Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

MikroTik devices are for professional use. If you do not have qualifications please seek a consultant https://mikrotik.com/consultants

This Device accepts input of a 24V DC power adapter, which is provided in the original packaging of this device. This Device can be powered via a DC jack or using a PoE injector (Provided in the packaging).

First steps:

 • Make sure your Internet service provider is allowing hardware change and will issue an IP address.
 • Open the bottom lid.
 • Plug the included PoE injector into the ISP outlet and attach an Ethernet cable to it.
 • Connect the other end of the Ethernet cable to this router.
 • Plug the provided power supply into the PoE injector.
 • Connect your computer to the wireless network.
 • Open https://192.168.88.1 in your web browser to start the configuration.
 • User name: admin and there is no password by default.
 • You will be logged into the configuration screen.
 • Click the "Check_for_updates" button on the right side and update your RouterOS software to the latest version. Must have an active Internet connection.
 • The device will reboot.
 • Choose your country on the left side of the screen, to apply country regulation settings.
 • Set the Installation to indoors or outdoors, depending on the usage type.
 • Set up your wireless network password, the password must be at least eight symbols.
 • Set up your router password in the bottom field to the right and repeat it, it will be used to log in next time.

...

Exposure to Radio Frequency Radiation: This MikroTik equipment complies with the FCC, IC, and European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This MikroTik device should be installed and operated no closer than 45 20 centimeters from your body, occupational user, or the general public.

...

Устройствата MikroTik са за професионална употреба. Ако нямате квалификация, моля, потърсете консултант https://mikrotik.com/consultantsТова устройство приема вход на 24V DC адаптер за захранване, който се предлага в оригиналната опаковка на това устройство. Това устройство може да се захранва чрез DC жак или с помощта на PoE инжектор (предоставен в опаковката).

Първи стъпки:

 • Уверете се, че вашият доставчик на интернет услуги позволява промяна на хардуера и ще издаде IP адрес.
 • Отворете долния капак.
 • Включете включения PoE инжектор в контакта на ISP и прикрепете към него Ethernet кабел.
 • Свържете другия край на Ethernet кабела към този рутер.
 • Включете предоставеното захранване в PoE инжектора.
 • Свържете компютъра си с безжичната мрежа.
 • Отворете https://192.168.88.1 във вашия уеб браузър, за да стартирате конфигурацията.
 • Потребителско име: admin и по подразбиране няма парола.
 • Ще влезете в екрана за конфигурация.
 • Кликнете върху бутона „ Check_for_updates “ от дясната страна и актуализирайте софтуера на RouterOS до най-новата версия. Трябва да има активна интернет връзка.
 • Устройството ще се рестартира.
 • Изберете вашата страна в лявата част на екрана, за да приложите настройките за регулиране на страната.
 • Задайте паролата на вашата безжична мрежа, като паролата трябва да е най-малко осем символа.
 • Задайте паролата на рутера в долното поле вдясно и я повторете, тя ще бъде използвана за влизане следващия път.

...

Излагане на радиочестотно излъчване:Това оборудване MikroTik отговаря на ограниченията за радиация на радиационната радиация FCC, IC и Европейския съюз, определени за неконтролирана среда.Това устройство MikroTik трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на не по-малко от 45 20 сантиметра от вашето тяло, професионален потребител или широката общественост.

...

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu (ID).

Úplnou aktuální uživatelskou příručku naleznete na stránce uživatelské příručky na adrese https://mt.lv/um-cs. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu.

Nejdůležitější technické specifikace tohoto produktu najdete na poslední stránce tohoto rychlého průvodce.

Technické specifikace, brožury a další informace o produktech na adrese https://mikrotik.com/products

Konfigurační příručku pro software ve vašem jazyce s dalšími informacemi naleznete na adrese https://mt.lv/help-cs

Zařízení MikroTik jsou určena pro profesionální použití. Pokud nemáte kvalifikaci, vyhledejte konzultanta https://mikrotik.com/consultants

Toto zařízení přijímá vstup 24 V DC napájecího adaptéru, který je součástí originálního balení tohoto zařízení. Toto zařízení lze napájet pomocí stejnosměrného konektoru nebo pomocí injektoru PoE (je součástí balení).

První kroky:

 • Ujistěte se, že váš poskytovatel internetových služeb umožňuje změnu hardwaru a vydá IP adresu.
 • Otevřete spodní víko.
 • Připojte dodaný PoE injektor do zásuvky ISP a připojte k němu ethernetový kabel.
 • Připojte druhý konec kabelu Ethernet k tomuto routeru.
 • Připojte dodávané napájení do injektoru PoE.
 • Připojte počítač k bezdrátové síti.
 • Otevřete ve webovém prohlížeči https://192.168.88.1 a spusťte konfiguraci.
 • Uživatelské jméno: admin a ve výchozím nastavení není heslo.
 • Budete přihlášeni na konfigurační obrazovku.
 • Klikněte na tlačítko " Check_for_updates " na pravé straně a aktualizujte software RouterOS na nejnovější verzi. Musí mít aktivní připojení k internetu.
 • Zařízení se restartuje.
 • Chcete-li použít nastavení regulace země, vyberte svou zemi na levé straně obrazovky.
 • Nastavte heslo bezdrátové sítě, heslo musí obsahovat alespoň osm symbolů.
 • Nastavte heslo routeru v dolním poli vpravo a opakujte jej, bude použito pro příští přihlášení.

...

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření FCC, IC a Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než 45 20 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti.

...

Dette er trådløs netværksenhed. Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten (ID).

Besøg siden med brugermanualen på https://mt.lv/um-da for den fulde ajourførte brugermanual. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon.

De vigtigste tekniske specifikationer for dette produkt findes på den sidste side i denne hurtigvejledning.

Tekniske specifikationer, brochurer og mere info om produkter på https://mikrotik.com/products

Konfigurationsvejledning til software på dit sprog med yderligere oplysninger kan findes på https://mt.lv/help-da

MikroTik-enheder er til professionel brug. Hvis du ikke har kvalifikationer, bedes du kontakte en konsulent https://mikrotik.com/consultants

Denne enhed accepterer input fra 24V DC-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. Denne enhed kan drives via DC-stik eller ved hjælp af PoE-injektor (leveres i emballagen).

Første trin:

...

Første trin:

 • Sørg for, at din internetudbyder tillader hardwareskift og udsteder en IP-adresse.
 • Åbn bundlåget.
 • Sæt den medfølgende PoE-injektor i ISP-stikket, og tilslut et Ethernet-kabel til det.
 • Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til denne router.
 • Sæt den medfølgende strømforsyning i PoE-injektoren.
 • Tilslut din computer til det trådløse netværk.
 • Åbn https://192.168.88.1 i din webbrowser for at starte konfigurationen.
 • Brugernavn: admin, og der er som standard ingen adgangskode.
 • Du bliver logget ind på konfigurationsskærmen.
 • Klik på knappen " Check_for_updates " i højre side, og opdater din RouterOS-software til den nyeste version. Skal have en aktiv internetforbindelse.
 • Enheden genstarter.
 • Vælg dit land på venstre side af skærmen for at anvende indstillinger for landegulering.
 • Indstil dit trådløse netværksadgangskode. Adgangskoden skal være mindst otte symboler.
 • Sæt din routeradgangskode i det nederste felt til højre, og gentag det. Det bruges til at logge ind næste gang.

...

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-udstyr overholder FCC, IC og EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere 45 20 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden.

...

Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Den Produktmodellnamen finden Sie auf dem Gehäuseaufkleber (ID).

Bitte besuchen Sie die Seite mit dem Benutzerhandbuch unter https://mt.lv/um-de, um das vollständige und aktuelle Benutzerhandbuch zu erhalten. Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.

Die wichtigsten technischen Daten für dieses Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

Technische Spezifikationen, Broschüren und weitere Informationen zu Produkten finden Sie unter https://mikrotik.com/products 

Das Konfigurationshandbuch für Software in Ihrer Sprache mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mt.lv/help-de

MikroTik-Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt. Wenn Sie keine Qualifikationen haben, suchen Sie bitte einen Berater https://mikrotik.com/consultants Dieses Gerät akzeptiert den Eingang eines 24-V-Gleichstromadapters, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. Dieses Gerät kann über eine DC-Buchse oder einen PoE-Injektor (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Erste Schritte:

 • Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetdienstanbieter Änderungen an der Hardware zulässt und eine IP-Adresse ausgibt.
 • Öffnen Sie den unteren Deckel.
 • Stecken Sie den mitgelieferten PoE-Injektor in die ISP-Steckdose und schließen Sie ein Ethernet-Kabel an.
 • Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an diesen Router an.
 • Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in den PoE-Injektor.
 • Verbinden Sie Ihren Computer mit dem drahtlosen Netzwerk.
 • Öffnen Sie https://192.168.88.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration zu starten.
 • Benutzername: admin und standardmäßig gibt es kein Passwort.
 • Sie werden am Konfigurationsbildschirm angemeldet.
 • Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche " Check_for_updates " und aktualisieren Sie Ihre RouterOS-Software auf die neueste Version. Muss über eine aktive Internetverbindung verfügen.
 • Das Gerät wird neu gestartet.
 • Wählen Sie Ihr Land auf der linken Seite des Bildschirms aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Richten Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Das Passwort muss aus mindestens acht Symbolen bestehen.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld rechts ein und wiederholen Sie es. Es wird beim nächsten Anmelden verwendet.

