Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále blíže než 20 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

...

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej blížej ako 20 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

...