: 192.168.88.1, kasutajanimi: admin , parooli pole või kasutage vahekaarti Neighbors ja looge ühendus MAC-aadressiga;
 • Laadige alla uusim RouterOS tarkvara saidilt https://mikrotik.com/download ;
 • Valige jaoks MIPSBE paketid ja salvestage need arvutisse;
 • Avage WinBox ja laadige alla laaditud paketid üles, lohistage suvalisse akendesse;
 • Taaskäivitage seade;
 • Ühendage uuesti ja seadistage QuickSet-i menüüs riik, et rakendada riigi regulatsioonisätteid;
 • Turvaldage seade ja määrake kindel parool.

Ohutusteave:

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult toiteallikat ja tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmed , mis võivad olla leitud ma olen selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks välistingimustele. Enne paigaldamise alustamist lugege hoolikalt paigaldusjuhendit. Parandatud riistvara ja konfiguratsiooni kasutamata jätmine või õigete toimingute järgimata jätmine võib põhjustada inimestele ohtliku olukorra ja süsteemi kahjustada .
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast lahti ühendamine.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab FCC, IC ja Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 40 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

Tootja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6.46 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maalakeja, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtö teho, kaapelointivaatimukset ja dynaamisen taajuuden valinnan (DFS) vaatimukset. Kaikkien MikroTik-radiolaitteiden on oltava ammattimaisesti asennettu.

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).Image Removed

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Käytettävän antennin mukaan sinun on asetettava sen vahvistus. Tällä varmistetaan, että EIRP noudattaa paikallisten viranomaisten asettamia rajoituksia. Tämä tehdään Webfig Quickset -valikossa.

Tämä laite hyväksyy 24 V DC -virtasovittimen tulon, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. Tälle laitteelle voidaan saada virtaa PoE-injektorilla (toimitetaan pakkauksessa).

Ensiaskeleet:

 • Kytke laite mukana toimitettuun PoE-injektoriin Ethernet-kaapelilla;
 • Kytke PoE-injektori tietokoneeseen;
 • Kytke verkkolaite PoE-injektoriin;
 • Lataa WinBox-määritystyökalu https://mt.lv/winbox ;
 • Avaa WinBox ja muodosta yhteys laitteeseen;
 • Oletus-IP: 192.168.88.1, käyttäjänimi: admin, ei salasanaa tai käytä Neighbors- välilehteä ja muodosta yhteys MAC-osoitteeseen;
 • Lataa uusin RouterOS-ohjelmisto osoitteesta https://mikrotik.com/download ;
 • Valitse MIPSBE-paketit lle ja tallenna ne tietokoneellesi;
 • Avaa WinBox ja lähetä ladatut paketit, vedä ja pudota mihin tahansa ikkunoihin;
 • Käynnistä laite uudelleen;
 • Yhdistä uudelleen ja aseta maasi QuickSet- valikossa, jotta voit käyttää maan sääntelyasetuksia;
 • Suojaa laite ja aseta vahva salasana.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain virtalähdettä ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet , jotka voivat olla löydetty Olen tämän tuotteen alkuperäispakkaus.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi ulkona sauvaan. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Oikeiden laitteistojen ja kokoonpanojen käyttämättä jättäminen tai oikeiden menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ihmisille ja vaurioittaa järjestelmää .
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtalähde pistorasiasta.

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on FCC: n, IC: n ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 40 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6.46 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la sortie les exigences d'alimentation, de câblage et de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installé professionnellement.

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).Image Removed

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

 • Επιλέξτε πακέτα MIPSBE και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας.
 • Ανοίξτε το WinBox και ανεβάστε τα ληφθέντα πακέτα, μεταφέρετε και αποθέστε σε οποιοδήποτε παράθυρο.
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή.
 • Συνδεθείτε ξανά και στο μενού QuickSet ορίστε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κανονισμού χώρας.
 • Ασφαλίστε τη συσκευή σας και ορίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν να εργαστείτε σε οποιοδήποτε εξοπλισμό MikroTik, να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να είστε εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και ποια μπορεί να είναι βρέθηκαν στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Το προϊόν αυτό προορίζεται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο σε έναν πόλο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η αδυναμία χρήσης του υλικού και των ρυθμίσεων διόρθωσης ή η τήρηση των σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους και βλάβες στο σύστημα.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργείτε με δική σας ευθύνη!
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC, IC και Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 40 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

Note

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v6.49.1 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales legales de frecuencia, salida alimentación, requisitos de cableado y requisitos de selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben ser instalado profesionalmente

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).Image Added

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Dependiendo de la antena utilizada, debe establecer su ganancia. Esto es para garantizar que el PIRE cumpla con el límite establecido por las autoridades locales. Esto se hace en el menú Webfig Quickset.

Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación de 24 V CC, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. Este dispositivo se puede alimentar con un inyector PoE (incluido en el paquete).

Primeros pasos:

 • Conecte el dispositivo al inyector PoE incluido con el cable Ethernet;
 • Conecte el inyector PoE a la PC;
 • Conecte el adaptador de corriente al inyector PoE;
 • Descargue la herramienta de configuración WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Abra WinBox y conéctese al dispositivo;
 • IP predeterminada: 192.168.88.1, nombre de usuario: admin, sin contraseña, o use la pestaña Neighbors y conéctese con la dirección MAC;
 • Descargue el último software RouterOS de https://mikrotik.com/download;
 • Elija los paquetes MIPSBE, y guárdelos en su PC;
 • Abra WinBox y cargue los paquetes descargados, arrastre y suelte en cualquier ventana;
 • Reiniciar el dispositivo;
 • Conéctese nuevamente y en el menú QuickSet configure su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Asegure su dispositivo y establezca una contraseña segura.

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Use solo la fuente de alimentación y accesorios aprobados por el fabricante, y que pueden ser encontró En el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para montarse en exteriores en un poste. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. Si no se utiliza el hardware y la configuración correctos o no se siguen los procedimientos correctos, se podrían producir situaciones peligrosas para las personas y daños en el sistema.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de alimentación de la toma de corriente.

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, IC y la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 40 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

Rango de frecuencia (potencia de salida máxima): 2400-2483.5 MHz (30 dBm). Los canales de frecuencia disponibles pueden variar según el modelo y la certificación del producto.

Número de Certificado de Homologación (IFT): Ver la etiqueta del producto.

EFICIENCIA ENERGETICA CUMPLE CON LA NOM-029-ENER-2017.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

 • Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
 • Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. La lista de importadores se puede encontrar en nuestra página de inicio – https://mikrotik.com/buy/latinamerica/mexico.

ET - Eestlane. Kiirjuhend:

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6.49.1 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas toimimist seaduslikes sageduskanalites, väljund võimsus, kaabeldusnõuded ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõuded. Kõik MikroTiku raadioseadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).Image Added

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultants

Sõltuvalt kasutatavast antennist peate määrama selle võimenduse. Selle eesmärk on tagada, et EIRP vastaks kohalike omavalitsuste seatud piirmääradele. Seda tehakse menüüs Webfig Quickset.

See seade aktsepteerib 24 V alalisvoolu adapteri sisendit, mis on esitatud selle seadme originaalpakendis. Selle seadme toiteks saab kasutada PoE-injektorit (komplektis pakend).

Esimesed sammud:

 • Ühendage seade kaasasoleva PoE-injektoriga Etherneti kaabli abil;
 • Ühendage PoE-injektor arvutiga;
 • Ühendage toiteadapter PoE-injektoriga;
 • Laadige alla WinBoxi seadistusriist https://mt.lv/winbox;
 • Avage WinBox ja looge seadmega ühendus;
 • Vaike-IP: 192.168.88.1, kasutajanimi: admin, parooli pole või kasutage vahekaarti Neighbors ja looge ühendus MAC-aadressiga;
 • Laadige alla uusim RouterOS tarkvara saidilt https://mikrotik.com/download;
 • Valige jaoks MIPSBE paketid ja salvestage need arvutisse;
 • Avage WinBox ja laadige alla laaditud paketid üles, lohistage suvalisse akendesse;
 • Taaskäivitage seade;
 • Ühendage uuesti ja seadistage QuickSet-i menüüs riik, et rakendada riigi regulatsioonisätteid;
 • Turvaldage seade ja määrake kindel parool.

Ohutusteave:

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult toiteallikat ja tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmed, mis võivad olla leitud ma olen selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks välistingimustele. Enne paigaldamise alustamist lugege hoolikalt paigaldusjuhendit. Parandatud riistvara ja konfiguratsiooni kasutamata jätmine või õigete toimingute järgimata jätmine võib põhjustada inimestele ohtliku olukorra ja süsteemi kahjustada.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast lahti ühendamine.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab FCC, IC ja Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 40 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

Tootja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6.49.1 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maalakeja, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtö teho, kaapelointivaatimukset ja dynaamisen taajuuden valinnan (DFS) vaatimukset. Kaikkien MikroTik-radiolaitteiden on oltava ammattimaisesti asennettu.

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).Image Added

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessaVous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-frfi

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Selon l'antenne utilisée, vous devez régler son gain. Il s'agit de garantir que l'EIRP respecte la limite fixée par les autorités locales. Cela se fait dans le menu Webfig Quickset.

Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur d'alimentation 24 V CC, qui est fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. Cet appareil peut être alimenté à l'aide d'un injecteur PoE (fourni dans l'emballage).

Premiers pas:

Käytettävän antennin mukaan sinun on asetettava sen vahvistus. Tällä varmistetaan, että EIRP noudattaa paikallisten viranomaisten asettamia rajoituksia. Tämä tehdään Webfig Quickset -valikossa.

Tämä laite hyväksyy 24 V DC -virtasovittimen tulon, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. Tälle laitteelle voidaan saada virtaa PoE-injektorilla (toimitetaan pakkauksessa).

Ensiaskeleet:

 • Kytke laite mukana toimitettuun PoE-injektoriin Ethernet-kaapelilla;
 • Kytke PoE-injektori tietokoneeseen;
 • Kytke verkkolaite PoE-injektoriin;
 • Lataa WinBox-määritystyökalu
 • Connectez l'appareil à l'injecteur PoE fourni avec un câble Ethernet;
 • Connectez l'injecteur PoE au PC;
 • Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'injecteur PoE;
 • Téléchargez l'outil de configuration WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Ouvrez WinBox et connectez-vous à l'appareil;
 • Avaa WinBox ja muodosta yhteys laitteeseen;
 • Oletus-IPIP par défaut: 192.168.88.1, nom d'utilisateurkäyttäjänimi: admin, pas de mot de passe, ou utilisez l' onglet Neighbors et connectez-vous avec l'adresse MAC;ei salasanaa tai käytä Neighbors- välilehteä ja muodosta yhteys MAC-osoitteeseen;
 • Lataa uusin RouterOS-ohjelmisto osoitteesta Téléchargez le dernier logiciel RouterOS sur https://mikrotik.com/download;
 • Choisissez les packages Valitse MIPSBE et enregistrez-les sur votre PC-paketit lle ja tallenna ne tietokoneellesi;
 • Ouvrez WinBox et téléchargez les packages téléchargés, glissez-déposez dans toutes les fenêtres;
 • Redémarrez l'appareil;
 • Connectez-vous à nouveau et définissez votre pays dans le menu QuickSet pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Sécurisez votre appareil et définissez un mot de passe fort.

