Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Информация за безопасност:

 • Преди да работите с

  всяко

  каквото и да е оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с

  електрическата верига

  електрическите вериги, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на

  злополуки

  инциденти.

   

  Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и

  понятия

  концепции.

 • Използвайте

  само захранването 

  само захранване и аксесоари, одобрени от производителя,

   и които могат

  които могат да бъдат

   намерено аз n

  намерени в оригиналната опаковка на този продукт.

 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал, съгласно тези инструкции за монтаж.

   Инсталаторът отговаря за това

  Инсталаторът е отговорен да се увери, че

  инсталирането

  инсталацията на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически

  кодове

  кодекси.

   

  Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.

 • Този продукт е предназначен за

  монтиране

  инсталиране на

  открито върху стълб. Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди да започнете инсталирането. Ако не използвате подходящия хардуер и конфигурация или не спазвате правилните процедури, това може да доведе до опасна ситуация за хората и да повреди системата на системата

  закрито. Пазете този продукт далеч от вода, огън, влага или горещи среди.

 • Не можем да гарантираме, че няма

  злополуки

  да възникнат инциденти или

  повреди

  щети поради неправилна употреба на устройството.

   

  Моля, използвайте

  внимателно

  този продукт внимателно и работете на свой собствен риск!

 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването.

   

  Най-бързият начин да направите това е

  чрез изключване на

  като изключите захранващия адаптер от контакта.

Излагане на радиочестотно излъчване: Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация Европейския съюз, определени за неконтролирана среда. Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 20 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

...

 • Před připojením ke zdroji napájení připojte k zařízení dodávané antény.
 • Připojte počítač k jednomu z ethernetových portů.
 • Vložte micro SIM kartu do slotu umístěného pod zařízením.
 • Připojte napájecí adaptér ke konektoru DC.
 • Otevřete ve webovém prohlížeči https://192.168.88.1 a spusťte konfiguraci.
 • Uživatelské jméno: admin a najdete heslo na nálepce.
 • Aktualizujte zařízení kliknutím na ( Check_for_updates ) na pravé straně a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi. Musí být vložena platná SIM karta.
 • Chcete-li zařízení aktualizovat ručně, navštivte prosím https://mikrotik.com/download
 • Vyberte (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) balíčky pro toto zařízení a stáhněte si je do svého PC.
 • Nahrajte stažené balíčky do nabídky ( WebFig ) ( Files ) a restartujte zařízení.
 • Aktualizace softwaru RouterOS na nejnovější verzi zajistí nejlepší výkon, stabilitu a aktualizace zabezpečení.
 • V nabídce ( QuickSet ) nastavte následující možnosti: Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země.
 • Nastavte heslo bezdrátové sítě v levém poli.
 • Ve spodním poli nastavte heslo routeru.

Bezpečná informace:

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si

  rizika

  nebezpečí spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám.

   Instalátor

  Instalační program by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.

 • Používejte

  pouze napájení 

  pouze napájecí zdroj a příslušenství schválené výrobcem,

   které může být nalezeno 

  které naleznete v originálním balení tohoto

  produktu

  výrobku.

 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle

  těchto pokynů

  tohoto návodu k instalaci.

   Instalátor odpovídá za to

  Instalační technik je odpovědný za ujištění, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy.

   

  Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat

  ani

  nebo upravovat.

 • Tento produkt je určen k

  montáži venku na sloup. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte montážní pokyny. Pokud nepoužijete odpovídající hardware a konfiguraci nebo nebudete dodržovat správné postupy, může to mít za následek nebezpečnou situaci pro lidi a poškození systému

  instalaci uvnitř. Udržujte tento produkt mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.

 • Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádné nehodě nebo poškození v důsledku nesprávného

  používání

  použití zařízení

  nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte

  . Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí!

 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení.

   Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru

  Nejrychlejší způsob, jak toho dosáhnout, je odpojit napájecí adaptér ze zásuvky.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno dále než 20 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

...

 • Tilslut antenner, der følger med, til enheden, før du tilslutter til strømkilden.

 • Tilslut din computer til en af ​​Ethernet-porte.
 • Indsæt mikro-SIM-kort i åbningen, der er placeret under enheden.
 • Tilslut strømadapteren til DC-stikket.
 • Åbn https://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfigurationen.
 • Brugernavn: admin, skal du finde adgangskoden på klistermærket.
 • Opdater enheden ved at klikke på ( Check_for_updates ) i højre side og opdatere din RouterOS-software til den nyeste version. Skal have et gyldigt SIM-kort indsat.
 • For at manuelt opdatere enheden skal du gå til https://mikrotik.com/download
 • Vælg (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) -pakker til denne enhed, og download dem til din pc.
 • Upload downloadede pakker til menuen ( WebFig ) ( Files ), og genstart enheden.
 • Opdatering af din RouterOS-software til den nyeste version sikrer den bedste ydeevne, stabilitet og sikkerhedsopdateringer.
 • Opsæt følgende i menuen ( QuickSet ): Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering.
 • Konfigurer din adgangskode til det trådløse netværk i det venstre felt.
 • Konfigurer din routeradgangskode i det nederste felt.

Sikkerhedsoplysninger:

 • Inden

  Før du arbejder

  med

  på noget MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på

  farerne i forbindelse

  de farer, der er forbundet med elektriske kredsløb

  og kende almindelig praksis til forebyggelse af

  , og være bekendt med standardpraksis til at forebygge ulykker.

   

  Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer,

  vilkår

  termer og koncepter.

 • Brug

  kun strømforsyningen 

  kun strømforsyning og tilbehør, der er godkendt af producenten,

   og som kan være fundet i den

  og som kan findes i den originale emballage

  af

  til dette produkt.

 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til

  disse installationsinstruktioner

  denne installationsvejledning.

   

  Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske

  koder

  regler.

   

  Forsøg ikke at adskille, reparere eller

  ændre

  modificere enheden.

 • Dette produkt er beregnet til at blive

  monteret udendørs på en stang. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, inden installationen påbegyndes. Undladelse af at bruge den korrekte hardware og konfiguration eller at følge de korrekte procedurer kan resultere i en farlig situation for mennesker og skade på syste m

  installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.

 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske

  ulykker

  uheld eller skader på grund af forkert brug af enheden.

   

  Brug venligst dette produkt med omhu og

  betjen det

  brug på egen risiko!

 • I tilfælde af fejl på enheden, skal du

  frakoble det

  afbryde den fra strømmen.

   

  Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage

  stikket

  strømadapteren ud af stikkontakten.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 20 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

...

 • Bitte schließen Sie die mitgelieferten Antennen an das Gerät an, bevor Sie eine Stromquelle anschließen.

 • Schließen Sie Ihren Computer an einen der Ethernet-Ports an.
 • Legen Sie die Micro-SIM-Karte in den Steckplatz unter dem Gerät ein.
 • Schließen Sie das Netzteil an die DC-Buchse an.
 • Öffnen Sie https://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten.
 • Benutzername: admin, finden Sie das Passwort auf dem Aufkleber.
 • Aktualisieren Sie das Gerät, indem Sie rechts auf ( Check_for_updates ) klicken und Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version aktualisieren. Es muss eine gültige SIM-Karte eingelegt sein.
 • Um das Gerät manuell zu aktualisieren, gehen Sie bitte zu https://mikrotik.com/download
 • Wählen Sie (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) -Pakete für dieses Gerät und laden Sie es auf Ihren PC herunter.
 • Laden Sie heruntergeladene Pakete in das Menü ( WebFig ) ( Files hoch und starten Sie das Gerät neu.
 • Durch das Aktualisieren Ihrer RouterOS-Software auf die neueste Version werden die besten Updates für Leistung, Stabilität und Sicherheit sichergestellt.
 • Richten Sie im Menü ( QuickSet ) Folgendes ein: Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Richten Sie im linken Feld Ihr WLAN-Passwort ein.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld ein.

Sicherheitsinformation:

 • Machen

  Bevor Sie

  sich vor Arbeiten

  an MikroTik-Geräten

  mit den Gefahren elektrischer Schaltkreise vertraut

  arbeiten, machen Sie sich über die Gefahren bewusst, die mit elektrischen Schaltkreisen verbunden sind, und machen Sie sich mit den

  üblichen Vorgehensweisen

  Standardverfahren zur Unfallverhütung vertraut.

   

  Der Installateur sollte mit

  den

  Netzwerkstrukturen,

  Begriffen

  -begriffen und

  Konzepten

  -konzepten vertraut sein.

 • Verwenden Sie

  nur das Netzteil und

  nur das vom Hersteller

  zugelassenes

  zugelassene Netzteil und Zubehör,

   und das kann sein gefunden In der

  das sich in der Originalverpackung dieses Produkts befindet.

