Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

This device needs to be upgraded to RouterOS v7.2.2 3 or the latest version to ensure compliance with local authority regulations!

It is the end users' responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. All MikroTik radio devices must be professionally installed 

...

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

Depending on the antenna used, you must set its gain and set the installation setting to 'Outdoor'. This is to ensure that EIRP meets the limit set by the local authorities. This is done in the

...

WebFig Quickset menu.

First steps:

 • Connect the device to the included PoE injector with Ethernet cable;
 • Connect the PoE injector to your Network device with an enabled DHCP server;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Default IP: 0.0.0.0, user name: admin and there is no password, use a Web browser and the IP address you have received from your DHCP server and connect to WebFig; 
 • Once connected configure the device, so it has an active Internet connection https://mt.lv/configuration;
 • Upgrade the RouterOS software to the latest version https://mt.lv/upgrade;
 • In the "QuickSet, PTP Bridge AP" menu set up the following: Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Set the antenna gain, depending on the antenna used;
 • Set up your router password in the bottom field.

...

Note

Това устройство трябва да бъде надстроено до RouterOS v7.2.2 3 или най-новата версия, за да се гарантира спазването на местните регулаторни разпоредби.

Крайните потребители са отговорни за спазването на местните разпоредби, включително работата в рамките на законни честотни канали, извеждане на продукция изисквания за захранване, окабеляване и изисквания за динамичен избор на честота (DFS). Всички радиоустройства на MikroTik трябва да бъдат професионално инсталиран.

...

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultants

В зависимост от използваната антена, трябва да

...

настроите нейното усилване и да зададете настройката за инсталиране на 'Outdoor'. Това е за да се гарантира, че EIRP отговаря на ограничението, определено от местните власти. Това се прави в менюто за бърз набор Webfig.

Първи стъпки:

 • Свържете устройството към включения PoE инжектор с Ethernet кабел;
 • Свържете PoE инжектора към вашето мрежово устройство с активиран DHCP сървър;
 • Свържете захранващия адаптер към PoE инжектора;
 • IP по подразбиране: 0.0.0.0, потребителско име: администратор и няма парола, използвайте уеб браузър и IP адреса, които сте получили от вашия DHCP сървър и се свържете с WebFig; 
 • Веднъж свързан конфигурира устройството, така че то има активна интернет връзка https://mt.lv/configuration-bg;
 • Надстройте софтуера на RouterOS до най-новата версия https://mt.lv/upgrade-bg;
 • В менюто "QuickSet, PTP Bridge AP" настройте следното: Изберете вашата страна, за да приложите настройките за регулиране на страната;
 • Задайте усилването на антената в зависимост от използваната антена;
 • Задайте паролата си на рутера в долното поле.

...

Note

Toto zařízení musí být upgradováno na RouterOS v7.2.2 3 nebo na nejnovější verzi, aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů.

Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupů požadavky na napájení, kabeláž a dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být profesionálně nainstalován.

...

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

V závislosti na použité anténě musíte nastavit její zisk a nastavit instalační nastavení na „Outdoor. Tím je zajištěno, že EIRP splňuje limit stanovený místními úřady. To se provádí v nabídce Webfig Quickset.

První kroky:

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu;
 • Připojte injektor PoE k síťovému zařízení pomocí povoleného serveru DHCP;
 • Připojte napájecí adaptér k PoE injektoru;
 • Výchozí IP: 0.0.0.0, uživatelské jméno: admin a neexistuje žádné heslo, použijte webový prohlížeč a IP adresu, kterou jste obdrželi od serveru DHCP, a připojte se k WebFig; 
 • Po připojení nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo aktivní připojení k internetu https://mt.lv/configuration-cs;
 • Upgradujte software RouterOS na nejnovější verzi https://mt.lv/upgrade-cs;
 • V nabídce "QuickSet, PTP Bridge AP" nastavte následující nastavení: Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Nastavte zisk antény v závislosti na použité anténě;
 • Ve spodním poli nastavte heslo routeru.

...

Note

Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v7.2.2 3 eller den nyeste version for at sikre overholdelse af lokale myndigheders regler.

Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landes regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, output strøm, kablingskrav og DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alle MikroTik-radioenheder skal være professionelt installeret.

...

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Afhængigt af den anvendte antenne skal du indstille dens forstærkning og indstille installationsindstillingen til 'Outdoor'. Dette er for at sikre, at EIRP overholder den grænse, der er fastsat af de lokale myndigheder. Dette gøres i Webfig Quickset-menuen.

Første trin:

 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel;
 • Tilslut PoE-injektoren til din netværksenhed med en aktiveret DHCP-server;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Standard-IP: 0.0.0.0, brugernavn: admin og der er ingen adgangskode. Brug en webbrowser og den IP-adresse, du har modtaget fra din DHCP-server, og opret forbindelse til WebFig; 
 • Når først enheden er tilsluttet, konfigureres enheden, så den har en aktiv internetforbindelse https://mt.lv/configuration-da;
 • Opgrader RouterOS-softwaren til den nyeste version https://mt.lv/upgrade-da;
 • Opret følgende i menuen "QuickSet, PTP Bridge AP": Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil antenneforstærkning, afhængigt af den anvendte antenne;
 • Konfigurer din routeradgangskode i det nederste felt.

...

Note

Dieses Gerät muss auf RouterOS v7.2.2 3 oder die neueste Version aktualisiert werden, um die Einhaltung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften zu befolgen, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle und der Ausgabe Anforderungen an Stromversorgung, Verkabelung und dynamische Frequenzauswahl (Dynamic Frequency Selection, DFS). Alle MikroTik Funkgeräte müssen professionell installiert.

...

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultantsAbhängig von der verwendeten

Je nach verwendeter Antenne müssen Sie

...

deren Verstärkung einstellen und die Installationseinstellung auf „Outdoor“ stellen. Dies soll sicherstellen, dass EIRP die von den lokalen Behörden festgelegten Grenzwerte einhält. Dies erfolgt im Webfig-Quickset-Menü.