...

Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung: Dieses MikroTik-Gerät entspricht den FCC-, IC- und EU-Grenzwerten für die Strahlenexposition in unkontrollierten Umgebungen. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als 45 20 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

...

Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης (ID).

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εγχειριδίου χρήστη στο https://mt.lv/um-el για το πλήρες ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.

Οι πιο σημαντικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του γρήγορου οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα στη διεύθυνση https://mikrotik.com/products

Το εγχειρίδιο διαμόρφωσης για λογισμικό στη γλώσσα σας με πρόσθετες πληροφορίες βρίσκεται στη διεύθυνση https://mt.lv/help-el

Οι συσκευές MikroTik προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Εάν δεν έχετε τα προσόντα παρακαλώ ζητήστε έναν σύμβουλο https://mikrotik.com/consultants

Αυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού 24V DC, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω βύσματος συνεχούς ρεύματος ή με χρήση μπεκ ψεκασμού PoE (παρέχεται στη συσκευασία).

Πρώτα βήματα:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών Internet επιτρέπει την αλλαγή υλικού και θα εκδώσει μια διεύθυνση IP.
 • Ανοίξτε το κάτω καπάκι.
 • Συνδέστε τον ενσωματωμένο ελεγκτή PoE στην πρίζα ISP και συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε αυτό.
 • Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε αυτόν τον δρομολογητή.
 • Συνδέστε την παρεχόμενη παροχή ρεύματος στον εγχυτήρα PoE.
 • Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ασύρματο δίκτυο.
 • Ανοίξτε το https://192.168.88.1 στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.
 • Όνομα χρήστη: admin και από προεπιλογή δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης.
 • Θα συνδεθείτε στην οθόνη διαμόρφωσης.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί " Check_for_updates " στη δεξιά πλευρά και ενημερώστε το λογισμικό RouterOS στην πιο πρόσφατη έκδοση. Πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Η συσκευή θα επανεκκινήσει.
 • Επιλέξτε τη χώρα σας στην αριστερή πλευρά της οθόνης, για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ρύθμισης χώρας.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης ασύρματου δικτύου σας, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ σύμβολα.
 • Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή στο κάτω πεδίο προς τα δεξιά και επαναλάβετε, θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση την επόμενη φορά.

...

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων: Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC, IC και Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από 45 20 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

...

Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso (ID).

Visite la página del manual del usuario en https://mt.lv/um-es para obtener el manual del usuario actualizado. O escanee el código QR con su teléfono móvil.

Las especificaciones técnicas más importantes de este producto se pueden encontrar en la última página de esta Guía rápida.

Especificaciones técnicas, folletos y más información sobre productos en https://mikrotik.com/products

Puede encontrar el manual de configuración del software en su idioma con información adicional en https://mt.lv/help-es

Los dispositivos MikroTik son para uso profesional. Si no tiene calificaciones, busque un consultor https://mikrotik.com/consultants

Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación de 24 V CC, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. Este dispositivo se puede alimentar a través de un conector de CC o mediante un inyector PoE (incluido en el paquete).

Primeros pasos:

...

Primeros pasos:

 • Asegúrese de que su proveedor de servicios de Internet permita el cambio de hardware y emita una dirección IP.
 • Abre la tapa inferior.
 • Conecte el inyector PoE incluido en la salida del ISP y conecte un cable Ethernet.
 • Conecte el otro extremo del cable Ethernet a este enrutador.
 • Enchufe la fuente de alimentación provista en el inyector PoE.
 • Conecte su computadora a la red inalámbrica.
 • Abra https://192.168.88.1 en su navegador web para iniciar la configuración.
 • Nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto.
 • Iniciará sesión en la pantalla de configuración.
 • Haga clic en el botón " Check_for_updates " en el lado derecho y actualice su software RouterOS a la última versión. Debe tener una conexión a Internet activa.
 • El dispositivo se reiniciará.
 • Elija su país en el lado izquierdo de la pantalla, para aplicar la configuración de la regulación del país.
 • Configure su contraseña de red inalámbrica, la contraseña debe tener al menos ocho símbolos.
 • Configure la contraseña de su enrutador en el campo inferior a la derecha y repítala, se usará para iniciar sesión la próxima vez.

...

Exposición a la radiación de radiofrecuencia: este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, IC y la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de 45 20 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general.

...

Módulo inalámbrico integrado que funciona a 2,4 GHz,  protocolo protocolo 802.11b / g / n con antena PCB incorporadadipolo integrada, ganancia máxima de 2.5 dBi.
Módulo inalámbrico integrado que funciona a 5 GHz, protocolo 802.11a / n / ac con antena PCB incorporadadipolo integrada, ganancia máxima 2.5 dBi.

...

See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt (ID).

Täieliku ja värske kasutusjuhendi saamiseks külastage kasutusjuhendit lehel https://mt.lv/um-et. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi.

Selle toote kõige olulisemad tehnilised andmed leiate selle kiirjuhendi viimaselt lehelt.

Tehnilised kirjeldused, brošüürid ja lisateave toodete kohta leiate aadressilt https://mikrotik.com/products

Teie keeles oleva tarkvara konfiguratsioonijuhend koos lisateabega leiate aadressilt https://mt.lv/help-et

MikroTik seadmed on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kui teil pole kvalifikatsiooni, pöörduge konsultandi poole https://mikrotik.com/consultantsSee seade aktsepteerib 24 V alalisvoolu adapteri sisendit, mis on esitatud selle seadme originaalpakendis. Selle seadme toiteks saab voolu alalisvoolu pistikupesast või PoE-injektorist (pakendil).

Esimesed sammud:

 • Veenduge, et teie Interneti-teenuse pakkuja lubab riistvara muutmist ja väljastaks IP-aadressi.
 • Avage alumine kaas.
 • Ühendage kaasasolev PoE-injektor ISP-pistikupessa ja ühendage sellega Etherneti kaabel.
 • Ühendage Etherneti kaabli teine ​​ots selle ruuteriga.
 • Ühendage kaasasolev toiteallikas PoE-injektoriga.
 • Ühendage arvuti traadita võrguga.
 • Seadistamise alustamiseks avage oma veebibrauseris https://192.168.88.1.
 • Kasutajanimi: admin ja vaikimisi pole parooli.
 • Teid logitakse konfiguratsiooni ekraanile.
 • Klõpsake paremal küljel asuvat nuppu " Check_for_updates " ja värskendage oma RouterOS tarkvara uusimale versioonile. Peab olema aktiivne Interneti-ühendus.
 • Seade taaskäivitatakse.
 • Riigi reguleerimise sätete rakendamiseks valige ekraani vasakust servast oma riik.
 • Seadistage traadita võrgu parool. Parool peab olema vähemalt kaheksa sümbolit.
 • Seadke ruuteri parool alumises väljal paremal ja korrake seda, seda kasutatakse järgmisel korral sisselogimiseks.

...

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude: see MikroTik seade vastab FCC, IC ja Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui 45 20 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest.

...

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä (ID).

Katso täydelliset ja ajantasaiset käyttöohjeet sivulta https://mt.lv/um-fi. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi.

Tämän tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat tämän pikaoppaan viimeisellä sivulla.

Tekniset tiedot, esitteet ja lisätietoja tuotteista osoitteessa https://mikrotik.com/products

Kielelläsi olevien ohjelmistojen määritysoppaat, joissa on lisätietoja, ovat osoitteessa https://mt.lv/help-fi

MikroTik-laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Jos sinulla ei ole pätevyyttä, ota yhteys konsulttiin https://mikrotik.com/consultants

Tämä laite hyväksyy 24 V DC -virtasovittimen tulon, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. Laitteeseen voidaan kytkeä virta DC-liittimellä tai PoE-injektorilla (toimitetaan pakkauksessa).

Ensiaskeleet:

 • Varmista, että Internet-palveluntarjoajasi sallii laitteiston vaihdon ja antaa IP-osoitteen.
 • Avaa pohjakansi.
 • Kytke mukana toimitettu PoE-injektori ISP-pistorasiaan ja kiinnitä siihen Ethernet-kaapeli.
 • Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tähän reitittimeen.
 • Kytke mukana toimitettu virtalähde PoE-injektoriin.
 • Kytke tietokone langattomaan verkkoon.
 • Aloita määritykset avaamalla selaimessa https://192.168.88.1.
 • Käyttäjätunnus: admin ja salasanaa ei ole oletusarvoisesti.
 • Sinut kirjataan sisään määritysnäyttöön.
 • Napsauta " Check_for_updates " -painiketta oikealla puolella ja päivitä RouterOS-ohjelmisto uusimpaan versioon. Sinulla on oltava aktiivinen Internet-yhteys.
 • Laite käynnistyy uudelleen.
 • Valitse maa ruudun vasemmasta reunasta, jotta voit käyttää maan sääntelyasetuksia.
 • Määritä langattoman verkon salasana. Salasanan on oltava vähintään kahdeksan symbolia.
 • Aseta reitittimen salasana alareunassa oikealle ja toista se, sitä käytetään kirjautumiseen seuraavan kerran.