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l' alimentation et accessoires approuvés par le fabricant , et qui peuvent être a trouvé dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être monté à l'extérieur sur un poteau. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant de commencer l'installation. Le fait de ne pas utiliser le matériel et la configuration corrects ou de ne pas suivre les procédures correctes peut entraîner une situation dangereuse pour les personnes et endommager le système .
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC, IC et Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 40 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Note

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v6.46 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala zahtjevi za napajanje, kabliranje i zahtjevi za dinamički odabir frekvencije (DFS). Svi MikroTik radijski uređaji moraju biti profesionalno instaliran.

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).Image Removed

 • Avaa WinBox ja lähetä ladatut paketit, vedä ja pudota mihin tahansa ikkunoihin;
 • Käynnistä laite uudelleen;
 • Yhdistä uudelleen ja aseta maasi QuickSet- valikossa, jotta voit käyttää maan sääntelyasetuksia;
 • Suojaa laite ja aseta vahva salasana.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain virtalähdettä ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet, jotka voivat olla löydetty Olen tämän tuotteen alkuperäispakkaus.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi ulkona sauvaan. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Oikeiden laitteistojen ja kokoonpanojen käyttämättä jättäminen tai oikeiden menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ihmisille ja vaurioittaa järjestelmää.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtalähde pistorasiasta.

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on FCC: n, IC: n ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 40 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6.49.1 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la sortie les exigences d'alimentation, de câblage et de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installé professionnellement.

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).Image Added

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite naVous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-hrfr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Ovisno o anteni koja se koristi, morate postaviti njezino pojačanje. Time se osigurava da EIRP ispunjava ograničenje koje su postavile lokalne vlasti. To se događa u izborniku Webfig Quickset.

Ovaj uređaj prihvaća ulaz 24-strujnog mrežnog adaptera, koji je isporučen u originalnom pakiranju ovog uređaja. Ovaj uređaj se može napajati pomoću PoE injektora (isporučeno u pakiranju).

Prvi koraci:

Selon l'antenne utilisée, vous devez régler son gain. Il s'agit de garantir que l'EIRP respecte la limite fixée par les autorités locales. Cela se fait dans le menu Webfig Quickset.

Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur d'alimentation 24 V CC, qui est fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. Cet appareil peut être alimenté à l'aide d'un injecteur PoE (fourni dans l'emballage).

Premiers pas:

 • Connectez l'appareil à l'injecteur PoE fourni avec un câble Ethernet;
 • Connectez l'injecteur PoE au PC;
 • Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'injecteur PoE;
 • Téléchargez l'outil de configuration WinBox
 • Spojite uređaj na uključeni PoE injektor pomoću Ethernet kabela;
 • Spojite PoE injektor u računalo;
 • Priključite ispravljač na PoE injektor;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju WinBox-a https://mt.lv/winbox;
 • Otvorite WinBox i povežite se s uređajem;
 • Ouvrez WinBox et connectez-vous à l'appareil;
 • IP par défautZadani IP: 192.168.88.1, korisničko imenom d'utilisateur: admin, nema lozinke ili koristite karticu Neighbors i povežite se s MAC adresom;pas de mot de passe, ou utilisez l' onglet Neighbors et connectez-vous avec l'adresse MAC;
 • Téléchargez le dernier logiciel RouterOS sur Preuzmite najnoviji softver RouterOS sa https://mikrotik.com/download;
 • Odaberite MIPSBE pakete i spremite ih na svoje računalo;
 • Otvorite WinBox i prenesite preuzete pakete, povucite i ispustite u bilo koji prozor;
 • Ponovo pokrenite uređaj;
 • Ponovo se povežite i u izborniku QuickSet postavite svoju državu radi primjene postavki regulacije zemlje;
 • Osigurajte svoj uređaj i postavite jaku lozinku.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobren od proizvođača , a može biti pronađeno Ja nisam originalno pakiranje ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen postavljanju vani na stup. Prije početka instalacije pažljivo pročitajte upute za ugradnju. Ako ne koristite ispravni hardver i konfiguraciju ili ne slijedite ispravne postupke, može doći do opasne situacije za ljude i oštećenja sustava .
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanjem mrežnog adaptera iz utičnice.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju FCC, IC i Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 40 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

 • Choisissez les packages MIPSBE et enregistrez-les sur votre PC;
 • Ouvrez WinBox et téléchargez les packages téléchargés, glissez-déposez dans toutes les fenêtres;
 • Redémarrez l'appareil;
 • Connectez-vous à nouveau et définissez votre pays dans le menu QuickSet pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Sécurisez votre appareil et définissez un mot de passe fort.

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l' alimentation et accessoires approuvés par le fabricant, et qui peuvent être a trouvé dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être monté à l'extérieur sur un poteau. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant de commencer l'installation. Le fait de ne pas utiliser le matériel et la configuration corrects ou de ne pas suivre les procédures correctes peut entraîner une situation dangereuse pour les personnes et endommager le système.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC, IC et Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 40 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

FabricantProizvođač: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LatvijaLettonie, LV1039.

...

HR -

...

Hrvatski. Brzi vodič:

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v6.46-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon keresztüli működést is teljesítményre, kábelezésre és dinamikus frekvenciaválasztásra (DFS) vonatkozó követelmények. Az összes MikroTik rádiókészüléknek lennie kell szakszerűen telepítve.

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.Image Removed

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v6.49.1 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala zahtjevi za napajanje, kabliranje i zahtjevi za dinamički odabir frekvencije (DFS). Svi MikroTik radijski uređaji moraju biti profesionalno instaliran.

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).Image Added

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon 

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite naAz Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-huhr

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

A használt antennától függően be kell állítania annak erősítését. Ennek célja annak biztosítása, hogy az EIRP megfeleljen a helyi hatóságok által meghatározott határértéknek. Ez a Webfig Quickset menüben történik.

Ez az eszköz elfogadja a 24 V-os egyenáramú adapter bemeneti adatait, amely a készülék eredeti csomagolásában található. Ezt az eszközt PoE injektorral lehet táplálni (a csomagolásban található).

Első lépések:

Ovisno o anteni koja se koristi, morate postaviti njezino pojačanje. Time se osigurava da EIRP ispunjava ograničenje koje su postavile lokalne vlasti. To se događa u izborniku Webfig Quickset.

Ovaj uređaj prihvaća ulaz 24-strujnog mrežnog adaptera, koji je isporučen u originalnom pakiranju ovog uređaja. Ovaj uređaj se može napajati pomoću PoE injektora (isporučeno u pakiranju).

Prvi koraci:

 • Spojite uređaj na uključeni PoE injektor pomoću Ethernet kabela;
 • Spojite PoE injektor u računalo;
 • Priključite ispravljač na PoE injektor;
 • Preuzmite alat za konfiguraciju WinBox-a
 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt PoE injektorhoz Ethernet kábellel;
 • Csatlakoztassa a PoE injektort a számítógéphez;
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a PoE injektorhoz;
 • Töltse le a WinBox konfigurációs eszközt: https://mt.lv/winbox;
 • Nyissa meg a WinBox szoftvert, és csatlakozzon az eszközhöz;
 • Otvorite WinBox i povežite se s uređajem;
 • Zadani Alapértelmezett IP: 192.168.88.1, felhasználói névkorisničko ime: admin, nincs jelszó, vagy használja a Neighbors fület, és csatlakozzon a MAC-címhez;nema lozinke ili koristite karticu Neighbors i povežite se s MAC adresom;
 • Preuzmite najnoviji softver RouterOS sa Töltse le a legújabb RouterOS szoftvert a https://mikrotik.com/download webhelyről;
 • Válasszon MIPSBE csomagokat vagy számára, és mentse őket a számítógépére;
 • Nyissa meg a WinBox szoftvert, és töltsön fel letöltött csomagokat, húzza át és dobja be bármelyik ablakba;
 • Indítsa újra az eszközt;
 • Csatlakozzon újra, és a QuickSet menüben állítsa be az országot, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Rögzítse a készüléket, és állítson be egy erős jelszót.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak az áramellátást használja és a gyártó által jóváhagyott kiegészítők , amelyek lehetnek megtalált A termék eredeti csomagolása.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket szabadon, egy oszlopra kell felszerelni. A telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót. A helyes hardver és konfiguráció használata vagy a helyes eljárások be nem tartása az emberek számára veszélyes helyzetet és a rendszer károsodását eredményezheti .
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati adaptert kihúzza a konnektorból.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az FCC, IC és az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 40 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

 • Odaberite MIPSBE pakete i spremite ih na svoje računalo;
 • Otvorite WinBox i prenesite preuzete pakete, povucite i ispustite u bilo koji prozor;
 • Ponovo pokrenite uređaj;
 • Ponovo se povežite i u izborniku QuickSet postavite svoju državu radi primjene postavki regulacije zemlje;
 • Osigurajte svoj uređaj i postavite jaku lozinku.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobren od proizvođača, a može biti pronađeno Ja nisam originalno pakiranje ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen postavljanju vani na stup. Prije početka instalacije pažljivo pročitajte upute za ugradnju. Ako ne koristite ispravni hardver i konfiguraciju ili ne slijedite ispravne postupke, može doći do opasne situacije za ljude i oštećenja sustava.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanjem mrežnog adaptera iz utičnice.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju FCC, IC i Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 40 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

ProizvođačGyártó: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LettországLatvija, LV1039.

...

HU -

...

Magyar.

...

Gyors útmutató:

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v6.46 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, in uscita requisiti di alimentazione, cablaggio e selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installato professionalmente.

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).Image Removed

49.1-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon keresztüli működést is teljesítményre, kábelezésre és dinamikus frekvenciaválasztásra (DFS) vonatkozó követelmények. Az összes MikroTik rádiókészüléknek lennie kell szakszerűen telepítve.

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.Image Added

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products  oldalon 

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók:Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-ithu

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants 

A seconda dell'antenna utilizzata, è necessario impostare il suo guadagno. Questo per garantire che l'EIRP soddisfi il limite fissato dalle autorità locali. Questo viene fatto nel menu Webfig Quickset.

Questo dispositivo accetta l'ingresso dell'alimentatore 24 V CC, fornito nella confezione originale di questo dispositivo. Questo dispositivo può essere alimentato tramite iniettore PoE (fornito nella confezione).

Primi passi:

A használt antennától függően be kell állítania annak erősítését. Ennek célja annak biztosítása, hogy az EIRP megfeleljen a helyi hatóságok által meghatározott határértéknek. Ez a Webfig Quickset menüben történik.

Ez az eszköz elfogadja a 24 V-os egyenáramú adapter bemeneti adatait, amely a készülék eredeti csomagolásában található. Ezt az eszközt PoE injektorral lehet táplálni (a csomagolásban található).

