Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Models: RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini)

Image RemovedImage Added

EN - English - Quick Guide:

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.2.1 10 or the latest stable version, to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be installed according to instructions.

...

 • Make sure your Internet service provider is allowing hardware change and will issue an automatic IP address;
 • Connect the device to the included power adapter;
 • Connect your computer to the wireless network;
 • Open httpshttp://192.168.88.1 in your web browser to start the configuration;
 • User name: adminand there is no password by default (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker;
 • Click the "Check for updates" button on the right side and update your RouterOS software to the latest version. The device must have an active Internet connection;
 • The device will reboot;
 • Connect again and choose your country on the left side of the screen, to apply country regulation settings;
 • Set up your wireless network password, the password must be at least eight symbols;
 • Set up your router password in the bottom field to the right and repeat it, it will be used to log in next time.

...

 • Before you work on any MikroTik equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry, and be familiar with standard practices for preventing accidents. The installer should be familiar with network structures, terms, and concepts.
 • Use only the power supply and accessories approved by the manufacturer, and which can be found in the original packaging of this product.
 • This equipment is to be installed by trained and qualified personnel, as per these installation instructions. The installer is responsible for making sure, that the Installation of the equipment is compliant with local and national electrical codes. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
 • This product is intended to be installed indoors. Keep this product away from water, fire, humidity, or hot environments.
 • We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to the improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk!
 • The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 • In the case of device failure, please disconnect it from power. The fastest way to do so is by unplugging the power adapter from the power outlet.
 • To avoid contamination of the environment, separate the device from household waste and dispose of it in a safe manner, for example, in designated areas. Become familiar with procedures for properly transporting the equipment to designated collection points in your area. 

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the FCC, IC, and European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.   This MikroTik device should be installed and operated no closer than 20 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Manufacturer: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

Pagebreak
BG - Български. Бързо ръководство
:

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.2.1 10 или най-новата стабилна версия, за да се гарантира спазването на местните наредби!

Крайните потребители са отговорни да спазват местните разпоредби, включително работа в рамките на законни честотни канали, изходна мощност, изисквания за окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства MikroTik трябва да бъдат инсталирани съгласно инструкциите.

...

 • Уверете се, че вашият доставчик на интернет услуги позволява промяна на хардуера и ще издаде автоматичен IP адрес;
 • Свържете устройството към включения захранващ адаптер;
 • Свържете компютъра си с безжичната мрежа;
 • Отворете httpshttp://192.168.88.1 във вашия уеб браузър, за да стартирате конфигурацията;
 • Потребителско име: admin и няма парола по подразбиране (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • Кликнете върху бутона „Check for updates“ от дясната страна и актуализирайте софтуера на RouterOS до най-новата версия. Устройството трябва да има активна интернет връзка;
 • Устройството ще се рестартира;
 • Свържете се отново и изберете вашата страна в лявата част на екрана, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Настройте вашата парола за безжична мрежа, паролата трябва да бъде най-малко осем символа;
 • Задайте паролата на рутера в долното поле вдясно и я повторете, тя ще бъде използвана за влизане следващия път.

...

 • Преди да работите с което и да е оборудване на MikroTik, имайте предвид опасностите, свързани с електрическата верига, и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки. Инсталаторът трябва да е запознат с мрежовите структури, термини и понятия.
 • Използвайте само захранването и аксесоарите, одобрени от производителя, и които можете да намерите в оригиналната опаковка на този продукт.
 • Това оборудване трябва да се монтира от обучен и квалифициран персонал съгласно тези инструкции за монтаж. Инсталаторът отговаря за това, че инсталирането на оборудването е в съответствие с местните и националните електрически кодове. Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
 • Този продукт е предназначен за инсталиране на закрито. Дръжте този продукт далеч от вода, пожар, влажност или гореща среда.
 • Не можем да гарантираме, че няма злополуки или повреди поради неправилна употреба на устройството. Моля, използвайте внимателно този продукт и работете на свой риск!
 • Контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
 • В случай на повреда на устройството, моля, изключете го от захранването. Най-бързият начин да направите това е чрез изключване на захранващия адаптер от контакта.
 • За да избегнете замърсяване на околната среда, отделете устройството от битовите отпадъци и го изхвърлете по безопасен начин, например на определени места. Запознайте се с процедурите за правилно транспортиране на оборудването до определените пунктове за събиране във вашия район.

Излагане на радиочестотно излъчване:Това оборудване Излагане на радиочестотно излъчване:Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация FCC, IC и Европейския съюз, определени за неконтролирана среда.Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 20 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

Производител: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Рига, Латвия, LV1039.

CS - Česko. Rychlý průvodce:

Note

Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v7.2.1 10 nebo na nejnovější stabilní verzi!

Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

...

 • Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových služeb umožňuje změnu hardwaru a vydá automatickou IP adresu;
 • Připojte zařízení k dodanému napájecímu adaptéru;
 • Připojte počítač k bezdrátové síti;
 • Otevřete httpshttp://192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a spusťte konfiguraci;
 • Uživatelské jméno: admin a ve výchozím nastavení není heslo (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Klikněte na tlačítko "Check for updates" na pravé straně a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi. Zařízení musí mít aktivní připojení k internetu;
 • Zařízení se restartuje;
 • Připojte se znovu a vyberte svou zemi na levé straně obrazovky, abyste použili nastavení regulace země;
 • Nastavte heslo bezdrátové sítě, heslo musí obsahovat alespoň osm symbolů;
 • Nastavte heslo routeru v dolním poli vpravo a opakujte jej, bude použito pro příští přihlášení.

...

 • Než začnete pracovat na jakémkoli zařízení MikroTik, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy pro předcházení nehodám. Instalátor by měl být obeznámen se síťovými strukturami, termíny a koncepty.
 • Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství schválené výrobcem, které najdete v originálním balení tohoto produktu.
 • Toto zařízení musí instalovat vyškolený a kvalifikovaný personál podle těchto pokynů k instalaci. Instalátor odpovídá za to, že instalace zařízení je v souladu s místními a národními elektrickými předpisy. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 • Tento produkt je určen k instalaci uvnitř. Udržujte tento produkt mimo vodu, oheň, vlhkost nebo horké prostředí.
 • Nemůžeme zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento produkt používejte opatrně a používejte jej na vlastní nebezpečí!
 • Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
 • V případě poruchy zařízení jej prosím odpojte od napájení. Nejrychlejším způsobem je odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky.
 • Abyste zabránili znečištění životního prostředí, oddělte zařízení od domácího odpadu a zlikvidujte jej bezpečným způsobem, například na určených místech. Seznamte se s postupy správné přepravy zařízení na určená sběrná místa ve vaší oblasti.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 20 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

Výrobce: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

DA - Dansk. Hurtig guide:

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.2.1 10 eller den seneste stabile version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler!

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne.

...

 • Sørg for, at din internetudbyder tillader hardwareskift og udsteder en automatisk IP-adresse;
 • Tilslut enheden til den medfølgende strømadapter;
 • Tilslut din computer til det trådløse netværk;
 • Åbn httpshttp://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfigurationen;
 • Brugernavn: admin, og der er som standard ingen adgangskode; (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Klik på knappen "Check for updates" Klik på knappen "Check for updates" i højre side, og opdater din RouterOS-software til den nyeste version. Enheden skal have en aktiv internetforbindelse;
 • Enheden genstarter;
 • Forbind igen og vælg dit land til venstre på skærmen for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil dit trådløse netværksadgangskode. Adgangskoden skal være mindst otte symboler;
 • Sæt din routeradgangskode i det nederste felt til højre, og gentag det. Det bruges til at logge ind næste gang.

...

 • Inden du arbejder med MikroTik-udstyr, skal du være opmærksom på farerne i forbindelse med elektriske kredsløb og kende almindelig praksis til forebyggelse af ulykker. Installationsprogrammet skal være bekendt med netværksstrukturer, vilkår og koncepter.
 • Brug kun strømforsyningen og det tilbehør, der er godkendt af producenten, og som findes i den originale emballage til dette produkt.
 • Dette udstyr skal installeres af uddannet og kvalificeret personale i henhold til disse installationsinstruktioner. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen af ​​udstyret er i overensstemmelse med lokale og nationale elektriske koder. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre enheden.
 • Dette produkt er beregnet til at blive installeret indendørs. Hold dette produkt væk fra vand, ild, fugtighed eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere, at der ikke vil ske ulykker eller skader på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med omhu og betjen det på egen risiko!
 • Stikkontakten skal installeres i nærheden af ​​udstyret og skal være let tilgængelig.
 • I tilfælde af fejl på enheden skal du frakoble det fra strømmen. Den hurtigste måde at gøre det er ved at tage stikket ud af stikkontakten.
 • For at undgå forurening af miljøet skal apparatet adskilles fra husholdningsaffald og bortskaffes på en sikker måde, f.eks. I bestemte områder. Bliv fortrolig med procedurer til korrekt transport af udstyr til udpegede indsamlingssteder i dit område.

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette Dette MikroTik-udstyr overholder FCC, IC og EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 20 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.2.1 10 oder die neueste stabile Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu gewährleisten!

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl (DFS). Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden.

...

 • Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetdienstanbieter Hardwareänderungen zulässt und eine automatische IP-Adresse ausgibt.;
 • Schließen Sie das Gerät an das mitgelieferte Netzteil an.;
 • Verbinden Sie Ihren Computer mit dem drahtlosen Netzwerk.;
 • Öffnen Sie httpshttp://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten.;
 • Benutzername: admin und standardmäßig gibt es kein Passwort (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche "Check for updates" und aktualisieren Sie Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version. Das Gerät muss über eine aktive Internetverbindung verfügen.;
 • Das Gerät wird neu gestartet.;
 • Stellen Sie erneut eine Verbindung her und wählen Sie Ihr Land auf der linken Seite des Bildschirms aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.;
 • Richten Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Das Passwort muss aus mindestens acht Symbolen bestehen.;
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld rechts ein und wiederholen Sie es. Es wird beim nächsten Anmelden verwendet.