 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß dieser Installationsanleitung installiert werden.

   

  Der Installateur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen

  Vorschriften für elektrische Geräte

  Elektrovorschriften entspricht.

   

  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

 • Dieses Produkt ist für die

  Montage im Freien an einer Stange

  Installation im Innenbereich vorgesehen.

   Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie die richtige Hardware und Konfiguration nicht verwenden oder die richtigen Verfahren nicht befolgen, kann dies zu einer gefährlichen Situation für Personen und zur Beschädigung des Systems führen.

  Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.

 • Wir können nicht garantieren, dass es durch unsachgemäßen Gebrauch des

  Geräts keine Unfälle

  Gerätes nicht zu Unfällen oder Schäden

  entstehen

  kommt.

   

  Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und betreiben Sie es auf

  eigenes Risiko

  eigene Gefahr!

 • Im Falle eines

  Gerätefehlers

  Geräteausfalls trennen Sie das Gerät bitte

  von der Stromversorgung. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Netzadapter

  vom Stromnetz. Am schnellsten geht das, indem Sie das Netzteil aus der Steckdose

  zu

  ziehen.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 20 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

...

 • Συνδέστε τις παρεχόμενες κεραίες στη συσκευή, προτού συνδεθείτε στην πηγή τροφοδοσίας.

 • Συνδέστε τον υπολογιστή σας σε μία από τις θύρες Ethernet.
 • Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC.
 • Ανοίξτε το https://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.
 • Όνομα χρήστη: ένα admin βρείτε τον κωδικό πρόσβασης στο αυτοκόλλητο.
 • Ενημερώστε τη συσκευή κάνοντας κλικ στο κουμπί ( Check_for_updates ) στη δεξιά πλευρά και ενημερώνοντας το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση. Πρέπει να έχει τοποθετηθεί μια έγκυρη κάρτα SIM.
 • Για μη αυτόματη ενημέρωση της συσκευής, μεταβείτε στη διεύθυνση https://mikrotik.com/download
 • Επιλέξτε (πακέτα) (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) για αυτήν τη συσκευή και κάντε λήψη στον υπολογιστή σας.
 • Μεταφορτώστε τα ληφθέντα πακέτα στο μενού ( WebFig ) ( Files ) και επανεκκινήστε τη συσκευή.
 • Η ενημέρωση του λογισμικού RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση θα εξασφαλίσει τις καλύτερες επιδόσεις, σταθερότητα και ενημερώσεις ασφαλείας.
 • Στο μενού ( QuickSet ) ρυθμίστε τα εξής: Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου στο αριστερό πεδίο.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή στο κάτω πεδίο.

Οδηγίες ασφαλείας:

 • Πριν

  να

  εργαστείτε σε

  οποιοδήποτε

  οποιονδήποτε εξοπλισμό της MikroTik, να

  είστε ενήμεροι για

  γνωρίζετε τους κινδύνους που

  σχετίζονται

  συνδέονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και να

  είστε εξοικειωμένοι

  εξοικειωθείτε με τις

  συνήθεις

  τυπικές πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων.

   

  Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.

 • Χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και ποια μπορεί να είναι βρέθηκαν 

  Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό και τα εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, τα οποία βρίσκονται στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.

 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και

  ειδικευμένο

  εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.

   

  Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση

  της συμμόρφωσης της εγκατάστασης

  ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι συμβατή με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κώδικες.

   

  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να

  επιδιορθώσετε

  επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

 • Το

  Αυτό το προϊόν

  αυτό

  προορίζεται

  να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο σε έναν πόλο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η αδυναμία χρήσης του υλικού και των ρυθμίσεων διόρθωσης ή η τήρηση των σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους και βλάβες στο σύστημα

  για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστό περιβάλλον.

 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές

  εξαιτίας της

  λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

   Χρησιμοποιείτε

  Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και

  λειτουργείτε

  λειτουργήστε με δική σας ευθύνη!

 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από

  την τροφοδοσία

  το ρεύμα.

   

  Ο

  ταχύτερος τρόπος είναι να αποσυνδέσετε

  πιο γρήγορος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι αποσυνδέοντας το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

...

Información de seguridad:

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los

  riesgos relacionados con

  peligros que implican los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes.

   

  El instalador debe estar familiarizado con las estructuras

  de red

  ,

  los

  términos y

  los

  conceptos de la red.

 • Use solo la fuente de alimentación y

  Utilice únicamente la fuente de alimentación y los accesorios aprobados por el fabricante,

   y que pueden ser encontró En

  que se pueden encontrar en el embalaje original de este producto.

 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación.

   

  El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales.

   

  No intente desmontar, reparar

  o

  ni modificar el dispositivo.

 • Este producto está diseñado para

  montarse en exteriores en un poste. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. Si no se utiliza el hardware y la configuración correctos o no se siguen los procedimientos correctos, se podrían producir situaciones peligrosas para las personas y daños en el sistema.

  instalarse en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calurosos.

 • No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo.

  No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. 

  ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!

 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación.

   

  La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de

  alimentación

  corriente de la toma de corriente.

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 20 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

...

 • Enne toiteallikaga ühendamist kinnitage seadmega kaasasolevad antennid.

 • Ühendage arvuti ühe Etherneti pordiga.
 • Sisestage mikro-SIM-kaart seadme all olevasse pessa.
 • Ühendage toiteadapter alalisvoolu pistikupesaga.
 • Seadistamise alustamiseks avage oma veebibrauseris https://192.168.88.1.
 • Kasutajanimi: admin jaoks leidke parool kleebiselt.
 • Värskendage seadet, klõpsates paremal asuval nupul ( Check_for_updates ) ja värskendades tarkvara RouterOS uusimale versioonile. Peab olema sisestatud kehtiv SIM-kaart.
 • Seadme käsitsi värskendamiseks minge https://mikrotik.com/download
 • Valige selle seadme (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) paketid ja laadige see oma arvutisse.
 • Laadige allalaaditud paketid üles ( WebFig ) ( Files ) menüüsse ja taaskäivitage seade.
 • RouterOS-i tarkvara värskendamine uusimale versioonile tagab parima jõudluse, stabiilsuse ja turbevärskendused.
 • Seadistage ( QuickSet ) menüüs järgmine: Valige riik, et rakendada riigi regulatsioonisätteid.
 • Seadke traadita võrgu parool vasakpoolsesse välja.
 • Seadistage ruuteri parool alumisel väljal.

Ohutusteave:

 • Enne

  kui töötate mõne

  MikroTiku seadmega

  , tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega

  töötamist olge teadlik elektriskeemiga kaasnevatest ohtudest ja tutvuge õnnetuste

  vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone

  ärahoidmise tavapäraste tavadega. Paigaldaja peaks olema tuttav võrgustruktuuride, terminite ja mõistetega.

 • Kasutage

  ainult toiteallikat ja

  ainult tootja poolt

  heaks kiidetud lisaseadmed, mis võivad olla leitud ma olen selle toote originaalpakendis.

  heakskiidetud toiteallikat ja tarvikuid, mis leiate selle toote originaalpakendist.

 • Selle seadme peavad paigaldama koolitatud

  Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud

  ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele.

   

  Paigaldaja vastutab selle eest, et

  seadmed paigaldataks vastavalt

  seadmete paigaldamine vastaks kohalikele ja riiklikele

  elektriseadustele

  elektrieeskirjadele.

   

  Ärge

  üritage

  püüdke seadet lahti võtta,

  remontida

  parandada ega

  modifitseerida

  muuta.

 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks

  välistingimustele. Enne paigaldamise alustamist lugege hoolikalt paigaldusjuhendit. Parandatud riistvara ja konfiguratsiooni kasutamata jätmine või õigete toimingute järgimata jätmine võib põhjustada inimestele ohtliku olukorra ja süsteemi kahjustada

  siseruumidesse. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast.

 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi.

   

  Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja

  tegutsege

  omal vastutusel!

 • See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda asjakohaste meetmete võtmist.
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast

  Seadme rikke korral ühendage see vooluvõrgust lahti. Kiireim viis seda teha on toiteadapteri vooluvõrgust lahti ühendamine.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 20 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

...

 • Kiinnitä mukana toimitetut antennit laitteeseen ennen virtalähteeseen liittämistä.