Erste Schritte:

 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an.
 • Verbinden Sie den PoE-Injektor mit einem aktivierten DHCP-Server mit Ihrem Netzwerkgerät.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Standard-IP: 0.0.0.0, Benutzername: admin und es gibt kein Kennwort. Verwenden Sie einen Webbrowser und die IP-Adresse, die Sie von Ihrem DHCP-Server erhalten haben, und stellen Sie eine Verbindung zu WebFig her. 
 • Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie das Gerät so, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Https://mt.lv/configuration-de.
 • Aktualisieren Sie die RouterOS-Software auf die neueste Version https://mt.lv/upgrade-de.
 • Richten Sie im Menü "QuickSet, PTP Bridge AP" Folgendes ein: Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Stellen Sie den Antennengewinn abhängig von der verwendeten Antenne ein.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld ein.

...

Note

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στο RouterOS v7.2.2 3 ή την τελευταία έκδοση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός των νόμιμων καναλιών συχνότητας, της παραγωγής ισχύ, απαιτήσεις καλωδίωσης και απαιτήσεις δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS). Όλες οι ασύρματες συσκευές MikroTik πρέπει να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένο.

...

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Ανάλογα με την κεραία που χρησιμοποιείται, πρέπει να ρυθμίσετε το κέρδος

...

της και να ορίσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης σε «Outdoor». Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το EIRP πληροί το όριο που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται στο μενού Webfig Quickset.

Πρώτα βήματα:

 • Συνδέστε τη συσκευή με το παρεχόμενο μπεκ PoE με καλώδιο Ethernet.
 • Συνδέστε το PoE injector στη συσκευή δικτύου σας με έναν ενεργοποιημένο διακομιστή DHCP.
 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εγχυτήρα PoE.
 • Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 0.0.0.0, όνομα χρήστη: διαχειριστής και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και τη διεύθυνση IP που έχετε λάβει από τον διακομιστή DHCP και συνδεθείτε στο WebFig. 
 • Μόλις συνδεθεί, διαμορφώστε τη συσκευή, έτσι ώστε να έχει ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο https://mt.lv/configuration-el;
 • Αναβαθμίστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση https://mt.lv/upgrade-el;
 • Στο μενού "QuickSet, PTP Bridge AP" ρυθμίστε τα εξής: Επιλέξτε τη χώρα σας, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας;
 • Ρυθμίστε το κέρδος της κεραίας, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κεραία;
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή στο κάτω πεδίο.

...

Note

Este dispositivo debe actualizarse a RouterOS v7.2.2 3 o la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales legales de frecuencia, salida alimentación, requisitos de cableado y requisitos de selección de frecuencia dinámica (DFS). Todos los dispositivos de radio MikroTik deben ser instalado profesionalmente

...

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Dependiendo de la antena utilizada, debe

...

configurar su ganancia y establecer la configuración de instalación en 'Outdoor'. Esto es para garantizar que el PIRE cumpla con el límite establecido por las autoridades locales. Esto se hace en el menú Webfig Quickset.

Primeros pasos:

 • Conecte el dispositivo al inyector PoE incluido con el cable Ethernet;
 • Conecte el inyector PoE a su dispositivo de red con un servidor DHCP habilitado;
 • Conecte el adaptador de corriente al inyector PoE;
 • IP predeterminada: 0.0.0.0, nombre de usuario: admin y no hay contraseña, use un navegador web y la dirección IP que ha recibido de su servidor DHCP y conéctese a WebFig; 
 • Una vez conectado, configure el dispositivo para que tenga una conexión a Internet activa https://mt.lv/configuration-es;
 • Actualice el software RouterOS a la última versión https://mt.lv/upgrade-es;
 • En el menú "QuickSet, PTP Bridge AP" configure lo siguiente: Elija su país, para aplicar la configuración de la regulación del país;
 • Establezca la ganancia de la antena, dependiendo de la antena utilizada;
 • Configure la contraseña de su enrutador en el campo inferior.

...

Note

Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v7.2.2 3 või uusimale versioonile.

Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas toimimist seaduslikes sageduskanalites, väljund võimsus, kaabeldusnõuded ja dünaamilise sageduse valiku (DFS) nõuded. Kõik MikroTiku raadioseadmed peavad olema professionaalselt paigaldatud.

...

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultantsSõltuvalt

Olenevalt kasutatavast antennist peate määrama selle võimenduse ja seadma paigaldussäteteks 'Outdoor'. Selle eesmärk on tagada, et EIRP vastaks kohalike omavalitsuste seatud piirmääradele. Seda tehakse menüüs Webfig Quickset.

Esimesed sammud:

 • Ühendage seade kaasasoleva PoE-injektoriga Etherneti kaabli abil;
 • Ühendage PoE injektor oma võrguseadmega lubatud DHCP-serveriga;
 • Ühendage toiteadapter PoE pihustiga;
 • Vaikimisi IP: 0.0.0.0, kasutajanimi: admin ja parooli pole, kasutage veebibrauserit ja oma DHCP-serverilt saadud IP-aadressi ning looge ühendus WebFig; 
 • Pärast ühenduse loomist seadistage seade, nii et sellel on aktiivne Interneti-ühendus https://mt.lv/configuration-et;
 • Uuendage tarkvara RouterOS uusimale versioonile https://mt.lv/upgrade-et;
 • Seadistage menüüs "QuickSet, PTP Bridge AP" järgmised toimingud: Riigi reguleerimise sätete rakendamiseks valige oma riik;
 • Seadke antenni võimendus sõltuvalt kasutatavast antennist;
 • Seadistage ruuteri parool alumisel väljal.

...