...

 • Bevor Sie an MikroTik-Geräten arbeiten, sollten Sie sich der Gefahren bewusst sein, die mit elektrischen Schaltkreisen verbunden sind, und sich mit den Standardverfahren zur Verhinderung von Unfällen vertraut machen. Das Installationsprogramm sollte mit Netzwerkstrukturen, Begriffen und Konzepten vertraut sein.
 • Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene Netzteil und Zubehör, das in der Originalverpackung dieses Produkts enthalten ist.
 • Dieses Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal gemäß diesen Installationsanweisungen installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass die Installation des Geräts den örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entspricht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 • Dieses Produkt ist für den Innenbereich vorgesehen. Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
 • Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäße Verwendung des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und arbeiten Sie auf eigenes Risiko!
 • Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
 • Trennen Sie das Gerät bei einem Stromausfall vom Stromnetz. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen.
 • Um eine Kontamination der Umwelt zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Hausmüll und entsorgen Sie es auf sichere Weise, z. B. in dafür vorgesehenen Bereichen. Machen Sie sich mit den Verfahren für den ordnungsgemäßen Transport der Geräte zu bestimmten Sammelstellen in Ihrer Nähe vertraut.

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den FCC-, IC- und EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 20 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

Hersteller: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

EL - Ελληνικά. Γρήγορος οδηγός:

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v7.2.1 10 ή την τελευταία σταθερή έκδοση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών!

Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

...

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας επιτρέπει την αλλαγή υλικού και θα εκδώσει μια αυτόματη διεύθυνση IP.;
 • Συνδέστε τη συσκευή στον προσαρμογέα ρεύματος που περιλαμβάνεται.;
 • Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ασύρματο δίκτυο.;
 • Ανοίξτε το httpshttp://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.;
 • Όνομα χρήστη: διαχειριστής και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης από προεπιλογή . (ή, για ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και ασύρματου δικτύου στο αυτοκόλλητο);
 • Κάντε κλικ στο κουμπί "Check for updates" στη δεξιά πλευρά και ενημερώστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.;
 • Η συσκευή θα επανεκκινήσει.;
 • Συνδεθείτε ξανά και επιλέξτε τη χώρα σας στην αριστερή πλευρά της οθόνης, για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις κανονισμού χώρας.;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ σύμβολα.;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας στο κάτω πεδίο προς τα δεξιά και επαναλάβετε τον, θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση την επόμενη φορά.;

Πληροφορίες ασφάλειας:

 • Προτού εργαστείτε σε οποιονδήποτε εξοπλισμό MikroTik, προσέξτε τους κινδύνους που συνδέονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δομές, τους όρους και τις έννοιες του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος.
 • Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κωδικούς. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
 • Αυτό το προϊόν προορίζεται να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστό περιβάλλον.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και λειτουργήστε με δική σας ευθύνη!
 • Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
 • Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Ο γρηγορότερος ταχύτερος τρόπος για να το κάνετε είναι αποσυνδέοντας είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
 • Για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, διαχωρίστε τη συσκευή από οικιακά απορρίμματα και απορρίψτε την με ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα, σε καθορισμένες περιοχές. Εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες για τη σωστή μεταφορά του εξοπλισμού σε καθορισμένα σημεία συλλογής στην περιοχή σας. 

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC, IC και Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Ρίγα, Λετονία, LV1039.

ES - Español. Guía rápida:

Note

¡Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.2.1 10 o la última versión estable, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales!

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones.

...

 • Asegúrese de que su proveedor de servicios de Internet permita el cambio de hardware y emita una dirección IP automática;
 • Conecte el dispositivo al adaptador de corriente incluido;
 • Conecte su computadora a la red inalámbrica;
 • Abra httpshttp://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración;
 • Nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto (o, para algunos modelos, verifique las contraseñas de usuario e inalámbricas en la etiqueta;
 • Haga clic en el botón "Check for updates" en el lado derecho y actualice su software RouterOS a la última versión. El dispositivo debe tener una conexión a Internet activa;
 • El dispositivo se reiniciará;
 • Conéctese nuevamente y elija su país en el lado izquierdo de la pantalla, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Configure su contraseña de red inalámbrica, la contraseña debe tener al menos ocho símbolos;
 • Configure la contraseña de su enrutador en el campo inferior a la derecha y repítala, se usará para iniciar sesión la próxima vez.

...

 • Antes de trabajar en cualquier equipo MikroTik, tenga en cuenta los riesgos relacionados con los circuitos eléctricos y familiarícese con las prácticas estándar para prevenir accidentes. El instalador debe estar familiarizado con las estructuras de red, los términos y los conceptos.
 • Utilice solo la fuente de alimentación y los accesorios aprobados por el fabricante, y que se pueden encontrar en el embalaje original de este producto.
 • Este equipo debe ser instalado por personal capacitado y calificado, según estas instrucciones de instalación. El instalador es responsable de asegurarse de que la instalación del equipo cumpla con los códigos eléctricos locales y nacionales. No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo.
 • Este producto está diseñado para instalarse en interiores. Mantenga este producto alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
 • No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso incorrecto del dispositivo. ¡Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo!
 • El tomacorriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
 • En caso de falla del dispositivo, desconéctelo de la alimentación. La forma más rápida de hacerlo es desconectando el adaptador de alimentación de la toma de corriente.
 • Para evitar la contaminación del medio ambiente, separe el dispositivo de la basura doméstica y deséchelo de manera segura, por ejemplo, en las áreas designadas. Familiarícese con los procedimientos para transportar correctamente el equipo a los puntos de recolección designados en su área.

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, IC y la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 20 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

Información México:

...

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214iUnijas 2, Riga, LV-1039, Latvia.

País De Origen: Letonia; Lituania; China (Republica Popular); Estados Unidos De America; Mexico.

...

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.2.1 10 või uusimale stabiilsele versioonile!

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõudeid. Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele.

...

 • Veenduge, et teie Interneti-teenuse pakkuja lubaks riistvara muutmist ja väljastaks automaatse IP-aadressi;
 • Ühendage seade komplekti kuuluva toiteadapteriga;
 • Ühendage arvuti traadita võrguga;
 • Seadistamise alustamiseks avage oma veebibrauseris httpshttp://192.168.88.1;
 • Kasutajanimi: admin ja parool puudub vaikimisi (või mõne mudeli puhul kontrollige kasutaja ja traadita ühenduse paroole kleebiselt);
 • Klõpsake paremal küljel asuvat nuppu "Check for updates" ja värskendage oma RouterOS tarkvara uusimale versioonile. Seadmel peab olema aktiivne Interneti-ühendus;
 • Seade taaskäivitatakse;
 • Ühendage uuesti ja valige ekraani vasakus servas oma riik, et rakendada riigi reguleerimise sätteid;
 • Seadke traadita võrgu parool, parool peab olema vähemalt kaheksa sümbolit;
 • Seadke ruuteri parool alumises väljal paremal ja korrake seda, seda kasutatakse järgmisel korral sisselogimiseks.

...

 • Enne kui töötate mõne MikroTiku seadmega, tutvuge elektriskeemidega kaasnevate ohtudega ja tutvuge õnnetuste vältimise tavapraktikaga. Installer peaks tundma võrgustruktuure, termineid ja kontseptsioone.
 • Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud toiteallikat ja tarvikuid, mis on selle toote originaalpakendis.
 • Need seadmed peavad paigaldama väljaõppinud ja kvalifitseeritud töötajad vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele. Paigaldaja vastutab selle eest, et seadmed paigaldataks vastavalt kohalikele ja riiklikele elektriseadustele. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
 • See toode on ette nähtud paigaldamiseks siseruumidesse. Hoidke seda toodet eemal veest, tulest, niiskusest ja kuumadest keskkondadest.
 • Me ei saa garanteerida, et seadme ebaõige kasutamise tõttu ei juhtu õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet ettevaatlikult ja tegutsege omal vastutusel!
 • Pistikupesa paigaldatakse seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
 • Seadme rikke korral eraldage see vooluvõrgust. Kiireim viis selleks on toiteadapteri pistikupesast lahti ühendamine.
 • Keskkonna saastumise vältimiseks eraldage seade olmejäätmetest ja utiliseerige see ohutult, näiteks selleks ettenähtud kohtades. Tutvuge seadmete nõuetekohase transportimise protseduuridega teie piirkonnas asuvatesse kogumispunktidesse.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see see MikroTik seade vastab FCC, IC ja Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 20 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

Tootja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riia, Läti, LV1039.

FI - Suomalainen. Pikaopas:

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.2.1 10 tai uusin vakaa versio, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten asetusten noudattaminen!

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maakohtaisia ​​määräyksiä, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtöteho, kaapelointivaatimukset ja DFS (Dynamic Frequency Selection) vaatimukset. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

...

 • Varmista, että Internet-palveluntarjoajasi sallii laitteiston vaihdon, ja antaa automaattisen IP-osoitteen;
 • Kytke laite mukana toimitettuun virtalähteeseen;
 • Kytke tietokone langattomaan verkkoon;
 • Aloita määritykset avaamalla selaimessa httpshttp://192.168.88.1.
 • Käyttäjätunnus: admin ja salasanaa ei ole oletusarvoisesti (tai joissakin malleissa tarkista käyttäjän ja langattoman verkon salasanat tarrasta);
 • Napsauta "Check for updates" -painiketta oikealla puolella ja päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon. Laitteella on oltava aktiivinen Internet-yhteys;
 • Laite käynnistyy uudelleen;
 • Yhdistä uudelleen ja valitse maa näytön vasemmasta reunasta, jotta voit käyttää maan säätelyasetuksia.;
 • Määritä langattoman verkon salasana, salasanan on oltava vähintään kahdeksan symbolia;
 • Aseta reitittimen salasana alareunassa oikealle ja toista se, sitä käytetään kirjautumiseen seuraavan kerran.