 • Kytke tietokone yhteen Ethernet-porttiin.
 • Aseta mikro-SIM-kortti laitteen alla olevaan paikkaan.
 • Kytke verkkolaite tasavirtapistorasiaan.
 • Aloita määritykset avaamalla selaimessa https://192.168.88.1.
 • Käyttäjätunnus: admin löytyvät tarrasta.
 • Päivitä laite napsauttamalla ( Check_for_updates ) oikealla puolella ja päivittämällä RouterOS-ohjelmistosi uusimpaan versioon. Pitävä voimassa oleva SIM-kortti.
 • Päivitä laite manuaalisesti siirtymällä osoitteeseen https://mikrotik.com/download
 • Valitse (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) paketit tälle laitteelle ja lataa se tietokoneellesi.
 • Lataa ladatut paketit ( WebFig ) ( Files ) -valikkoon ja käynnistä laite uudelleen.
 • RouterOS-ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon varmistaa parhaan suorituskyvyn, vakauden ja tietoturvapäivitykset.
 • Määritä ( QuickSet ) -valikossa seuraava: Valitse maa, jos haluat käyttää maa-asetusasetuksia.
 • Aseta langattoman verkon salasana vasemmalle kentälle.
 • Aseta reitittimen salasana alakenttään.

Turvallisuustieto:

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden

  kanssa

  parissa, ole tietoinen

  sähköpiiriin liittyvistä

  sähköpiirien vaaroista ja

  perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. 

  tunne tavallisia käytäntöjä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.

 • Käytä

  vain virtalähdettä ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet, jotka voivat olla löydetty Olen tämän tuotteen alkuperäispakkaus

  vain valmistajan hyväksymää virtalähdettä ja lisävarusteita, jotka löytyvät tämän tuotteen alkuperäisestä pakkauksesta.

 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti.

   Asentajan

  Asentaja on

  varmistettava

  vastuussa siitä, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen.

   

  Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.

 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi

  ulkona sauvaan. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Oikeiden laitteistojen ja kokoonpanojen käyttämättä jättäminen tai oikeiden menettelytapojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ihmisille ja vaurioittaa järjestelmää

  sisätiloihin. Pidä tämä tuote poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumista ympäristöistä.

 • Emme voi taata, että laitteen

  väärinkäytöstä

  väärästä käytöstä johtuen ei

  aiheudu

  tapahdu onnettomuuksia tai

  vaurioita

  vahinkoja.

   

  Käytä tätä tuotetta

  huolellisesti

  varoen ja

  käytä

  toimi omalla

  vastuulla

  vastuullasi!

 • Irrota

  Jos laite

  sähkövirrasta, jos laite vioittuu. 

  epäonnistuu, irrota se virtalähteestä. Nopein tapa tehdä

  tämä

  se on irrottaa virtalähde pistorasiasta.

Altistuminen radiotaajuiselle säteilylle: Tämä MikroTik-laite täyttää Euroopan unionin säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulee asentaa ja käyttää vähintään 20 senttimetriä kehostasi, ammattikäyttäjästä tai suuresta yleisöstä.

...

Information sur la sécurité:

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents.

   Le programme d'installation

  L'installateur doit être

  familiarisé

  familier avec les structures, les termes et les concepts du réseau.

 • Utilisez

  uniquement l' alimentation et

  uniquement le bloc d'alimentation et les accessoires approuvés par le fabricant,

   et qui peuvent être a trouvé dans l

  qui se trouvent dans l'emballage d'origine de ce produit.

 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation.

   

  L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

   

  N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.

 • Ce produit est destiné à être

  monté

  installé à l'

  extérieur sur un poteau. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant de commencer l'installation. Le fait de ne pas utiliser le matériel et la configuration corrects ou de ne pas suivre les procédures correctes peut entraîner une situation dangereuse pour les personnes et endommager le système

  intérieur. Gardez ce produit à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.

 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne

  se produira

  surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

   

  Veuillez utiliser ce produit avec

  soin et l'utiliser

  précaution et le faire fonctionner à vos propres risques !

 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le

  déconnecter

  débrancher de l'alimentation.

   La façon la

  Le moyen le plus rapide de le faire est de débrancher

  l'adaptateur

  l’adaptateur secteur de la prise de courant.

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 20 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

...

 • Priključite antene na uređaj prije spajanja na izvor napajanja.

 • Spojite svoje računalo na jedan od Ethernet priključaka.
 • Umetnite mikro SIM karticu u utor ispod uređaja.
 • Spojite mrežni adapter u DC priključak.
 • Otvorite https://192.168.88.1 u svom web pregledniku da biste pokrenuli konfiguraciju.
 • Korisničko ime: admin lozinku potražite na naljepnici.
 • Ažurirajte uređaj klikom na ( Check_for_updates ) s desne strane i ažuriranjem softvera RouterOS na najnoviju verziju. Mora biti umetnuta valjana SIM kartica.
 • Da biste ručno ažurirali uređaj, idite na https://mikrotik.com/download
 • Odaberite (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakete za ovaj uređaj i preuzmite ga na svoje računalo.
 • Učitajte preuzete pakete u izbornik ( WebFig ) ( Files ) i ponovno pokrenite uređaj.
 • Ažuriranje softvera RouterOS na najnoviju verziju osigurat će najbolje performanse, stabilnost i sigurnosna ažuriranja.
 • U izborniku ( QuickSet ) postavite sljedeće: Odaberite svoju zemlju da biste primijenili postavke regulacije zemlje.
 • Postavljanje lozinke za bežičnu mrežu u lijevom polju.
 • U donjem polju postavite lozinku za usmjerivač.

Sigurnosne informacije:

 • Prije nego

  što radite

  počnete raditi na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti

  koje uključuju električni krug

  povezanih s električnim sklopovima i upoznajte se sa standardnim postupcima za

  sprečavanje

  sprječavanje nezgoda.

   Instalacijski program

  Instalater bi trebao

  bi

  biti upoznat s mrežnim strukturama,

  pojmovima

  terminima i konceptima.

 • Koristite

  samo napajanje 

  samo napajanje i pribor odobren od strane proizvođača,

   a može biti pronađeno Ja nisam originalno pakiranje

  koji se nalaze u originalnom pakiranju ovog proizvoda.

 • Ovu opremu treba

  ugraditi

  instalirati obučeno i kvalificirano osoblje, prema ovim uputama za

  ugradnju

  instalaciju.

   

  Instalater je odgovoran za

  provjeru

  osiguranje da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima.

   

  Ne pokušavajte

  rastavljati

  rastaviti,

  popravljati

  popraviti ili modificirati uređaj.

 • Ovaj proizvod je

  proizvod

  namijenjen

  postavljanju vani na stup. Prije početka instalacije pažljivo pročitajte upute

  za ugradnju

  . Ako ne koristite ispravni hardver i konfiguraciju ili ne slijedite ispravne postupke, može doći do opasne situacije za ljude i oštećenja sustava

  u zatvorenom prostoru. Držite ovaj proizvod podalje od vode, vatre, vlage ili vrućih okruženja.

 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili

  oštećenja uslijed

  štete zbog nepravilne uporabe uređaja.

   Molimo

  Pažljivo koristite ovaj proizvod

  s pažnjom

  i radite na

  vlastiti rizik

  vlastitu odgovornost!

 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz

  napajanja

  struje.

   

  Najbrži način

  za

  da to učinite je isključivanjem

  mrežnog

  adaptera iz strujne utičnice.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 20 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

...

 • Kérjük, csatlakoztassa a mellékelt antennákat a készülékhez, mielőtt csatlakozik az áramforráshoz.

 • Csatlakoztassa a számítógépet az Ethernet portok egyikéhez.
 • Helyezze a mikro-SIM-kártyát az eszköz alatt található nyílásba.
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DC aljzathoz.
 • A konfiguráció elindításához nyissa meg a böngészőt a https://192.168.88.1 webhelyen.
 • Felhasználónév: admin, keresse meg a jelszót a matricán.
 • Frissítse az eszközt a jobb oldalon található ( Check_for_updates ) linkre kattintva, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra. Érvényes SIM-kártyát kell behelyezni.
 • Az eszköz manuális frissítéséhez kérjük, keresse fel a https://mikrotik.com/download oldalt
 • Válasszon (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) csomagokat ehhez az eszközhöz, és töltse le a számítógépére.
 • Töltse fel a letöltött csomagokat a ( WebFig ) ( Files ) menübe, és indítsa újra az eszközt.
 • A RouterOS szoftver legfrissebb verziójára történő frissítése biztosítja a legjobb teljesítményt, stabilitást és biztonsági frissítéseket.
 • A ( QuickSet ) menüben állítsa be a következőket: Válassza ki országát, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat.
 • Állítsa be a vezeték nélküli hálózat jelszavát a bal mezőben.
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát az alsó mezőben.

