Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Open the cover;
 • Connect Ethernet cable to the port;
 • Connect Ethernet cable to the PoE injector;
 • Connect the PoE injector to a PC;
 • Connect included power adapter to the PoE;
 • Download the configuration tool https://mt.lv/winbox;
 • Open and connect to the device, the IP: 192.168.88.1, user name: admin, no password (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • If an IP Address is not available, then open the Neighbors tab;
 • Connect using MAC address;
 • Download the latest RouterOS software from https://mikrotik.com/download;
 • Choose MIPSBE packages, and save them to your PC;
 • Open WinBox and upload downloaded packages, use a mouse and drag the file into any windows;
 • Restart the device;
 • Connect again and in the QuickSet menu set your Country, to apply country regulation settings;
 • Set antenna gain, depending on what antenna is used;
 • Secure your device and set a strong password.

...

 • Отворете долния капак;
 • Свържете Ethernet кабел към порта;
 • Свържете Ethernet кабел към PoE инжектора;
 • Свържете PoE инжектора към компютър;
 • Свържете включения захранващ адаптер към PoE;
 • Изтеглете инструмента за конфигурация https://mt.lv/winbox;
 • Отворете и се свържете с устройството, IP: 192.168.88.1, потребителско име: admin, без паролапарола (или, за някои модели, проверете потребителските и безжичните пароли на стикера);
 • Ако IP адрес не е наличен, отворете раздела Neighbors;
 • Свържете се с MAC адрес;
 • Изтеглете най-новия софтуер на RouterOS от https://mikrotik.com/download;
 • Изберете MIPSBE пакети и ги запишете на вашия компютър;
 • Отворете WinBox и качете изтеглени пакети, използвайте мишка и плъзнете файла във всеки прозорец;
 • Рестартирайте устройството;
 • Свържете се отново и в менюто QuickSet задайте вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Задайте усилване на антената, в зависимост от това каква антена се използва;
 • Защитете устройството си и задайте силна парола.

...

 • Otevřete spodní kryt;
 • Připojte ethernetový kabel k portu;
 • Připojte ethernetový kabel k injektoru PoE;
 • Připojte injektor PoE k počítači;
 • Připojte dodaný napájecí adaptér k PoE;
 • Stáhněte si konfigurační nástroj https://mt.lv/winbox;
 • Otevřete a připojte se k zařízení, IP: 192.168.88.1, uživatelské jméno: admin, žádné heslo (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Pokud IP adresa není k dispozici, otevřete kartu Neighbors;
 • Připojit pomocí MAC adresy;
 • Stáhněte si nejnovější software RouterOS z https://mikrotik.com/download;
 • Vyberte si MIPSBE balíčky a uložte je do svého PC;
 • Otevřete WinBox a nahrajte stažené balíčky, pomocí myši a přetáhněte soubor do všech oken;
 • Restartujte zařízení;
 • Připojte se znovu a v nabídce QuickSet nastavte svou zemi, abyste použili nastavení regulace země;
 • Nastavte zisk antény v závislosti na použité anténě;
 • Zabezpečte zařízení a nastavte silné heslo.

...

 • Åbn bunddækslet;
 • Tilslut Ethernet-kabel til porten;
 • Tilslut Ethernet-kabel til PoE-injektoren;
 • Tilslut PoE-injektoren til en pc;
 • Tilslut den medfølgende strømadapter til PoE;
 • Download konfigurationsværktøjet https://mt.lv/winbox;
 • Åbn og opret forbindelse til enheden, IP: 192.168.88.1, brugernavn: admin, ingen adgangskodeadgangskode (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Hvis en IP-adresse ikke er tilgængelig, skal du åbne fanen Neighbors;
 • Opret forbindelse ved hjælp af MAC-adresse;
 • Download den nyeste RouterOS-software fra https://mikrotik.com/download;
 • Vælg MIPSBE-pakker, og gem dem på din pc;
 • Åbn WinBox og upload downloadede pakker, brug en mus og træk filen ind i ethvert vindue;
 • Genstart enheden;
 • Opret forbindelse igen, og indstil dit land i QuickSet- menuen for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil antenneforstærkning, afhængigt af hvilken antenne der bruges;
 • Sikker din enhed, og indstil en stærk adgangskode.

...

Producent: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letland, LV1039.

Pagebreak

DE - Deutsche. Kurzanleitung:

...

 • Öffnen Sie die untere Abdeckung.
 • Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Port an.
 • Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den PoE-Injektor an.
 • Schließen Sie den PoE-Injektor an einen PC an.
 • Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den PoE an.
 • Laden Sie das Konfigurationstool https://mt.lv/winbox herunter.
 • Öffnen Sie das Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum Gerät her. IP: 192.168.88.1, Benutzername: admin, kein KennwortKennwort (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Wenn keine IP-Adresse verfügbar ist, öffnen Sie die Registerkarte Neighbors.
 • Verbindung über MAC-Adresse herstellen;
 • Laden Sie die neueste RouterOS-Software von https://mikrotik.com/download herunter.
 • Wählen Sie MIPSBE-Pakete und speichern Sie sie auf Ihrem PC.
 • Öffnen Sie WinBox und laden Sie heruntergeladene Pakete hoch, verwenden Sie eine Maus und ziehen Sie die Datei in ein beliebiges Fenster.
 • Starten Sie das Gerät neu.
 • Stellen Sie erneut eine Verbindung her und stellen Sie im QuickSet- Menü Ihr Land ein, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Stellen Sie den Antennengewinn ein, je nachdem, welche Antenne verwendet wird.
 • Sichern Sie Ihr Gerät und legen Sie ein sicheres Passwort fest.

...

Gyártó: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lettország, LV1039.

Pagebreak

IT - Italiano. Guida veloce:

...

UKCA marking                         

Pagebreak

CE Declaration of Conformity

...