...

 • Ennen kuin työskentelet MikroTik-laitteiden kanssa, ole tietoinen sähköpiiriin liittyvistä vaaroista ja perehdy vakiintuneisiin käytäntöihin onnettomuuksien estämiseksi. Asentajan tulee tuntea verkkorakenteet, termit ja käsitteet.
 • Käytä vain valmistajan hyväksymää virtalähdettä ja lisävarusteita, jotka löytyvät tämän tuotteen alkuperäispakkauksesta.
 • Tämän laitteen saa asentaa koulutettu ja pätevä henkilöstö näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentajan on varmistettava, että laitteen asennus on paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukainen. Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
 • Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloissa. Pidä tämä tuote poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumista ympäristöistä.
 • Emme voi taata, että laitteen väärinkäytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja käytä omalla vastuulla!
 • Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla.
 • Irrota laite sähkövirrasta, jos laite vioittuu. Nopein tapa tehdä tämä on irrottaa virtalähde pistorasiasta..
 • Ympäristön saastumisen välttämiseksi erota laite kotitalousjätteestä ja hävitä se turvallisella tavalla esimerkiksi määrätyillä alueilla. Tutustu toimenpiteisiin, joilla laite kuljetetaan asianmukaisesti alueellesi määritettyihin keräyspisteisiin.

Altistuminen radiotaajuiselle säteilylle: Tämä MikroTik-laite noudattaa Euroopan unionin säteilyaltistusrajojaRadiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on FCC: n, IC: n ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.   Tämä MikroTik-laite tulisi tulee asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 20 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai vähintään 20 senttimetriä kehostasi, ammattikäyttäjästä tai suuresta yleisöstä.

Valmistaja: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riika, Latvia, LV1039.

FR - Français. Guide rapide:

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.2.1 10 ou la dernière version stable, pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales!

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions.

...

 • Assurez-vous que votre fournisseur de services Internet autorise le changement de matériel et émettra une adresse IP automatique;
 • Connectez l'appareil à l'adaptateur secteur inclus;
 • Connectez votre ordinateur au réseau sans fil;
 • Ouvrez httpshttp://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour démarrer la configuration;
 • Nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe par défaut (ou, pour certains modèles, vérifiez les mots de passe utilisateur et sans fil sur l'autocollant);
 • Cliquez sur le bouton "Check for updates" sur le côté droit et mettez à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version. L'appareil doit disposer d'une connexion Internet active;
 • L'appareil va redémarrer;
 • Connectez-vous à nouveau et choisissez votre pays sur le côté gauche de l'écran, pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Configurez votre mot de passe de réseau sans fil, le mot de passe doit être composé d'au moins huit symboles;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur dans le champ en bas à droite et répétez-le, il sera utilisé pour vous connecter la prochaine fois.

...

 • Avant de travailler sur un équipement MikroTik, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques standard de prévention des accidents. Le programme d'installation doit être familiarisé avec les structures, les termes et les concepts du réseau.
 • Utilisez uniquement l'alimentation et les accessoires approuvés par le fabricant et qui se trouvent dans l'emballage d'origine de ce produit.
 • Cet équipement doit être installé par du personnel formé et qualifié, conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de s'assurer que l'installation de l'équipement est conforme aux codes électriques locaux et nationaux. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
 • Ce produit est destiné à être installé à l'intérieur. Gardez ce produit loin de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 • Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec soin et l'utiliser à vos propres risques!
 • La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 • En cas de panne de l'appareil, veuillez le déconnecter de l'alimentation. La façon la plus rapide de le faire est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.
 • Pour éviter la contamination de l'environnement, séparez l'appareil des déchets ménagers et éliminez-le de manière sûre, par exemple dans des zones désignées. Familiarisez-vous avec les procédures pour transporter correctement l'équipement vers les points de collecte désignés dans votre région. 

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC, IC et Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 20 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

Fabricant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Lettonie, LV1039.

HR - Hrvatski. Brzi vodič:

Note

Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v7.2.1 10 ili najnoviju stabilnu verziju, kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima!

Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije (DFS). Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama.

...

 • Provjerite da li vaš pružatelj internetskih usluga dopušta promjenu hardvera i izdaje automatsku IP adresu;
 • Spojite uređaj na uključeni adapter za napajanje;
 • Spojite svoje računalo s bežičnom mrežom;
 • Otvorite httpshttp://192.168.88.1 u svom web pregledniku da biste pokrenuli konfiguraciju;
 • Korisničko ime: admin i zadana lozinka nije ; (ili, za neke modele, provjerite korisničku i bežičnu lozinku na naljepnici);
 • Kliknite gumb "Check for updates" s desne strane i ažurirajte svoj RouterOS softver na najnoviju verziju. Uređaj mora imati aktivnu internetsku vezu;
 • Uređaj će se ponovno pokrenuti;
 • Ponovo se povežite i odaberite svoju zemlju na lijevoj strani zaslona kako biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Postavljanje lozinke za bežičnu mrežu, lozinka mora biti najmanje osam simbola;
 • Postavite svoju lozinku za usmjerivač u donjem polju s desne strane i ponovite je, ona će se koristiti za sljedeću prijavu.

...

 • Prije nego što radite na bilo kojoj MikroTik opremi, budite svjesni opasnosti koje uključuju električni krug i upoznajte se sa standardnim postupcima za sprečavanje nezgoda. Instalacijski program trebao bi biti upoznat s mrežnim strukturama, pojmovima i konceptima.
 • Koristite samo napajanje i pribor odobrene od proizvođača koji se mogu naći u originalnom pakiranju ovog proizvoda.
 • Ovu opremu treba ugraditi obučeno i kvalificirano osoblje prema ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za provjeru da je instalacija opreme u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima. Ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
 • Ovaj je proizvod namijenjen ugradnji u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod držite podalje od vode, vatre, vlage ili vrućeg okruženja.
 • Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja uslijed nepravilne uporabe uređaja. Molimo koristite ovaj proizvod s pažnjom i radite na vlastiti rizik!
 • Utičnica mora biti instalirana u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
 • U slučaju kvara uređaja, isključite ga iz napajanja. Najbrži način za to je isključivanjem mrežnog adaptera iz utičnice.
 • Da biste izbjegli onečišćenje okoliša, odvojite uređaj od kućnog otpada i odložite ga na siguran način, na primjer, na za to predviđena mjesta. Upoznajte se s postupcima pravilnog transporta opreme do određenih sabirnih mjesta u vašem području.

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju FCC, IC i Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 20 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

Proizvođač: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Latvija, LV1039.

HU - Magyar. Gyors útmutató:

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.2.110-ra vagy a legújabb stabil verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést!

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon történő működést, a kimeneti teljesítményt, a kábelezési követelményeket és a dinamikus frekvenciaválasztási (DFS) követelményeket. Az összes MikroTik rádiókészüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni.

...

 • Győződjön meg arról, hogy az Internet szolgáltatója engedélyezi a hardvercserét, és automatikus IP-címet ad ki;
 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt hálózati adapterhez;
 • Csatlakoztassa számítógépét a vezeték nélküli hálózathoz;
 • A konfiguráció elindításához nyissa meg a böngészőt a httpshttp://192.168.88.1 webhelyen;
 • Felhasználónév: admin, alapértelmezés szerint nincs jelszó (vagy egyes modelleknél ellenőrizze a felhasználói és vezeték nélküli jelszavakat a matricán);
 • Kattintson a jobb oldalon található "Check for updates" gombra, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra. Az eszköznek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie;
 • A készülék újraindul;
 • Csatlakoztassa újra, és válassza ki az országot a képernyő bal oldalán az országszabályozási beállítások alkalmazásához;
 • Állítsa be a vezeték nélküli hálózat jelszavát; a jelszónak legalább nyolc szimbólumnak kell lennie;
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát a jobb alsó mezőbe, és ismételje meg, a következő alkalommal bejelentkezni fog.

...

 • Mielőtt bármilyen MikroTik készüléken dolgozik, tisztában kell lennie az elektromos áramkörökkel kapcsolatos veszélyekkel, és ismernie kell a balesetek megelőzésére szolgáló szokásos gyakorlatokat. A telepítőnek ismeri a hálózati struktúrákat, a fogalmakat és a fogalmakat.
 • Csak a gyártó által jóváhagyott tápegységet és tartozékokat használjon, amelyek a termék eredeti csomagolásában találhatók.
 • Ezt a felszerelést képzett és képesített személyzetnek kell telepítenie, a jelen telepítési útmutató szerint. A telepítő felel annak biztosításáért, hogy a berendezés telepítése megfeleljen a helyi és az országos elektromos szabályoknak. Ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
 • Ezt a terméket beltéri használatra tervezték. Tartsa távol a terméket víztől, tűztől, páratartalomtól és forró környezettől.
 • Nem garantálhatjuk, hogy az eszköz nem megfelelő használata miatt balesetek vagy károk nem következhetnek be. Kérjük, használja ezt a terméket körültekintően és működtesse a saját felelősségét!
 • Az aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 • Eszköz meghibásodása esetén kérjük, húzza ki a tápkábelt. A leggyorsabb módszer erre az, ha a hálózati adaptert kihúzza a konnektorból.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az FCC, IC és az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 20 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

...

 • A környezet szennyeződésének elkerülése érdekében különítse el a készüléket a háztartási hulladéktól, és biztonságos módon dobja el, például a kijelölt területekre. Ismerje meg a berendezés megfelelő szállítási eljárásait a környéken található gyűjtőhelyekre.

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 20 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

Gyártó: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Lettország, LV1039.

ID - Bahasa Indonesia. Panduan cepat:

Note

Perangkat ini harus diperbarui ke RouterOS v7.10 atau versi stabil terbaru, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan otoritas lokal!