Első lépések:

 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt PoE injektorhoz Ethernet kábellel;
 • Csatlakoztassa a PoE injektort a számítógéphez;
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a PoE injektorhoz;
 • Töltse le a WinBox konfigurációs eszközt:
 • Collegare il dispositivo all'iniettore PoE incluso con cavo Ethernet;
 • Collegare l'iniettore PoE al PC;
 • Collegare l'alimentatore all'iniettore PoE;
 • Scarica lo strumento di configurazione WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Apri WinBox e connettiti al dispositivoNyissa meg a WinBox szoftvert, és csatlakozzon az eszközhöz;
 • Alapértelmezett IP predefinito: 192.168.88.1, nome utentefelhasználói név: admin, nessuna password o utilizzare la scheda Neighbors e connettersi con l'indirizzo MAC;nincs jelszó, vagy használja a Neighbors fület, és csatlakozzon a MAC-címhez;
 • Töltse le a legújabb RouterOS szoftvert a Scarica l'ultimo software RouterOS da https://mikrotik.com/download webhelyről;
 • Scegli i pacchetti MIPSBE e salvali sul tuo PC;
 • Apri WinBox e carica i pacchetti scaricati, trascinali in qualsiasi finestra;
 • Riavvia il dispositivo;
 • Connetti di nuovo e nel menu QuickSet imposta il tuo Paese per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Proteggi il tuo dispositivo e imposta una password complessa.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l' alimentatore e accessori approvati dal produttore e quali possono essere trovato nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è progettato per essere montato all'esterno su un'asta. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione. Il mancato utilizzo dell'hardware e della configurazione corretti o il rispetto delle procedure corrette potrebbe comportare una situazione pericolosa per le persone e danni al sistema .
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC e dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 40 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

 • Válasszon MIPSBE csomagokat vagy számára, és mentse őket a számítógépére;
 • Nyissa meg a WinBox szoftvert, és töltsön fel letöltött csomagokat, húzza át és dobja be bármelyik ablakba;
 • Indítsa újra az eszközt;
 • Csatlakozzon újra, és a QuickSet menüben állítsa be az országot, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Rögzítse a készüléket, és állítson be egy erős jelszót.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak az áramellátást használja és a gyártó által jóváhagyott kiegészítők, amelyek lehetnek megtalált A termék eredeti csomagolása.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket szabadon, egy oszlopra kell felszerelni. A telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót. A helyes hardver és konfiguráció használata vagy a helyes eljárások be nem tartása az emberek számára veszélyes helyzetet és a rendszer károsodását eredményezheti.
 • Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati adaptert kihúzza a konnektorból.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az FCC, IC és az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 40 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

GyártóProduttore: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LettoniaLettország, LV1039.

Pagebreak

...

IT -

...

Italiano.

...

Guida veloce:

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v6.46 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er ábyrgð notendanna að fylgja reglugerðum á staðnum, þar með talið rekstri innan löglegra tíðnisviða, framleiðsla afl, kaðall kröfur og Dynamic Frequency Val (DFS) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera faglega sett upp.

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).Image Removed

.49.1 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, in uscita requisiti di alimentazione, cablaggio e selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installato professionalmente.

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).Image Added

Visitare la pagina del manuale dell'utente su Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products 

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna áIl manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-isit

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

Þú verður að stilla ávinning þess eftir því hvaða loftnet er notað. Þetta er til að tryggja að EIRP uppfylli þau mörk sem sveitarfélögin hafa sett. Þetta er gert í Webfig Quickset valmyndinni.

Þetta tæki tekur við inngangi 24V DC rafmagns millistykki sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis. Hægt er að knýja þetta tæki með PoE inndælingartæki (fylgir með í umbúðunum).

Fyrstu skrefin:

A seconda dell'antenna utilizzata, è necessario impostare il suo guadagno. Questo per garantire che l'EIRP soddisfi il limite fissato dalle autorità locali. Questo viene fatto nel menu Webfig Quickset.

Questo dispositivo accetta l'ingresso dell'alimentatore 24 V CC, fornito nella confezione originale di questo dispositivo. Questo dispositivo può essere alimentato tramite iniettore PoE (fornito nella confezione).

Primi passi:

 • Collegare il dispositivo all'iniettore PoE incluso con cavo Ethernet;
 • Collegare l'iniettore PoE al PC;
 • Collegare l'alimentatore all'iniettore PoE;
 • Scarica lo strumento di configurazione WinBox
 • Tengdu tækið við meðfylgjandi inndælingartæki með PoE með Ethernet snúru;
 • Tengdu PoE inndælingartækið við tölvuna;
 • Tengdu rafmagnsinnstunguna við PoE inndælingartækið;
 • Sæktu WinBox stillitól https://mt.lv/winbox;
 • Opnaðu WinBox og tengdu við tækiðApri WinBox e connettiti al dispositivo;
 • Sjálfgefið IP predefinito: 192.168.88.1, notandanafnnome utente: admin, ekkert lykilorð eða notaðu flipann Neighbors og tengdu við MAC-tölu;nessuna password o utilizzare la scheda Neighbors e connettersi con l'indirizzo MAC;
 • Scarica l'ultimo software RouterOS da Sæktu nýjasta RouterOS hugbúnaðinn frá https://mikrotik.com/download;
 • Veldu MIPSBE pakka og vistaðu þá á tölvunni þinni;
 • Opnaðu WinBox og settu niður niðurhalaða pakka, dragðu og slepptu í hvaða glugga sem er;
 • Endurræstu tækið;
 • Tengdu aftur og í QuickSet valmyndinni stilltu landið þitt, til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Festu tækið þitt og stilltu sterkt lykilorð.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihlutir sem framleiðandi hefur samþykkt og hver getur verið Fundið i n upprunalegu umbúðir þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að vera úti á stöng. Vinsamlegast lestu festingarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú byrjar að setja upp. Bilun í að nota leiðréttan vélbúnað og stillingar eða fylgja réttum aðferðum gæti leitt til hættulegra aðstæðna fyrir fólki og skemmdum á kerfinu .
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við FCC, IC og geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 40 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

 • Scegli i pacchetti MIPSBE e salvali sul tuo PC;
 • Apri WinBox e carica i pacchetti scaricati, trascinali in qualsiasi finestra;
 • Riavvia il dispositivo;
 • Connetti di nuovo e nel menu QuickSet imposta il tuo Paese per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Proteggi il tuo dispositivo e imposta una password complessa.

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l' alimentatore e accessori approvati dal produttore e quali possono essere trovato nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è progettato per essere montato all'esterno su un'asta. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione. Il mancato utilizzo dell'hardware e della configurazione corretti o il rispetto delle procedure corrette potrebbe comportare una situazione pericolosa per le persone e danni al sistema.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC e dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 40 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

ProduttoreFramleiðandi: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LettlandiLettonia, LV1039.

...

IS -

...

Íslensku.

...

Fljótur leiðarvísir:

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v6.46 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, output strøm, kabling og krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Alle MikroTik-radioenheter må være profesjonelt installert.

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).Image Removed

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v6.49.1 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er ábyrgð notendanna að fylgja reglugerðum á staðnum, þar með talið rekstri innan löglegra tíðnisviða, framleiðsla afl, kaðall kröfur og Dynamic Frequency Val (DFS) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera faglega sett upp.

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).Image Added

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du påStillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-nois

MikroTik -enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants 

Avhengig av hvilken antenne du bruker, må du stille inn dens forsterkning. Dette for å sikre at EIRP oppfyller grensen satt av lokale myndigheter. Dette gjøres i Webfig Quickset-menyen.

Denne enheten godtar inngangen til 24V DC-strømadapter, som følger med originalemballasjen til denne enheten. Denne enheten kan drives med PoE-injektor (følger med i emballasjen).

Første steg:

Þú verður að stilla ávinning þess eftir því hvaða loftnet er notað. Þetta er til að tryggja að EIRP uppfylli þau mörk sem sveitarfélögin hafa sett. Þetta er gert í Webfig Quickset valmyndinni.

Þetta tæki tekur við inngangi 24V DC rafmagns millistykki sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis. Hægt er að knýja þetta tæki með PoE inndælingartæki (fylgir með í umbúðunum).

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tækið við meðfylgjandi inndælingartæki með PoE með Ethernet snúru;
 • Tengdu PoE inndælingartækið við tölvuna;
 • Tengdu rafmagnsinnstunguna við PoE inndælingartækið;
 • Sæktu WinBox stillitól
 • Koble enheten til den medfølgende PoE-injektoren med Ethernet-kabel;
 • Koble PoE-injektoren til PC-en;
 • Koble strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Åpne Opnaðu WinBox og koble til enhetentengdu við tækið;
 • Standard Sjálfgefið IP: 192.168.88.1, brukernavnnotandanafn: admin, ingen passord, eller bruk Neighbors- fanen og koble til med MAC-adresse;ekkert lykilorð eða notaðu flipann Neighbors og tengdu við MAC-tölu;
 • Sæktu nýjasta RouterOS hugbúnaðinn frá Last ned den nyeste RouterOS-programvaren fra https://mikrotik.com/download;
 • Velg Veldu MIPSBE -pakker, og lagre dem på din PC;
 • Åpne WinBox og last opp nedlastede pakker, dra og slipp i alle vinduer;
 • Start enheten på nytt;
 • Koble til igjen og sett inn ditt land i QuickSet- menyen for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sikre enheten din og sett et sterkt passord.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehør godkjent av produsenten , og som kan være funnet i n den originale emballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å være montert utendørs på en stolpe. Les monteringsanvisningene nøye før du begynner installasjonen. Unnlatelse av å bruke den rette maskinvaren og konfigurasjonen eller å følge de riktige prosedyrene kan føre til en farlig situasjon for mennesker og skade på syste m .
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med FCC, IC og EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 40 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

 • pakka og vistaðu þá á tölvunni þinni;
 • Opnaðu WinBox og settu niður niðurhalaða pakka, dragðu og slepptu í hvaða glugga sem er;
 • Endurræstu tækið;
 • Tengdu aftur og í QuickSet valmyndinni stilltu landið þitt, til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Festu tækið þitt og stilltu sterkt lykilorð.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihlutir sem framleiðandi hefur samþykkt og hver getur verið Fundið i n upprunalegu umbúðir þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að vera úti á stöng. Vinsamlegast lestu festingarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú byrjar að setja upp. Bilun í að nota leiðréttan vélbúnað og stillingar eða fylgja réttum aðferðum gæti leitt til hættulegra aðstæðna fyrir fólki og skemmdum á kerfinu.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við FCC, IC og geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 40 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

FramleiðandiProdusent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LatviaLettlandi, LV1039.

...

NO -

...

Norsk.

...

Hurtiginnføring:

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v6.46“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi, įskaitant veikimą legaliais dažnių kanalais galios, kabelių ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimai. Visi „MikroTik“ radijo prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).Image Removed

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v6.49.1 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, output strøm, kabling og krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Alle MikroTik-radioenheter må være profesjonelt installert.

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).Image Added

Vennligst besøk bruksanvisningen på Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-ltno for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products 

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du påPrograminės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-ltno

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent „MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Priklausomai nuo naudojamos antenos, turite nustatyti jos stiprinimą. Tuo siekiama užtikrinti, kad EIRP atitiktų vietos valdžios nustatytą ribą. Tai atliekama „Webfig Quickset“ meniu.

Šis įrenginys priima 24 V nuolatinės srovės maitinimo adapterį, pateiktą originalioje šio prietaiso pakuotėje. Šis prietaisas gali būti maitinamas naudojant „PoE“ purkštuvą (tiekiamas pakuotėje).

Pirmieji žingsniai:

 

Avhengig av hvilken antenne du bruker, må du stille inn dens forsterkning. Dette for å sikre at EIRP oppfyller grensen satt av lokale myndigheter. Dette gjøres i Webfig Quickset-menyen.

Denne enheten godtar inngangen til 24V DC-strømadapter, som følger med originalemballasjen til denne enheten. Denne enheten kan drives med PoE-injektor (følger med i emballasjen).