Note

Tämä laite on päivitettävä RouterOS v7.2.2 3 -versioon tai uusimpaan versioon, jotta varmistetaan paikallisviranomaisten määräysten noudattaminen.

Loppukäyttäjien vastuulla on noudattaa paikallisia maalakeja, mukaan lukien toiminta laillisilla taajuuskanavilla, lähtö teho, kaapelointivaatimukset ja dynaamisen taajuuden valinnan (DFS) vaatimukset. Kaikkien MikroTik-radiolaitteiden on oltava ammattimaisesti asennettu.

...

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultantsKäytettävän antennin mukaan

Käytetystä antennista riippuen sinun on asetettava sen vahvistus ja asetettava asennusasetukseksi "Outdoor". Tällä varmistetaan, että EIRP noudattaa paikallisten viranomaisten asettamia rajoituksia. Tämä tehdään Webfig Quickset -valikossa.

Ensiaskeleet:

 • Kytke laite mukana toimitettuun PoE-injektoriin Ethernet-kaapelilla;
 • Yhdistä PoE-injektori verkkolaitteeseesi käytössä olevalla DHCP-palvelimella;
 • Liitä virtalähde PoE-suuttimeen;
 • Oletus-IP: 0.0.0.0, käyttäjänimi: admin ja salasanaa ei ole, käytä verkkoselainta ja DHCP-palvelimelta saamaasi IP-osoitetta ja muodosta yhteys WebFig; 
 • Kun yhteys on muodostettu, määritä laite, joten sillä on aktiivinen Internet-yhteys https://mt.lv/configuration-fi;
 • Päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon https://mt.lv/upgrade-fi;
 • Määritä "QuickSet, PTP Bridge AP" -valikossa seuraava: Valitse maa, jos haluat käyttää maa-asetusasetuksia;
 • Aseta antennin vahvistus käytetyn antennin mukaan;
 • Aseta reitittimen salasana alakenttään.

...

Note

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v7.2.2 3 ou la dernière version pour garantir la conformité aux réglementations des autorités locales.

Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la sortie les exigences d'alimentation, de câblage et de sélection dynamique de fréquence (DFS). Tous les appareils radio MikroTik doivent être installé professionnellement.

...

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultantsSelon

En fonction de l'antenne utilisée, vous devez régler son gain et régler le paramètre d'installation sur 'Outdoor'. Il s'agit de garantir que l'EIRP respecte la limite fixée par les autorités locales. Cela se fait dans le menu Webfig Quickset.

Premiers pas:

 • Connectez l'appareil à l'injecteur PoE fourni avec un câble Ethernet;
 • Connectez l'injecteur PoE à votre périphérique réseau avec un serveur DHCP activé;
 • Connectez l'adaptateur secteur à l'injecteur PoE;
 • IP par défaut: 0.0.0.0, nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe, utilisez un navigateur Web et l'adresse IP que vous avez reçue de votre serveur DHCP et connectez-vous à WebFig; 
 • Une fois connecté, configurez l'appareil pour qu'il dispose d'une connexion Internet active https://mt.lv/configuration-fr;
 • Mettez à niveau le logiciel RouterOS vers la dernière version https://mt.lv/upgrade-fr;
 • Dans le menu "QuickSet, PTP Bridge AP", configurez les éléments suivants: Choisissez votre pays pour appliquer les paramètres de réglementation du pays;
 • Réglez le gain d'antenne, en fonction de l'antenne utilisée;
 • Configurez le mot de passe de votre routeur dans le champ inférieur.

...

Note

Ovaj je uređaj potrebno nadograditi na RouterOS v7.2.2 3 ili najnoviju verziju kako bi se osigurala sukladnost s lokalnim propisima.

Odgovornost krajnjih korisnika je da slijede lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala zahtjevi za napajanje, kabliranje i zahtjevi za dinamički odabir frekvencije (DFS). Svi MikroTik radijski uređaji moraju biti profesionalno instaliran.

...

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultants

Ovisno o korištenoj anteni

...

, morate postaviti njezino pojačanje i postaviti postavku instalacije na 'Outdoor'. Time se osigurava da EIRP ispunjava ograničenje koje su postavile lokalne vlasti. To se događa u izborniku Webfig Quickset.

Prvi koraci:

 • Spojite uređaj na uključeni PoE injektor pomoću Ethernet kabela;
 • Povežite PoE injektor s mrežnim uređajem s omogućenim DHCP poslužiteljem;
 • Spojite adapter za napajanje na PoE injektor;
 • Zadani IP: 0.0.0.0, korisničko ime: admin i nema lozinke, koristite web preglednik i IP adresu koju ste dobili od DHCP poslužitelja i povežite se s WebFig;
 • Nakon spajanja konfigurirajte uređaj tako da ima aktivnu internetsku vezu https://mt.lv/configuration-hr;
 • Nadogradite softver RouterOS na najnoviju verziju https://mt.lv/upgrade-hr;
 • U izborniku "QuickSet, PTP Bridge AP" postavite sljedeće: Odaberite svoju zemlju da biste primijenili postavke regulacije zemlje;
 • Podesite pojačanje antene, ovisno o korišćenoj anteni;
 • U donjem polju postavite lozinku za usmjerivač.

...

Note

Ezt az eszközt frissíteni kell a RouterOS v7.2.23-ra vagy a legújabb verzióra, hogy biztosítsák a helyi hatóságok előírásainak való megfelelést.

A végfelhasználók felelőssége a helyi országos előírások betartása, ideértve a törvényes frekvenciacsatornákon keresztüli működést is teljesítményre, kábelezésre és dinamikus frekvenciaválasztásra (DFS) vonatkozó követelmények. Az összes MikroTik rádiókészüléknek lennie kell szakszerűen telepítve.

...