Pengguna akhir bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan nasional setempat, termasuk pengoperasian di saluran frekuensi legal, daya keluaran, persyaratan pengkabelan, dan persyaratan pemilihan frekuensi dinamis (DFS). Semua perangkat radio MikroTik harus dipasang sesuai petunjuk.

Panduan Memulai Cepat ini mencakup model: RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).

Ini adalah perangkat jaringan nirkabel. Anda dapat menemukan nama model produk pada label casing (ID).

Kunjungi halaman panduan pengguna di https://mt.lv/um-id untuk panduan pengguna yang diperbarui sepenuhnya. Atau pindai kode QR dengan ponsel Anda.

Spesifikasi teknis, brosur, dan informasi produk lainnya di https://mikrotik.com/products

Spesifikasi teknis terpenting untuk produk ini dapat ditemukan di halaman terakhir Panduan Memulai Cepat ini.

Panduan konfigurasi software dalam bahasa Anda dengan informasi tambahan tersedia di https://mt.lv/help

Jika Anda memerlukan bantuan untuk penyiapan, cari konsultan https://mikrotik.com/consultants

Langkah pertama:

 • Pastikan Penyedia Layanan Internet Anda mengizinkan modifikasi perangkat keras dan mengeluarkan alamat IP otomatis;
 • Hubungkan perangkat ke catu daya yang disertakan;
 • Hubungkan komputer Anda ke jaringan nirkabel;
 • Buka http://192.168.88.1 di browser web Anda untuk memulai penyiapan;
 • Nama pengguna: admin dan tidak ada kata sandi secara default (atau, untuk beberapa model, periksa kata sandi pengguna dan nirkabel pada stiker);
 • Klik tombol "Periksa pembaruan" di sisi kanan dan perbarui perangkat lunak RouterOS ke versi terbaru. Perangkat harus memiliki koneksi internet aktif;
 • Perangkat akan reboot;
 • Sambungkan lagi dan pilih negara Anda di sisi kiri layar, untuk menerapkan pengaturan peraturan nasional;
 • Tetapkan kata sandi jaringan nirkabel Anda, kata sandi harus mengandung setidaknya delapan simbol;
 • Tetapkan kata sandi router di bidang kanan bawah dan ulangi, itu akan digunakan untuk masuk lain kali.

Informasi keselamatan:

 • Sebelum mengerjakan peralatan MikroTik apa pun, waspadai bahaya yang terkait dengan sirkuit listrik dan pahami praktik standar untuk pencegahan kecelakaan. Pemasang harus terbiasa dengan struktur, istilah, dan konsep jaringan.
 • Gunakan hanya catu daya dan aksesori yang disetujui oleh produsen dan terdapat dalam kemasan asli produk ini.
 • Peralatan ini harus dipasang oleh personel yang terlatih dan memenuhi syarat, sesuai dengan petunjuk pemasangan ini. Pemasang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasangan peralatan mematuhi peraturan kelistrikan lokal dan nasional. Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat.
 • Produk ini ditujukan untuk pemasangan di dalam ruangan. Jauhkan produk ini dari air, api, kelembapan, atau lingkungan yang panas.
 • Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kecelakaan atau kerusakan yang akan terjadi karena penggunaan perangkat yang tidak tepat. Silakan gunakan produk ini dengan hati-hati dan operasikan dengan risiko Anda sendiri!
 • Stopkontak harus dipasang di dekat peralatan dan harus mudah diakses.
 • Jika terjadi kegagalan perangkat, lepaskan dari catu daya. Cara tercepat untuk melakukannya adalah mencabut adaptor daya dari stopkontak.
 • Untuk menghindari kontaminasi lingkungan, pisahkan perangkat dari limbah rumah tangga dan buang dengan aman, misalnya di area yang ditentukan. Biasakan diri Anda dengan prosedur untuk mengangkut peralatan Anda dengan benar ke titik pengumpulan yang ditentukan di area Anda.

Paparan Radiasi Frekuensi Radio: Peralatan MikroTik ini mematuhi batas paparan radiasi Uni Eropa yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkendali. Perangkat MikroTik ini sebaiknya dipasang dan digunakan tidak lebih dari 20 sentimeter dari tubuh, baik oleh pengguna profesional maupun masyarakat umum.

Pabrikan: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

IT - Italiano. Guida veloce:

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.2.1 10 o all'ultima versione stabile, per garantire la conformità con le normative delle autorità locali!

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative nazionali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, la potenza di uscita, i requisiti di cablaggio e i requisiti di selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installati secondo le istruzioni.

...

 • Assicurati che il tuo provider di servizi Internet consenta la modifica dell'hardware e emetta un indirizzo IP automatico;
 • Collegare il dispositivo all'alimentatore incluso;
 • Connetti il ​​tuo computer alla rete wireless;
 • Aprire httpshttp://192.168.88.1 nel browser Web per avviare la configurazione;
 • Nome utente: admin e non c'è password per impostazione predefinita (oppure, per alcuni modelli, controllare le password utente e wireless sull'adesivo);
 • Fai clic sul pulsante "Check for updates" sul lato destro e aggiorna il software RouterOS alla versione più recente. Il dispositivo deve avere una connessione Internet attiva;
 • Il dispositivo si riavvierà;
 • Connettiti di nuovo e scegli il tuo paese sul lato sinistro dello schermo, per applicare le impostazioni delle normative nazionali;
 • Imposta la password della tua rete wireless, la password deve contenere almeno otto simboli;
 • Imposta la password del router nel campo in basso a destra e ripeterla, verrà utilizzata per accedere la prossima volta.

...

 • Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura MikroTik, prestare attenzione ai pericoli connessi con i circuiti elettrici e conoscere le pratiche standard per la prevenzione degli incidenti. Il programma di installazione dovrebbe avere familiarità con le strutture, i termini e i concetti della rete.
 • Utilizzare solo l'alimentatore e gli accessori approvati dal produttore e che si trovano nella confezione originale di questo prodotto.
 • Questa apparecchiatura deve essere installata da personale addestrato e qualificato, secondo queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di assicurarsi che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme ai codici elettrici locali e nazionali. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
 • Questo prodotto è destinato all'installazione all'interno. Tenere questo prodotto lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
 • Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti all'uso improprio del dispositivo. Si prega di utilizzare questo prodotto con cura e operare a proprio rischio!rischio!
 • La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
 • In caso di guasto del dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione. Il modo più rapido per farlo è scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
 • Per evitare la contaminazione dell'ambiente, separare il dispositivo dai rifiuti domestici e smaltirlo in modo sicuro, ad esempio, in aree designate. Acquisire familiarità con le procedure per trasportare correttamente l'attrezzatura ai punti di raccolta designati nella propria zona.

Esposizione alle radiazioni di in radiofrequenza: questa questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC e dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato.   Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a meno di 20  centimetri centimetri dal proprio corpo, dall'utente professionale o dal pubblico in generale.

Produttore: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Lettonia, LV1039.

IS - Íslensku. Fljótur leiðarvísir:

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.2.1 10 eða nýjustu stöðugu útgáfuna, til að tryggja að farið sé að reglugerðum sveitarfélaga!

Það er endanleg notandi að fylgja reglugerðum á hverjum stað, þar með talin notkun innan löglegra tíðnisviða, afköst, kaðallkröfur og DFS (Dynamic Frequency Selection) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera sett upp samkvæmt leiðbeiningum.

...

 • Gakktu úr skugga um að internetþjónustan þinn leyfi vélbúnaðarbreytingum og gefi út sjálfvirkt IP-tölu;
 • Tengdu tækið við rafmagnstengið sem fylgir;
 • Tengdu tölvuna þína við þráðlausa netið;
 • Opnaðu httpshttp://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingarnar;
 • Notandanafn: admin og sjálfgefið er ekkert lykilorð (eða, fyrir sumar gerðir, athugaðu notenda- og þráðlaus lykilorð á límmiðanum);
 • Smelltu á hnappinn „Check for updates“ hægra megin og uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna. Tækið verður að vera með virka internettengingu;
 • Tækið mun endurræsa;
 • Tengdu aftur og veldu land þitt vinstra megin á skjánum til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Settu upp lykilorðið fyrir þráðlaust net, lykilorðið verður að vera að minnsta kosti átta tákn;
 • Settu upp lykilorð routerans neðst í reitinn til hægri og endurtaktu það, það verður notað til að skrá þig inn næst.

...

 • Áður en þú vinnur að einhverjum MikroTik búnaði, vertu meðvitaður um hættuna sem fylgir rafrásum og kynntu þér hefðbundnar venjur til að koma í veg fyrir slys. Uppsetningarforritið ætti að vera kunnugt um netkerfi, hugtök og hugtök.
 • Notaðu aðeins aflgjafa og fylgihluti sem framleiðandi hefur samþykkt og er að finna í upprunalegum umbúðum þessarar vöru.
 • Þessum búnaði skal setja upp af þjálfuðu og hæfu starfsfólki samkvæmt þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðilinn ber ábyrgð á því að uppsetning búnaðarins sé í samræmi við staðbundin og innlend rafmagnsnúmer. Ekki reyna að taka tækið í sundur, gera við eða breyta því.
 • Þessari vöru er ætlað að setja upp innandyra. Geymið þessa vöru frá vatni, eldi, rakastigi eða heitu umhverfi.
 • Við getum ekki ábyrgst að engin slys eða skemmdir muni verða vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Vinsamlegast notaðu þessa vöru með varúð og starfaðu á eigin ábyrgð!
 • Innstungan skal vera nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.
 • Ef bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.
 • Til að koma í veg fyrir mengun umhverfisins skaltu aðskilja tækið frá heimilissorpi og farga því á öruggan hátt, til dæmis á afmörkuðum svæðum. Kynntu þér verklagsreglur til að flytja búnaðinn rétt til tilnefndra söfnunarstaða á þínu svæðiEf bilun í tæki, vinsamlegast aftengdu það frá rafmagni. Skjótasta leiðin til þess er með því að taka rafmagnstengið úr sambandi.