...

Radiotaajuussäteilyaltistus: Tämä MikroTik-laite on FCC: n, IC: n ja Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin 45 20 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

...

Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier (ID).

Veuillez visiter la page du manuel d'utilisation sur https://mt.lv/um-fr pour le manuel d'utilisation complet et à jour. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable.

Les spécifications techniques les plus importantes de ce produit se trouvent sur la dernière page de ce guide rapide.

Spécifications techniques, brochures et plus d'informations sur les produits sur https://mikrotik.com/products

Vous trouverez le manuel de configuration du logiciel dans votre langue avec des informations supplémentaires sur https://mt.lv/help-fr

Les appareils MikroTik sont destinés à un usage professionnel. Si vous n'avez pas de qualifications, veuillez consulter un consultant https://mikrotik.com/consultants

Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur d'alimentation 24 V CC, qui est fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. Cet appareil peut être alimenté via une prise CC ou à l'aide d'un injecteur PoE (fourni dans l'emballage).

Premiers pas:

...

Premiers pas:

 • Assurez-vous que votre fournisseur de services Internet autorise le changement de matériel et émettra une adresse IP.
 • Ouvrez le couvercle inférieur.
 • Branchez l'injecteur PoE inclus dans la prise ISP et branchez-y un câble Ethernet.
 • Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à ce routeur.
 • Branchez l'alimentation fournie dans l'injecteur PoE.
 • Connectez votre ordinateur au réseau sans fil.
 • Ouvrez https://192.168.88.1 dans votre navigateur Web pour démarrer la configuration.
 • Nom d'utilisateur: admin et il n'y a pas de mot de passe par défaut.
 • Vous serez connecté à l'écran de configuration.
 • Cliquez sur le bouton " Check_for_updates " sur le côté droit et mettez à jour votre logiciel RouterOS vers la dernière version. Doit avoir une connexion Internet active.
 • L'appareil va redémarrer.
 • Choisissez votre pays sur le côté gauche de l'écran pour appliquer les paramètres de réglementation du pays.
 • Configurez votre mot de passe de réseau sans fil, le mot de passe doit être composé d'au moins huit symboles.
 • Configurez le mot de passe de votre routeur dans le champ en bas à droite et répétez-le, il sera utilisé pour vous connecter la prochaine fois.

...

Exposition aux rayonnements radiofréquences: cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC, IC et Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins 45 20 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public.

...

Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta (ID).

Molimo posjetite stranicu s priručnikom na https://mt.lv/um-hr za cjeloviti ažurirani korisnički priručnik. Ili skenirajte QR kod sa svojim mobilnim telefonom.

Najvažnije tehničke specifikacije za ovaj proizvod mogu se naći na posljednjoj stranici ovog Kratkog vodiča.

Tehničke specifikacije, brošure i više informacija o proizvodima na https://mikrotik.com/products

Priručnik o konfiguraciji softvera na vašem jeziku s dodatnim informacijama potražite na https://mt.lv/help-hr

MikroTik uređaji su za profesionalnu upotrebu. Ako nemate kvalifikacije, potražite savjetnika https://mikrotik.com/consultantsOvaj uređaj prihvaća ulaz 24-strujnog mrežnog adaptera, koji je isporučen u originalnom pakiranju ovog uređaja. Ovaj uređaj se može napajati preko DC priključka ili pomoću PoE injektora (isporučeno u pakiranju).

Prvi koraci:

 • Provjerite da li vaš pružatelj internetskih usluga dopušta promjenu hardvera i izdaće IP adresu.
 • Otvorite donji poklopac.
 • Uključite uključeni PoE injektor u utičnicu ISP-a i na njega priključite Ethernet kabel.
 • Spojite drugi kraj Ethernet kabela na ovaj usmjerivač.
 • Uključite isporučeno napajanje u PoE injektor.
 • Spojite svoje računalo s bežičnom mrežom.
 • Otvorite https://192.168.88.1 u svom web pregledniku da biste pokrenuli konfiguraciju.
 • Korisničko ime: admin i zadana lozinka nije.
 • Bit ćete prijavljeni na zaslon konfiguracije.
 • Kliknite gumb " Check_for_updates " s desne strane i ažurirajte svoj RouterOS softver na najnoviju verziju. Mora imati aktivnu internetsku vezu.
 • Uređaj će se ponovno pokrenuti.
 • Odaberite zemlju na lijevoj strani zaslona kako biste primijenili postavke regulacije zemlje.
 • Postavljanje lozinke za bežičnu mrežu, lozinka mora imati najmanje osam simbola.
 • Postavite svoju lozinku za usmjerivač u donjem polju s desne strane i ponovite je, ona će se koristiti za sljedeću prijavu.

...

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju: Ova oprema MikroTik udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju FCC, IC i Europske unije utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj MikroTik uređaj treba instalirati i upravljati ne više od 45 20 centimetara od vašeg tijela, profesionalnog korisnika ili šire javnosti.

...

Ez a vezeték nélküli hálózati eszköz. A terméktípus nevét a tok címkéjén (ID) találhatja meg.

Kérjük, keresse fel a használati útmutatót a https://mt.lv/um-hu oldalon a teljes, legfrissebb használati útmutatóért. Vagy beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonjával.

A termék legfontosabb műszaki specifikációi a Gyors útmutató utolsó oldalán találhatók.

Műszaki leírások, brosúrák és további információk a termékekről a https://mikrotik.com/products oldalon 

Az Ön nyelvén található szoftver konfigurációs kézikönyve és további információk a következő webhelyen találhatók: https://mt.lv/help-hu

A MikroTik eszközök professzionális használatra készültek. Ha nem rendelkezik képesítéssel, kérjen tanácsadót https://mikrotik.com/consultants 

Ez az eszköz elfogadja a 24 V-os egyenáramú adapter bemeneti adatait, amely a készülék eredeti csomagolásában található. Ez az eszköz tápellátást kaphat DC aljzaton keresztül vagy PoE injektor segítségével (a csomagolásban található).

Első lépések:

 • Győződjön meg arról, hogy az Internet szolgáltatója engedélyezi a hardvercserét, és kiad egy IP-címet.
 • Nyissa ki az alsó fedelet.
 • Dugja a mellékelt PoE injektorot az ISP aljzatba, és csatlakoztasson rá egy Ethernet kábelt.
 • Csatlakoztassa az Ethernet kábel másik végét ehhez az útválasztóhoz.
 • Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet a PoE injektorhoz.
 • Csatlakoztassa a számítógépet a vezeték nélküli hálózathoz.
 • A konfiguráció elindításához nyissa meg a böngészőt a https://192.168.88.1 webhelyen.
 • Felhasználónév: admin, alapértelmezés szerint nincs jelszó.
 • Be lesz jelentkezve a konfigurációs képernyőre.
 • Kattintson a jobb oldalon található " Check_for_updates " gombra, és frissítse a RouterOS szoftvert a legújabb verzióra. Aktív Internet-kapcsolattal kell rendelkeznie.
 • A készülék újraindul.
 • Válassza ki az országot a képernyő bal oldalán az országszabályozási beállítások alkalmazásához.
 • Állítsa be a vezeték nélküli hálózat jelszavát. A jelszónak legalább nyolc szimbólumnak kell lennie.
 • Állítsa be az útválasztó jelszavát a jobb alsó mezőbe, és ismételje meg, a következő alkalommal bejelentkezni fog.

...

Rádiófrekvencia-sugárzás: Ez a MikroTik berendezés megfelel az FCC, IC és az Európai Unió sugárterhelési határértékeinek, amelyeket egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ezt a MikroTik készüléket a testétől, a munkahelyi használótól vagy a lakosságtól legfeljebb 45 20 centiméter távolságra kell telepíteni és működtetni.

...

Questo è un dispositivo di rete wireless. È possibile trovare il nome del modello del prodotto sull'etichetta della custodia (ID).

Visitare la pagina del manuale dell'utente su https://mt.lv/um-it per il manuale utente completamente aggiornato. Oppure scansiona il codice QR con il tuo cellulare.

Le specifiche tecniche più importanti per questo prodotto si trovano nell'ultima pagina di questa Guida rapida.

Specifiche tecniche, brochure e maggiori informazioni sui prodotti su https://mikrotik.com/products 

Il manuale di configurazione del software nella tua lingua con informazioni aggiuntive è disponibile all'indirizzo https://mt.lv/help-it

I dispositivi MikroTik sono per uso professionale. Se non si dispone di qualifiche, consultare un consulente https://mikrotik.com/consultants 

Questo dispositivo accetta l'ingresso dell'alimentatore 24 V CC, fornito nella confezione originale di questo dispositivo. Questo dispositivo può essere alimentato tramite jack DC o utilizzando l'iniettore PoE (fornito nella confezione).