Første steg:

 • Koble enheten til den medfølgende PoE-injektoren med Ethernet-kabel;
 • Koble PoE-injektoren til PC-en;
 • Koble strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Last ned konfigurasjonsverktøyet WinBox
 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo „PoE“ purkštuvo Ethernet laidu;
 • Prijunkite „PoE“ purkštuvą prie kompiuterio;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie „PoE“ purkštuko;
 • Atsisiųskite „WinBox“ konfigūravimo įrankį https://mt.lv/winbox;
 • Atidarykite „WinBox“ ir prisijunkite prie įrenginioÅpne WinBox og koble til enheten;
 • Numatytasis Standard IP: 192.168.88.1, vartotojo vardasbrukernavn: admin, be slaptažodžio, arba naudokite skirtuką Neighbors ir susisiekite su MAC adresu;ingen passord, eller bruk Neighbors- fanen og koble til med MAC-adresse;
 • Last ned den nyeste RouterOS-programvaren fra Atsisiųskite naujausią „RouterOS“ programinę įrangą iš https://mikrotik.com/download;
 • Pasirinkite Velg MIPSBE paketus, ir išsaugokite juos savo kompiuteryje;
 • Atidarykite „WinBox“ ir įkelkite atsisiųstus paketus, nuvilkite į bet kuriuos langus;
 • Iš naujo paleiskite įrenginį;
 • Vėl prisijunkite ir „ QuickSet“ meniu nustatykite savo šalį, kad galėtumėte pritaikyti šalies reguliavimo parametrus;
 • Apsaugokite savo prietaisą ir nustatykite tvirtą slaptažodį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik maitinimo šaltinį ir gamintojo patvirtinti priedai , kurie gali būti rasta i originali šio gaminio pakuotė.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas skirtas montuoti lauke ant stulpo. Prieš pradėdami diegimą, atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas. Jei nenaudosite pataisytos aparatūros ir konfigūracijos arba nesiimsite teisingų procedūrų, galite sukelti pavojingą situaciją žmonėms ir sugadinti sistemą .
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka FCC, IC ir Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 40 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v6.46 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).Image Removed

 • -pakker, og lagre dem på din PC;
 • Åpne WinBox og last opp nedlastede pakker, dra og slipp i alle vinduer;
 • Start enheten på nytt;
 • Koble til igjen og sett inn ditt land i QuickSet- menyen for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sikre enheten din og sett et sterkt passord.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehør godkjent av produsenten, og som kan være funnet i n den originale emballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å være montert utendørs på en stolpe. Les monteringsanvisningene nøye før du begynner installasjonen. Unnlatelse av å bruke den rette maskinvaren og konfigurasjonen eller å følge de riktige prosedyrene kan føre til en farlig situasjon for mennesker og skade på syste m.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med FCC, IC og EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 40 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

Produsent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v6.49.1“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi, įskaitant veikimą legaliais dažnių kanalais galios, kabelių ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimai. Visi „MikroTik“ radijo prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).Image Added

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatult. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products 

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyjeKonfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lvlt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą httpsMikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Atkarībā no izmantotās antenas jums jāiestata tās pastiprinājums. Tas ir paredzēts, lai EIRP atbilstu vietējo iestāžu noteiktajiem ierobežojumiem. Tas tiek veikts Webfig Quickset izvēlnē.

Šī ierīce darbojas ar 24 V līdzstrāvas barošanas adapteri, kas ir pieejams šīs ierīces oriģinālajā iepakojumā. Šī ierīce var darboties, izmantojot PoE inžektoru (atrodas iepakojumā).

Pirmie soļi:

Priklausomai nuo naudojamos antenos, turite nustatyti jos stiprinimą. Tuo siekiama užtikrinti, kad EIRP atitiktų vietos valdžios nustatytą ribą. Tai atliekama „Webfig Quickset“ meniu.

Šis įrenginys priima 24 V nuolatinės srovės maitinimo adapterį, pateiktą originalioje šio prietaiso pakuotėje. Šis prietaisas gali būti maitinamas naudojant „PoE“ purkštuvą (tiekiamas pakuotėje).

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo „PoE“ purkštuvo Ethernet laidu;
 • Prijunkite „PoE“ purkštuvą prie kompiuterio;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie „PoE“ purkštuko;
 • Atsisiųskite „WinBox“ konfigūravimo įrankį
 • Pievienojiet ierīci PoE inžektoram izmantojot Ethernet kabeli;
 • Pievienojiet PoE inžektoru savam datoram;
 • Pievienojiet strāvas adapteri pie PoE inžektora;
 • Lejupielādējiet WinBox konfigurācijas rīku https://mt.lv/winbox;
 • Atveriet WinBox un izveidojiet savienojumu ar ierīciAtidarykite „WinBox“ ir prisijunkite prie įrenginio;
 • Noklusējuma Numatytasis IP: 192.168.88.1, lietotāja vārdsvartotojo vardas: admin, parole nav jāievada, vai izmantojiet cilni Neighbors un izveidojiet savienojumu ar MAC adresi;be slaptažodžio, arba naudokite skirtuką Neighbors ir susisiekite su MAC adresu;
 • Atsisiųskite naujausią „RouterOS“ programinę įrangą iš No https://mikrotik.com/download lejupielādējiet jaunāko RouterOS programmatūru ;
 • Izvēlieties MIPSBE pakas un saglabājiet tos savā datorā;
 • Atveriet WinBox un augšupielādējiet lejupielādētās pakas, ievelkot tās jebkurā logā;
 • Restartējiet ierīci;
 • Pievienojieties vēlreiz un izvēlnē QuickSet iestatiet savu valsti, lai lietotu valsts regulēšanas iestatījumus;
 • Iestatiet drošu paroli lapas labajā pusē un apstipriniet.

Drošības informācija:

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprināto barošanas adapteri un piederumus, kas iekļauti šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai ārā uz staba. Pirms instalēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas. Nepareizas aparatūras un konfigurācijas nelietošana vai pareizu procedūru neievērošana var izraisīt bīstamu situāciju cilvēkiem un sabojāt sistēmu .
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdas.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 40 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Brīvības gatve 214i Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6.46 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż l-operazzjoni fil-kanali tal-frekwenza legali, tal-ħruġ qawwa, ħtiġiet ta 'kejbils, u Reklamar ta' Frekwenza Dinamika (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom ikunu installat professjonalment.

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).Image Removed

 • Pasirinkite MIPSBE paketus, ir išsaugokite juos savo kompiuteryje;
 • Atidarykite „WinBox“ ir įkelkite atsisiųstus paketus, nuvilkite į bet kuriuos langus;
 • Iš naujo paleiskite įrenginį;
 • Vėl prisijunkite ir „ QuickSet“ meniu nustatykite savo šalį, kad galėtumėte pritaikyti šalies reguliavimo parametrus;
 • Apsaugokite savo prietaisą ir nustatykite tvirtą slaptažodį.

Saugumo informacija:

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik maitinimo šaltinį ir gamintojo patvirtinti priedai, kurie gali būti rasta i originali šio gaminio pakuotė.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas skirtas montuoti lauke ant stulpo. Prieš pradėdami diegimą, atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas. Jei nenaudosite pataisytos aparatūros ir konfigūracijos arba nesiimsite teisingų procedūrų, galite sukelti pavojingą situaciją žmonėms ir sugadinti sistemą.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka FCC, IC ir Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 40 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v6.49.1 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).Image Added

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.lv, lai iegūtu pilnīgu un atjauninātu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products 

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuqKonfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai jūsu valodā ar papildu informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-mtlv

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent httpsMikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Jiddependi fuq l-antenna użata, trid tissettja l-gwadann tagħha. Dan biex jiżgura li l-EIRP jilħaq il-limitu stabbilit mill-awtoritajiet lokali. Dan isir fil-menu tal-Webfig Quickset.

Dan l-Apparat jaċċetta input ta ’24V DC adapter power, li huwa pprovdut fl-imballaġġ oriġinali ta’ dan l-apparat. Dan l-Apparat jista ’jitħaddem bl-użu ta’ injettur PoE (Ipprovdut fl-imballaġġ).

L-ewwel passi:

Atkarībā no izmantotās antenas jums jāiestata tās pastiprinājums. Tas ir paredzēts, lai EIRP atbilstu vietējo iestāžu noteiktajiem ierobežojumiem. Tas tiek veikts Webfig Quickset izvēlnē.

Šī ierīce darbojas ar 24 V līdzstrāvas barošanas adapteri, kas ir pieejams šīs ierīces oriģinālajā iepakojumā. Šī ierīce var darboties, izmantojot PoE inžektoru (atrodas iepakojumā).

Pirmie soļi:

 • Pievienojiet ierīci PoE inžektoram izmantojot Ethernet kabeli;
 • Pievienojiet PoE inžektoru savam datoram;
 • Pievienojiet strāvas adapteri pie PoE inžektora;
 • Lejupielādējiet WinBox konfigurācijas rīku
 • Qabbad it-tagħmir mal-injettur PoE inkluż mal-kejbil Ethernet;
 • Qabbad l-injettur PoE fil-PC;
 • Qabbad l-adapter tal-qawwa mal-injettur PoE;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Iftaħ WinBox u qabbad mal-apparatAtveriet WinBox un izveidojiet savienojumu ar ierīci;
 • Noklusējuma IP Default: 192.168.88.1, isem tal-utentlietotāja vārds: admin, l-ebda password, jew uża l- Neighbors tab u waħħalha mal-indirizz MAC;parole nav jāievada, vai izmantojiet cilni Neighbors un izveidojiet savienojumu ar MAC adresi;
 • No Niżżel l-aħħar softwer tar-RouterOS minn https://mikrotik.com/downloadlejupielādējiet jaunāko RouterOS programmatūru;
 • Agħżel MIPSBE pakketti, u ssalvahom fuq il-PC tiegħek;
 • Iftaħ WinBox u ittella 'pakketti mniżżla, drag u qatra fi kwalunkwe twieqi;
 • Irristartja l-apparat;
 • Qabbad mill-ġdid u fil- menu QuickSet issettja Pajjiżek , biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Sikura t-tagħmir tiegħek u stabbilixxa password qawwija.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il - provvista tal- enerġija u aċċessorji approvati mill-manifattur , u li jistgħu jiġu sibt i n l-imballaġġ oriġinali ta 'dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jintrama fuq barra fuq arblu. Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet tal-immuntar b’attenzjoni qabel tibda l-installazzjoni. Jekk tonqos milli tuża l- hardware u l-konfigurazzjoni korretta jew issegwi l-proċeduri t-tajba tista 'tirriżulta f'sitwazzjoni perikoluża għan-nies u tagħmel ħsara lis-sistema .
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ l-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta 'FCC, IC u l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 40 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Brivibas Gve 214i Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v6.46 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften, inclusief werking binnen wettelijke frequentiekanalen, te volgen vermogen, bekabelingseisen en Dynamic Frequency Selection (DFS) -vereisten. Alle MikroTik-radioapparatuur moet zijn professioneel geïnstalleerd.

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).Image Removed

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products 

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Afhankelijk van de gebruikte antenne, moet u de versterking instellen. Dit is om ervoor te zorgen dat EIRP voldoet aan de limiet die door de lokale autoriteiten is vastgesteld. Dit gebeurt in het Webfig Quickset-menu.

Dit apparaat accepteert invoer van een 24V DC-voedingsadapter, die wordt geleverd in de originele verpakking van dit apparaat. Dit apparaat kan worden gevoed met PoE-injector (meegeleverd in de verpakking).