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við FCC, IC og geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 20 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

Framleiðandi: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Lettlandi, LV1039.

NO - Norsk. Hurtiginnføring:

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.2.1 10 eller den siste stabile versjonen, for å sikre samsvar med lokale myndigheters forskrifter!

Det er sluttbrukerens ansvar å følge lokale landsbestemmelser, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, utgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik radioenheter må installeres i henhold til instruksjonene.

...

 • Forsikre deg om at Internett-leverandøren din lar maskinvareendring og utstede en automatisk IP-adresse;
 • Koble enheten til den medfølgende strømadapteren;
 • Koble datamaskinen til det trådløse nettverket;
 • Åpne httpshttp://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen;
 • Brukernavn: admin og det er ikke noe passord som standard (eller, for noen modeller, sjekk bruker- og trådløse passord på klistremerket);
 • Klikk på "Check for updates" -knappen på høyre side og oppdater RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen. Enheten må ha en aktiv Internett-tilkobling;
 • Enheten vil starte på nytt;
 • Koble til igjen og velg ditt land på venstre side av skjermen, for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Sett opp passordet for det trådløse nettverket. Passordet må være minst åtte symboler.;
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt til høyre og gjenta det, det vil bli brukt til å logge inn neste gang.

...

 • Før du jobber med MikroTik-utstyr, må du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretsløp, og kjenne til standard praksis for å forhindre ulykker. Installasjonsprogrammet skal være kjent med nettverksstrukturer, vilkår og konsepter.
 • Bruk bare strømforsyningen og tilbehøret som er godkjent av produsenten, og som finnes i originalemballasjen til dette produktet.
 • Dette utstyret skal installeres av trent og kvalifisert personell i henhold til denne installasjonsinstruksen. Installatøren er ansvarlig for at installasjonen av utstyret er i samsvar med lokale og nasjonale elektriske koder. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten.
 • Dette produktet er ment å installeres innendørs. Hold dette produktet borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
 • Vi kan ikke garantere at ingen ulykker eller skader vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og bruk det på egen risiko!
 • Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
 • Ved feil på enheten må du koble den fra strømmen. Den raskeste måten å gjøre det på er ved å trekke ut strømadapteren fra stikkontakten.
 • For å unngå forurensning av miljøet, må du skille enheten fra husholdningsavfall og kaste den på en sikker måte, for eksempel i bestemte områder. Bli kjent med prosedyrer for riktig transport av utstyret til utpekte innsamlingssteder i ditt område. 

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med FCC, IC og EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 20 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

Produsent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Latvia, LV1039.

Pagebreak

LT - Lietuvis. Trumpas vadovas:

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.2.1“ 10“ arba naujausią stabilią versiją, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi vietos valdžios institucijų taisyklių!

Galutiniai vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, įskaitant veikimą teisėtais dažnio kanalais, išėjimo galią, kabelių reikalavimus ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimus. Visi „MikroTik“ radijo įrenginiai turi būti įdiegti pagal instrukcijas.

...

 • Įsitikinkite, kad jūsų interneto paslaugų teikėjas leidžia pakeisti aparatinę įrangą, ir pateiks automatinį IP adresą;
 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo maitinimo adapterio;
 • Prijunkite savo kompiuterį prie belaidžio tinklo;
 • Norėdami pradėti konfigūraciją, savo interneto naršyklėje atidarykite httpshttp://192.168.88.1.
 • Vartotojo vardas: admin ir pagal nutylėjimą slaptažodžio nėra (arba, kai kuriuose modeliuose, patikrinkite vartotojo ir belaidžio ryšio slaptažodžius ant lipduko);
 • Dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „Check for updates“ ir atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją. Įrenginyje turi būti aktyvus interneto ryšys;
 • Įrenginys bus paleistas iš naujo;
 • Prijunkite dar kartą ir pasirinkite savo šalį kairėje ekrano pusėje, kad pritaikytumėte šalies reguliavimo parametrus;
 • Nustatykite belaidžio tinklo slaptažodį, slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip aštuoni simboliai;
 • Apatiniame lauke dešinėje nustatykite savo maršrutizatoriaus slaptažodį ir pakartokite jį, jis bus naudojamas prisijungiant kitą kartą.

...

 • Prieš pradėdami dirbti su bet kuria „MikroTik“ įranga, žinokite apie pavojus, susijusius su elektros grandinėmis, ir susipažinkite su standartine avarijų prevencijos praktika. Montuotojas turėtų būti susipažinęs su tinklo struktūromis, terminais ir sąvokomis.
 • Naudokite tik gamintojo patvirtintus maitinimo šaltinius ir priedus, kuriuos galite rasti originalioje šio gaminio pakuotėje.
 • Šią įrangą turi montuoti apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, kaip numatyta šiose montavimo instrukcijose. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad įranga būtų montuojama laikantis vietinių ir nacionalinių elektros taisyklių. Nemėginkite išardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
 • Šis produktas yra skirtas montuoti patalpose. Laikykite šį gaminį atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštos aplinkos.
 • Mes negalime garantuoti, kad dėl netinkamo prietaiso naudojimo nebus jokių avarijų ar žalos. Naudokite šį gaminį atsargiai ir dirbkite savo rizika!
 • Kištukinis lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.
 • Sugedus įrenginiui, atjunkite jį nuo maitinimo. Greičiausias būdas tai padaryti yra atjungus maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo.
 • Kad išvengtumėte aplinkos užteršimo, atskirkite prietaisą nuo buitinių atliekų ir saugiai išmeskite, pavyzdžiui, tam skirtose vietose. Susipažinkite su procedūromis, kaip tinkamai transportuoti įrangą į paskirtus surinkimo punktus jūsų vietovėje.

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši Ši „MikroTik“ įranga atitinka FCC, IC ir Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 20 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

Gamintojas: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Ryga, Latvija, LV1039.

LV - Latviešu. Īsa rokasgrāmata:

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.2.1 10 vai jaunāku stabilo versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās valsts likumdošanai.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši instrukcijām.

...

 • Pārliecinieties, vai jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ļauj mainīt tīkla aparatūru un izdos automātisku IP adresi;
 • Pievienojiet ierīci strāvas avotam;
 • Pievienojieties ar savu datoru ierīces bezvadu tīklam;
 • Lai sāktu konfigurēšanu, savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet vietni httpshttp://192.168.88.1;
 • Lietotājvārds: admin un pēc noklusējuma parole nav iestatīta (vai dažiem modeļiem pārbaudiet lietotāja un bezvadu paroles uz korpusa uzlīmes);
 • Labajā pusē noklikšķiniet uz pogas "Check for updates" un atjauniniet ierīces RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju. Ierīcei jābūt aktīvam interneta savienojumam;
 • Ierīce tiks restartēta;
 • Pievienojieties vēlreiz un ekrāna kreisajā pusē izvēlieties savu valsti, lai lietotu valsts likumdošanā noteiktos iestatījumus;
 • Iestatiet bezvadu tīkla paroli; tai jābūt vismaz astoņiem simboliem;
 • Iestatiet iekārtas paroli apakšējā laukā pa labi un atkārtojiet to; tā tiks izmantota, lai pieteiktos nākamreiz.

...

 • Pirms sākat strādāt ar jebkuru MikroTik aprīkojumu, iepazīstieties ar briesmām, kas saistītas ar elektriskajām shēmām, un iepazīstieties ar nelaimes gadījumu novēršanas standarta praksi. Instalētājam jāzina tīkla struktūras, termini un koncepcijas.
 • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu barošanas avotu un piederumus, kas atrodami šī produkta oriģinālajā iepakojumā.
 • Saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām šo aprīkojumu jāuzstāda apmācītam un kvalificētam personālam. Uzstādītāja pienākums ir pārliecināties, ka aprīkojuma uzstādīšana atbilst vietējiem un nacionālajiem elektrības noteikumiem. Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
 • Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai telpās. Sargājiet šo izstrādājumu no ūdens, uguns, mitruma un karstas vides.
 • Mēs nevaram garantēt, ka ierīces nepareizas lietošanas dēļ negadījumi vai bojājumi nenotiks. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un rīkojieties uz savu risku!
 • Kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
 • Ierīces kļūmes gadījumā, lūdzu, atvienojiet to no strāvas. Ātrākais veids, kā to izdarīt, ir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdasir, atvienojot strāvas adapteri no kontaktligzdas.
 • Lai izvairītos no vides piesārņošanas, atdaliet ierīci no sadzīves atkritumiem un atbrīvojieties no tās drošā un paredzētā veidā, piemēram, noteiktās vietās. Iepazīstieties ar kārtību, kā pareizi transportēt aprīkojumu uz noteiktajiem savākšanas punktiem jūsu apkārtnē.

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī Šī MikroTik iekārta atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jādarbina ne tuvāk par 20 centimetriem no ķermeņa, profesionāla lietotāja vai plašas sabiedrības.

Ražotājs: Mikrotikls SIA, Ūnijas 2, Brīvības gatve 214i Rīga, Latvija, LV1039.

MT - Malti. Gwida Quick:

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.2.1 10 jew l-aħħar verżjoni stabbli, sabiex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali!

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż it-tħaddim fil-kanali tal-frekwenza legali, l-enerġija tal-ħruġ, ir-rekwiżiti tal-kejbils u r-rekwiżiti tal-Għażla Dinamika tal-Frekwenza (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom jiġu installati skond l-istruzzjonijiet.

...