Primi passi:

...

Primi passi:

 • Assicurati che il tuo provider di servizi Internet consenta la modifica dell'hardware e emetta un indirizzo IP.
 • Apri il coperchio inferiore.
 • Collegare l'iniettore PoE incluso nella presa ISP e collegare un cavo Ethernet ad esso.
 • Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a questo router.
 • Collegare l'alimentatore in dotazione all'iniettore PoE.
 • Connetti il ​​tuo computer alla rete wireless.
 • Aprire https://192.168.88.1 nel browser Web per avviare la configurazione.
 • Nome utente: admin e non c'è password per impostazione predefinita.
 • Si accederà alla schermata di configurazione.
 • Fai clic sul pulsante " Check_for_updates " sul lato destro e aggiorna il software RouterOS alla versione più recente. Deve avere una connessione Internet attiva.
 • Il dispositivo si riavvierà.
 • Scegli il tuo paese sul lato sinistro dello schermo, per applicare le impostazioni relative alle normative nazionali.
 • Imposta la password della tua rete wireless, la password deve contenere almeno otto simboli.
 • Imposta la password del router nel campo in basso a destra e ripeterla, verrà utilizzata per accedere la prossima volta.

...

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza: questa apparecchiatura MikroTik è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC e dell'Unione Europea stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo MikroTik deve essere installato e utilizzato a una distanza non inferiore a 45 20 centimetri dal proprio corpo, utente professionale o pubblico.

...

Þetta er þráðlaust net tæki. Þú getur fundið heiti vörulíkansins á merkimiðanum (ID).

Vinsamlegast farðu á notendahandbókarsíðuna á https://mt.lv/um-is fyrir allar uppfærðar notendahandbækur. Eða skannaðu QR kóða með farsímanum þínum.

Mikilvægustu tækniforskriftirnar fyrir þessa vöru er að finna á síðustu síðu þessarar hraðhandbókar.

Tæknilýsingar, bæklingar og frekari upplýsingar um vörur á https://mikrotik.com/products 

Stillingarhandbók fyrir hugbúnað á þínu tungumáli með viðbótarupplýsingum er að finna á https://mt.lv/help-is

MikroTik tæki eru til atvinnu notkunar. Ef þú ert ekki með hæfi vinsamlegast leitaðu til ráðgjafa https://mikrotik.com/consultants Þetta tæki tekur við inngangi 24V DC rafmagns millistykki sem er að finna í upprunalegum umbúðum þessa tækis. Hægt er að knýja þetta tæki um DC-tengi eða með PoE inndælingartæki (fylgir með í umbúðunum).

Fyrstu skrefin:

 • Gakktu úr skugga um að internetþjónustan þín leyfi vélbúnaðarbreytingum og gefi út IP-tölu.
 • Opnaðu neðri lokið.
 • Stingdu meðfylgjandi PoE inndælingartæki í ISP innstunguna og tengdu Ethernet snúru við það.
 • Tengdu hinn enda Ethernet snúrunnar við þessa leið.
 • Stingdu meðfylgjandi aflgjafa inn í PoE inndælingartækið.
 • Tengdu tölvuna þína við þráðlausa netið.
 • Opnaðu https://192.168.88.1 í vafranum þínum til að hefja stillingarnar.
 • Notandanafn: admin og sjálfgefið er ekkert lykilorð.
 • Þú verður skráður inn á stillingarskjáinn.
 • Smelltu á hnappinn „ Check_for_updates “ hægra megin og uppfærðu RouterOS hugbúnaðinn í nýjustu útgáfuna. Verður að vera með virka internettengingu.
 • Tækið mun endurræsa.
 • Veldu land þitt vinstra megin á skjánum til að beita stillingum landsreglugerðar.
 • Settu upp lykilorðið fyrir þráðlaust net, lykilorðið verður að vera að minnsta kosti átta tákn.
 • Settu upp lykilorð routerans neðst í reitinn til hægri og endurtaktu það, það verður notað til að skrá þig inn næst.

...

Útsetning fyrir útvarpsbylgjugeislun: Þessi MikroTik búnaður er í samræmi við FCC, IC og geislunarmörk Evrópusambandsins sem sett eru fyrir stjórnlaust umhverfi. Þetta MikroTik tæki ætti að vera sett upp og starfrækt ekki nær 45 20 sentímetrum frá líkama þínum, atvinnu notanda eða almenningi.

...

Dette er trådløs nettverksenhet. Du kan finne produktmodellnavnet på etiketten (ID).

Vennligst besøk bruksanvisningen på https://mt.lv/um-no for den fulle oppdaterte bruksanvisningen. Eller skann QR-koden med mobiltelefonen din.

De viktigste tekniske spesifikasjonene for dette produktet finner du på siste side i denne hurtigveiledningen.

Tekniske spesifikasjoner, brosjyrer og mer info om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurasjonshåndbok for programvare på ditt språk med tilleggsinformasjon finner du på https://mt.lv/help-no

MikroTik-enheter er til profesjonell bruk. Hvis du ikke har kvalifikasjoner, kan du søke en konsulent https://mikrotik.com/consultants 

Denne enheten godtar inngangen til 24V DC-strømadapter, som følger med originalemballasjen til denne enheten. Denne enheten kan drives via DC-kontakt eller med PoE-injektor (følger med i emballasjen).

Første steg:

 • Forsikre deg om at Internett-leverandøren din lar maskinvareendring og utstede en IP-adresse.
 • Åpne bunnlokket.
 • Plugg den medfølgende PoE-injektoren i ISP-kontakten og fest en Ethernet-kabel til den.
 • Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til denne ruteren.
 • Plugg den medfølgende strømforsyningen til PoE-injektoren.
 • Koble datamaskinen til det trådløse nettverket.
 • Åpne https://192.168.88.1 i nettleseren din for å starte konfigurasjonen.
 • Brukernavn: admin og det er ikke noe passord som standard.
 • Du vil være logget inn på konfigurasjonsskjermen.
 • Klikk på " Check_for_updates " -knappen på høyre side og oppdater RouterOS-programvaren til den nyeste versjonen. Må ha en aktiv internettforbindelse.
 • Enheten vil starte på nytt.
 • Velg ditt land på venstre side av skjermen for å bruke innstillinger for landsregulering.
 • Sett opp passordet for det trådløse nettverket. Passordet må være minst åtte symboler.
 • Sett opp rutepassordet ditt i nederste felt til høyre og gjenta det, det vil bli brukt til å logge inn neste gang.

...

Eksponering for radiofrekvensstråling: Dette MikroTik-utstyret er i samsvar med FCC, IC og EUs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne MikroTik-enheten skal installeres og betjenes ikke nærmere enn 45 20 centimeter fra kroppen din, yrkesbrukeren eller allmennheten.

...

Tai yra belaidžio tinklo įrenginys. Produkto modelio pavadinimą galite rasti dėklo etiketėje (ID).

Norėdami gauti išsamesnį vartotojo vadovą, apsilankykite vartotojo vadovo puslapyje https://mt.lv/um-lt. Arba nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju telefonu.

Svarbiausias šio gaminio technines specifikacijas galite rasti paskutiniame šio greito vadovo puslapyje.

Techninės specifikacijos, brošiūros ir daugiau informacijos apie gaminius rasite https://mikrotik.com/products

Programinės įrangos jūsų kalba konfigūravimo vadovą su papildoma informacija galite rasti tinklalapyje https://mt.lv/help-lt

„MikroTik“ prietaisai yra skirti profesionaliam naudojimui. Jei neturite kvalifikacijos, kreipkitės į konsultantą https://mikrotik.com/consultants

Šis įrenginys priima 24 V nuolatinės srovės maitinimo adapterį, pateiktą originalioje šio prietaiso pakuotėje. Šis įrenginys gali būti maitinamas per nuolatinės srovės lizdą arba naudojant „PoE“ purkštuvą (tiekiamas pakuotėje).

Pirmieji žingsniai:

...

Pirmieji žingsniai:

 • Įsitikinkite, kad jūsų interneto paslaugų teikėjas leidžia pakeisti aparatinę įrangą, ir išduos IP adresą.
 • Atidarykite apatinį dangtį.
 • Prijunkite pridedamą „PoE“ purkštuvą prie IPT lizdo ir prie jo prijunkite eterneto laidą.
 • Prijunkite kitą Ethernet laido galą prie šio maršrutizatoriaus.
 • Prijunkite pateiktą maitinimo šaltinį prie „PoE“ purkštuko.
 • Prijunkite kompiuterį prie belaidžio tinklo.
 • Norėdami pradėti konfigūraciją, savo interneto naršyklėje atidarykite https://192.168.88.1.
 • Vartotojo vardas: admin ir pagal nutylėjimą slaptažodžio nėra.
 • Būsite prisijungę prie konfigūracijos ekrano.
 • Dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „ Check_for_updates “ ir atnaujinkite „RouterOS“ programinę įrangą į naujausią versiją. Turi būti aktyvus interneto ryšys.
 • Įrenginys bus paleistas iš naujo.
 • Norėdami pritaikyti šalies reguliavimo parametrus, kairėje ekrano pusėje pasirinkite savo šalį.
 • Nustatykite belaidžio tinklo slaptažodį, slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip aštuoni simboliai.
 • Apatiniame lauke dešinėje nustatykite savo maršrutizatoriaus slaptažodį ir pakartokite jį, jis bus naudojamas prisijungiant kitą kartą.