Eerste stappen:

 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde PoE-injector met Ethernet-kabel;
 • Sluit de PoE-injector aan op de pc;
 • Sluit de voedingsadapter aan op de PoE-injector;
 • Configuratietool WinBox downloaden https://mt.lv/winbox ;
 • Open WinBox en maak verbinding met het apparaat;
 • Standaard IP: 192.168.88.1, gebruikersnaam: admin , geen wachtwoord, of gebruik het tabblad Neighbors en maak verbinding met het MAC-adres;
 • Download de nieuwste RouterOS-software van https://mikrotik.com/download ;
 • Kies MIPSBE-pakketten en sla ze op uw pc op;
 • Open WinBox en upload gedownloade pakketten, sleep ze naar alle vensters;
 • Start het apparaat opnieuw op;
 • Maak opnieuw verbinding en stel in het QuickSet- menu uw land in om de landregelgevinginstellingen toe te passen;
 • Beveilig uw apparaat en stel een sterk wachtwoord in.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met standaardprocedures voor het voorkomen van ongevallen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires goedgekeurd door de fabrikant , en die kunnen zijn gevonden i n de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur moet ervoor zorgen dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om buiten op een paal te worden gemonteerd. Lees de montage-instructies zorgvuldig voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware en configuratie of het volgen van de juiste procedures kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem .
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Koppel het apparaat los van de stroom in het geval van een apparaatstoring. De snelste manier om dit te doen, is door de stroomadapter uit het stopcontact te halen.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de FCC-, IC- en EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 40 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

Pagebreak

PL - Polskie. Szybka porada:

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v6.46 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości wymagania dotyczące zasilania, okablowania i dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).Image Removed

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products 

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

W zależności od zastosowanej anteny należy ustawić jej wzmocnienie. Ma to na celu zapewnienie, że EIRP spełnia limit określony przez władze lokalne. Odbywa się to w menu szybkiego zestawu Webfig.

To urządzenie akceptuje wejście zasilacza 24 V DC, który jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu tego urządzenia. To urządzenie może być zasilane za pomocą wtryskiwacza PoE (dostarczonego w opakowaniu).

Pierwsze kroki:

 • Podłącz urządzenie do dołączonego wtryskiwacza PoE za pomocą kabla Ethernet;
 • Podłącz wtryskiwacz PoE do komputera;
 • Podłącz zasilacz do wtryskiwacza PoE;
 • Pobierz narzędzie do konfiguracji WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Otwórz WinBox i połącz się z urządzeniem;
 • Domyślny adres IP: 192.168.88.1, nazwa użytkownika: admin , brak hasła lub użyj karty Neighbors i połącz się z adresem MAC;
 • Pobierz najnowsze oprogramowanie RouterOS ze strony https://mikrotik.com/download ;
 • Wybierz pakiety MIPSBE i zapisz je na komputerze;
 • Otwórz WinBox i prześlij pobrane pakiety, przeciągnij i upuść w dowolnym oknie;
 • Uruchom ponownie urządzenie;
 • Połącz ponownie iw menu QuickSet ustaw swój kraj, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Zabezpiecz swoje urządzenie i ustaw silne hasło.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj tylko zasilacza i akcesoria zatwierdzone przez producenta , i które mogą być znaleziony w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Produkt przeznaczony jest do montażu na zewnątrz na słupie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu przed rozpoczęciem instalacji. Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu i konfiguracji lub nieprzestrzeganie prawidłowych procedur może spowodować zagrożenie dla ludzi i uszkodzenie systemu .
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC, IC i Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 40 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

Producent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Łotwa, LV1039.

PT - Português. Guia rápido:

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v6.46 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais de frequência legal, saída requisitos de alimentação, cabeamento e Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).Image Removed

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products 

 • Izvēlieties MIPSBE pakas un saglabājiet tos savā datorā;
 • Atveriet WinBox un augšupielādējiet lejupielādētās pakas, ievelkot tās jebkurā logā;
 • Restartējiet ierīci;
 • Pievienojieties vēlreiz un izvēlnē QuickSet iestatiet savu valsti, lai lietotu valsts regulēšanas iestatījumus;
 • Iestatiet drošu paroli lapas labajā pusē un apstipriniet.

Drošības informācija:

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu novēršanā. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprināto barošanas adapteri un piederumus, kas iekļauti šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai ārā uz staba. Pirms instalēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas. Nepareizas aparatūras un konfigurācijas nelietošana vai pareizu procedūru neievērošana var izraisīt bīstamu situāciju cilvēkiem un sabojāt sistēmu.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdas.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 40 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Brīvības gatve 214i Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v6.49.1 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż l-operazzjoni fil-kanali tal-frekwenza legali, tal-ħruġ qawwa, ħtiġiet ta 'kejbils, u Reklamar ta' Frekwenza Dinamika (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom ikunu installat professjonalment.

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).Image Added

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products 

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Jiddependi fuq l-antenna użata, trid tissettja l-gwadann tagħha. Dan biex jiżgura li l-EIRP jilħaq il-limitu stabbilit mill-awtoritajiet lokali. Dan isir fil-menu tal-Webfig Quickset.

Dan l-Apparat jaċċetta input ta ’24V DC adapter power, li huwa pprovdut fl-imballaġġ oriġinali ta’ dan l-apparat. Dan l-Apparat jista ’jitħaddem bl-użu ta’ injettur PoE (Ipprovdut fl-imballaġġ).

L-ewwel passi:

 • Qabbad it-tagħmir mal-injettur PoE inkluż mal-kejbil Ethernet;
 • Qabbad l-injettur PoE fil-PC;
 • Qabbad l-adapter tal-qawwa mal-injettur PoE;
 • Niżżel l-għodda ta 'konfigurazzjoni WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Iftaħ WinBox u qabbad mal-apparat;
 • IP Default: 192.168.88.1, isem tal-utent: admin, l-ebda password, jew uża l- Neighbors tab u waħħalha mal-indirizz MAC;
 • Niżżel l-aħħar softwer tar-RouterOS minn https://mikrotik.com/download;
 • Agħżel MIPSBE pakketti, u ssalvahom fuq il-PC tiegħek;
 • Iftaħ WinBox u ittella 'pakketti mniżżla, drag u qatra fi kwalunkwe twieqi;
 • Irristartja l-apparat;
 • Qabbad mill-ġdid u fil- menu QuickSet issettja Pajjiżek, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Sikura t-tagħmir tiegħek u stabbilixxa password qawwija.

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il - provvista tal- enerġija u aċċessorji approvati mill-manifattur, u li jistgħu jiġu sibt i n l-imballaġġ oriġinali ta 'dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jintrama fuq barra fuq arblu. Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet tal-immuntar b’attenzjoni qabel tibda l-installazzjoni. Jekk tonqos milli tuża l- hardware u l-konfigurazzjoni korretta jew issegwi l-proċeduri t-tajba tista 'tirriżulta f'sitwazzjoni perikoluża għan-nies u tagħmel ħsara lis-sistema.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ l-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta 'FCC, IC u l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 40 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Brivibas Gve 214i Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v6.49.1 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften, inclusief werking binnen wettelijke frequentiekanalen, te volgen vermogen, bekabelingseisen en Dynamic Frequency Selection (DFS) -vereisten. Alle MikroTik-radioapparatuur moet zijn professioneel geïnstalleerd.

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).Image Added

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products 

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Afhankelijk van de gebruikte antenne, moet u de versterking instellen. Dit is om ervoor te zorgen dat EIRP voldoet aan de limiet die door de lokale autoriteiten is vastgesteld. Dit gebeurt in het Webfig Quickset-menu.

Dit apparaat accepteert invoer van een 24V DC-voedingsadapter, die wordt geleverd in de originele verpakking van dit apparaat. Dit apparaat kan worden gevoed met PoE-injector (meegeleverd in de verpakking).

Eerste stappen:

 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde PoE-injector met Ethernet-kabel;
 • Sluit de PoE-injector aan op de pc;
 • Sluit de voedingsadapter aan op de PoE-injector;
 • Configuratietool WinBox downloaden https://mt.lv/winbox;
 • Open WinBox en maak verbinding met het apparaat;
 • Standaard IP: 192.168.88.1, gebruikersnaam: admin, geen wachtwoord, of gebruik het tabblad Neighbors en maak verbinding met het MAC-adres;
 • Download de nieuwste RouterOS-software van https://mikrotik.com/download;
 • Kies MIPSBE-pakketten en sla ze op uw pc op;
 • Open WinBox en upload gedownloade pakketten, sleep ze naar alle vensters;
 • Start het apparaat opnieuw op;
 • Maak opnieuw verbinding en stel in het QuickSet- menu uw land in om de landregelgevinginstellingen toe te passen;
 • Beveilig uw apparaat en stel een sterk wachtwoord in.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met standaardprocedures voor het voorkomen van ongevallen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires goedgekeurd door de fabrikant, en die kunnen zijn gevonden i n de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur moet ervoor zorgen dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om buiten op een paal te worden gemonteerd. Lees de montage-instructies zorgvuldig voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware en configuratie of het volgen van de juiste procedures kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Koppel het apparaat los van de stroom in het geval van een apparaatstoring. De snelste manier om dit te doen, is door de stroomadapter uit het stopcontact te halen.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de FCC-, IC- en EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 40 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v6.49.1 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości wymagania dotyczące zasilania, okablowania i dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).Image Added

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products 

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronieO manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-ptpl

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

Dependendo da antena usada, você deve definir seu ganho. Isso é para garantir que o PIRP atenda ao limite estabelecido pelas autoridades locais. Isso é feito no menu Webfig Quickset.

Este dispositivo aceita a entrada do adaptador de energia de 24 Vcc, fornecido na embalagem original deste dispositivo. Este dispositivo pode ser alimentado usando um injetor PoE (fornecido na embalagem).

Primeiros passos:

W zależności od zastosowanej anteny należy ustawić jej wzmocnienie. Ma to na celu zapewnienie, że EIRP spełnia limit określony przez władze lokalne. Odbywa się to w menu szybkiego zestawu Webfig.

To urządzenie akceptuje wejście zasilacza 24 V DC, który jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu tego urządzenia. To urządzenie może być zasilane za pomocą wtryskiwacza PoE (dostarczonego w opakowaniu).

Pierwsze kroki:

 • Podłącz urządzenie do dołączonego wtryskiwacza PoE za pomocą kabla Ethernet;
 • Podłącz wtryskiwacz PoE do komputera;
 • Podłącz zasilacz do wtryskiwacza PoE;
 • Pobierz narzędzie do konfiguracji
 • Conecte o dispositivo ao injetor PoE incluído com o cabo Ethernet;
 • Conecte o injetor PoE ao PC;
 • Conecte o adaptador de energia ao injetor PoE;
 • Faça o download da ferramenta de configuração WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Abra o WinBox e conecte-se ao dispositivo;
 • Otwórz WinBox i połącz się z urządzeniem;
 • Domyślny adres IPIP padrão: 192.168.88.1, nome de usuárionazwa użytkownika: admin, sem senha ou use a guia Neighbors e conecte-se ao endereço MAC;brak hasła lub użyj karty Neighbors i połącz się z adresem MAC;
 • Pobierz najnowsze oprogramowanie RouterOS ze strony Faça o download do software RouterOS mais recente em https://mikrotik.com/download;
 • Escolha pacotes MIPSBE ou ARM para LHG ac e salve-os no seu PC;
 • Abra o WinBox e faça o upload dos pacotes baixados, arraste e solte em qualquer janela;
 • Reinicie o dispositivo;
 • Conecte-se novamente e, no menu QuickSet, defina seu país, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Proteja seu dispositivo e defina uma senha forte.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrado na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser montado ao ar livre em um poste. Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a instalação. A não utilização do hardware e configuração corretos ou do não cumprimento dos procedimentos corretos pode resultar em uma situação perigosa para as pessoas e danificar o sistema .
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomada.