 • Kun żgur li l-fornitur tas-servizz tal-Internet tiegħek jippermetti tibdil fil-ħardwer u se joħroġ indirizz IP awtomatiku;
 • Qabbad it-tagħmir mal-adapter tal-enerġija inkluż;
 • Qabbad il-kompjuter tiegħek man-netwerk bla fili;
 • Iftaħ httpshttp://192.168.88.1 fil-web browser tiegħek biex tibda l-konfigurazzjoni;
 • Isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password b'default (jew, għal xi mudelli, iċċekkja l-passwords tal-utent u mingħajr fili fuq l-istiker);
 • Ikklikkja l-buttuna "Check for updates" fuq in-naħa tal-lemin u aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni. L-apparat irid ikollu konnessjoni tal-Internet attiva;
 • L-apparat se jerġa 'jibda;
 • Qabbad mill-ġdid u agħżel pajjiżek fuq in-naħa tax-xellug tal-iskrin, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Twaqqaf il-password tan-netwerk bla fili tiegħek, il-password għandu jkun mill-inqas tmien simboli;
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek fil-qasam tal-qiegħ fuq il-lemin u rrepetiha, se tintuża biex tidħol il-ħin li jmiss.

...

 • Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir MikroTik, kun konxju tal-perikli involuti fiċ-ċirkwiti elettriċi, u kun familjari mal-prattiki standard għall-prevenzjoni ta 'inċidenti. L-installatur għandu jkun familjari mal-istrutturi, termini u kunċetti tan-netwerk.
 • Uża biss il-provvista tal-enerġija u l-aċċessorji approvati mill-manifattur, u li tista 'tinstab fl-imballaġġ oriġinali ta' dan il-prodott.
 • Dan it-tagħmir għandu jkun installat minn persunal imħarreġ u kwalifikat, skont dawn l-istruzzjonijiet ta 'installazzjoni. L-installatur huwa responsabbli li jiżgura li l-Installazzjoni tat-tagħmir hija konformi mal-kodiċijiet elettriċi lokali u nazzjonali. Tippruvax tiżżarma, tissewwa jew timmodifika l-apparat.
 • Dan il-prodott huwa maħsub biex jiġi installat fuq ġewwa. Żomm dan il-prodott 'il bogħod mill-ilma, nar, umdità, jew ambjenti sħan.
 • Ma nistgħux niggarantixxu li ma jseħħ l-ebda inċident jew ħsara minħabba l-użu mhux xieraq tal-apparat. Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'attenzjoni u tħaddem għar-riskju tiegħek!
 • Is-socket-outlet għandu jkun installat ħdejn it-tagħmir u għandu jkun faċilment aċċessibbli.
 • Fil-każ ta 'ħsara fl-apparat, jekk jogħġbok aqla' mill-enerġija. L-iktar mod mgħaġġel biex tagħmel dan huwa billi tiftaħ l-adapter tal-enerġija mill-iżbokk tad-dawl.
 • Biex tevita l-kontaminazzjoni ta 'l-ambjent, issepara l-apparat mill-iskart domestiku u armih b'mod sigur, per eżempju, f'żoni magħżula. Sir familjari mal-proċeduri biex it-tagħmir jiġi ttrasportat sewwa għal punti magħżula tal-ġbir fl-inħawi tiegħek.

Espożizzjoni Esponiment għal Radjazzjoni ta' Frekwenza tar-Radju:  Dan Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta 'FCC, IC u lespożizzjoni għar-radjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollatikkontrollat.   Dan l-apparat MikroTik għandu jkun jiġi installat u jitħaddem mħaddem mhux eqreb minn minn 20  ċentimetru ċentimetru minn ġismek, lmill-utent okkupazzjonali, jew ilmill-pubbliku ġenerali.

Manifattur: Mikrotikls SIA, Brivibas Gve 214i Unijas 2, Riga, il-Latvja, LV1039.

NL - Nederlands. Snelgids:

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.2.1 10 of de nieuwste stabiele versie, om te voldoen aan de lokale regelgeving!

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften te volgen, waaronder de werking binnen de wettelijke frequentiekanalen, uitgangsvermogen, bekabelingsvereisten en vereisten voor dynamische frequentiekeuze (DFS). Alle MikroTik-radioapparaten moeten volgens de instructies worden geïnstalleerd.

...

 • Zorg ervoor dat uw internetprovider hardwarewijziging toestaat en een automatisch IP-adres afgeeft;
 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde voedingsadapter;
 • Verbind uw computer met het draadloze netwerk;
 • Open httpshttp://192.168.88.1 in uw webbrowser om de configuratie te starten;
 • Gebruikersnaam: admin en er is standaard geen wachtwoord (of, voor sommige modellen, controleer de gebruikers- en draadloze wachtwoorden op de sticker);
 • Klik op de knop "Check for updates" aan de rechterkant en update uw RouterOS-software naar de nieuwste versie. Het apparaat moet een actieve internetverbinding hebben;
 • Het apparaat start opnieuw op;
 • Maak opnieuw verbinding en kies uw land aan de linkerkant van het scherm om de landregelgeving toe te passen;
 • Stel uw wachtwoord voor het draadloze netwerk in, het wachtwoord moet uit minimaal acht symbolen bestaan;
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld aan de rechterkant in en herhaal het, het zal worden gebruikt om de volgende keer in te loggen.

...

 • Voordat u aan een MikroTik-apparaat gaat werken, moet u zich bewust zijn van de gevaren van elektrische circuits en bekend zijn met de standaardpraktijken om ongevallen te voorkomen. Het installatieprogramma moet bekend zijn met netwerkstructuren, termen en concepten.
 • Gebruik alleen de voeding en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant en die u kunt vinden in de originele verpakking van dit product.
 • Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel, volgens deze installatie-instructies. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de installatie van de apparatuur voldoet aan de lokale en nationale elektrische voorschriften. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 • Dit product is bedoeld om binnenshuis te worden geïnstalleerd. Houd dit product uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of hete omgevingen.
 • We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en werk op eigen risico!
 • Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
 • Koppel het apparaat los van de stroom als het defect is. De snelste manier om dit te doen is door de stroomadapter uit het stopcontact te halen.
 • Om milieuverontreiniging te voorkomen, dient u het apparaat van het huisvuil te scheiden en op een veilige manier af te voeren, bijvoorbeeld in daarvoor bestemde ruimtes. Zorg dat u vertrouwd raakt met de procedures voor het correct vervoeren van de apparatuur naar aangewezen inzamelpunten in uw omgeving.

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de FCC-, IC- en EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 20 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

Fabrikant: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Letland, LV1039.

PL - Polskie. Szybka porada:

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.2.1 10 lub najnowszej stabilnej wersji, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami!

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości, mocy wyjściowej, wymagań dotyczących okablowania i wymagań dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik należy zainstalować zgodnie z instrukcjami.

...

 • Upewnij się, że twój dostawca usług internetowych zezwala na zmianę sprzętu i wyda automatyczny adres IP;
 • Podłącz urządzenie do dołączonego zasilacza;
 • Podłącz komputer do sieci bezprzewodowej;
 • Otwórz httpshttp://192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby rozpocząć konfigurację;
 • Nazwa użytkownika: admin i domyślnie nie ma hasła (lub, w przypadku niektórych modeli, sprawdź hasło użytkownika i hasła bezprzewodowego na naklejce);
 • Kliknij przycisk „Check for updates” po prawej stronie i zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji. Urządzenie musi mieć aktywne połączenie z Internetem;
 • Urządzenie uruchomi się ponownie;
 • Połącz się ponownie i wybierz kraj po lewej stronie ekranu, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Ustaw hasło do sieci bezprzewodowej, hasło musi składać się z co najmniej ośmiu symboli;
 • Ustaw hasło routera w dolnym polu po prawej stronie i powtórz je, będzie użyte do następnego logowania.

...

 • Przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem MikroTik należy pamiętać o zagrożeniach związanych z obwodami elektrycznymi i zapoznać się ze standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom. Instalator powinien zapoznać się ze strukturami sieci, terminami i koncepcjami.
 • Używaj wyłącznie zasilacza i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, które znajdują się w oryginalnym opakowaniu tego produktu.
 • To urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji. Instalator jest odpowiedzialny za upewnienie się, że instalacja urządzenia jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia.
 • Ten produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach. Trzymaj ten produkt z dala od wody, ognia, wilgoci lub gorących środowisk.
 • Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i działać na własne ryzyko!
 • Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 • W przypadku awarii urządzenia odłącz je od zasilania. Najszybszym sposobem jest odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.
 • Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, oddziel urządzenie od odpadów domowych i utylizuj je w bezpieczny sposób, na przykład w wyznaczonych miejscach. Zapoznaj się z procedurami prawidłowego transportu sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki w Twojej okolicy. 

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC, IC i Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 20 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

Producent: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Łotwa, LV1039.

Pagebreak

PT - Português. Guia rápido:

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.2.1 10 ou a versão estável mais recente, para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais!

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais legais de frequência, potência de saída, requisitos de cabeamento e requisitos de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalados de acordo com as instruções.

...

 • Verifique se o seu provedor de serviços da Internet está permitindo alterações de hardware e emite um endereço IP automático;
 • Conecte o dispositivo ao adaptador de energia incluído;
 • Conecte seu computador à rede sem fio;
 • Abra httpshttp://192.168.88.1 no seu navegador da web para iniciar a configuração;
 • Nome de usuário: admin e não há senha por padrão (ou, para alguns modelos, verifique as senhas de usuário e wireless no adesivo);
 • Clique no botão "Check for updates" no lado direito e atualize o software RouterOS para a versão mais recente. O dispositivo deve ter uma conexão ativa com a Internet;
 • O dispositivo irá reiniciar;
 • Conecte-se novamente e escolha seu país no lado esquerdo da tela, para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Configure sua senha de rede sem fio, a senha deve ter pelo menos oito símbolos;
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior à direita e repita-a; ela será usada para fazer o login da próxima vez.

...