...

Radijo dažnio spinduliuotės poveikis: Ši „MikroTik“ įranga atitinka FCC, IC ir Europos Sąjungos radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis „MikroTik“ prietaisas turėtų būti įmontuotas ir valdomas ne arčiau kaip 45 20 centimetrų atstumu nuo jūsų kūno, profesinio vartotojo ar plačiosios visuomenės.

...

Šī ir bezvadu tīkla ierīce. Produkta modeļa nosaukumu varat atrast uz produkta iepakojuma (ID).

Lūdzu, apmeklējiet lietotāja rokasgrāmatas lapu https://mt.lv/um-lv, lai iegūtu pilnīgu lietotāja rokasgrāmatu. Vai arī skenējiet QR kodu ar savu mobilo tālruni.

Vissvarīgākās šī produkta tehniskās specifikācijas ir atrodamas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

Tehniskās specifikācijas, brošūras un vairāk informācijas par produktiem vietnē https://mikrotik.com/products 

Konfigurācijas rokasgrāmata programmatūrai ar papildus informāciju atrodama vietnē https://mt.lv/help-lv

MikroTik ierīces ir paredzētas profesionālai lietošanai. Ja jums nav kvalifikācijas, lūdzu, meklējiet konsultanta palīdzību https://mikrotik.com/consultants 

Šī ierīce darbojas ar 24 V līdzstrāvas barošanas adapteri, kā arī to apvienojot to ar PoE inžektoru kas atrodas iepakojumā.

Pirmie soļi:

 • Pārliecinieties, vai jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ļauj mainīt aparatūru un izdos IP adresi.
 • Atveriet iekārtas apakšējo vāku.
 • Pievienojiet komplektācijā iekļauto PoE injektoru ISP kontaktligzdai un pievienojiet tam Ethernet kabeli.
 • Pievienojiet Ethernet kabeļa otru galu šim maršrutētājam.
 • Pievienojiet piegādāto barošanas avotu PoE inžektoram.
 • Pievienojiet datoru bezvadu tīklam.
 • Lai sāktu konfigurēšanu, savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet vietni https://192.168.88.1.
 • Lietotājvārds: admin un pēc noklusējuma parole nav uzstādīta.
 • Jūs tiksiet pieteikts konfigurācijas ekrānā.
 • Labajā pusē noklikšķiniet uz pogas " Check_for_updates " un atjauniniet savu RouterOS programmatūru uz jaunāko versiju. Jābūt aktīvam interneta savienojumam.
 • Ierīce tiks restartēta.
 • Lai lietotu valsts noteiktos iestatījumus, ekrāna kreisajā pusē izvēlieties savu valsti.
 • Iestatiet bezvadu tīkla paroli, tai jābūt vismaz astoņiem simboliem.
 • Iestatiet maršrutētāja paroli apakšējā laukā pa labi un atkārtojiet to; tā tiks izmantota, lai pieteiktos nākamreiz.

...

Radiofrekvences starojuma iedarbība: Šī MikroTik iekārta atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī MikroTik ierīce jāuzstāda un jālieto ne tuvāk par 45 20 centimetriem no ķermeņa vai plašas sabiedrības.

...

Dan huwa Apparat tan-Netwerk Wireless. Tista 'ssib l-isem tal-mudell tal-prodott fuq it-tikketta tal-każ (ID).

Jekk jogħġbok żur il-paġna manwal tal-utent fuq https://mt.lv/um-mt għall-manwal aġġornat tal-utent. Jew skennja l-kodiċi QR bit-telefon ċellulari tiegħek.

L-iktar speċifikazzjonijiet tekniċi importanti għal dan il-prodott jistgħu jinstabu fl-aħħar paġna ta 'din il-Gwida ta' Ħeffa.

Speċifikazzjonijiet tekniċi, fuljetti u aktar tagħrif dwar il-prodotti fuq https://mikrotik.com/products 

Manwal ta 'konfigurazzjoni għas-softwer fil-lingwa tiegħek b'informazzjoni addizzjonali jista' jinstab fuq https://mt.lv/help-mt

L-apparat MikroTik huwa għal użu professjonali. Jekk m'għandekx kwalifiki jekk jogħġbok fittex konsulent https://mikrotik.com/consultants Dan l-Apparat jaċċetta input ta ’24V DC adapter power, li huwa pprovdut fl-imballaġġ oriġinali ta’ dan l-apparat. Dan l-Apparat jista ’jitħaddem permezz ta’ jack DC jew bl-użu ta ’injettur PoE (Ipprovdut fl-imballaġġ).

L-ewwel passi:

 • Kun żgur li l-fornitur tas-servizz tal-Internet tiegħek jippermetti tibdil fil-hardware u se joħroġ indirizz IP.
 • Iftaħ l-għatu tal-qiegħ.
 • Ipplaggja l-injettur PoE inkluż fl-iżbokk tal-ISP u waħħal kejbil Ethernet miegħu.
 • Qabbad it-tarf l-ieħor tal-kejbil Ethernet ma 'dan ir-router.
 • Qabbad il-provvista ta ’enerġija pprovduta fl-injettur PoE.
 • Qabbad il-kompjuter tiegħek man-netwerk bla fili.
 • Iftaħ https://192.168.88.1 fil-web browser tiegħek biex tibda l-konfigurazzjoni.
 • Isem tal-utent: admin u m'hemm l-ebda password b'default.
 • Int tkun illoggjat fl-iskrin tal-konfigurazzjoni.
 • Ikklikkja l-buttuna " Check_for_updates " fuq il-lemin u aġġorna s-softwer RouterOS għall-aħħar verżjoni. Irid ikollu konnessjoni tal-Internet attiva.
 • L-apparat se jerġa 'jibda.
 • Agħżel il-pajjiż tiegħek fuq in-naħa tax-xellug tal-iskrin, biex tapplika l-issettjar tar-regolamentazzjoni tal-pajjiż.
 • Twaqqaf il-password tan-netwerk bla fili tiegħek, il-password għandu jkun mill-inqas tmien simboli.
 • Twaqqaf il-password tar-router tiegħek fil-qasam tal-qiegħ fuq il-lemin u rrepetiha, se tintuża biex tidħol il-ħin li jmiss.

...

Esponiment għal Radjazzjoni ta 'Frekwenza tar-Radju: Dan it-tagħmir MikroTik jikkonforma mal-limiti ta' esponiment ta 'FCC, IC u l-Unjoni Ewropea għar-radjazzjoni stabbiliti għal ambjent mhux kontrollat. Dan l-apparat MikroTik għandu jkun installat u jitħaddem mhux eqreb minn 45 20 ċentimetru minn ġismek, l-utent okkupazzjonali jew il-pubbliku ġenerali.

...

Dit is een draadloos netwerkapparaat. U kunt de naam van het productmodel vinden op het etiket van de behuizing (ID).

Ga naar de gebruikerspagina op https://mt.lv/um-nl voor de volledige bijgewerkte gebruikershandleiding. Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

De belangrijkste technische specificaties voor dit product vindt u op de laatste pagina van deze Quick Guide.

Technische specificaties, brochures en meer informatie over producten op https://mikrotik.com/products 

Configuratiehandleiding voor software in uw taal met aanvullende informatie is te vinden op https://mt.lv/help-nl

MikroTik-apparaten zijn voor professioneel gebruik. Als u geen kwalificaties hebt, zoek dan een consultant https://mikrotik.com/consultants 

Dit apparaat accepteert invoer van een 24V DC-stroomadapter, die zich in de originele verpakking van dit apparaat bevindt. Dit apparaat kan worden gevoed via een DC-aansluiting of met behulp van een PoE-injector (meegeleverd in de verpakking).

Eerste stappen:

...

Eerste stappen:

 • Zorg ervoor dat uw internetprovider hardwarewijziging toestaat en een IP-adres geeft.
 • Open het onderste deksel.
 • Steek de meegeleverde PoE-injector in het ISP-stopcontact en sluit er een Ethernet-kabel op aan.
 • Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op deze router.
 • Sluit de meegeleverde voeding aan op de PoE-injector.
 • Verbind uw computer met het draadloze netwerk.
 • Open https://192.168.88.1 in je webbrowser om de configuratie te starten.
 • Gebruikersnaam: admin en er is standaard geen wachtwoord.
 • U wordt ingelogd op het configuratiescherm.
 • Klik op de knop " Check_for_updates " aan de rechterkant en update uw RouterOS-software naar de nieuwste versie. Moet een actieve internetverbinding hebben.
 • Het apparaat start opnieuw op.
 • Kies uw land aan de linkerkant van het scherm om de landregelgeving toe te passen.
 • Stel uw wachtwoord voor het draadloze netwerk in, het wachtwoord moet uit minimaal acht symbolen bestaan.
 • Stel uw routerwachtwoord in het onderste veld aan de rechterkant in en herhaal het, het zal worden gebruikt om de volgende keer in te loggen.