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants

A használt antennától függően be kell állítania

...

az erősítést, és a telepítési beállítást "Outdoor"-re kell állítani. Ennek célja annak biztosítása, hogy az EIRP megfeleljen a helyi hatóságok által meghatározott határértéknek. Ez a Webfig Quickset menüben történik.

Első lépések:

 • Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt PoE injektorhoz Ethernet kábellel;
 • Csatlakoztassa a PoE injektort hálózati eszközéhez egy engedélyezett DHCP-kiszolgálóval;
 • Csatlakoztassa a hálózati adaptert a PoE injektorhoz;
 • Alapértelmezett IP: 0.0.0.0, felhasználónév: admin és nincs jelszó, használja a webböngészőt és a DHCP-kiszolgálótól kapott IP-címet, és csatlakozzon a WebFig; 
 • A csatlakoztatás után konfigurálja az eszközt, tehát aktív internetkapcsolattal rendelkezik: https://mt.lv/configuration-hu;
 • Frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra: https://mt.lv/upgrade-hu;
 • A "QuickSet, PTP Bridge AP" menüben állítsa be az alábbiakat: Válassza ki országát, hogy alkalmazza az országszabályozási beállításokat;
 • Állítsa be az antenna erősítését, az alkalmazott antennától függően;
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát az alsó mezőben.

...

Note

Questo dispositivo deve essere aggiornato a RouterOS v7.2.2 3 o alla versione più recente per garantire la conformità alle normative delle autorità locali.

È responsabilità dell'utente finale seguire le normative locali locali, incluso il funzionamento nei canali di frequenza legali, in uscita requisiti di alimentazione, cablaggio e selezione della frequenza dinamica (DFS). Tutti i dispositivi radio MikroTik devono essere installato professionalmente.

...

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

A seconda dell'antenna utilizzata, è necessario

...

impostarne il

...

guadagno e impostare l'impostazione di installazione su 'Outdoor'. Questo per garantire che l'EIRP soddisfi il limite fissato dalle autorità locali. Questo viene fatto nel menu Webfig Quickset.

Primi passi:

 • Collegare il dispositivo all'iniettore PoE incluso con cavo Ethernet;
 • Collega l'iniettore PoE al tuo dispositivo di rete con un server DHCP abilitato;
 • Collegare l'adattatore di alimentazione all'iniettore PoE;
 • IP predefinito: 0.0.0.0, nome utente: admin e non c'è una password, usa un browser Web e l'indirizzo IP che hai ricevuto dal tuo server DHCP e connettiti a WebFig; 
 • Una volta connesso, configura il dispositivo, quindi ha una connessione Internet attiva https://mt.lv/configuration-it;
 • Aggiorna il software RouterOS all'ultima versione https://mt.lv/upgrade-it;
 • Nel menu "QuickSet, PTP Bridge AP" impostare quanto segue: Scegliere il proprio paese per applicare le impostazioni relative alle normative nazionali;
 • Impostare il guadagno dell'antenna, a seconda dell'antenna utilizzata;
 • Imposta la password del router nel campo inferiore.

...

Note

Það þarf að uppfæra þetta tæki í RouterOS v7.2.2 3 eða nýjustu útgáfuna til að tryggja samræmi við reglugerðir sveitarfélaga.

Það er ábyrgð notendanna að fylgja reglugerðum á staðnum, þar með talið rekstri innan löglegra tíðnisviða, framleiðsla afl, kaðall kröfur og Dynamic Frequency Val (DFS) kröfur. Öll MikroTik útvarpstæki verða að vera faglega sett upp.

...

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants Þú

Það fer eftir loftnetinu sem er notað, þú verður að stilla

...

styrk þess og stilla uppsetningarstillinguna á 'Outdoor'. Þetta er til að tryggja að EIRP uppfylli þau mörk sem sveitarfélögin hafa sett. Þetta er gert í Webfig Quickset valmyndinni.

Fyrstu skrefin:

 • Tengdu tækið við meðfylgjandi inndælingartæki með PoE með Ethernet snúru;
 • Tengdu PoE sprautuna við netbúnaðinn þinn með virkum DHCP netþjóni;
 • Tengdu rafmagnstengilinn við PoE inndælingartækið;
 • Sjálfgefið IP: 0.0.0.0, notandanafn: admin og það er ekkert lykilorð, notaðu vafra og IP-tölu sem þú hefur fengið frá DHCP netþjóninum þínum og tengdu WebFig; 
 • Þegar tækið er tengt er það stillt þannig að það er með virka internettengingu https://mt.lv/configuration-is;
 • Uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna https://mt.lv/upgrade-is;
 • Setjið upp eftirfarandi í valmyndinni "QuickSet, PTP Bridge AP": Veldu landið þitt til að beita stillingum landsreglugerðar;
 • Stilltu loftnetstyrkinn, eftir því hvaða loftnet er notað;
 • Settu upp lykilorð routersins í neðsta reitnum.

...

Note

Denne enheten må oppgraderes til RouterOS v7.2.2 3 eller den nyeste versjonen for å sikre samsvar med lokale myndighetsbestemmelser.

Det er sluttbrukernes ansvar å følge lokale lands forskrifter, inkludert drift innen lovlige frekvenskanaler, output strøm, kabling og krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Alle MikroTik-radioenheter må være profesjonelt installert.

...

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Avhengig av

...

antennen som brukes, må du stille inn

...

forsterkningen og sette installasjonsinnstillingen til "Outdoor". Dette for å sikre at EIRP oppfyller grensen satt av lokale myndigheter. Dette gjøres i Webfig Quickset-menyen.