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, IC e União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 40 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

 • Wybierz pakiety MIPSBE i zapisz je na komputerze;
 • Otwórz WinBox i prześlij pobrane pakiety, przeciągnij i upuść w dowolnym oknie;
 • Uruchom ponownie urządzenie;
 • Połącz ponownie iw menu QuickSet ustaw swój kraj, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Zabezpiecz swoje urządzenie i ustaw silne hasło.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj tylko zasilacza i akcesoria zatwierdzone przez producenta, i które mogą być znaleziony w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Produkt przeznaczony jest do montażu na zewnątrz na słupie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu przed rozpoczęciem instalacji. Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu i konfiguracji lub nieprzestrzeganie prawidłowych procedur może spowodować zagrożenie dla ludzi i uszkodzenie systemu.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC, IC i Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 40 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

ProducentFabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LetôniaŁotwa, LV1039.

...

PT -

...

Português.

...

Guia rápido:

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v6.46 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale cerințe de alimentare, cabluri și cerințe de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).Image Removed

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v6.49.1 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais de frequência legal, saída requisitos de alimentação, cabeamento e Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).Image Added

Visite a página do manual do usuário em Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products 

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit laO manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-ropt

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

În funcție de antena folosită, trebuie să setați câștigul acesteia. Acest lucru se asigură că EIRP respectă limita stabilită de autoritățile locale. Acest lucru se face în meniul Webfig Quickset.

Acest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de curent continuu de 24V DC, care este prevăzut în ambalajul original al acestui dispozitiv. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu ajutorul unui injector PoE (furnizat în ambalaj).

Primii pasi:

Dependendo da antena usada, você deve definir seu ganho. Isso é para garantir que o PIRP atenda ao limite estabelecido pelas autoridades locais. Isso é feito no menu Webfig Quickset.

Este dispositivo aceita a entrada do adaptador de energia de 24 Vcc, fornecido na embalagem original deste dispositivo. Este dispositivo pode ser alimentado usando um injetor PoE (fornecido na embalagem).

Primeiros passos:

 • Conecte o dispositivo ao injetor PoE incluído com o cabo Ethernet;
 • Conecte o injetor PoE ao PC;
 • Conecte o adaptador de energia ao injetor PoE;
 • Faça o download da ferramenta de configuração
 • Conectați dispozitivul la injectorul PoE inclus cu cablu Ethernet;
 • Conectați injectorul PoE la computer;
 • Conectați adaptorul de alimentare la injectorul PoE;
 • Descărcați instrumentul de configurare WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Deschideți WinBox și conectați-vă la dispozitivAbra o WinBox e conecte-se ao dispositivo;
 • IP implicitpadrão: 192.168.88.1, nume utilizatornome de usuário: admin, fără parolă sau utilizați fila Neighbors și conectați-vă cu adresa MAC;sem senha ou use a guia Neighbors e conecte-se ao endereço MAC;
 • Faça o download do software RouterOS mais recente em Descărcați cel mai recent software RouterOS de la https://mikrotik.com/download;
 • Alegeți pachetele MIPSBE și salvați-le pe computer;
 • Deschideți WinBox și încărcați pachetele descărcate, trageți și plasați în orice ferestre;
 • Reporniți dispozitivul;
 • Conectați-vă din nou și în meniul QuickSet setați țara dvs., pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Asigurați-vă dispozitivul și setați o parolă puternică.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesorii aprobate de producător și care pot fi găsite Am n ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie montat în aer liber pe un stâlp. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare înainte de a începe instalarea. Nefolosirea hardware-ului și configurației corecte sau respectarea procedurilor corecte poate duce la o situație periculoasă pentru oameni și deteriorarea sistemului m .
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta adaptorul de alimentare de la priza electrică.

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații FCC, IC și Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 40 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

 • Escolha pacotes MIPSBE ou ARM para LHG ac e salve-os no seu PC;
 • Abra o WinBox e faça o upload dos pacotes baixados, arraste e solte em qualquer janela;
 • Reinicie o dispositivo;
 • Conecte-se novamente e, no menu QuickSet, defina seu país, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Proteja seu dispositivo e defina uma senha forte.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e esteja familiarizado com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrado na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser montado ao ar livre em um poste. Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a instalação. A não utilização do hardware e configuração corretos ou do não cumprimento dos procedimentos corretos pode resultar em uma situação perigosa para as pessoas e danificar o sistema.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomada.

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, IC e União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 40 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

FabricanteProducător: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LetoniaLetônia, LV1039.

...

RO -

...

Română.

...

Ghid rapid:

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v6.46 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov a výstupov požiadavky na energiu, kabeláž a dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).Image Removed

.49.1 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale cerințe de alimentare, cabluri și cerințe de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).Image Added

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk ro pentru manualul complet actualizat. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products 

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete naManualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-skro

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants 

V závislosti od použitej antény musíte nastaviť jej zisk. Tým sa zabezpečí, aby EIRP spĺňal limit stanovený miestnymi orgánmi. Toto sa vykonáva v ponuke Webfig Quickset.

Toto zariadenie prijíma vstup 24V DC napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou originálneho balenia tohto zariadenia. Toto zariadenie je možné napájať pomocou injektora PoE (dodáva sa v balení).

Prvé kroky:

În funcție de antena folosită, trebuie să setați câștigul acesteia. Acest lucru se asigură că EIRP respectă limita stabilită de autoritățile locale. Acest lucru se face în meniul Webfig Quickset.

Acest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de curent continuu de 24V DC, care este prevăzut în ambalajul original al acestui dispozitiv. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu ajutorul unui injector PoE (furnizat în ambalaj).

Primii pasi:

 • Conectați dispozitivul la injectorul PoE inclus cu cablu Ethernet;
 • Conectați injectorul PoE la computer;
 • Conectați adaptorul de alimentare la injectorul PoE;
 • Descărcați instrumentul de configurare
 • Pripojte zariadenie k dodávanému injektoru PoE pomocou kábla Ethernet;
 • Pripojte injektor PoE k počítaču;
 • Pripojte napájací adaptér k injektoru PoE;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Otvorte WinBox a pripojte sa k zariadeniu;
 • Deschideți WinBox și conectați-vă la dispozitiv;
 • IP implicitPredvolená adresa IP: 192.168.88.1, meno používateľanume utilizator: admin, žiadne heslo alebo použitie karty Neighbors a spojenie s MAC adresou;fără parolă sau utilizați fila Neighbors și conectați-vă cu adresa MAC;
 • Descărcați cel mai recent software RouterOS de la Stiahnite si najnovší softvér RouterOS z https://mikrotik.com/download;
 • Vyberte si MIPSBE balíčky a uložte ich do svojho PC;
 • Otvorte WinBox a nahrajte stiahnuté balíčky, presuňte ich do ľubovoľného okna;
 • Reštartujte zariadenie;
 • Pripojte sa znova a v ponuke QuickSet nastavte svoju krajinu, aby ste použili nastavenia regulácie krajiny;
 • Zabezpečte svoje zariadenie a nastavte silné heslo.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájanie a príslušenstvo schválené výrobcom , ktoré môže byť nájdených v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento výrobok je určený na montáž vonku na stĺp. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte montážne pokyny. Ak nebudete používať správny hardvér a konfiguráciu alebo nebudete postupovať správne, môže to mať za následok nebezpečnú situáciu pre ľudí a poškodenie systému .
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 40 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

 • Alegeți pachetele MIPSBE și salvați-le pe computer;
 • Deschideți WinBox și încărcați pachetele descărcate, trageți și plasați în orice ferestre;
 • Reporniți dispozitivul;
 • Conectați-vă din nou și în meniul QuickSet setați țara dvs., pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Asigurați-vă dispozitivul și setați o parolă puternică.


Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesorii aprobate de producător și care pot fi găsite Am n ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie montat în aer liber pe un stâlp. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare înainte de a începe instalarea. Nefolosirea hardware-ului și configurației corecte sau respectarea procedurilor corecte poate duce la o situație periculoasă pentru oameni și deteriorarea sistemului m.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta adaptorul de alimentare de la priza electrică.

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații FCC, IC și Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 40 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

ProducătorVýrobca: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LotyšskoLetonia, LV1039.

...

SK -

...

Slovenský.

...

Stručný návod:

Note

To napravo je treba nadgraditi Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v6.46 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom, vključno z delovanjem v legalnih frekvenčnih kanalih, za doseganje rezultatov napajanje, zahteve za kabliranje in zahteve za dinamično izbiro frekvence (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).Image Removed

49.1 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov a výstupov požiadavky na energiu, kabeláž a dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).Image Added

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl sk. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na  https://mikrotik.com/products 

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovuKonfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-slsk

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

Glede na uporabljeno anteno morate nastaviti njeno ojačanje. Tako bi zagotovili, da bo EIRP izpolnjeval omejitev, ki so jo postavile lokalne oblasti. To se naredi v meniju Quickfset Webfig.

Ta naprava sprejme vhod 24V napajalnika, ki je na voljo v originalni embalaži te naprave. To napravo lahko napajate s pomočjo PoE injektorja (ki je priložen v embalaži).

Prvi koraki:

V závislosti od použitej antény musíte nastaviť jej zisk. Tým sa zabezpečí, aby EIRP spĺňal limit stanovený miestnymi orgánmi. Toto sa vykonáva v ponuke Webfig Quickset.

Toto zariadenie prijíma vstup 24V DC napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou originálneho balenia tohto zariadenia. Toto zariadenie je možné napájať pomocou injektora PoE (dodáva sa v balení).

Prvé kroky:

 • Pripojte zariadenie k dodávanému injektoru PoE pomocou kábla Ethernet;
 • Pripojte injektor PoE k počítaču;
 • Pripojte napájací adaptér k injektoru PoE;
 • Stiahnite si konfiguračný nástroj
 • Napravo priključite na priložen PoE injektor s kablom Ethernet;
 • Priključite PoE injektor v računalnik;
 • Napajalnik priključite na PoE injektor;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Odprite WinBox in se povežite z napravo;
 • Otvorte WinBox a pripojte sa k zariadeniu;
 • Predvolená adresa Privzeti IP: 192.168.88.1, uporabniško imemeno používateľa: admin, brez gesla ali uporabite zavihek Neighbors in se povežite z MAC naslovom;žiadne heslo alebo použitie karty Neighbors a spojenie s MAC adresou;
 • Stiahnite si najnovší softvér RouterOS z Prenesite najnovejšo programsko opremo RouterOS s https://mikrotik.com/download;
 • Izberite pakete MIPSBE in jih shranite v računalnik;
 • Odprite WinBox in naložite naložene pakete, povlecite in spustite v katero koli okno;
 • Znova zaženite napravo;
 • Ponovno se povežite in v meniju QuickSet nastavite državo in uporabite nastavitve države;
 • Zavarujte svojo napravo in nastavite močno geslo.

Varnostne informacije:

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec , in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen za namestitev na prostem na drog. Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba ustrezne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem .
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnice.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 40 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

 • Vyberte si MIPSBE balíčky a uložte ich do svojho PC;
 • Otvorte WinBox a nahrajte stiahnuté balíčky, presuňte ich do ľubovoľného okna;
 • Reštartujte zariadenie;
 • Pripojte sa znova a v ponuke QuickSet nastavte svoju krajinu, aby ste použili nastavenia regulácie krajiny;
 • Zabezpečte svoje zariadenie a nastavte silné heslo.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájanie a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré môže byť nájdených v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento výrobok je určený na montáž vonku na stĺp. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte montážne pokyny. Ak nebudete používať správny hardvér a konfiguráciu alebo nebudete postupovať správne, môže to mať za následok nebezpečnú situáciu pre ľudí a poškodenie systému.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 40 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

VýrobcaProizvajalec: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LatvijaLotyšsko, LV1039.