Biztonsági információk:

 • Mielőtt bármilyen MikroTik berendezésen

  dolgozik

  dolgozna, legyen tisztában

  kell lennie

  az elektromos áramkörökkel

  kapcsolatos

  járó veszélyekkel, és

  ismernie kell

  ismerje meg a balesetek megelőzésére

  szolgáló szokásos

  vonatkozó szabványos gyakorlatokat.

   

  A telepítőnek

  ismeri

  ismernie kell a hálózati struktúrákat,

  a fogalmakat

  kifejezéseket és

  a

  fogalmakat.

 • Csak az áramellátást használja és

  Csak a gyártó által jóváhagyott

  kiegészítők, amelyek lehetnek megtalált A termék eredeti csomagolása

  tápegységet és tartozékokat használja, amelyek a termék eredeti csomagolásában találhatók.

 • Ezt a

  felszerelést

  berendezést képzett és

  képesített

  szakképzett személyzetnek kell telepítenie

  ,

  a jelen

  telepítési

  szerelési útmutató szerint.

   

  A telepítő

  felel annak biztosításáért

  felelős azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a berendezés telepítése

  megfeleljen

  megfelel a helyi és

  az

  országos elektromos

  szabályoknak

  előírásoknak.

   

  Ne kísérelje meg szétszerelni,

  megjavítani

  javítani vagy

  átalakítani

  módosítani a készüléket.

 • Ezt a terméket

  szabadon, egy oszlopra kell felszerelni. A telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót. A helyes hardver és konfiguráció használata vagy a helyes eljárások be nem tartása az emberek számára veszélyes helyzetet és a rendszer károsodását eredményezheti.

  beltéri beszerelésre tervezték. Tartsa távol a terméket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.

 • Nem tudjuk garantálni

  Nem garantálhatjuk

  , hogy a készülék nem

  megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek

  rendeltetésszerű használatából eredő baleset vagy kár nem következik be.

   

  Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és

  működtesse a

  saját

  felelősségét

  felelősségére használja!

 • Eszköz

  A készülék meghibásodása esetén

  kérjük,

  húzza ki

  a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az

  az áramellátásból. Ennek leggyorsabb módja, ha kihúzza a hálózati adaptert

  kihúzza

  a konnektorból.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 20 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

...

Informazioni sulla sicurezza:

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik,

  prestare attenzione ai pericoli connessi con i

  sii consapevole dei rischi connessi ai circuiti elettrici e

  conoscere

  acquisisci familiarità con le pratiche standard per

  la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe

  prevenire gli incidenti. L'installatore deve avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.

 • Utilizzare

  solo l

  solo l'

   alimentatore 

  alimentatore e gli accessori approvati dal

  produttore e quali possono essere trovato 

  produttore, reperibili nella confezione originale di questo prodotto.

 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo

  queste

  le presenti istruzioni di installazione.

   

  L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme

  ai codici elettrici

  alle normative elettriche locali e nazionali.

   

  Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.

 • Questo prodotto è

  progettato per essere montato all'esterno su un'asta. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione. Il mancato utilizzo dell'hardware e della configurazione corretti o il rispetto delle procedure corrette potrebbe comportare una situazione pericolosa per le persone e danni al sistema

  destinato ad essere installato in ambienti interni. Tenere questo prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.

 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo.

   Utilizzare

  Si prega di utilizzare questo prodotto con cura e di operare a proprio rischio e pericolo!

 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione.

   

  Il modo più

  rapido

  veloce per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

Esposizione a radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a non meno di 20 centimetri dal corpo, dall'utente professionale o dal pubblico in generale.

...

 • Vinsamlegast festu loftnet sem fylgja með í tækinu áður en þú tengir við aflgjafa.

 • Tengdu tölvuna þína við eina af Ethernet tengjunum.
 • Settu Micro SIM kort í raufina sem staðsett er undir tækinu.
 • Tengdu rafmagnsinnstunguna við DC-tengið.
 • Opnaðu https://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingarnar.
 • Notandanafn: admin vinsamlegast finndu lykilorðið á límmiðanum.
 • Uppfærðu tækið með því að smella á ( Check_for_updates ) hægra megin og uppfæra RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna. Verður að hafa gilt SIM-kort í.
 • Til að uppfæra tækið handvirkt, vinsamlegast farðu https://mikrotik.com/download
 • Veldu (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakka fyrir þetta tæki og halaðu því niður á tölvuna þína.
 • Settu niður niðurhalaða pakka í ( WebFig ) ( Files ) valmyndina og endurræstu tækið.
 • Að uppfæra RouterOS hugbúnaðinn þinn í nýjustu útgáfuna mun tryggja besta árangur, stöðugleika og öryggisuppfærslur.
 • Í ( QuickSet ) valmyndinni settu upp eftirfarandi: Veldu land þitt, til að beita stillingum landsreglugerðar.
 • Settu upp lykilorð þráðlausa netsins í vinstri reitnum.
 • Settu upp lykilorð routersins í neðsta reitnum.

Öryggisupplýsingar:

 • Áður en þú vinnur

  að einhverjum MikroTik búnaði, vertu

  á MicroTik búnaði skaltu vera meðvitaður um

  hættuna

  hætturnar sem

  fylgir

  fylgja rafrásum og

  kynntu þér hefðbundnar

  þekkja staðlaðar venjur til að koma í veg fyrir slys.

   

  Uppsetningarforritið ætti að

  vera kunnugt um

  þekkja netkerfi, hugtök og hugtök.

 • Notaðu

  aðeins aflgjafa 

  aðeins aflgjafa og

  fylgihlutir

  fylgihluti sem framleiðandi hefur

  samþykkt og hver getur verið Fundið i n upprunalegu umbúðir

  samþykkt, sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessarar vöru.

 • Þessum búnaði skal

  Þennan búnað á að setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki, samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum.

   Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því

  Uppsetningaraðilinn er ábyrgur fyrir því að ganga úr skugga um að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við

  staðbundin

  staðbundnar og

  innlend rafmagnsnúmer

  landsbundnar rafmagnsreglur.

   

  Ekki reyna að taka

  tækið

  í sundur, gera við eða breyta

  því

  tækinu.

 • Þessari vöru er ætlað að

  vera úti á stöng. Vinsamlegast lestu festingarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú byrjar að setja upp. Bilun í að nota leiðréttan vélbúnað og stillingar eða fylgja réttum aðferðum gæti leitt til hættulegra aðstæðna fyrir fólki og skemmdum á kerfinu

  setja upp innandyra. Haltu þessari vöru frá vatni, eldi, raka eða heitu umhverfi.

 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir

  muni verða

  eigi sér stað vegna óviðeigandi notkunar tækisins.

   

  Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og

  starfaðu

  notaðu á eigin ábyrgð!

 • Ef um bilun í

  tæki

  tækinu er að ræða, vinsamlegast

  aftengdu

  taktu það

  frá rafmagni. Skjótasta

  úr sambandi. Fljótlegasta leiðin til

  þess

  að gera það er með því að taka

  rafmagnstengið

  straumbreytinn úr sambandi.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 20 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

...

 • Vennligst fest medfølgende antenner til enheten før du kobler til strømkilden.

 • Koble datamaskinen til en av Ethernet-portene.
 • Sett mikro-SIM-kortet inn i sporet som ligger under enheten.
 • Koble strømadapteren til DC-kontakten.
 • Åpne https://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen.
 • Brukernavn: admin, vennligst finn passordet på klistremerket.
 • Oppdater enheten ved å klikke på ( Check_for_updates ) på høyre side og oppdatere RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen. Må ha et gyldig SIM-kort satt inn.
 • For å oppdatere enheten manuelt, gå til https://mikrotik.com/download
 • Velg (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakker for denne enheten og last dem ned til PC-en din.
 • Last opp nedlastede pakker til ( WebFig ) ( Files ) -menyen, og start enheten på nytt.
 • Oppdatering av RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen vil sikre best ytelse, stabilitet og sikkerhetsoppdateringer.
 • Konfigurer følgende i ( QuickSet ) -menyen: Velg ditt land for å bruke innstillinger for landsregulering.
 • Sett opp passordet for det trådløse nettverket i det venstre feltet.
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt.

Sikkerhetsinformasjon:

 • Før du

  jobber med

  arbeider på noe MikroTik-utstyr, må du være

  oppmerksom på

  klar over farene

  som er

  forbundet med elektriske

  kretsløp

  kretser, og

  kjenne til

  være kjent med standard praksis for å forhindre ulykker.

   Installasjonsprogrammet skal

  Installatøren bør være kjent med nettverksstrukturer,

  vilkår

  termer og konsepter.