Første steg:

 • Koble enheten til den medfølgende PoE-injektoren med Ethernet-kabel;
 • Koble PoE-injektoren til nettverksenheten din med en aktivert DHCP-server;
 • Koble strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Standard IP: 0.0.0.0, brukernavn: admin og det er ikke noe passord. Bruk en nettleser og IP-adressen du har mottatt fra DHCP-serveren og koble til WebFig; 
 • Når du er tilkoblet, konfigurer enheten, så den har en aktiv Internett-tilkobling https://mt.lv/configuration-no;
 • Oppgrader RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen https://mt.lv/upgrade-no;
 • Sett opp følgende i "QuickSet, PTP Bridge AP" -menyen: Velg ditt land, for å bruke innstillinger for landsregulering;
 • Still antenneforsterkningen, avhengig av hvilken antenne du bruker;
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt.

...

Note

Šį įrenginį reikia atnaujinti į „RouterOS v7.2.2“ 3“ arba naujausią versiją, kad būtų užtikrinta atitiktis vietinės valdžios nuostatoms.

Galutiniai vartotojai yra atsakingi už vietinių šalies įstatymų laikymąsi, įskaitant veikimą legaliais dažnių kanalais galios, kabelių ir dinaminio dažnio pasirinkimo (DFS) reikalavimai. Visi „MikroTik“ radijo prietaisai turi būti profesionaliai sumontuota.

...

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Priklausomai nuo naudojamos antenos, turite

...

nustatyti jos stiprinimą ir nustatyti diegimo nustatymą į „Outdoor. Tuo siekiama užtikrinti, kad EIRP atitiktų vietos valdžios nustatytą ribą. Tai atliekama „Webfig Quickset“ meniu.

Pirmieji žingsniai:

 • Prijunkite įrenginį prie pridedamo „PoE“ purkštuvo Ethernet laidu;
 • Prijunkite „PoE“ purkštuvą prie savo tinklo įrenginio naudodami įgalintą DHCP serverį;
 • Prijunkite maitinimo adapterį prie PoE purkštuko;
 • Numatytasis IP: 0.0.0.0, vartotojo vardas: admin ir slaptažodžio nėra, naudokite žiniatinklio naršyklę ir IP adresą, kurį gavote iš savo DHCP serverio, ir prisijunkite prie „WebFig“; 
 • Prijungę sukonfigūruokite įrenginį, taigi jis turi aktyvų interneto ryšį https://mt.lv/configuration-lt;
 • Atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją https://mt.lv/upgrade-lt;
 • "QuickSet, PTP Bridge AP" meniu nustatykite: Pasirinkite savo šalį, kad galėtumėte pritaikyti šalies reguliavimo parametrus;
 • Nustatykite antenos stiprinimą, atsižvelgiant į naudojamą anteną;
 • Apatiniame lauke nustatykite maršrutizatoriaus slaptažodį.

...

Note

Šīs ierīces programmatūra ir jāatjaunina uz RouterOS v7.2.2 3 vai jaunāku versiju, lai nodrošinātu atbilstību vietējās varas noteikumiem.

Gala lietotāju pienākums ir ievērot vietējos valsts normatīvus, ieskaitot darbību likumīgos frekvences kanālos, jaudas izvadi, kabeļu prasības un dinamiskās frekvences izvēles (DFS) prasības. Visām MikroTik radio ierīcēm jābūt profesionāli uzstādītām.

...

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Atkarībā no izmantotās antenas jums jāiestata tās pastiprinājums un instalācijas iestatījums uz 'Outdoor'. Tas ir paredzēts, lai EIRP atbilstu vietējo iestāžu noteiktajiem ierobežojumiem. Tas tiek veikts Webfig Quickset izvēlnē.

Pirmie soļi:

 • Pievienojiet ierīci PoE inžektoram ar Ethernet kabeli;
 • Pievienojiet PoE inžektoru savai tīkla ierīcei ar ieslēgtu DHCP serveri;
 • Pievienojiet strāvas adapteri PoE inžektoram;
 • Noklusējuma IP: 0.0.0.0, lietotājvārds: admin un nav paroles, izmantojiet Web pārlūku un IP adresi, kuru esat saņēmis no sava DHCP servera, un izveidojiet savienojumu ar WebFig; 
 • Pēc savienojuma konfigurējiet ierīci, lai tai būtu aktīvs Interneta savienojums https://mt.lv/configuration-lv;
 • Atjauniniet programmatūru RouterOS uz jaunāko versiju https://mt.lv/upgrade-lv;
 • Izvēlnē "QuickSet, PTP Bridge AP" veiciet tālāk minētās darbības: Izvēlieties valsti, lai lietotu valsts normatīvos iestatījumus;
 • Iestatiet antenas pastiprinājumu atkarībā no izmantotās antenas;
 • Apakšējā laukā iestatiet maršrutētāja paroli.

...

Note

Dan l-apparat jeħtieġ li jiġi aġġornat għal RouterOS v7.2.2 3 jew l-aħħar verżjoni biex tkun assigurata l-konformità mar-regolamenti tal-awtorità lokali.

Hija r-responsabbiltà tal-utenti finali li jsegwu r-regolamenti lokali tal-pajjiż, inkluż l-operazzjoni fil-kanali tal-frekwenza legali, tal-ħruġ qawwa, ħtiġiet ta 'kejbils, u Reklamar ta' Frekwenza Dinamika (DFS). L-apparati kollha tar-radju MikroTik għandhom ikunu installat professjonalment.

...

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants Jiddependi fuq

Skont l-antenna użata, trid

...

issettja l-gwadann tagħha u ssettja l-issettjar tal-installazzjoni għal 'Outdoor'. Dan biex jiżgura li l-EIRP jilħaq il-limitu stabbilit mill-awtoritajiet lokali. Dan isir fil-menu tal-Webfig Quickset.