 • Antes de trabalhar em qualquer equipamento MikroTik, esteja ciente dos riscos envolvidos nos circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. O instalador deve estar familiarizado com estruturas, termos e conceitos de rede.
 • Use apenas a fonte de alimentação e os acessórios aprovados pelo fabricante e que podem ser encontrados na embalagem original deste produto.
 • Este equipamento deve ser instalado por pessoal treinado e qualificado, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador é responsável por garantir que a instalação do equipamento esteja em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
 • Este produto deve ser instalado em ambiente interno. Mantenha este produto longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 • Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorra devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco!
 • A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.
 • No caso de falha do dispositivo, desconecte-o da energia. A maneira mais rápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomadarápida de fazer isso é desconectando o adaptador de energia da tomada.
 • Para evitar a contaminação do meio ambiente, separe o dispositivo do lixo doméstico e descarte-o de maneira segura, por exemplo, em áreas designadas. Familiarize-se com os procedimentos para o transporte adequado do equipamento aos pontos de coleta designados em sua área.

Exposição à radiação de radiofrequência: Este Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, IC e União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 20 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

Fabricante: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Letônia, LV1039.

RO - Română. Ghid rapid:

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.2.1 10 sau la cea mai recentă versiune stabilă, pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale!

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale, puterea de ieșire, cerințele de cablare și cerințele de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie instalate conform instrucțiunilor.

...

 • Asigurați-vă că furnizorul dvs. de servicii Internet permite schimbarea hardware-ului și va emite o adresă IP automată;
 • Conectați dispozitivul la adaptorul de alimentare inclus;
 • Conectați computerul la rețeaua wireless;
 • Deschideți httpshttp://192.168.88.1 în browserul dvs. web pentru a începe configurația;
 • Nume utilizator: admin și nu există nicio parolă în mod implicit (sau, pentru unele modele, verificați parolele de utilizator și wireless pe autocolant);
 • Faceți clic pe butonul "Check for updates" din partea dreaptă și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune. Dispozitivul trebuie să aibă o conexiune la Internet activă;
 • Dispozitivul se va reporni;
 • Conectați-vă din nou și alegeți țara dvs. în partea stângă a ecranului, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Configurați parola pentru rețeaua wireless, parola trebuie să fie cel puțin opt simboluri;
 • Setați parola routerului în câmpul de jos la dreapta și repetați-o, va fi folosită pentru a vă autentifica data viitoare.

...

 • Înainte de a lucra la orice echipament MikroTik, fiți conștienți de pericolele implicate de circuitele electrice și cunoașteți practicile standard pentru prevenirea accidentelor. Programul de instalare ar trebui să fie familiarizat cu structurile, termenii și conceptele rețelei.
 • Folosiți numai sursa de alimentare și accesoriile aprobate de producător și care pot fi găsite în ambalajul original al acestui produs.
 • Acest echipament va fi instalat de personal instruit și calificat, conform acestor instrucțiuni de instalare. Instalatorul este responsabil să se asigure că Instalarea echipamentului respectă codurile electrice locale și naționale. Nu încercați să dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
 • Acest produs este destinat să fie instalat în interior. Păstrați acest produs departe de apă, foc, umiditate sau medii calde.
 • Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să operați pe riscul dvs.!
 • Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
 • În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați de la alimentare. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este prin a deconecta adaptorul de alimentare de la priza electrică.
 • Pentru a evita contaminarea mediului, separați dispozitivul de deșeurile menajere și aruncați-le într-un mod sigur, de exemplu, în zonele desemnate. Familiarizați-vă cu procedurile pentru transportul corespunzător al echipamentelor la punctele de colectare desemnate din zona dumneavoastră. 

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații FCC, IC și Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 20 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

Producător: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Letonia, LV1039.

SK - Slovenský. Stručný návod:

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.2.1 10 alebo na najnovšiu stabilnú verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov!

Je na konečných užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť nainštalované podľa pokynov.

...

 • Uistite sa, že váš poskytovateľ internetových služieb umožňuje zmenu hardvéru a vydá automatickú IP adresu;
 • Pripojte zariadenie k dodávanému sieťovému adaptéru;
 • Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti;
 • Otvorte stránku httpshttp://192.168.88.1 vo webovom prehliadači a spustite konfiguráciu;
 • Používateľské meno: admin a v predvolenom nastavení nie je žiadne hesloje žiadne heslo (alebo pri niektorých modeloch skontrolujte používateľské a bezdrôtové heslo na nálepke);
 • Kliknite na tlačidlo „Check for updates“ na pravej strane a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu. Zariadenie musí mať aktívne pripojenie k internetu;
 • Zariadenie sa reštartuje;
 • Znova sa pripojte a na ľavej strane obrazovky vyberte svoju krajinu, aby ste uplatnili nastavenia regulácie krajiny;
 • Nastavte heslo bezdrôtovej siete, heslo musí mať najmenej osem symbolov;
 • Nastavte heslo routeru v dolnom poli vpravo a opakujte ho, pri ďalšom prihlásení sa použije.

...

 • Predtým, ako začnete pracovať na akomkoľvek zariadení MikroTik, uvedomte si riziká spojené s elektrickými obvodmi a zoznámte sa so štandardnými postupmi prevencie nehôd. Inštalátor by mal byť oboznámený so sieťovými štruktúrami, pojmami a konceptmi.
 • Používajte iba napájací zdroj a príslušenstvo schválené výrobcom, ktoré nájdete v pôvodnom obale tohto produktu.
 • Toto zariadenie musí inštalovať školený a kvalifikovaný personál podľa týchto pokynov na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby inštalácia zariadenia bola v súlade s miestnymi a národnými elektrickými predpismi. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
 • Tento produkt je určený na inštaláciu vo vnútri. Chráňte tento výrobok pred vodou, ohňom, vlhkosťou alebo horúcim prostredím.
 • Nemôžeme zaručiť, že v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia nedôjde k žiadnym nehodám alebo škodám. Tento výrobok používajte opatrne a pracujte na svoje vlastné riziko!
 • Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
 • V prípade poruchy zariadenia ho prosím odpojte od napájania. Najrýchlejším spôsobom je odpojenie sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky.
 • Aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia, odpojte prístroj od domáceho odpadu a zneškodnite ho bezpečným spôsobom, napríklad na určených miestach. Oboznámte sa s postupmi správnej prepravy zariadenia na určené zberné miesta vo vašej oblasti.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 20 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

Výrobca: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Unijas 2, Riga, Lotyšsko, LV1039.

SL - Slovenščina. Hitri vodnik:

Note

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.2.1 10 ali najnovejšo stabilno različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi!

Končni uporabniki so dolžni upoštevati lokalne predpise, vključno z delovanjem v zakonitih frekvenčnih kanalih, izhodno močjo, zahtevami za kabliranje in zahtevami dinamičnega izbiranja frekvenc (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti nameščene v skladu z navodili.

...

 • Prepričajte se, da vaš ponudnik internetnih storitev omogoča spreminjanje strojne opreme in bo izdal samodejni IP naslov;
 • Napravo priključite na priložen napajalnik;
 • Povežite računalnik z brezžičnim omrežjem;
 • Odprite httpshttp://192.168.88.1 v svojem spletnem brskalniku, da začnete konfiguracijo;
 • Uporabniško ime: admin in privzeto ni gesla (ali pri nekaterih modelih preverite uporabniško in brezžično geslo na nalepki);
 • Kliknite gumb "Check for updates" na desni strani in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico. Naprava mora imeti aktivno internetno povezavo;
 • Naprava se bo znova zagnala;
 • Ponovno se povežite in izberite državo na levi strani zaslona, ​​da uporabite nastavitve ureditve države;
 • Nastavite geslo za brezžično omrežje, geslo mora biti najmanj osem simbolov;
 • Nastavite geslo za usmerjevalnik v spodnjem polju na desni in ga ponovite, uporabljeno bo za naslednjo prijavo.

...

 • Pred delom na kateri koli opremi MikroTik bodite pozorni na nevarnosti električnega tokokroga in se seznanite s standardnimi praksami za preprečevanje nesreč. Namestitveni program mora biti seznanjen z omrežnimi strukturami, izrazi in koncepti.
 • Uporabljajte samo napajalnik in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec in ki jih najdete v originalni embalaži tega izdelka.
 • To opremo mora vgraditi usposobljeno in usposobljeno osebje v skladu s temi navodili za namestitev. Monter je odgovoren za to, da je namestitev opreme skladna z lokalnimi in državnimi električnimi kodeksi. Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.
 • Ta izdelek je namenjen namestitvi v zaprtih prostorih. Izdelek hranite ločeno od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
 • Ne moremo zagotoviti, da se zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo zgodilo nobena nesreča ali škoda. Uporabljajte ta izdelek previdno in delujte na lastno odgovornost!
 • Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
 • V primeru okvare naprave jo izklopite iz napajanja. Najhitreje to storite tako, da napajalnik odklopite iz vtičnice.
 • Da se izognete onesnaženju okolja, napravo ločite od gospodinjskih odpadkov in jo varno odvrzite, na primer na določena mesta. Spoznajte postopke za pravilen prevoz opreme do določenih zbirnih mest na vašem območju.

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 20 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

Proizvajalec: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i SIA, Unijas 2, Riga, Latvija, LV1039.

SV - Svenska. Snabb guide:

Note

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.2.1 10 eller den senaste stabila versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser!

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, utgångseffekt, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste installeras enligt instruktionerna.

...

 • Se till att din internetleverantör tillåter hårdvaruändring och kommer att utfärda en automatisk IP-adress.;
 • Anslut enheten till den medföljande nätadaptern;
 • Anslut din dator till det trådlösa nätverket;
 • Öppna httpshttp://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfigurationen;
 • Användarnamn: admin och det finns inget lösenord som standard (eller, för vissa modeller, kontrollera användar- och trådlösa lösenord på dekalen);
 • Klicka på knappen "Check for updates" på höger sida och uppdatera routerOS-programvaran till den senaste versionen. Enheten måste ha en aktiv Internet-anslutning;
 • Enheten startar om;
 • Anslut igen och välj ditt land på vänster sida av skärmen för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Ställ in ditt lösenord för trådlöst nätverk, lösenordet måste vara minst åtta symboler;
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet till höger och upprepa det, det kommer att användas för att logga in nästa gång.