 • Bruk

  bare strømforsyningen og tilbehør

  kun strømforsyningen og tilbehøret som er godkjent av produsenten,

   og som kan være funnet i n den originale emballasjen

  og som finnes i originalemballasjen til dette produktet.

 • Dette utstyret skal installeres av

  trent

  opplært og kvalifisert personell, i henhold til

  denne installasjonsinstruksen

  disse installasjonsinstruksjonene.

   

  Installatøren er ansvarlig for å sørge for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske

  koder

  forskrifter.

   

  Ikke

  prøv

  forsøk å demontere, reparere eller

  endre

  modifisere enheten.

 • Dette produktet er ment å

  være montert utendørs på en stolpe. Les monteringsanvisningene nøye før du begynner installasjonen. Unnlatelse av å bruke den rette maskinvaren og konfigurasjonen eller å følge de riktige prosedyrene kan føre til en farlig situasjon for mennesker og skade på syste m

  installeres innendørs. Hold dette produktet unna vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.

 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten.

   

  Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk

  det

  på egen risiko!

 • Ved feil på enheten

  må du

  , koble den fra strømmen.

   

  Den raskeste måten å gjøre det på er ved å

  trekke ut

  koble strømadapteren fra

  stikkontakten

  strømuttaket.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 20 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

...

 • Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, prie įrenginio prijunkite pateiktas antenas.

 • Prijunkite kompiuterį prie vieno iš Ethernet prievadų.
 • Įdėkite mikro SIM kortelę į lizdą, esantį po prietaisu.
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie DC lizdo.
 • Norėdami pradėti konfigūraciją, savo interneto naršyklėje atidarykite https://192.168.88.1.
 • Vartotojo vardas: admin slaptažodį rasite ant lipduko.
 • Atnaujinkite įrenginį spustelėdami ( Check_for_updates ) dešinėje ir atnaujindami „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją. Turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė.
 • Norėdami rankiniu būdu atnaujinti įrenginį, eikite į https://mikrotik.com/download
 • Pasirinkite (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) šio įrenginio paketus ir atsisiųskite juos į savo kompiuterį.
 • Įkelkite atsisiųstus paketus į ( WebFig ) ( Files ) meniu ir paleiskite įrenginį iš naujo.
 • Atnaujinę „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją, užtikrinsite geriausią našumą, stabilumą ir saugos atnaujinimus.
 • Meniu („ QuickSet“ ) nustatykite: Pasirinkite savo šalį, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo parametrus.
 • Kairiajame lauke nustatykite belaidžio tinklo slaptažodį.
 • Apatiniame lauke nustatykite maršrutizatoriaus slaptažodį.

Saugumo informacija:

 • Prieš

  pradėdami dirbti

  dirbdami su bet

  kuria

  kokia „MikroTik“ įranga,

  žinokite apie

  atkreipkite dėmesį į pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine

  avarijų

  nelaimingų atsitikimų prevencijos praktika.

   

  Montuotojas

  turėtų

  turi būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.

 • Naudokite

  tik maitinimo šaltinį ir gamintojo patvirtinti priedai, kurie gali būti rasta i originali šio gaminio pakuotė

  tik gamintojo patvirtintą maitinimo šaltinį ir priedus, kuriuos rasite originalioje šio gaminio pakuotėje.

 • Šią įrangą turi montuoti

  apmokyti

  apmokytas ir

  kvalifikuoti darbuotojai

  kvalifikuotas personalas, kaip

  numatyta

  nurodyta šiose montavimo instrukcijose.

   

  Montuotojas yra atsakingas už tai, kad

  įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite

  įrangos montavimas atitiktų vietinius ir nacionalinius elektros kodeksus. Nebandykite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.

 • Šis

  produktas

  gaminys skirtas montuoti

  lauke ant stulpo. Prieš pradėdami diegimą, atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas. Jei nenaudosite pataisytos aparatūros ir konfigūracijos arba nesiimsite teisingų procedūrų, galite sukelti pavojingą situaciją žmonėms ir sugadinti sistemą.

  patalpose. Saugokite šį gaminį nuo vandens, ugnies, drėgmės ar karštos aplinkos.

 • Negalime

  Mes negalime

  garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo

  nebus jokių avarijų

  neįvyks nelaimingų atsitikimų ar žalos.

   Naudokite

  Prašome naudoti šį gaminį atsargiai ir

  dirbkite savo rizika

  rizikuoti!

 • Sugedus įrenginiui,

  Įrenginio gedimo atveju atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

   

  Greičiausias būdas tai padaryti

  yra atjungus

  – ištraukti maitinimo adapterį

  nuo maitinimo

  iš elektros lizdo.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 20 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

...

 • Pirms pievienojat strāvas avotam, lūdzu, pievienojiet ierīcei komplektā esošās antenas.

 • Pievienojiet datoru vienam no Ethernet portiem.
 • Ievietojiet mikro SIM karti slotā, kas atrodas zem ierīces.
 • Pievienojiet barošanas adapteri ierīcei un to līdzstrāvas ligzdai.
 • Lai sāktu konfigurēšanu, savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet vietni https://192.168.88.1.
 • Lietotājvārds: admin, lūdzu, meklējiet paroli uz uzlīmes.
 • Atjauniniet ierīces programmatūru, labajā pusē noklikšķinot uz ( Check_for_updates ), lai atjauninātu RouterOS uz jaunāko versiju. Jābūt ievietotai derīgai SIM kartei.
 • Lai atjauninātu ierīces programmatūru bez SIM kartes, lūdzu, dodieties uz https://mikrotik.com/download
 • Izvēlieties (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakas, kuras paredzētas šai ierīcei un lejupielādējiet tās savā datorā.
 • Augšupielādējiet lejupielādētās pakas izvēlnē ( WebFig ) ( Files ) un restartējiet ierīci.
 • RouterOS programmatūras atjaunināšana uz jaunāko versiju nodrošinās vislabāko veiktspēju, stabilitāti un drošību.
 • Izvēlnē ( QuickSet ) iestatiet zemāk minētās leitas: Izvēlieties valsti, lai lietotu valsts likumā paredzētos iestatījumus.
 • Kreisajā laukā iestatiet bezvadu tīkla paroli.
 • Apakšējā laukā iestatiet maršrutētāja paroli.

Drošības informācija:

 • Pirms

  sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām,

  strādājat pie jebkuras MikroTik iekārtas, apzinieties ar elektriskām shēmām saistītos riskus un iepazīstieties ar standarta praksi negadījumu

  novēršanā

  novēršanai.

   

  Instalētājam

  jāzina

  jāpārzina tīkla struktūras, termini un

  koncepcijas

  jēdzieni.

 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprināto barošanas

  adapteri

  bloku un piederumus, kas

  iekļauti

  ir atrodami šī

  produkta

  izstrādājuma oriģinālajā iepakojumā.

 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu

  Šis aprīkojums ir jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam

  Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot

  saskaņā ar šiem uzstādīšanas norādījumiem. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai iekārtas uzstādīšana atbilstu vietējiem un valsts elektriskajiem noteikumiem. Nemēģiniet izjaukt, salabot vai pārveidot ierīci.

 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai

  ārā uz staba. Pirms instalēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas. Nepareizas aparatūras un konfigurācijas nelietošana vai pareizu procedūru neievērošana var izraisīt bīstamu situāciju cilvēkiem un sabojāt sistēmu

  iekštelpās. Glabājiet šo izstrādājumu prom no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.

 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ nenotiks negadījumi vai bojājumi

  nenotiks

  .

   

  Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un

  rīkojieties uz savu risku

  riskējiet!

 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas padeves.

   

  Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir

  , atvienojot

  atvienot strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 20 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

...

Informazzjoni dwar is-Sikurezza:

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi, u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni

  ta '

  tal-inċidenti.

   

  L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, it-termini u l-kunċetti tan-netwerk.

 • Uża

  biss il 

  biss il-

   provvista

  provvista tal-

   enerġija 

  enerġija u l-aċċessorji approvati mill-manifattur,

   u li jistgħu jiġu sibt i n l-imballaġġ

  li jistgħu jinstabu fl-ippakkjar oriġinali ta 'dan il-prodott.

 • Dan it-tagħmir għandu

  jkun

  jiġi installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni.

   

  L-installatur huwa responsabbli

  li

  biex jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir

  hija

  tkun konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali.

   

  Tippruvax

  tiżżarma

  iżarma,

  tissewwa

  isewwi jew timmodifika l-apparat.