L-ewwel passi:

 • Qabbad it-tagħmir mal-injettur PoE inkluż mal-kejbil Ethernet;
 • Qabbad l-injettur PoE mat-tagħmir tan-Netwerk tiegħek ma 'server DHCP attivat;
 • Qabbad l-adapter tal-enerġija mal-injettur PoE;
 • Default IP: 0.0.0.0, isem l-utent: admin u m'hemm l-ebda password, uża Web browser u l-indirizz IP li rċevejt mis-server DHCP tiegħek u qabbad mal WebFig; 
 • Ladarba jkun ikkonfigurat it-tagħmir, huwa għandu konnessjoni tal-internet attiva https://mt.lv/configuration-mt;
 • Aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni https://mt.lv/upgrade-mt;
 • Fil-menu "QuickSet, PTP Bridge AP" waqqaf dan li ġej: Agħżel il-pajjiż tiegħek, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż;
 • Issettja l-gwadann ta 'l-antenna, skond l-antenna użata;
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek fil-qasam tal-qiegħ.

...

Note

Dit apparaat moet worden geüpgraded naar RouterOS v7.2.2 3 of de nieuwste versie om te voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de lokale landelijke voorschriften, inclusief werking binnen wettelijke frequentiekanalen, te volgen vermogen, bekabelingseisen en Dynamic Frequency Selection (DFS) -vereisten. Alle MikroTik-radioapparatuur moet zijn professioneel geïnstalleerd.

...

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Afhankelijk van de gebruikte antenne, moet u de versterking instellen en de installatie-instelling op 'Outdoor' zetten. Dit is om ervoor te zorgen dat EIRP voldoet aan de limiet die door de lokale autoriteiten is vastgesteld. Dit gebeurt in het Webfig Quickset-menu.

Eerste stappen:

 • Sluit het apparaat aan op de meegeleverde PoE-injector met Ethernet-kabel;
 • Verbind de PoE-injector met uw netwerkapparaat met een ingeschakelde DHCP-server;
 • Sluit de voedingsadapter aan op de PoE-injector;
 • Standaard IP: 0.0.0.0, gebruikersnaam: admin en er is geen wachtwoord, gebruik een webbrowser en het IP-adres dat u van uw DHCP-server hebt ontvangen en maak verbinding met WebFig; 
 • Eenmaal verbonden, configureert u het apparaat, zodat het een actieve internetverbinding heeft https://mt.lv/configuration-nl;
 • Upgrade de RouterOS-software naar de nieuwste versie https://mt.lv/upgrade-nl;
 • Stel in het "QuickSet, PTP Bridge AP" -menu het volgende in: Kies uw land om de landregelgevingsinstellingen toe te passen;
 • Stel de antenneversterking in, afhankelijk van de gebruikte antenne;
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld in.

...

Note

To urządzenie musi zostać zaktualizowane do wersji RouterOS v7.2.2 3 lub najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z przepisami władz lokalnych.

Użytkownicy końcowi są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów krajowych, w tym działania w ramach legalnych kanałów częstotliwości wymagania dotyczące zasilania, okablowania i dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS). Wszystkie urządzenia radiowe MikroTik muszą być profesjonalnie zainstalowany.

...

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants 

W zależności od

...

używanej anteny należy ustawić jej wzmocnienie i ustawić ustawienie instalacji na 'Outdoor'. Ma to na celu zapewnienie, że EIRP spełnia limit określony przez władze lokalne. Odbywa się to w menu szybkiego zestawu Webfig.

Pierwsze kroki:

 • Podłącz urządzenie do dołączonego wtryskiwacza PoE za pomocą kabla Ethernet;
 • Podłącz wtryskiwacz PoE do urządzenia sieciowego z włączonym serwerem DHCP;
 • Podłącz zasilacz do iniektora PoE;
 • Domyślny adres IP: 0.0.0.0, nazwa użytkownika: admin i nie ma hasła, użyj przeglądarki internetowej i adresu IP otrzymanego z serwera DHCP i połącz się z WebFig;
 • Po podłączeniu skonfiguruj urządzenie, aby miało aktywne połączenie z Internetem https://mt.lv/configuration-pl;
 • Zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji https://mt.lv/upgrade-pl;
 • W menu "QuickSet, PTP Bridge AP" skonfiguruj: Wybierz swój kraj, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych;
 • Ustaw wzmocnienie anteny, w zależności od użytej anteny;
 • Ustaw hasło routera w dolnym polu.

...

Note

Este dispositivo precisa ser atualizado para o RouterOS v7.2.2 3 ou a versão mais recente para garantir a conformidade com os regulamentos das autoridades locais.

É responsabilidade do usuário final seguir as regulamentações locais do país, incluindo a operação dentro dos canais de frequência legal, saída requisitos de alimentação, cabeamento e Seleção Dinâmica de Frequência (DFS). Todos os dispositivos de rádio MikroTik devem ser instalado profissionalmente.

...

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Dependendo da antena usada, você deve definir seu ganho e definir a configuração de instalação para 'Outdoor'. Isso é para garantir que o PIRP atenda ao limite estabelecido pelas autoridades locais. Isso é feito no menu Webfig Quickset.

Primeiros passos:

 • Conecte o dispositivo ao injetor PoE incluído com o cabo Ethernet;
 • Conecte o injetor PoE ao seu dispositivo de rede com um servidor DHCP habilitado;
 • Conecte o adaptador de energia ao injetor PoE;
 • IP padrão: 0.0.0.0, nome de usuário: admin e não há senha, use um navegador da Web e o endereço IP que você recebeu do seu servidor DHCP e conecte-se ao WebFig; 
 • Uma vez conectado, configure o dispositivo, para que ele tenha uma conexão ativa com a Internet https://mt.lv/configuration-pt;
 • Atualize o software RouterOS para a versão mais recente https://mt.lv/upgrade-pt;
 • No menu "QuickSet, PTP Bridge AP", configure o seguinte: Escolha o seu país para aplicar as configurações de regulamentação do país;
 • Defina o ganho da antena, dependendo da antena usada;
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior.

...