...

 • Innan du arbetar med någon MikroTik-utrustning ska du vara medveten om farorna med elektriska kretsar och känna till vanliga metoder för att förebygga olyckor. Installatören bör känna till nätverksstrukturer, termer och koncept.
 • Använd endast den strömförsörjning och tillbehör som godkänts av tillverkaren och som finns i originalförpackningen för denna produkt.
 • Denna utrustning ska installeras av utbildad och kvalificerad personal enligt dessa installationsinstruktioner. Installatören ansvarar för att installationen av utrustningen överensstämmer med lokala och nationella elektriska koder. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera enheten.
 • Denna produkt är avsedd att installeras inomhus. Håll produkten borta från vatten, eld, luftfuktighet eller heta miljöer.
 • Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kommer att inträffa på grund av felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och använd den på egen risk!
 • Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgängligt.
 • Vid fel på enheten, koppla bort den från strömmen. Det snabbaste sättet är att koppla ur nätadaptern från eluttaget.
 • För att undvika förorening av miljön, separera enheten från hushållsavfall och kassera den på ett säkert sätt, till exempel i avsedda områden. Bli bekant med procedurer för korrekt transport av utrustningen till utsedda uppsamlingsställen i ditt område.

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med FCC, IC och Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 20 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

Tillverkare: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Riga, Lettland, LV1039.

Pagebreak

PRC -  中文中文. 快速指南

Note

该设备需要升级到RouterOS v7.2.1或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!10或最新的稳定版本,以确保符合地方法规!

最终用户有责任遵守当地国家/地区的法规,包括在合法频道内运行,输出功率,电缆要求和动态频率选择(DFS)要求。必须按照说明安装所有MikroTik无线电设备。

...

 • 确保您的Internet服务提供商允许更改硬件,并会发布一个自动IP地址;
 • 将设备连接到随附的电源适配器;
 • 将计算机连接到无线网络;
 • 在网络浏览器中打开httpshttp://192.168.88.1以开始配置;
 • 用户名:admin,默认无密码;,默认无密码(或者,对于某些型号,检查标签上的用户和无线密码)
 • 单击右侧的“ Check for updates”按钮,然后将RouterOS软件更新为最新版本。设备必须具有有效的Internet连接;
 • 设备将重新启动;
 • 再次连接并在屏幕左侧选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置;
 • 设置您的无线网络密码,密码必须至少包含八个符号;
 • 在右侧底部的字段中设置您的路由器密码,然后重复输入一次,该密码将在下一次登录时使用。

...

 • 在使用任何MikroTik设备之前,请注意电路所涉及的危险,并熟悉防止事故的标准做法。安装程序应熟悉网络结构,术语和概念。
 • 仅使用制造商认可的电源和配件,这些电源和配件可在该产品的原始包装中找到。
 • 根据这些安装说明,应由经过培训的合格人员来安装本设备。安装程序负责确保设备的安装符合当地和国家的电气法规。请勿尝试拆卸,修理或修改设备。
 • 该产品旨在安装在室内。请将本产品远离水,火,潮湿或高温的环境。
 • 我们不能保证由于不正确使用本设备不会造成任何事故或损坏。请谨慎使用本产品,并自行承担风险!
 • 如果设备发生故障,请断开电源。最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。
 • 插座應安裝在設備附近,並應易於取用。
 • 如果设备发生故障,请断开电源。 最快的方法是从电源插座上拔下电源适配器。
 • 为避免污染环境,请将设备与生活垃圾分开,并以安全的方式进行处置,例如在指定区域。熟悉将设备正确运输到您所在地区指定收集点的过程。

射频辐射暴露:此 MikroTik 设备符合针对不受控制的环境规定的欧盟辐射暴露限制。此 MikroTik 设备的安装和操作位置应距离您的身体、职业用户或公众不超过 射频辐射暴露: 此MikroTik设备符合针对不受控制的环境所设定的FCC,IC和欧盟辐射暴露限制。 此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过 20 厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Brivibas gatve 214i SIA,拉脱维亚Unijas 2, Riga,LV1039。

RU - Русский. Краткое пособие. Евразийский экономический союз информация:

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.2.1 10 или до последней стабильной версии, чтобы обеспечить соответствие местным нормативным требованиям!

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативных требований, включая работу в рамках допустимых частотных каналов, выходную мощность, требования к кабельным системам и требования к динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть установлены в соответствии с инструкциями.

...

 • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер разрешает замену оборудования и выдаст автоматический IP-адрес;
 • Подключите устройство к прилагаемому адаптеру питания;
 • Подключите компьютер к беспроводной сети;
 • Откройте httpshttp://192.168.88.1 в своем веб-браузере, чтобы начать настройку;
 • Имя пользователя: admin и пароль по умолчанию отсутствуетпароль по умолчанию отсутствует (или, для некоторых моделей, проверьте пароль пользователя и беспроводной сети на наклейке);
 • Нажмите кнопку «Check for updates» с правой стороны и обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии. Устройство должно иметь активное подключение к Интернету;
 • Устройство перезагрузится;
 • Подключитесь снова и выберите свою страну в левой части экрана, чтобы применить настройки странового регулирования;
 • Установите пароль вашей беспроводной сети, пароль должен содержать не менее восьми символов;
 • Установите пароль маршрутизатора в нижнем поле справа и повторите его, он будет использоваться для входа в следующий раз.

...

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системыИзделие предназначено для установки в помещении. Держите этот продукт вдали от воды, огня, влаги или жарких сред.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

...

Частотный диапазонМощность передатчика
2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5650-5850 МГц≤100 мВт

*Доступные частотные каналы могут различаться в зависимости от модели продукта и сертификации. 

Производитель: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Ригаулица Унияс 2, Рига, Латвия, LV1039.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две
последующие две последующие означают номер недели.

Изготовитель: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Сделано в Китае, Латвии или Литве. Cм. на упаковке.

Для получения подробных сведений о гарантийном обслуживании обратитесь к продавцу. Информация об импортерах продукции MikroTik в Российскую Федерацию: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Продукты MikroTik, которые поставляются в Евразийский таможенный союз, оцениваются с учетом соответствующих требований и помечены знаком EAC, как показано ниже:

UA -

...

Українська. Короткий посібник:

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.2.1 10 або останньої стабільної версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади!

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Всі радіопристрої MikroTik повинні бути встановлені відповідно до інструкцій.

...

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ukua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

...

 • Переконайтеся, що ваш постачальник послуг Інтернету дозволяє змінити апаратне забезпечення та видасть автоматичну IP-адресу;
 • Підключіть пристрій до включеного адаптера живлення;
 • Підключіть комп’ютер до бездротової мережі;
 • Відкрийте httpshttp://192.168.88.1 у своєму веб-переглядачі, щоб запустити конфігурацію;
 • Ім'я користувача: admin і немає пароля за замовчуванням  (або, для деяких моделей, перевірте пароль користувача та бездротового доступу на наклейці);
 • Клацніть кнопку «Check for updates» праворуч та оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Пристрій повинен мати активне підключення до Інтернету;
 • Пристрій перезавантажиться;
 • Знову підключіться та виберіть свою країну в лівій частині екрана, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Встановіть пароль бездротової мережі, пароль повинен бути не менше восьми символів;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі праворуч і повторіть його, він буде використаний для входу в наступний раз.

...

 • Перш ніж працювати над будь-яким обладнанням MikroTik, пам’ятайте про небезпеки, пов'язані з електричною схемою, та ознайомтеся зі стандартними методами запобігання аварій. Інсталятор повинен бути знайомий з мережевими структурами, термінами та поняттями.
 • Використовуйте тільки джерело живлення та аксесуари, затверджені виробником, і які можна знайти в оригінальній упаковці цього виробу.
 • Це обладнання повинно встановлюватися кваліфікованим та кваліфікованим персоналом має встановлювати навчений та кваліфікований персонал відповідно до цих інструкцій з монтажу. Інсталятор зі встановлення. Особа, що виконує роботи зі встановлення устаткування несе відповідальність за те, щоб Установка встановлення обладнання відповідала відповідало місцевим та і національним електричним кодамнормам. Не намагайтеся розбиратирозібрати, ремонтувати відремонтувати чи змінювати модифікувати пристрій.
 • Цей виріб призначений для встановлення в приміщенні. Тримайте цей продукт подалі від води, вогню, вологості або жаркого середовища.
 • Ми не можемо гарантувати, що через неправильне використання пристрою не трапляються аварії та пошкодження. Будь ласка, використовуйте цей продукт обережно та працюйте на свій страх і ризик!
 • Розетка має бути встановлена ​​поблизу обладнання та бути легко доступною.
 • У разі відмови несправності пристрою , відключіть його від живленняелектроживлення. Найшвидший спосіб зробити це - від'єднавши адаптер живлення це зробити — від’єднати адаптер електроживлення від розетки.
 • Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, відокремте пристрій від побутових відходів та утилізуйте його безпечним способом, наприклад, у відведених місцях. Ознайомтесь із процедурами належного транспортування обладнання до визначених пунктів збору у вашому районі.

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

Виробник: Mikrotikls SIA, Unijas 2, Brivibas gatve 214i Рига, Латвія, LV1039.

Робоча частота (Максимальна вихідна потужність): 2400-2483.5 МГц (20 дБм).

...

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operationnot cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 30 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Pagebreak

Innovation, Science and Economic Development Canada

...

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 30 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

Exposition aux rayonnements de radiofréquence : cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à moins de 30 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

UKCA marking             

Pagebreak

...

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты Параметры входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура

 

Voltage, V

Current, A

MicroUSB

1

IP0

±0°..+70°C

...

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты Параметры входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока

(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура


Voltage, V

Current, A

PoE In Ethernet (10-60 V DC)

MicroUSB

1


IP0


±0°..+70°C

#66928#72851,6693072852,6692972853,66927.72854