 • Dan il-prodott huwa maħsub biex

  jintrama fuq barra fuq arblu. Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet tal-immuntar b’attenzjoni qabel tibda l-installazzjoni. Jekk tonqos milli tuża l- hardware u l-konfigurazzjoni korretta jew issegwi l-proċeduri t-tajba tista 'tirriżulta f'sitwazzjoni perikoluża għan-nies u tagħmel ħsara lis-sistema

  jiġi installat ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod mill-ilma, nar, umdità, jew ambjenti sħan.

 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma

  jseħħ

  jseħħu l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat.

   

  Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u

  tħaddem

  topera għar-riskju tiegħek!

 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok

  aqla'

  skonnettjah mill-enerġija.

   

  L-

  iktar

  aktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi

  tiftaħ

  tneħħi l-plagg tal-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.

Espożizzjoni għal Radjazzjoni ta' Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' espożizzjoni għar-radjazzjoni tal-Unjoni Ewropea stabbiliti għal ambjent mhux ikkontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jiġi installat u mħaddem mhux eqreb minn 20 ċentimetru minn ġismek, mill-utent okkupazzjonali, jew mill-pubbliku ġenerali.

...

 • Bevestig de meegeleverde antennes aan het apparaat voordat u het aansluit op de stroombron.

 • Sluit uw computer aan op een van de Ethernet-poorten.
 • Plaats een micro-simkaart in de sleuf onder het apparaat.
 • Sluit de voedingsadapter aan op de DC-aansluiting.
 • Open https://192.168.88.1 in uw webbrowser om de configuratie te starten.
 • Gebruikersnaam: admin vindt u het wachtwoord op de sticker.
 • Werk het apparaat bij door op de ( Check_for_updates ) aan de rechterkant te klikken en uw RouterOS-software bij te werken naar de nieuwste versie. Er moet een geldige simkaart zijn geplaatst.
 • Ga naar https://mikrotik.com/download om het apparaat handmatig bij te werken
 • Kies (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakketten voor dit apparaat en download het naar uw pc.
 • Upload gedownloade pakketten naar het menu ( WebFig ) ( Files ) en start het apparaat opnieuw op.
 • Bijwerken van uw RouterOS-software naar de nieuwste versie zorgt voor de beste prestaties, stabiliteit en beveiligingsupdates.
 • Stel in het menu ( QuickSet ) het volgende in: Kies uw land om de instellingen voor landregelgeving toe te passen.
 • Stel uw draadloze netwerkwachtwoord in het linker veld in.
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld in.

Veiligheidsinformatie:

 • Voordat u aan MikroTik-apparatuur

  werkt

  gaat werken, moet u zich bewust zijn van de gevaren

  van

  die gepaard gaan met elektrische circuits en bekend zijn met

  standaardprocedures voor het voorkomen van ongevallen. 

  de standaardpraktijken om ongelukken te voorkomen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.

 • Gebruik

  alleen de voeding en accessoires goedgekeurd

  alleen de door de fabrikant

  , en die kunnen zijn gevonden i n

  goedgekeurde voeding en accessoires, die u kunt vinden in de originele verpakking van dit product.

 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies.

   

  De installateur

  moet ervoor zorgen

  is er verantwoordelijk voor dat de installatie van de apparatuur

  voldoet aan

  in overeenstemming is met de lokale en nationale

  elektrische voorschriften

  elektriciteitsvoorschriften.

   

  Probeer het apparaat niet

  uit elkaar

  te

  halen

  demonteren,

  te

  repareren of

  aan te passen

  wijzigen.

 • Dit product is bedoeld om

  buiten op een paal

  binnenshuis te worden

  gemonteerd. Lees de montage-instructies zorgvuldig voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware en configuratie of het volgen van de juiste procedures kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem.

  geïnstalleerd. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.

 • Wij

  We

  kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat.

   

  Gebruik dit product met zorg en

  werk

  gebruik het op eigen risico!

 • Koppel het apparaat

  Mocht er een apparaatstoring optreden, koppel deze dan los van de

  stroom in het geval van een apparaatstoring. 

  stroomvoorziening. De snelste manier om dit te doen

  ,

  is door de

  stroomadapter

  voedingsadapter uit het stopcontact te halen.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 20 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

...

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach

  Zanim zaczniesz pracować na jakimkolwiek sprzęcie MikroTik, bądź świadomy zagrożeń związanych z obwodami elektrycznymi i

  zapoznać

  zapoznaj się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom.

   

  Instalator powinien

  zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.

  znać struktury sieciowe, terminy i koncepcje.

 • Należy używać wyłącznie zasilacza i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, które znajdują się

  Używaj tylko zasilacza i akcesoria zatwierdzone przez producenta, i które mogą być znaleziony 

  w oryginalnym opakowaniu tego produktu.

 • To urządzenie

  Urządzenie to powinno być

  zainstalowane

  instalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel, zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji.

   

  Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja

  urządzenia

  sprzętu jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi.

   Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji

  Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

 • Produkt przeznaczony jest do montażu

  na zewnątrz na słupie. Proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu przed rozpoczęciem instalacji. Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu i konfiguracji lub nieprzestrzeganie prawidłowych procedur może spowodować zagrożenie dla ludzi i uszkodzenie systemu

  wewnątrz pomieszczeń. Trzymaj ten produkt z dala od wody, ognia, wilgoci i gorących miejsc.

 • Nie możemy zagwarantować, że na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia nie dojdzie do żadnych wypadków ani

  szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia

  uszkodzeń.

   

  Proszę używać tego produktu ostrożnie i

  działać

  obsługiwać go na własne ryzyko!

 • W przypadku awarii urządzenia

  odłącz

  należy odłączyć je od zasilania.

   

  Najszybszym sposobem na to jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 20 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

...

 • Conecte as antenas fornecidas ao dispositivo antes de conectar à fonte de alimentação.

 • Conecte seu computador a uma das portas Ethernet.
 • Insira o cartão micro SIM no slot localizado abaixo do dispositivo.
 • Conecte o adaptador de energia à tomada DC.
 • Abra https://192.168.88.1 no seu navegador da web para iniciar a configuração.
 • Nome de usuário: admin localize a senha no adesivo.
 • Atualize o dispositivo clicando em ( Check_for_updates ) no lado direito e atualizando o software RouterOS para a versão mais recente. Deve ter um cartão SIM válido inserido.
 • Para atualizar manualmente o dispositivo, acesse https://mikrotik.com/download
 • Escolha os pacotes (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) deste dispositivo e faça o download para o seu PC.
 • Carregue os pacotes baixados no menu ( WebFig ) ( Files ) e reinicie o dispositivo.
 • A atualização do software RouterOS para a versão mais recente garantirá as melhores atualizações de desempenho, estabilidade e segurança.
 • No menu ( QuickSet ), configure o seguinte: Escolha seu país para aplicar as configurações de regulamentação do país.
 • Configure sua senha de rede sem fio no campo esquerdo.
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior.

Informação de Segurança:

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos

  riscos

  perigos envolvidos nos circuitos elétricos e

  esteja familiarizado

  familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes.

   

  O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.

 • Use apenas a fonte de alimentação 

  Utilize somente fonte de alimentação e acessórios aprovados pelo

  fabricante e que podem ser encontrado 

  fabricante, que podem ser encontrados na embalagem original deste produto.

 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado,

  de acordo com

  conforme estas instruções de instalação.

   

  O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais.

   

  Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

 • Este produto

  deve ser montado ao ar livre em um poste. Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a instalação. A não utilização do hardware e configuração corretos ou do não cumprimento dos procedimentos corretos pode resultar em uma situação perigosa para as pessoas e danificar o sistema

  destina-se a ser instalado em ambientes internos. Mantenha este produto longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.

 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano

  ocorra

  ocorrerá devido ao uso

  inadequado

  indevido do dispositivo.

   

  Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua própria conta e risco!

 • No

  Em caso de falha do dispositivo, desconecte-o da

  energia

  alimentação.

   

  A maneira mais rápida de fazer isso é

  desconectando

  desconectar o adaptador de

  energia

  alimentação da tomada.

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 20 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

...

 • Vă rugăm să atașați antenele furnizate la dispozitiv, înainte de a vă conecta la sursa de alimentare.