Note

Acest dispozitiv trebuie actualizat la RouterOS v7.2.2 3 sau cea mai recentă versiune pentru a asigura respectarea reglementărilor autorității locale.

Este responsabilitatea utilizatorilor finali să urmeze reglementările locale ale țării, inclusiv operarea în cadrul canalelor de frecvență legale cerințe de alimentare, cabluri și cerințe de selecție a frecvenței dinamice (DFS). Toate dispozitivele radio MikroTik trebuie să fie instalat profesional.

...

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

În funcție de antena

...

utilizată, trebuie să setați câștigul acesteia și să setați setarea de instalare la „Outdoor. Acest lucru se asigură că EIRP respectă limita stabilită de autoritățile locale. Acest lucru se face în meniul Webfig Quickset.

Primii pasi:

 • Conectați dispozitivul la injectorul PoE inclus cu cablu Ethernet;
 • Conectați injectorul PoE la dispozitivul dvs. de rețea cu un server DHCP activat;
 • Conectați adaptorul de alimentare la injectorul PoE;
 • IP implicit: 0.0.0.0, nume utilizator: admin și nu există parolă, utilizați un browser Web și adresa IP pe care ați primit-o de la serverul dvs. DHCP și conectați-vă la WebFig; 
 • Odată conectat configurați dispozitivul, deci are o conexiune la Internet activă https://mt.lv/configuration-ro;
 • Actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune https://mt.lv/upgrade-ro;
 • În meniul "QuickSet, PTP Bridge AP" configurați următoarele: Alegeți-vă țara, pentru a aplica setările de reglementare a țării;
 • Setați câștigul antenei, în funcție de antena folosită;
 • Configurați parola routerului în câmpul de jos.

...

Note

Toto zariadenie musí byť aktualizované na RouterOS v7.2.2 3 alebo na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov miestnych úradov.

Je na koncových užívateľoch, aby dodržiavali miestne predpisy krajiny, vrátane prevádzky v rámci legálnych frekvenčných kanálov a výstupov požiadavky na energiu, kabeláž a dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť profesionálne nainštalovaný.

...

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants 

V závislosti od použitej antény musíte nastaviť jej zisk a nastaviť inštalačné nastavenie na „Outdoor. Tým sa zabezpečí, aby EIRP spĺňal limit stanovený miestnymi orgánmi. Toto sa vykonáva v ponuke Webfig Quickset.

Prvé kroky:

 • Pripojte zariadenie k dodávanému injektoru PoE pomocou kábla Ethernet;
 • Pripojte PoE injektor k vášmu sieťovému zariadeniu pomocou povoleného servera DHCP;
 • Pripojte napájací adaptér k PoE injektoru;
 • Predvolená adresa IP: 0.0.0.0, meno používateľa: admin a nie je zadané heslo, použite webový prehliadač a adresu IP, ktorú ste dostali od servera DHCP, a pripojte sa k WebFig; 
 • Po pripojení nakonfigurujte zariadenie tak, aby malo aktívne internetové pripojenie https://mt.lv/configuration-sk;
 • Inovujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu https://mt.lv/upgrade-sk;
 • V ponuke "QuickSet, PTP Bridge AP" nastavte nasledujúce možnosti: Vyberte svoju krajinu, ak chcete použiť nastavenia krajiny;
 • Nastavte zisk antény v závislosti od použitej antény;
 • V spodnom poli nastavte heslo smerovača.

...

Note

To napravo je treba nadgraditi na RouterOS v7.2.2 3 ali najnovejšo različico, da se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

Končni uporabniki so odgovorni za sledenje lokalnim predpisom, vključno z delovanjem v legalnih frekvenčnih kanalih, za doseganje rezultatov napajanje, zahteve za kabliranje in zahteve za dinamično izbiro frekvence (DFS). Vse radijske naprave MikroTik morajo biti strokovno nameščen.

...

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants

Glede na uporabljeno anteno morate nastaviti njeno

...

ojačenje in nastavitev namestitve na "Outdoor". Tako bi zagotovili, da bo EIRP izpolnjeval omejitev, ki so jo postavile lokalne oblasti. To se naredi v meniju Quickfset Webfig.

Prvi koraki:

 • Napravo priključite na priložen PoE injektor s kablom Ethernet;
 • Priključite brizgalno PoE na omrežno napravo z omogočenim strežnikom DHCP;
 • Napajalnik priključite na injektor PoE;
 • Privzeti IP: 0.0.0.0, uporabniško ime: admin in ni gesla, uporabite spletni brskalnik in naslov IP, ki ste ga prejeli od strežnika DHCP, in se povežite z WebFig; 
 • Ko je povezava konfigurirana, tako da ima aktivno internetno povezavo https://mt.lv/configuration-sl;
 • Nadgradite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico https://mt.lv/upgrade-sl;
 • V meniju "QuickSet, PTP Bridge AP" nastavite naslednje: Izberite državo in uporabite nastavitve države;
 • Nastavite ojačanje antene, odvisno od uporabljene antene;
 • V spodnjem polju nastavite geslo usmerjevalnika.

...

Note

Den här enheten måste uppgraderas till RouterOS v7.2.2 3 eller den senaste versionen för att säkerställa överensstämmelse med lokala myndighetsbestämmelser.

Det är slutanvändarnas ansvar att följa lokala landsregler, inklusive drift inom lagliga frekvenskanaler, output kraft, kablingskrav och DFS-krav (Dynamic Frequency Selection). Alla MikroTik-radioenheter måste vara professionellt installerat.

...

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Beroende på vilken antenn som används måste du ställa in dess förstärkning och ställa in

...

installationsinställningen till "Outdoor". Detta för att säkerställa att EIRP uppfyller gränsen som fastställts av de lokala myndigheterna. Detta görs i Webfig Quickset-menyn.