...

Blootstelling aan radiofrequente straling: deze MikroTik-apparatuur voldoet aan de FCC-, IC- en EU-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Dit MikroTik-apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op niet meer dan 45 20 centimeter van uw lichaam, beroepsgebruiker of het grote publiek.

...

To jest urządzenie sieci bezprzewodowej. Nazwę modelu produktu można znaleźć na etykiecie skrzynki (ID).

Odwiedź stronę instrukcji użytkownika na https://mt.lv/um-pl, aby uzyskać pełną aktualną instrukcję obsługi. Lub zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego.

Najważniejsze dane techniczne tego produktu można znaleźć na ostatniej stronie tego skróconego przewodnika.

Dane techniczne, broszury i więcej informacji o produktach na stronie https://mikrotik.com/products 

Podręcznik konfiguracji oprogramowania w Twoim języku z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie https://mt.lv/help-pl

Urządzenia MikroTik są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jeśli nie masz kwalifikacji, poszukaj konsultanta https://mikrotik.com/consultants To urządzenie akceptuje wejście zasilacza 24 V DC, który jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu tego urządzenia. To urządzenie może być zasilane przez gniazdo prądu stałego lub za pomocą iniektora PoE (dostarczone w opakowaniu).

Pierwsze kroki:

 • Upewnij się, że twój dostawca usług internetowych zezwala na zmianę sprzętu i wyda adres IP.
 • Otwórz dolną pokrywę.
 • Podłącz dołączony wtryskiwacz PoE do gniazda ISP i podłącz do niego kabel Ethernet.
 • Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do tego routera.
 • Podłącz dostarczony zasilacz do wtryskiwacza PoE.
 • Podłącz komputer do sieci bezprzewodowej.
 • Otwórz https://192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby rozpocząć konfigurację.
 • Nazwa użytkownika: admin i domyślnie nie ma hasła.
 • Zostaniesz zalogowany do ekranu konfiguracji.
 • Kliknij przycisk „ Check_for_updates ” po prawej stronie i zaktualizuj oprogramowanie RouterOS do najnowszej wersji. Musi mieć aktywne połączenie z Internetem.
 • Urządzenie uruchomi się ponownie.
 • Wybierz swój kraj po lewej stronie ekranu, aby zastosować ustawienia przepisów krajowych.
 • Ustaw hasło sieci bezprzewodowej, hasło musi składać się z co najmniej ośmiu symboli.
 • Ustaw hasło routera w dolnym polu po prawej stronie i powtórz je, będzie użyte do następnego logowania.

...

Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej: To urządzenie MikroTik jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC, IC i Unii Europejskiej określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie MikroTik powinno być instalowane i obsługiwane nie bliżej niż 45 20 centymetrów od ciała, użytkownika zawodowego lub ogółu społeczeństwa.

...

Este é o dispositivo de rede sem fio. Você pode encontrar o nome do modelo do produto no rótulo da caixa (ID).

Visite a página do manual do usuário em https://mt.lv/um-pt para obter o manual do usuário completo e atualizado. Ou digitalize o código QR com seu telefone celular.

As especificações técnicas mais importantes para este produto podem ser encontradas na última página deste Guia Rápido.

Especificações técnicas, brochuras e mais informações sobre produtos em https://mikrotik.com/products 

O manual de configuração do software em seu idioma com informações adicionais pode ser encontrado em https://mt.lv/help-pt

Os dispositivos MikroTik são para uso profissional. Se você não possui qualificações, procure um consultor https://mikrotik.com/consultants 

Este dispositivo aceita a entrada do adaptador de energia de 24 Vcc, fornecido na embalagem original deste dispositivo. Este dispositivo pode ser alimentado via conector DC ou usando um injetor PoE (fornecido na embalagem).

Primeiros passos:

 • Verifique se o seu provedor de serviços da Internet está permitindo alterações de hardware e emite um endereço IP.
 • Abra a tampa inferior.
 • Conecte o injetor PoE incluído na tomada ISP e conecte um cabo Ethernet a ele.
 • Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a este roteador.
 • Conecte a fonte de alimentação fornecida ao injetor PoE.
 • Conecte seu computador à rede sem fio.
 • Abra https://192.168.88.1 no seu navegador da web para iniciar a configuração.
 • Nome de usuário: admin e não há senha por padrão.
 • Você efetuará login na tela de configuração.
 • Clique no botão " Check_for_updates " no lado direito e atualize o software RouterOS para a versão mais recente. Deve ter uma conexão ativa com a Internet.
 • O dispositivo irá reiniciar.
 • Escolha seu país no lado esquerdo da tela para aplicar as configurações de regulamentação do país.
 • Configure sua senha de rede sem fio, a senha deve ter pelo menos oito símbolos.
 • Configure a senha do seu roteador no campo inferior à direita e repita-a; ela será usada para fazer login na próxima vez.

...

Exposição à radiação de radiofrequência: Este equipamento MikroTik está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, IC e União Europeia estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo MikroTik deve ser instalado e operado a menos de 45 20 centímetros de seu corpo, usuário ocupacional ou público em geral.

...

Acesta este dispozitivul de rețea wireless. Puteți găsi numele modelului produsului pe eticheta carcasei (ID).

Vă rugăm să vizitați pagina manualului utilizatorului de pe https://mt.lv/um-ro pentru manualul complet actualizat. Sau scanează codul QR cu telefonul tău mobil.

Cele mai importante specificații tehnice pentru acest produs pot fi găsite pe ultima pagină a acestui Ghid rapid.

Specificații tehnice, broșuri și mai multe informații despre produse la https://mikrotik.com/products 

Manualul de configurare pentru software-ul în limba dvs. cu informații suplimentare poate fi găsit la https://mt.lv/help-ro

Dispozitivele MikroTik sunt destinate utilizării profesionale. Dacă nu aveți calificări, vă rugăm să căutați un consultant https://mikrotik.com/consultants

Acest dispozitiv acceptă introducerea adaptorului de curent continuu de 24V DC, care este prevăzut în ambalajul original al acestui dispozitiv. Acest dispozitiv poate fi alimentat prin mufă DC sau cu ajutorul unui injector PoE (prevăzut în ambalaj).

Primii pasi:

...

Primii pasi:

 • Asigurați-vă că furnizorul dvs. de servicii Internet permite schimbarea hardware-ului și va emite o adresă IP.
 • Deschideți capacul de jos.
 • Conectați injectorul PoE inclus la priza ISP și atașați-l un cablu Ethernet.
 • Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la acest router.
 • Conectați sursa de alimentare furnizată la injectorul PoE.
 • Conectați computerul la rețeaua wireless.
 • Deschideți https://192.168.88.1 în browserul dvs. web pentru a începe configurația.
 • Nume utilizator: admin și nu există o parolă implicit.
 • Veți fi conectat la ecranul de configurare.
 • Faceți clic pe butonul " Check_for_updates " din partea dreaptă și actualizați software-ul RouterOS la cea mai recentă versiune. Trebuie să aibă o conexiune la Internet activă.
 • Dispozitivul se va reporni.
 • Alegeți țara dvs. în partea stângă a ecranului, pentru a aplica setările de reglementare a țării.
 • Configurați parola pentru rețeaua wireless, parola trebuie să fie cel puțin opt simboluri.
 • Setați parola routerului în câmpul de jos la dreapta și repetați-o, va fi folosită pentru a vă autentifica data viitoare.

...

Expunerea la radiații de frecvență radio: Acest echipament MikroTik respectă limitele de expunere la radiații FCC, IC și Uniunea Europeană stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv MikroTik ar trebui instalat și funcționat la cel mult 45 20 centimetri de corpul dvs., de utilizatorul ocupațional sau de publicul larg.

...

Toto je bezdrôtové sieťové zariadenie. Názov modelu produktu nájdete na štítku prípadu (ID).

Úplnú aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke používateľskej príručky na adrese https://mt.lv/um-sk. Alebo naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.

Najdôležitejšie technické špecifikácie tohto produktu nájdete na poslednej strane tohto stručného sprievodcu.

Technické špecifikácie, brožúry a ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese https://mikrotik.com/products 

Konfiguračnú príručku pre softvér vo vašom jazyku s ďalšími informáciami nájdete na https://mt.lv/help-sk

Zariadenia MikroTik sú určené pre profesionálne použitie. Ak nemáte kvalifikáciu, obráťte sa na konzultanta https://mikrotik.com/consultants Toto zariadenie prijíma vstup 24V DC napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou originálneho balenia tohto zariadenia. Toto zariadenie môže byť napájané prostredníctvom konektora DC alebo pomocou injektora PoE (dodáva sa v balení).