 • Conectați computerul la unul dintre porturile Ethernet.
 • Introduceți cardul SIM SIM în slotul situat sub dispozitiv.
 • Conectați adaptorul de alimentare la mufa DC.
 • Deschideți https://192.168.88.1 în browserul dvs. web pentru a începe configurația.
 • Nume utilizator: admin vă rugăm să găsiți parola pe autocolant.
 • Actualizați dispozitivul făcând clic pe ( Verificați_pentru date ) din partea dreaptă și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune. Trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă.
 • Pentru a actualiza manual dispozitivul, accesați https://mikrotik.com/download
 • Alegeți pachetele (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pentru acest dispozitiv și descărcați-l pe computer.
 • Încărcați pachetele descărcate în meniul ( WebFig ) ( Files ) și reporniți dispozitivul.
 • Actualizarea software-ului RouterOS la cea mai recentă versiune va asigura cele mai bune performanțe, stabilitate și actualizări de securitate.
 • În meniul ( QuickSet ) configurați următoarele: Alegeți țara dvs. pentru a aplica setările de reglementare a țării.
 • Configurați parola pentru rețeaua wireless în câmpul din stânga.
 • Configurați parola routerului în câmpul de jos.

Informații de siguranță:

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți

  conștienți

  conștient de pericolele implicate de circuitele electrice și

  cunoașteți

  familiarizați-vă cu practicile standard pentru prevenirea accidentelor.

   Programul de instalare ar trebui

  Instalatorul trebuie să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.

 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesorii aprobate de producător și care pot fi găsite Am n

  Utilizați numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător, care se găsesc în ambalajul original al acestui produs.

 • Acest echipament

  va fi

  trebuie instalat de către personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare.

   

  Instalatorul este responsabil să se asigure că

  Instalarea

  instalarea echipamentului

  respectă

  este conformă cu codurile electrice locale și naționale.

   

  Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.

 • Acest produs este destinat

  să fie montat în aer liber pe un stâlp. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare înainte de a începe instalarea. Nefolosirea hardware-ului și configurației corecte sau respectarea procedurilor corecte poate duce la o situație periculoasă pentru oameni și deteriorarea sistemului m

  a fi instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.

 • Nu putem garanta că nu

  se

  vor

  produce

  avea loc accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului.

   

  Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să

  operați pe riscul dvs.

  utilizați pe propriul risc!

 • În cazul

  unei defecțiuni a

  defecțiunii dispozitivului, vă rugăm să

  îl

  deconectați-l de la

  alimentare

  curent.

   Cel mai rapid mod

  Cea mai rapidă modalitate de a face acest lucru este

  prin a deconecta adaptorul

  deconectarea adaptorului de alimentare de la

  priza electrică

  priză.

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 20 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

...

 • Pred pripojením k zdroju napájania pripojte k prístroju dodané antény.

 • Pripojte počítač k jednému z ethernetových portov.
 • Vložte micro SIM kartu do slotu umiestneného pod zariadením.
 • Pripojte napájací adaptér do zásuvky DC.
 • Otvorte stránku https://192.168.88.1 vo webovom prehliadači a spustite konfiguráciu.
 • Používateľské meno: admin nájdete heslo na nálepke.
 • Aktualizujte zariadenie kliknutím na ( Check_for_updates ) na pravej strane a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu. Musíte mať vloženú platnú SIM kartu.
 • Ak chcete zariadenie aktualizovať ručne, prejdite na stránku https://mikrotik.com/download
 • Vyberte (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) balíky pre toto zariadenie a stiahnite ich do svojho PC.
 • Nahrajte stiahnuté balíčky do ponuky ( WebFig ) ( Files ) a reštartujte zariadenie.
 • Aktualizácia softvéru RouterOS na najnovšiu verziu zabezpečí najlepší výkon, stabilitu a aktualizácie zabezpečenia.
 • V ponuke ( QuickSet ) nastavte nasledujúce možnosti: Vyberte svoju krajinu, ak chcete použiť nastavenia krajiny.
 • V ľavom poli nastavte heslo bezdrôtovej siete.
 • V spodnom poli nastavte heslo smerovača.

Bezpečnostné informácie:

 • Predtým,

  Skôr ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si

  riziká

  nebezpečenstvá spojené s elektrickými obvodmi a

  zoznámte

  oboznámte sa so štandardnými postupmi

  prevencie nehôd

  na predchádzanie nehodám.

   

  Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami,

  pojmami

  termínmi a konceptmi.

 • Používajte

  iba napájanie 

  iba napájací zdroj a príslušenstvo schválené výrobcom,

   ktoré môže byť nájdených v pôvodnom obale

  ktoré nájdete v originálnom balení tohto produktu.

 • Toto zariadenie musí inštalovať

  školený

  vyškolený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu.

   

  Inštalatér je zodpovedný za

  zabezpečenie toho

  uistenie sa,

  aby

  že inštalácia zariadenia

  bola

  je v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi.

   

  Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať

  alebo

  ani upravovať.

 • Tento

  výrobok

  produkt je určený na

  montáž vonku na stĺp. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte montážne pokyny. Ak nebudete používať správny hardvér a konfiguráciu alebo nebudete postupovať správne, môže to mať za následok nebezpečnú situáciu pre ľudí a poškodenie systému.

  inštaláciu v interiéri. Udržujte tento produkt mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.

 • Nemôžeme

  Nemôžeme

  zaručiť, že v dôsledku nesprávneho

  použitia

  používania zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám.

   

  Tento výrobok používajte opatrne a

  pracujte

  prevádzkujte ho na

  svoje

  vlastné riziko!

 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania.

   Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej

  Najrýchlejší spôsob, ako to urobiť, je odpojiť napájací adaptér zo zásuvky.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované ďalej ako 20 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

...

 • Pred priključitvijo na vir napajanja na napravo pritrdite priložene antene.

 • Povežite računalnik z enim od vrat Ethernet.
 • V režo pod napravo vstavite mikro SIM kartico.
 • Napajalnik priključite na DC vtičnico.
 • V spletnem brskalniku odprite https://192.168.88.1, poiščite geslo na nalepki.
 • Uporabniško ime: admin in ni gesla.
 • Posodobite napravo tako, da na desni strani kliknete ( Check_for_updates ) in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico. Vstaviti mora veljavno kartico SIM.
 • Če želite ročno posodobiti napravo, obiščite https://mikrotik.com/download
 • Izberite (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) pakete za to napravo in jo naložite v svoj računalnik.
 • Naložite pakete v meni ( WebFig ) ( Files ) in znova zaženite napravo.
 • Posodobitev programske opreme RouterOS na najnovejšo različico bo zagotovila najboljše delovanje, stabilnost in varnostne posodobitve.
 • V meniju ( QuickSet ) nastavite naslednje: Izberite državo in uporabite nastavitve države.
 • V levem polju nastavite geslo za brezžično omrežje.
 • V spodnjem polju nastavite geslo usmerjevalnika.

Varnostne informacije:

 • Pred delom

  Preden začnete delati na kateri koli opremi MikroTik

  bodite pozorni na

  , se zavedajte nevarnosti,

  povezane

  povezanih z električnim vezjem, in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč.

   

  Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.

 • Uporabljajte

  samo napajalnik 

  samo napajalnik in

  dodatki

  dodatke, ki jih je odobril proizvajalec

  , in ki so lahko najdeno i n originalna embalaža

  in jih najdete v originalni embalaži tega izdelka.

 • To opremo mora

  vgraditi

  namestiti usposobljeno in

  usposobljeno

  kvalificirano osebje v skladu s temi navodili za namestitev.

   

  Monter je odgovoren za

  to

  zagotovitev, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in

  državnimi

  nacionalnimi električnimi

  kodeksi

  predpisi.

   

  Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

 • Ta izdelek je namenjen za namestitev

  na prostem na drog. Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila za montažo. Neuporaba ustrezne strojne opreme in konfiguracije ali upoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči nevarne razmere za ljudi in poškoduje sistem

  v zaprtih prostorih. Ta izdelek hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročih okolij.

 • Ne moremo zagotoviti, da

  se

  zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo

  zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte

  prišlo do nesreč ali škode. Prosimo, uporabljajte ta izdelek previdno in

  delujte

  delajte na lastno odgovornost!

 • V primeru okvare naprave jo

  izklopite

  izključite iz napajanja.

   

  Najhitreje to storite tako, da napajalnik

  odklopite

  izključite iz vtičnice.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 20 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

...

 • Anslut antennerna till enheten innan du ansluter till strömkällan.

 • Anslut din dator till en av Ethernet-portarna.
 • Sätt i mikro-SIM-kortet i facket under enheten.
 • Anslut nätadaptern till DC-uttaget.
 • Öppna https://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfigurationen.
 • Användarnamn: admin vänligen hitta lösenordet på klistermärket.
 • Uppdatera enheten genom att klicka på ( Check_for_updates ) till höger och uppdatera din RouterOS-programvara till den senaste versionen. Måste ha ett giltigt SIM-kort isatt.
 • För att manuellt uppdatera enheten, gå till https://mikrotik.com/download
 • Välj (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) paket för den här enheten och ladda ner det till din dator.
 • Ladda upp nedladdade paket till ( WebFig ) ( Files ) -menyn och starta om enheten.
 • Att uppdatera din RouterOS-programvara till den senaste versionen kommer att garantera bästa prestanda, stabilitet och säkerhetsuppdateringar.
 • Ställ in följande i ( QuickSet ) -menyn: Välj ditt land, för att tillämpa landets regleringsinställningar.
 • Ställ in ditt lösenord för det trådlösa nätverket i det vänstra fältet.
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet.