Första stegen:

 • Anslut enheten till den medföljande PoE-injektorn med Ethernet-kabel;
 • Anslut PoE-injektorn till din nätverksenhet med en aktiverad DHCP-server;
 • Anslut nätadaptern till PoE-injektorn;
 • Standard-IP: 0.0.0.0, användarnamn: admin och det finns inget lösenord, använd en webbläsare och IP-adressen du har fått från din DHCP-server och anslut till WebFig; 
 • När du är ansluten konfigurerar du enheten så att den har en aktiv internetanslutning https://mt.lv/configuration-sv;
 • Uppgradera RouterOS-programvaran till den senaste versionen https://mt.lv/upgrade-sv;
 • I "QuickSet, PTP Bridge AP" -menyn ställer du in följande: Välj ditt land, för att tillämpa landets regleringsinställningar;
 • Ställ in antennförstärkningen, beroende på vilken antenn som används;
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet.

...

Note

该设备需要升级到RouterOS v7.2.2或最新版本,以确保符合地方当局法规。3或最新版本,以确保符合地方当局法规。

最终用户有责任遵守当地的法规,包括在合法频道内操作,输出 电源,布线要求和动态频率选择(DFS)要求。 所有MikroTik无线电设备必须 专业安装。

...

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 根据所使用的天线,必须设置其增益。

根據使用的天線,您必須設置其增益並將安裝設置設置為“Outdoor”。 这是为了确保EIRP符合地方当局设定的限制。 这是在Webfig Quickset菜单中完成的。

第一步:

 • 用以太网电缆将设备连接到随附的PoE注入器;
 • 使用启用的DHCP服务器将PoE注入器连接到网络设备;
 • 将电源适配器连接到PoE注入器;
 • 默认IP:0.0.0.0,用户名:admin,没有密码,使用Web浏览器和从DHCP服务器收到的IP地址并连接到WebFig。 
 • 连接后,配置设备,使其具有活动的Internet连接https://mt.lv/configuration-zh
 • 将RouterOS软件升级到最新版本https://mt.lv/upgrade-zh
 • 在"QuickSet, PTP Bridge AP"菜单中设置以下内容:选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置。
 • 根据使用的天线设置天线增益。
 • 在底部字段中设置路由器密码。

...

Note

Это устройство должно быть обновлено до RouterOS v7.2.2 3 или до последней версии, чтобы обеспечить соответствие требованиям местных органов власти.

Конечные пользователи несут ответственность за соблюдение местных нормативов, в том числе за работу в пределах допустимых частотных каналов, вывод требования к питанию, кабелям и динамическому выбору частоты (DFS). Все радиоустройства MikroTik должны быть профессионально установлены.

...

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants 

В зависимости от используемой антенны

...

необходимо настроить ее коэффициент усиления и установить настройку установки на «Outdoor». Это должно гарантировать соответствие EIRP пределу, установленному местными властями. Это делается в меню быстрой настройки Webfig.

Первые шаги:

 • Подключите устройство к входящему в комплект инжектору PoE с помощью кабеля Ethernet;
 • Подключите инжектор PoE к сетевому устройству с включенным DHCP-сервером;
 • Подключите адаптер питания к инжектору PoE;
 • IP по умолчанию: 0.0.0.0, имя пользователя: admin и пароль отсутствует, используйте веб-браузер и IP-адрес, полученный от вашего DHCP-сервера, и подключитесь к WebFig; 
 • После подключения настройте устройство, чтобы у него было активное подключение к Интернету https://mt.lv/configuration-ru;
 • Обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии https://mt.lv/upgrade-ru;
 • В меню "QuickSet, PTP Bridge AP" настройте следующее: Выберите свою страну, чтобы применить настройки регулирования нормативов;
 • Установите усиление антенны в зависимости от используемой антенны;
 • Установите пароль маршрутизатора в нижнем поле.

...

Note

Цей пристрій потрібно оновити до RouterOS v7.2.2 3 або останньої версії, щоб забезпечити відповідність місцевим нормам влади !

Кінцеві користувачі несуть відповідальність за дотримання місцевих правил, включаючи функціонування в межах законних частотних каналів, вихідну потужність, вимоги до кабелів та вимоги щодо вибору динамічної частоти (DFS). Усі радіопристрої MikroTik повинні бути професійно встановлені.

...

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Залежно від використовуваної антени,

...

ви повинні встановити її посилення та встановити для параметра встановлення значення «Outdoor». Це потрібно для того, щоб EIRP відповідав межі, встановленій місцевою владою. Це робиться в меню швидкого набору Webfig.

Перші кроки:

 • Підключіть пристрій до включеного інжектора PoE за допомогою кабелю Ethernet;
 • Підключіть інжектор PoE до мережевого пристрою за допомогою увімкненого сервера DHCP;
 • Підключіть адаптер живлення до інжектора PoE;
 • IP за замовчуванням: 0.0.0.0, ім’я користувача: адміністратор, а пароля немає, використовуйте веб-браузер та IP-адресу, отриману від сервера DHCP, та під’єднайтеся до WebFig; 
 • Після підключення налаштуйте пристрій, щоб він мав активне підключення до Інтернету https://mt.lv/configuration-ua;
 • Оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії https://mt.lv/upgrade-ua;
 • У меню "QuickSet, PTP Bridge AP" встановіть наступне: Виберіть свою країну, щоб застосувати настройки регулювання країни;
 • Встановіть коефіцієнт посилення антени в залежності від використовуваної антени;
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі.

...

Note: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to ensure compliance.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in the USA (or where FCC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

...

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Antenna Installation WARNING: It is the installer's responsibility to ensure that when using the authorized antennas in Canada (or where IC rules apply); only those antennas certified with the product are to be used. The installer should configure the output power level of antennas, according to country regulations and per antenna type. Professional installation is required for equipment with connectors to ensure compliance with health and safety issues.

...