Prvé kroky:

 • Uistite sa, že poskytovateľ internetových služieb umožňuje zmenu hardvéru a vydá adresu IP.
 • Otvorte spodné veko.
 • Pripojte priložený PoE injektor do zásuvky ISP a pripojte k nemu ethernetový kábel.
 • Pripojte druhý koniec kábla Ethernet k tomuto smerovaču.
 • Pripojte dodávané napájanie do injektora PoE.
 • Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti.
 • Otvorte stránku https://192.168.88.1 vo webovom prehliadači a spustite konfiguráciu.
 • Používateľské meno: admin a v predvolenom nastavení nie je žiadne heslo.
 • Budete prihlásení na konfiguračnú obrazovku.
 • Kliknite na tlačidlo „ Check_for_updates “ na pravej strane a aktualizujte softvér RouterOS na najnovšiu verziu. Musí mať aktívne pripojenie k internetu.
 • Zariadenie sa reštartuje.
 • Ak chcete použiť nastavenia regulácie krajiny, vyberte svoju krajinu na ľavej strane obrazovky.
 • Nastavte heslo bezdrôtovej siete, heslo musí mať najmenej osem symbolov.
 • Nastavte heslo routeru v dolnom poli vpravo a opakujte ho, pri ďalšom prihlásení sa použije.

...

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie MikroTik spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC, IC a Európskej únie stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie MikroTik by malo byť nainštalované a prevádzkované nie ďalej ako 45 20 centimetrov od vášho tela, profesionálneho používateľa alebo širokej verejnosti.

...

To je brezžična omrežna naprava. Ime modela izdelka najdete na nalepki (ID).

Za popoln posodobitev uporabniškega priročnika obiščite stran z navodili na strani https://mt.lv/um-sl. Ali pa skenirajte QR kodo s svojim mobilnim telefonom.

Najpomembnejše tehnične specifikacije za ta izdelek najdete na zadnji strani tega Hitrega vodnika.

Tehnične specifikacije, brošure in več informacij o izdelkih na https://mikrotik.com/products 

Navodila za konfiguracijo programske opreme v vašem jeziku z dodatnimi informacijami najdete na naslovu https://mt.lv/help-sl

Naprave MikroTik so namenjene profesionalni uporabi. Če nimate kvalifikacij, poiščite svetovalca https://mikrotik.com/consultants 

Ta naprava sprejme vhod 24V napajalnika, ki je na voljo v originalni embalaži te naprave. To napravo lahko napajate z DC priključkom ali z uporabo injektorja PoE (ki je priložen v embalaži).

Prvi koraki:

 • Prepričajte se, da vaš ponudnik internetnih storitev dovoljuje spremembe strojne opreme in bo izdal IP naslov.
 • Odprite spodnji pokrov.
 • Priključite vključeni PoE injektor v vtičnico ISP in nanjo priključite Ethernet kabel.
 • Na ta usmerjevalnik priključite drugi konec ethernetnega kabla.
 • Priključite napajalno enoto v PoE injektor.
 • Povežite računalnik z brezžičnim omrežjem.
 • V spletnem brskalniku odprite https://192.168.88.1, da začnete konfiguracijo.
 • Uporabniško ime: admin in privzeto ni gesla.
 • Prijavljeni boste na konfiguracijski zaslon.
 • Kliknite gumb " Check_for_updates " na desni strani in posodobite programsko opremo RouterOS na najnovejšo različico. Imeti mora aktivno internetno povezavo.
 • Naprava se bo znova zagnala.
 • Izberite državo na levi strani zaslona in uporabite nastavitve za urejanje države.
 • Nastavite geslo za brezžično omrežje, geslo mora biti vsaj osem simbolov.
 • Nastavite geslo za usmerjevalnik v spodnjem polju na desni in ga ponovite, uporabljeno bo za naslednjo prijavo.

...

Izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem: Ta oprema MikroTik ustreza mejam izpostavljenosti sevanju FCC, IC in Evropske unije, določenim za nenadzorovano okolje. To napravo MikroTik je treba namestiti in uporabljati največ 45 20 centimetrov od vašega telesa, poklicnega uporabnika ali splošne javnosti.

...

Det här är trådlöst nätverksenhet. Du hittar produktmodellnamnet på etiketten (ID).

Besök användarmanualsidan på https://mt.lv/um-sv för en fullständig uppdaterad användarmanual. Eller skanna QR-koden med din mobiltelefon.

De viktigaste tekniska specifikationerna för denna produkt finns på den sista sidan i denna snabbguide.

Tekniska specifikationer, broschyrer och mer information om produkter på https://mikrotik.com/products 

Konfigurationshandbok för programvara på ditt språk med ytterligare information kan hittas på https://mt.lv/help-sv

MikroTik-enheter är för professionellt bruk. Om du inte har behörighet, sök en konsult https://mikrotik.com/consultants 

Denna enhet accepterar ingång från 24V DC-nätadapter, som finns i originalförpackningen på denna enhet. Enheten kan drivas via DC-jack eller med PoE-injektor (medföljer i förpackningen).

Första stegen:

...

Första stegen:

 • Se till att din Internetleverantör tillåter hårdvaruändring och att utfärda en IP-adress.
 • Öppna bottenlocket.
 • Anslut den medföljande PoE-injektorn till ISP-uttaget och anslut en Ethernet-kabel till den.
 • Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till den här routern.
 • Anslut den medföljande strömförsörjningen till PoE-injektorn.
 • Anslut din dator till det trådlösa nätverket.
 • Öppna https://192.168.88.1 i din webbläsare för att starta konfigurationen.
 • Användarnamn: admin och det finns inget lösenord som standard.
 • Du kommer att vara inloggad på konfigurationsskärmen.
 • Klicka på knappen " Check_for_updates " på höger sida och uppdatera routerOS-programvaran till den senaste versionen. Måste ha en aktiv Internet-anslutning.
 • Enheten startar om.
 • Välj ditt land till vänster på skärmen för att tillämpa landets regleringsinställningar.
 • Ställ in ditt lösenord för trådlöst nätverk, lösenordet måste vara minst åtta symboler.
 • Ställ in ditt routerlösenord i det nedre fältet till höger och upprepa det, det kommer att användas för att logga in nästa gång.

...

Exponering för radiofrekvensstrålning: Denna MikroTik-utrustning överensstämmer med FCC, IC och Europeiska unionens strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna MikroTik-enhet ska installeras och användas högst 45 20 centimeter från din kropp, yrkesanvändare eller allmänheten.

...

这是无线网络设备。 您可以在包装箱标签(ID)上找到产品型号名称。

请访问https://mt.lv/um-zh上的用户手册页面,以获取最新的用户手册。 或使用手机扫描QR码。

该产品最重要的技术规格可在本快速指南的最后一页找到。

有关产品的技术规格,手册和更多信息, 访问https://mikrotik.com/products 

可以在以下位置找到使用您的语言的软件配置手册以及更多信息 https://mt.lv/help-zh

MikroTik设备是专业用途。 如果您没有资格,请寻求顾问https://mikrotik.com/consultants 本设备接受本设备原始包装中提供的24V DC电源适配器的输入。 该设备可以通过DC插孔或PoE注入器(包装中提供)供电。

第一步:

 • 确保您的Internet服务提供商允许更改硬件,并会发布IP地址。
 • 打开底盖。
 • 将随附的PoE注入器插入ISP插座,并连接以太网电缆。
 • 将以太网电缆的另一端连接到此路由器。
 • 将提供的电源插入PoE注入器。
 • 将您的计算机连接到无线网络。
 • 在Web浏览器中打开https://192.168.88.1,开始配置。
 • 用户名: admin,默认情况下没有密码。
 • 您将登录到配置屏幕。
 • 单击右侧的“ Check_for_updates ”按钮,然后将您的RouterOS软件更新到最新版本。 必须具有有效的Internet连接。
 • 设备将重新启动。
 • 在屏幕左侧选择您的国家/地区,以应用国家/地区法规设置。
 • 设置您的无线网络密码,密码必须至少为八个符号。
 • 在右侧底部的字段中设置您的路由器密码,然后重复输入一次,该密码将在下一次登录时使用。

...

射频辐射暴露: 此MikroTik设备符合针对不受控制的环境所设定的FCC,IC和欧盟辐射暴露限制。 此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过45厘米。此MikroTik设备的安装和操作距离您的身体,职业用户或公众的距离不得超过20厘米。

制造商:Mikrotikls SIA,拉脱维亚Brivibas gatve 214i Riga,LV1039。

...

Это беспроводное сетевое устройство. Вы можете найти название модели продукта на ярлыке кейса (ID).

Пожалуйста, посетите страницу руководства пользователя на https://mt.lv/um-ru, чтобы ознакомиться с полным актуальным руководством. Или отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона.

Наиболее важные технические характеристики этого продукта можно найти на последней странице этого Краткого руководства.

Технические характеристики, брошюры и дополнительная информация о продуктах на https://mikrotik.com/products 

Руководство по настройке программного обеспечения на вашем языке с дополнительной информацией можно найти по адресу https://mt.lv/help-ru

Устройства MikroTik предназначены для профессионального использования. Если у вас нет квалификации, пожалуйста, обратитесь к консультанту https://mikrotik.com/consultants Данное устройство допускает ввод адаптера питания 24 В постоянного тока, который входит в оригинальную упаковку данного устройства. Это устройство может получать питание от гнезда постоянного тока или с помощью инжектора PoE (входит в комплект поставки).