...

SL -

...

Slovenščina.

...

Hitri vodnik:

Note

Den här enheten måste uppgraderas till To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v6.46 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, output kraft, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste vara professionellt installerat.

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).Image Removed

.49.1 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom, vključno z delovanjem v legalnih frekvenčnih kanalih, za doseganje rezultatov napajanje, zahteve za kabliranje in zahteve za dinamično izbiro frekvence (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).Image Added

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanualsl. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas påNavodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-svsl

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants 

Beroende på vilken antenn som används måste du ställa in förstärkningen. Detta för att säkerställa att EIRP uppfyller gränsen som fastställts av de lokala myndigheterna. Detta görs i Webfig Quickset-menyn.

Denna enhet accepterar ingång från 24V DC-nätadapter, som finns i originalförpackningen på denna enhet. Enheten kan drivas med en PoE-injektor (medföljer i förpackningen).

Första stegen:

Glede na uporabljeno anteno morate nastaviti njeno ojačanje. Tako bi zagotovili, da bo EIRP izpolnjeval omejitev, ki so jo postavile lokalne oblasti. To se naredi v meniju Quickfset Webfig.

Ta naprava sprejme vhod 24V napajalnika, ki je na voljo v originalni embalaži te naprave. To napravo lahko napajate s pomočjo PoE injektorja (ki je priložen v embalaži).

Prvi koraki:

 • Napravo priključite na priložen PoE injektor s kablom Ethernet;
 • Priključite PoE injektor v računalnik;
 • Napajalnik priključite na PoE injektor;
 • Prenesite orodje za konfiguracijo WinBox
 • Anslut enheten till den medföljande PoE-injektorn med Ethernet-kabel;
 • Anslut PoE-injektorn till PC: n;
 • Anslut nätadaptern till PoE-injektorn;
 • Ladda ner WinBox konfigurationsverktyg https://mt.lv/winbox;
 • Öppna WinBox och anslut till enhetenOdprite WinBox in se povežite z napravo;
 • Standard Privzeti IP: 192.168.88.1, användarnamnuporabniško ime: admin, inget lösenord eller använd fliken Neighbors och anslut till MAC-adress;brez gesla ali uporabite zavihek Neighbors in se povežite z MAC naslovom;
 • Prenesite najnovejšo programsko opremo RouterOS s Ladda ner den senaste routerOS-programvaran från https://mikrotik.com/download;
 • Välj MIPSBE-paket och spara dem på din PC;
 • Öppna WinBox och ladda upp nedladdade paket, dra och släpp i alla fönster;
 • Starta om enheten;
 • Anslut igen och ställ in ditt land i QuickSet- menyn för att tillämpa landsregleringsinställningar;
 • Säkra din enhet och ställa in ett starkt lösenord.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast strömförsörjningen och tillbehör som godkänts av tillverkaren , och som kan vara hittades i den ursprungliga förpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att monteras utomhus på en stolpe. Läs monteringsanvisningarna noggrant innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att använda rätt maskinvara och konfiguration eller att följa korrekta procedurer kan leda till en farlig situation för människor och skada på syste m .
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur nätadaptern från eluttaget.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med FCC, IC och Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 40 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

 • Izberite pakete MIPSBE in jih shranite v računalnik;
 • Odprite WinBox in naložite naložene pakete, povlecite in spustite v katero koli okno;
 • Znova zaženite napravo;
 • Ponovno se povežite in v meniju QuickSet nastavite državo in uporabite nastavitve države;
 • Zavarujte svojo napravo in nastavite močno geslo.

Varnostne informacije:

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti, povezane z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec, in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen za namestitev na prostem na drog. Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba ustrezne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnice.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 40 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

ProizvajalecTillverkare: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, LettlandLatvija, LV1039.

...

SV -

...

Svenska.

...

Snabb guide:

Note

该设备需要升级到RouterOS v6.46或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地的法规,包括在合法频道内操作,输出 电源,布线要求和动态频率选择(DFS)要求。 所有MikroTik无线电设备必须 专业安装。

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。Image Removed

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v6.49.1 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, output kraft, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste vara professionellt installerat.

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).Image Added

Besök användarmanualsidan på 请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på 有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products 

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-zhsv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 

根据所使用的天线,必须设置其增益。 这是为了确保EIRP符合地方当局设定的限制。 这是在Webfig Quickset菜单中完成的。

本设备接受本设备原始包装中提供的24V DC电源适配器的输入。可以使用PoE注入器(包装中提供)为该设备供电。

第一步:

Beroende på vilken antenn som används måste du ställa in förstärkningen. Detta för att säkerställa att EIRP uppfyller gränsen som fastställts av de lokala myndigheterna. Detta görs i Webfig Quickset-menyn.

Denna enhet accepterar ingång från 24V DC-nätadapter, som finns i originalförpackningen på denna enhet. Enheten kan drivas med en PoE-injektor (medföljer i förpackningen).

Första stegen:

 • Anslut enheten till den medföljande PoE-injektorn med Ethernet-kabel;
 • Anslut PoE-injektorn till PC: n;
 • Anslut nätadaptern till PoE-injektorn;
 • Ladda ner WinBox konfigurationsverktyg
 • 用以太网电缆将设备连接到随附的PoE注入器;
 • 将PoE注入器连接到PC;
 • 将电源适配器连接到PoE注入器;
 • 下载WinBox配置工具https://mt.lv/winbox;
 • 打开WinBox并连接到设备;
 • Öppna WinBox och anslut till enheten;
 • Standard IP: 192默认IP:192.168.88.1,用户名:admin,无密码,或使用Neighbors 选项卡并连接MAC地址;1, användarnamn: admin, inget lösenord eller använd fliken Neighbors och anslut till MAC-adress;
 • Ladda ner den senaste routerOS-programvaran från https://mikrotik.com/download下载最新的RouterOS软件;
 • 选择MIPSBE软件包或,然后将它们保存到您的PC;
 • 打开WinBox并上传下载的软件包,拖放到任何窗口中;
 • 重新启动设备;
 • 再次连接,然后在QuickSet 菜单中设置您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 保护您的设备并设置安全密码。

安全信息:

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用 电源 和制造商认可的配件 , 可以 发现 在此产品的原包装中。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在户外安装在杆子上。 在开始安装之前,请仔细阅读安装说明。 不使用正确的硬件和配置或未遵循正确的程序可能会导致人员受伤和系统损坏 。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。

射频辐射暴露: 此MikroTik设备符合针对不受控制的环境所设定的FCC,IC和欧盟辐射暴露限制。 此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过40厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Brivibas gatve 214i Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v6.46 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов, в том числе за работу в пределах допустимых частотных каналов, вывод требования к питанию, кабелям и динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).Image Removed

 • ;
 • Välj MIPSBE-paket och spara dem på din PC;
 • Öppna WinBox och ladda upp nedladdade paket, dra och släpp i alla fönster;
 • Starta om enheten;
 • Anslut igen och ställ in ditt land i QuickSet- menyn för att tillämpa landsregleringsinställningar;
 • Säkra din enhet och ställa in ett starkt lösenord.


Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast strömförsörjningen och tillbehör som godkänts av tillverkaren, och som kan vara hittades i den ursprungliga förpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att monteras utomhus på en stolpe. Läs monteringsanvisningarna noggrant innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att använda rätt maskinvara och konfiguration eller att följa korrekta procedurer kan leda till en farlig situation för människor och skada på syste m.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur nätadaptern från eluttaget.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med FCC, IC och Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 40 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

PRC - 中文. 快速指南

Note

该设备需要升级到RouterOS v6.49.1或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地的法规,包括在合法频道内操作,输出 电源,布线要求和动态频率选择(DFS)要求。 所有MikroTik无线电设备必须 专业安装。

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。Image Added

请访问Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products 

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-ruzh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

根据所使用的天线,必须设置其增益。 这是为了确保EIRP符合地方当局设定的限制。 

В зависимости от используемой антенны, вы должны установить ее усиление. Это должно гарантировать соответствие EIRP пределу, установленному местными властями. Это делается в меню быстрой настройки Webfig.

Данное устройство допускает ввод адаптера питания 24 В постоянного тока, который входит в оригинальную упаковку данного устройства. Это устройство может получать питание от инжектора PoE (входит в комплект поставки).

Первые шаги:

 • Подключите устройство к входящему в комплект инжектору PoE с помощью кабеля Ethernet;
 • Подключите инжектор PoE к ПК;
 • Подключите адаптер питания к инжектору PoE;
 • Загрузите средство настройки WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Откройте WinBox и подключитесь к устройству;
 • IP-адрес по умолчанию: 192.168.88.1, имя пользователя: admin , пароль отсутствует или используйте вкладку «Neighbors» и подключитесь к MAC-адресу;
 • Загрузите последнюю версию программного обеспечения RouterOS с https://mikrotik.com/download ;
 • Выберите пакеты MIPSBE и сохраните их на своем компьютере;
 • Откройте WinBox и загрузите загруженные пакеты, перетащите их в любое окно;
 • Перезагрузите устройство;
 • Подключитесь снова и в меню QuickSet установите свою страну, чтобы применить настройки регулирования страны;
 • Защитите свое устройство и установите надежный пароль.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только блок питания и аксессуары, утвержденные производителем , и которые можно найти в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен для установки на открытом воздухе на столбе. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по монтажу перед началом установки. Несоблюдение правил использования аппаратного обеспечения и конфигурации или следования правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы .
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - отсоединить адаптер питания от электрической розетки.

Воздействие радиочастотного излучения. Это устройство MikroTik должно быть установлено и эксплуатироваться не ближе 40 сантиметров от вашего тела, профессионального пользователя или широкой публики.

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Частотный диапазон: 2400-2483.5 МГц. Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Image Removed

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве

Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA - Yкраїнська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v6.46 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Усі радіопристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-uk для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Залежно від використовуваної антени, потрібно встановити її посилення. Це потрібно для того, щоб EIRP відповідав межі, встановленій місцевою владою. Це робиться в меню швидкого набору Webfig.

Цей пристрій приймає вхід 24В адаптера живлення постійного струму, який надається в оригінальній упаковці цього пристрою. Цей пристрій можна живити за допомогою інжектора PoE (надається в упаковці).

Перші кроки:

 • Підключіть пристрій до включеного інжектора PoE за допомогою кабелю Ethernet;
 • Підключіть інжектор PoE до ПК;
 • Підключіть адаптер живлення до інжектора PoE;
 • Завантажте інструмент налаштування WinBox https://mt.lv/winbox ;
 • Відкрийте WinBox та підключіться до пристрою;
 • IP за замовчуванням: 192.168.88.1, ім'я користувача: admin, немає пароля або скористайтеся вкладкою "Neighbors" та підключіться до MAC-адреси;
 • Завантажте останнє програмне забезпечення RouterOS з https://mikrotik.com/download ;
 • Виберіть пакети MIPSBE та збережіть їх на своєму ПК;
 • Відкрийте WinBox та завантажте завантажені пакети, перетягніть їх у будь-які вікна;
 • Перезавантажте пристрій;
 • Знову підключіться та в меню QuickSet встановіть країну, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Захистіть свій пристрій і встановіть надійний пароль.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор несе відповідальність за те, щоб Установка обладнання відповідала місцевим та національним електричним кодам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 • Цей виріб призначений для монтажу надворі на стовп. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції з монтажу перед початком установки. Якщо не використовувати правильне обладнання та конфігурацію або дотримуватися правильних процедур, це може призвести до небезпечної ситуації для людей та пошкодження системи.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • У разі відмови пристрою, відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши адаптер живлення від розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 40 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм).