Säkerhetsinformation:

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning

  ska du vara

  , var medveten om farorna med elektriska kretsar och

  känna till vanliga metoder

  bekanta dig med standardpraxis för att förebygga olyckor.

   

  Installatören bör

  känna till

  vara bekant med nätverksstrukturer, termer och koncept.

 • Använd

  endast strömförsörjningen 

  endast strömförsörjning och tillbehör som godkänts av tillverkaren,

   och som kan vara hittades i den ursprungliga förpackningen för

  som finns i originalförpackningen till denna produkt.

 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner.

   

  Installatören

  ansvarar

  är ansvarig för att se till att installationen av utrustningen

  överensstämmer

  är förenlig med lokala och nationella elektriska

  koder

  bestämmelser.

   

  Försök inte

  ta

  att plocka isär, reparera eller modifiera enheten.

 • Denna produkt är avsedd att

  monteras utomhus på en stolpe. Läs monteringsanvisningarna noggrant innan installationen påbörjas. Underlåtenhet att använda rätt maskinvara och konfiguration eller att följa korrekta procedurer kan leda till en farlig situation för människor och skada på syste m

  installeras inomhus. Håll denna produkt borta från vatten, eld, fukt eller heta miljöer.

 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador

  kommer att inträffa

  inträffar på grund av felaktig användning av enheten.

   

  Använd denna produkt med försiktighet och använd

  den

  på egen risk!

 • Vid

  I händelse av fel på enheten, koppla bort den från strömmen.

   

  Det snabbaste sättet att göra det är genom att koppla ur nätadaptern från eluttaget.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 20 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

...

 • 连接电源之前,请先将随附的天线连接到设备
 • 将计算机连接到以太网端口之一。
 • 将Micro SIM卡插入设备下方的插槽中。
 • 将电源适配器连接到DC插孔。
 • 在Web浏览器中打开https://192.168.88.1,开始配置。
 • 用户名: admin,请在贴纸上找到密码。
 • 单击右侧的( Check_for_updates )更新设备,然后将RouterOS软件更新为最新版本。 必须插入有效的SIM卡。
 • 要手动更新设备,请访问https://mikrotik.com/download
 • 选择该设备的(ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk)软件包并将其下载到您的PC。
 • 将下载的软件包上传到( WebFig )( Files )菜单,然后重新启动设备。
 • 将RouterOS软件更新到最新版本将确保最佳性能,稳定性和安全性更新。
 • 在( QuickSet )菜单中设置以下内容:选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置。
 • 在左侧字段中设置您的无线网络密码。
 • 在底部字段中设置路由器密码。

安全信息:

 • 在使用任何 MikroTik 设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉预防事故的标准做法。安装人员应熟悉网络结构、术语和概念。

 • 仅使用制造商认可的电源和配件,这些可在本产品的原包装中找到。

 • 该设备应由经过培训的合格人员按照这些安装说明进行安装。安装人员负责确保设备的安装符合当地和国家电气规范。请勿尝试拆卸、修理或改装设备。

 • 本产品适合安装在室内。使本产品远离水、火、潮湿或炎热的环境。

 • 我们不能保证不会因设备使用不当而发生事故或损坏。请谨慎使用本产品,操作风险自担!

 • 如果设备发生故障,请断开电源。最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。 安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用 电源 和制造商认可的配件, 可以 发现 在此产品的原包装中。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。 安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。 请勿尝试拆卸,修理或改装设备。
 • 该产品旨在户外安装在杆子上。 在开始安装之前,请仔细阅读安装说明。 不使用正确的硬件和配置或未遵循正确的程序可能会导致人员受伤和系统损坏 。
 • 由于设备使用不当,我们不能保证不会发生任何事故或损坏。 请谨慎使用本产品,风险自负!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。

射频辐射暴露:此 MikroTik 设备符合针对不受控制的环境规定的欧盟辐射暴露限制。此 MikroTik 设备的安装和操作位置应距离您的身体、职业用户或公众不超过 20 厘米。

...

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только блок питания и аксессуары, утвержденные производителем, и которые можно найти в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт предназначен Данное изделие предназначено для установки на открытом воздухе на столбе. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по монтажу перед началом установки. Несоблюдение правил использования аппаратного обеспечения и конфигурации или следования правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системывнутри помещения. Храните этот продукт вдали от воды, огня, влажности или жарких сред.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - отсоединить адаптер питания от электрической розетки.

...

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие две последующие означают номер недели.

Во избежание загрязнения окружающей среды необходимо отделить устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом, например в специально отведенных местах. Ознакомьтесь с процедурами надлежащей транспортировки оборудования к специальным местам утилизации в вашем регионе.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или ЛитвеИнформация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Продукция MikroTik, поставляемая в Евразийский таможенный союз, оценивается согласно соответствующим требованиям и маркируется знаком EAC.


UA -

...

Українська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.7 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

...

 • Перед підключенням до джерела живлення приєднайте до пристрою надані антени.
 • Підключіть комп’ютер до одного з портів Ethernet.
 • Вставте мікро-SIM-карту в слот, розташований під пристроєм.
 • Підключіть адаптер живлення до гнізда постійного струму.
 • Відкрийте https://192.168.88.1 у своєму веб-переглядачі, щоб запустити конфігурацію.
 • Ім'я користувача: admin,  знайдіть пароль на наклейці.
 • Оновіть пристрій, натиснувши (Check_for_updates) праворуч та оновивши програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Повинна бути вставлена ​​дійсна SIM-карта.
 • Щоб оновити пристрій вручну, перейдіть за посиланням https://mikrotik.com/download
 • Виберіть (ARM64-routeros-7.7-arm64.npk, wifiwave2-7.7-arm64.npk) пакети для цього пристрою та завантажте його на свій ПК.
 • Завантажте завантажені пакети до меню (WebFig) (Файли) та перезавантажте пристрій.
 • Оновлення програмного забезпечення RouterOS до останньої версії забезпечить найкращі оновлення продуктивності, стабільності та безпеки.
 • У меню (QuickSet) встановіть наступне: Виберіть свою країну, щоб застосувати настройки регулювання країни.
 • Встановіть пароль своєї бездротової мережі в лівому полі.
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі.

Інформація про безпеку:

 • Перед початком роботи на

  Перш ніж працювати з будь-

  якому обладнанні MikroTik ознайомтеся з небезпеками, пов'язаними з електричними ланцюгами

  яким обладнанням MikroTik, усвідомте небезпеку, пов’язану з електричними схемами, і ознайомтеся зі стандартними методами запобігання нещасним випадкам.

  Установник

  Інсталятор повинен бути знайомий

  з

  із мережевими структурами, термінами

  і

  та концепціями.

 • Використовуйте

  тільки

  лише блок живлення

  і

  та аксесуари,

  затверджені

  схвалені виробником,

  і

  які можна знайти в оригінальній упаковці цього продукту.

 • Це обладнання

  повинно бути встановлено навченим і кваліфікованим персоналом згідно з цими інструкціями по установці

  має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій зі встановлення. Установник несе відповідальність за те, щоб

  установка

  встановлення обладнання

  відповідала

  відповідало місцевим і національним

  електротехнічним

  електричним нормам

  і правилам

  . Не намагайтеся

  розбирати

  розібрати,

  ремонтувати або

  відремонтувати чи модифікувати пристрій.

 • Цей продукт призначений для

  установки на відкритому повітрі на стовпі. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з монтажу перед початком установки. Недотримання правил використання апаратного забезпечення і конфігурації або проходження правильним процедурам може призвести до небезпечної ситуації для людей і пошкодження системи

  встановлення всередині приміщень. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або гарячого середовища.

 • Ми не можемо гарантувати

  , що в результаті неправильного використання пристрою не станеться

  відсутність нещасних випадків або пошкоджень

  . Будь ласка, використовуйте цей продукт з обережністю і дійте

  через неправильне використання пристрою. Використовуйте цей продукт обережно та на свій страх і ризик!

 • У разі

  збою

  несправності пристрою відключіть його від живлення. Найшвидший спосіб

  зробити це - від'єднати

  це зробити — від’єднати адаптер живлення від

  електричної

  розетки.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

...