Первые шаги:

 • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер разрешает замену оборудования и выдаст IP-адрес.
 • Откройте нижнюю крышку.
 • Подключите входящий в комплект инжектор PoE к ISP и подключите к нему кабель Ethernet.
 • Подключите другой конец кабеля Ethernet к этому маршрутизатору.
 • Подключите прилагаемый блок питания к инжектору PoE.
 • Подключите компьютер к беспроводной сети.
 • Откройте https://192.168.88.1 в веб-браузере, чтобы начать настройку.
 • Имя пользователя: admin и пароль по умолчанию отсутствует.
 • Вы будете авторизованы на экране конфигурации.
 • Нажмите кнопку « Check_for_updates » с правой стороны и обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии. Должен иметь активное подключение к Интернету.
 • Устройство перезагрузится.
 • Выберите свою страну в левой части экрана, чтобы применить настройки регулирования страны.
 • Установите пароль вашей беспроводной сети, пароль должен содержать не менее восьми символов.
 • Установите пароль маршрутизатора в нижнем поле справа и повторите его, он будет использоваться для входа в следующий раз.

...

 • Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
 • Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке этого продукта.
 • Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 • Этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной ситуации для людей и повреждению системы.
 • Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
 • В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это - вынуть вилку из розетки.

 • Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Запрещается:

 • Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания;
 • Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах;
 • Открыватькорпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

...

Це пристрій бездротової мережі. Ви можете знайти назву моделі продукту на етикетці корпусу (ID).

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-uk для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

Найважливіші технічні характеристики цього виробу можна знайти на останній сторінці цього короткого посібника.

Технічні характеристики, брошури та додаткова інформація про продукцію на https://mikrotik.com/products

Посібник з налаштування програмного забезпечення на вашій мові з додатковою інформацією можна знайти за посиланням https://mt.lv/help

Пристрої MikroTik призначені для професійного використання. Якщо у вас немає кваліфікації, зверніться до консультанта https://mikrotik.com/consultants

Цей пристрій приймає вхід 24В адаптера живлення постійного струму, який надається в оригінальній упаковці цього пристрою. Цей пристрій можна живити через роз'єм постійного струму або використовувати інжектор PoE (надається в упаковці).

Перші кроки:

...

Перші кроки:

 • Переконайтеся, що ваш постачальник послуг Інтернету дозволяє змінити апаратне забезпечення та видасть IP-адресу.
 • Відкрийте нижню кришку.
 • Підключіть включений інжектор PoE до розетки провайдера та підключіть до нього кабель Ethernet.
 • Підключіть інший кінець кабелю Ethernet до цього маршрутизатора.
 • Підключіть поданий джерело живлення до інжектора PoE.
 • Підключіть комп’ютер до бездротової мережі.
 • Відкрийте https://192.168.88.1 у своєму веб-переглядачі, щоб запустити конфігурацію.
 • Ім'я користувача: admin немає пароля за замовчуванням.
 • Ви увійдете на екран конфігурації.
 • Клацніть кнопку « Check_for_updates » праворуч та оновіть програмне забезпечення RouterOS до останньої версії. Повинно мати активне підключення до Інтернету.
 • Пристрій перезавантажиться.
 • Виберіть країну в лівій частині екрана, щоб застосувати настройки регулювання країни.
 • Встановіть пароль своєї бездротової мережі, пароль повинен містити не менше восьми символів.
 • Встановіть свій пароль маршрутизатора в нижньому полі праворуч і повторіть його, він буде використаний для входу в наступний раз.

...

Вплив радіочастотного випромінювання: Це обладнання MikroTik відповідає нормам радіаційного опромінення FCC, IC та Європейського Союзу, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей пристрій MikroTik слід встановлювати та експлуатувати не ближче 45 20 сантиметрів від вашого тіла, професіонала чи широкого загалу.

...

ModelFCC ID
RBwAPG-5HacD2HnD-USTV7WAPGR5AC2D
RBwAPG-5HacD2HnD-BE-USTV7WAPGR5AC2D

Image RemovedImage Added

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

...

UKCA marking               

...

(EN) EU Responsible Party Details: / (DE) Angaben zur verantwortlichen Partei der EU: /

(FR) Détails de la partie responsable de l'UE: / (IT) Dettagli della parte responsabile dell'UE: /

(ES) Detalles de la parte responsable de la UE: 

...

Pagebreak

...

BG

...

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products
...

CS

...

Pagebreak

CE Declaration of Conformity

BG

С настоящото Mikrotīkls SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products

CS

Tímto Mikrotīkls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

DA

Hermed erklærer Mikrotīkls SIA, at radioudstyrstypen RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products

DE

Hiermit erklärt Mikrotīkls SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products

EL

Με την παρούσα ο/η Mikrotīkls SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products

EN

Hereby, Mikrotīkls SIA declares that the radio equipment type RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products

ES

Por la presente, Mikrotīkls SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products

ET

Käesolevaga deklareerib Mikrotīkls SIA, et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products

FI

Mikrotīkls SIA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products

FR

Le soussigné, Mikrotīkls SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products

HR

Mikrotīkls SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products

HU

Mikrotīkls SIA igazolja, hogy a RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products

IT

Il fabbricante, Mikrotīkls SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products

IS

Hér með lýsir Mikrotīkls SIA því yfir að RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU.

Fullur texti ESB samræmisyfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products

LT

Aš, Mikrotīkls SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products

LV

Ar šo Mikrotīkls SIA deklarē, ka radioiekārta RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT

B'dan, Mikrotīkls SIA, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products

NL

Hierbij verklaar ik, Mikrotīkls SIA, dat het type radioapparatuur RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products

NO

Mikrotīkls SIA erklærer herved at utstyret RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products

PL

Mikrotīkls SIA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products

PT

O(a) abaixo assinado(a) Mikrotīkls SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products

RO

Prin prezenta, Mikrotīkls SIA declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products

SK

Mikrotīkls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

SL

Mikrotīkls SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products

SV

Härmed försäkrar Mikrotīkls SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD RBwAPG-5HacD2HnD, RBwAPG-5HacD2HnD-BE överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

...

Note

This MikroTik device meets Maximum transmit power limits per ETSI regulations. For more detailed information see Declaration of Conformity above / Dieses MikroTik-Gerät erfüllt die maximalen Sendeleistung Grenzwerte gemäß ETSI-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie oben in der Konformitätserklärung / Cet appareil MikroTik respecte les limites de puissance de transmission maximale conformément aux réglementations ETSI. Pour plus d'informations, voir la déclaration de conformité ci-dessus / Questo dispositivo MikroTik è conforme ai limiti di potenza massima di trasmissione in conformità con le normative ETSI. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione di conformità sopra / Este dispositivo MikroTik cumple con los valores límite de potencia máxima de transmisión de acuerdo con la normativa ETSI. Para obtener información más detallada, consulte la Declaración de conformidad anterior / Это устройство MikroTik соответствует предельным значениям максимальной мощности передачи в соответствии с правилами ETSI. Для получения более подробной информации см. Декларацию соответствия выше.


The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range. / Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist nur für die Verwendung in Innenräumen im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz beschränkt. / La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150 à 5350 MHz. / La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso interno solo quando si opera nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz. / La función WLAN para este dispositivo está restringida al uso en interiores solo cuando se opera en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz. / Функция WLAN для этого устройства ограничена использованием внутри помещения только при работе в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц.(EN) Technical Specifications / (DE) Technische Spezifikationen / (FR) Spécifications techniques

 / (IT) Specifiche tecniche / (ES) Especificaciones técnicas / (RU) Технические характеристики:

(EN) Product Power Input Options
(DE) Produkt Stromquellen Optionen
(FR) Options d'entrée d'alimentation du produit
(IT) Opzioni di ingresso alimentazione del prodotto
(ES) Opciones de entrada de energía del producto
(RU) Варианты входной мощности продукта


(EN) DC Adapter Output Specification
, (V/A)

(DE) Ausgangsspezifikationen des Gleichstromadapters
, (V/A)

(FR) Spécifications de sortie de l'adaptateur de courant continu
, (V/A)

(IT) Specifiche di uscita dell'adattatore di corrente continua
, (V/A)

(ES) Especificaciones de salida del adaptador de corriente continua
, (V/A)

(RU) Выходные характеристики адаптера постоянного тока
, (В/А)


(EN) IP class of the enclosure
(DE) IP-Klasse des Gehäuses
(FR) Classe IP du boîtier
(IT) Classe IP della custodia
(ES) Clase de IP del recinto
(RU) Класс защиты корпуса IP
(EN) Operating Temperature
(DE)Betriebstemperatur
(FR) température de fonctionnement
(IT) temperatura di esercizio
(ES) Temperatura de funcionamiento
(RU) Рабочая Температура
DC Jack


Voltage, V

Current, A

DC Jack (10 - 57 V DC)

PoE In Ethernet

Port24 V /

Port (18 - 57 V DC)

24 

0.8

IP20

IP54

±

-33°..+

40°C

70°C


#66940, 66941