Note

Справжнім Mikrotikls SIA заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

Для експлуатації в Україні необхідно отримати дозвіл на експлуатацію у порядку, затвердженому рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Federal Communication Commission Interference Statement

Image Removed

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in the USA (or where FCC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

LIST OF APPROVED 2.4 GHz ANTENNAS:

 • 21 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG XL-2)
 • 18 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model:LDF-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: SXTsq-2)

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used in accordance with certification.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

这是在Webfig Quickset菜单中完成的。

本设备接受本设备原始包装中提供的24V DC电源适配器的输入。可以使用PoE注入器(包装中提供)为该设备供电。

第一步:

 • 用以太网电缆将设备连接到随附的PoE注入器;
 • 将PoE注入器连接到PC;
 • 将电源适配器连接到PoE注入器;
 • 下载WinBox配置工具https://mt.lv/winbox;
 • 打开WinBox并连接到设备;
 • 默认IP:192.168.88.1,用户名:admin,无密码,或使用Neighbors 选项卡并连接MAC地址;
 • https://mikrotik.com/download下载最新的RouterOS软件;
 • 选择MIPSBE软件包或,然后将它们保存到您的PC;
 • 打开WinBox并上传下载的软件包,拖放到任何窗口中;
 • 重新启动设备;
 • 再次连接,然后在QuickSet 菜单中设置您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 保护您的设备并设置安全密码。

安全信息:

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用 电源 和制造商认可的配件, 可以 发现 在此产品的原包装中。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在户外安装在杆子上。 在开始安装之前,请仔细阅读安装说明。 不使用正确的硬件和配置或未遵循正确的程序可能会导致人员受伤和系统损坏 。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。

射频辐射暴露: 此MikroTik设备符合针对不受控制的环境所设定的FCC,IC和欧盟辐射暴露限制。 此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过40厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Brivibas gatve 214i Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v6.49.1 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов, в том числе за работу в пределах допустимых частотных каналов, вывод требования к питанию, кабелям и динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).Image Added

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством пользователя. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products 

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

В зависимости от используемой антенны, вы должны установить ее усиление. Это должно гарантировать соответствие EIRP пределу, установленному местными властями. Это делается в меню быстрой настройки Webfig.

Данное устройство допускает ввод адаптера питания 24 В постоянного тока, который входит в оригинальную упаковку данного устройства. Это устройство может получать питание от инжектора PoE (входит в комплект поставки).

Первые шаги:

 • Подключите устройство к входящему в комплект инжектору PoE с помощью кабеля Ethernet;
 • Подключите инжектор PoE к ПК;
 • Подключите адаптер питания к инжектору PoE;
 • Загрузите средство настройки WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Откройте WinBox и подключитесь к устройству;
 • IP-адрес по умолчанию: 192.168.88.1, имя пользователя: admin, пароль отсутствует или используйте вкладку «Neighbors» и подключитесь к MAC-адресу;
 • Загрузите последнюю версию программного обеспечения RouterOS с https://mikrotik.com/download;
 • Выберите пакеты MIPSBE и сохраните их на своем компьютере;
 • Откройте WinBox и загрузите загруженные пакеты, перетащите их в любое окно;
 • Перезагрузите устройство;
 • Подключитесь снова и в меню QuickSet установите свою страну, чтобы применить настройки регулирования страны;
 • Защитите свое устройство и установите надежный пароль.

Информация по технике безопасности:

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание:

 • Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
 • Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
 • Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
 • Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт:

 • Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
 • Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Хранение:

 • Изделия, упакованные в ящик, следует хранить в складских помещениях при относительная влажность воздуха не более 85%, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Транспортирование:

 • Транспортируют изделия всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
 • Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний обозначений.
 • В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров или аэрозолей агрессивных или вызывающих коррозию веществ.
 • Упакованные изделия должны быть закреплены для предотвращения случайных неконтролируемых перемещений.
 • Транспортирование, хранение и эксплуатация не допустимы в условиях конденсации влаги без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

 • Гарантийный срок эксплуатации − не более 14 суток со дня реализации потребителю.
 • Гарантийный срок хранения изделий − 12 месяцев со дня изготовления.
 • Некачественные изделия продавец обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
 • В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
 • Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней.
 • Действие гарантийных обязательств прекращается:
  - при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
  - при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток неквалифицированного ремонта;
  - при обнаружении признаков небрежного обращения, преднамеренного повреждения оборудования;
  - при попадании внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и насекомых;
  - при обнаружении признаков воздействия непреодолимых сил, приведших к выходу из строя роутера (точки доступа).

Утилизация:

 • Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.


Воздействие радиочастотного излученияЭто устройство MikroTik должно устанавливаться и эксплуатироваться не ближе 40 сантиметров от человека.

Частотный диапазон

Мощность передатчика

2400-2483.5 МГц≤100 мВт

*Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации. 

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие означают номер недели.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве. Cм. на упаковке.

Для получения подробных сведений о гарантийном обслуживании обратитесь к продавцу. Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Image Added

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:
UA - Yкраїнська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v6.49.1 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Усі радіопристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені.

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Залежно від використовуваної антени, потрібно встановити її посилення. Це потрібно для того, щоб EIRP відповідав межі, встановленій місцевою владою. Це робиться в меню швидкого набору Webfig.

Цей пристрій приймає вхід 24В адаптера живлення постійного струму, який надається в оригінальній упаковці цього пристрою. Цей пристрій можна живити за допомогою інжектора PoE (надається в упаковці).

Перші кроки:

 • Підключіть пристрій до включеного інжектора PoE за допомогою кабелю Ethernet;
 • Підключіть інжектор PoE до ПК;
 • Підключіть адаптер живлення до інжектора PoE;
 • Завантажте інструмент налаштування WinBox https://mt.lv/winbox;
 • Відкрийте WinBox та підключіться до пристрою;
 • IP за замовчуванням: 192.168.88.1, ім'я користувача: admin, немає пароля або скористайтеся вкладкою "Neighbors" та підключіться до MAC-адреси;
 • Завантажте останнє програмне забезпечення RouterOS з https://mikrotik.com/download;
 • Виберіть пакети MIPSBE та збережіть їх на своєму ПК;
 • Відкрийте WinBox та завантажте завантажені пакети, перетягніть їх у будь-які вікна;
 • Перезавантажте пристрій;
 • Знову підключіться та в меню QuickSet встановіть країну, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Захистіть свій пристрій і встановіть надійний пароль.

Інформація про безпеку:

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор несе відповідальність за те, щоб Установка обладнання відповідала місцевим та національним електричним кодам. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 • Цей виріб призначений для монтажу надворі на стовп. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції з монтажу перед початком установки. Якщо не використовувати правильне обладнання та конфігурацію або дотримуватися правильних процедур, це може призвести до небезпечної ситуації для людей та пошкодження системи.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • У разі відмови пристрою, відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши адаптер живлення від розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 40 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм).

Note

Справжнім Mikrotikls SIA заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355.

Для експлуатації в Україні необхідно отримати дозвіл на експлуатацію у порядку, затвердженому рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Federal Communication Commission Interference Statement

Image Added

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in the USA (or where FCC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

LIST OF APPROVED 2.4 GHz ANTENNAS:

 • 21 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG XL-2)
 • 18 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: LDF-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: SXTsq-2)

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used in accordance with certification.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in Canada (or where IC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

LIST OF APPROVED 2.4 GHz ANTENNAS:

 • 21 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG XL-2)
 • 18 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model:LDF-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: SXTsq-2)

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used in accordance with certification.

CE Declaration of Conformity

apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

LIST OF APPROVED 2.4 GHz ANTENNAS:

 • 21 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG XL-2)
 • 18 dBi Parabolic Dish Antenna (MikroTik model: LHG-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: LDF-2)
 • 10 dBi Dual Polarity, Directional Antenna (MikroTik model: SXTsq-2)

The same type of antenna and lower antenna gain than those listed above may also be used in accordance with certification.

UKCA marking       

Image Added
CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen RouterBOARD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CSEN

Tímto Hereby, Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí declares that the radio equipment type RouterBOARD is in compliance with Directive 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adreseThe full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD es conforme con la Directiva

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA , at radioudstyrstypen RouterBOARD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresseUE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

DEET

Hiermit erklärt Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD der Richtlinie et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD vastab direktiivi 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbarEL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD πληροί την οδηγία vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RouterBOARD on direktiivin 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυοEU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

ENFR

HerebyLe soussigné, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type RouterBOARD is in compliance with Directive , déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD est conforme à la directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet addressUE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

ESHR

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD es conforme con la Directiva Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD u skladu s Direktivom 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguienteEU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

ETHU

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA , et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD vastab direktiivi igazolja, hogy a RouterBOARD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressilEU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

FIIT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RouterBOARD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RouterBOARD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA , déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivanteEU.

Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

HRLT

Aš, Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD u skladu s Direktivom , patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresiES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

HULV

Ar šo Mikrotīkls SIA igazoljadeklarē, hogy a RouterBOARD típusú rádióberendezés megfelel a ka radioiekārta RouterBOARD atbilst Direktīvai 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címenES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD è conforme alla direttiva niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo InternetIt-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur RouterBOARD conform is met Richtlijn

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RouterBOARD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangiDe volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

LTNO

Aš, Mikrotīkls SIA , patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD atitinka Direktyvą erklærer herved at utstyret RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresuEU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

LVPL

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta RouterBOARD atbilst Direktīvai niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnēUE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA , niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA , dat het type radioapparatuur RouterBOARD conform is met Richtlijn declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadresUE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

NOSK

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresseEÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

PLSL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD jest zgodny z dyrektywą potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD skladen z Direktivo 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowymEU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD överensstämmer med direktiv

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de InternetEU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

WLAN

...

Operating Frequency / Maximum output power

Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

Frequenza operativa / massima potenza di uscita

Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

Рабочая частота / максимальная выходная мощность

2400-2483.5 / 20 dBm

...

WLAN

Operating Frequency / Maximum output power

Betriebsfrequenz / maximale Ausgangsleistung

Fréquence de fonctionnement / puissance de sortie maximale

Frequenza operativa / massima potenza di uscita

Frecuencia de funcionamiento / potencia de salida máxima

Рабочая частота / максимальная выходная мощность2400-2483.5 / 20 dBmNote
This MikroTik device meets Maximum TX power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistungsgrenzwerte gemäß ETSI-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung. Nähere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance TX maximale via les réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik soddisfa i limiti di potenza massima TX tramite le normative ETSI. Per informazioni più dettagliate consultare la Dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los límites máximos de potencia TX a través de las normas ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует ограничениям максимальной мощности передачи согласно правилам ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.


(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques

(IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта
(EN) DC Adapter Output Specification, (V/A)
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters, (V/A)
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu, (V/A)
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua, (V/A)
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua, (V/A)
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока, (В/А)
(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура

PoE In Ethernet Port

24 V / 0.38 A

IP54

-40°..+70°C

#65802